Contractació de persones amb discapacitat: novetats en la gestió telemàtica

Suport Associatiu - Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Contractació de persones amb discapacitat: novetats en la gestió telemàtica

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Associatiu - Jurídic

Resum: 

Les empreses poden fer a través d'Internet la declaració d'excepcionalitat i l'aprovació de les mesures alternatives al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat.

Les empreses de 50 o més treballadors/es tenen l'obligació legal de contractar un nombre de persones amb discapacitat que representi almenys el 2% de la plantilla.

A més, existeixen supòsits excepcionals d'exempció total o parcial d'aquesta obligació de reserva, que es pot substituir mitjançant mesures alternatives.

Són supòsits d’exempció a la contractació:

  • El transcurs de 2 mesos des de la presentació de l’oferta si no hi ha persones inscrites o interessades al Servei d’Ocupació de Catalunya o a les agències de col·locació.
  • L’existència d’especials dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic per a la contractació de persones amb discapacitat.

Les mesures alternatives autoritzades poden ser:

  • Subscripció de contractes de subministrament o de serveis amb centres especials de treball o amb persones treballadores autònomes amb discapacitat.
  • Constitució d'enclavaments laborals amb centres especials de treball amb la finalitat que un grup de persones treballadores amb discapacitat es desplaci temporalment a l’empresa col·laboradora per fer obres o serveis relacionats amb l’activitat de l’empresa.
  • Donacions i accions de patrocini de caràcter monetari a entitats que es dediquin a la formació professional, inserció laboral o creació d'ocupació de les persones amb discapacitat.

Els tràmits que es poden gestionar per internet son els següents:

· Sol·licitud de declaració inicial de nova resolució d'autorització per variació de la situació de l'empresa i/o de la plantilla.

· Sol·licitud de modificacions de la declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives autoritzades una vegada transcorre el període de 3 anys de vigència de la declaració d’excepcionalitat.

· Presentació de la memòria anual.

Afegeix un comentari nou