Publicada al DOGC la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i oportunitats de la infància i l’adolescència.

  • Imatge nens

    Imatge nens

  • drets infància i adolescència

    drets infància i adolescència

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquest passat 2 de juny, DOGC núm. 5641

La nova llei s’encarrega de desplegar l’article 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya relatiu al reconeixement del dret de les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de protecció de menors i promoció de les famílies i la infància segons estableix l’article 166.3 i 4 de l’estatut.

Amb la nova normativa resten derogades normatives anteriors tal i com s’estableix en la Disposició Derogatòria com són la llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, la llei 8/2002 del 27 de maig que modificava la llei 31/1991 de 30 desembre, i la llei 8/1995 de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents; així com totes aquelles lleis contaries en tot o en part a la nova llei 14/2010, de 27 de maig.

Per últim cal destacar que l’entrada en vigor és 1 mes des de la seva publicació en el DOGC, excepte en el punt relatiu a la modificació de la llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2011.
 

Afegeix un comentari nou