Els comptes anuals per les associacions declarades d'utilitat pública.

 • Fotografia d'euros. Galeria de Lif a Flickr.

  Fotografia d'euros. Galeria de Lif a Flickr.

 • Diners. Galeria de Erprofe a Flickr

  Diners. Galeria de Erprofe a Flickr

Entre les obligacions comptables de les associacions declarades d'utilitat pública, hem d'esmentar la concretada en l'apartat 1 de l'article 34 de la Llei 1/2002, reguladora del Dret d'Associació: la rendició dels Comptes Anuals.
 

 1. Què són els comptes anuals?
 2. Formulació, aprovació i presentació.
 3. Model abreujat de Comptes Anuals.
 4. Model normal de Comptes Anuals.

1. Què són els comptes anuals?

Anualment,les associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes i fer una memòria justificativa sobre l'exercici finalitzat. Els comptes anuals permeten que aquesta obligació es dugui a terme d'una manera estandaritzada i oficial.

Però, què són els Comptes anuals? Són un recull dels estats financers d'informació comptable d'una entitat.

Quins documents integren els Comptes Anuals? Comprenen el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria.

1. El BALANÇ de SITUACIÓ, a la data de tancament de l'exercici, comprèn amb la deguda separació, els béns i drets que constitueixen l'actiu, i les obligacions, els deutes i els fons propis que formen el passiu.

2. El COMPTE de RESULTATS, comprèn amb la deguda separació els ingressos i les despeses de l'exercici.

3. La MEMÒRIA, amplia i comenta la informació inclosa en el balanç de situació i el compte de resultats, i ha d'incloure el Quadre de Finançament. Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'associació.

▲ Tornar a l'índex

2. Formulació, aprovació i presentació.

Formulació dels Comptes Anuals

Els Comptes Anuals han de ser formulats per l'òrgan de govern de l'entitat en el termini establert legalment (és el mateix termini que l'establert per a la seva aprovació).

En qualsevol cas, es formularan conforme el Pla General de Comptabilitat adaptat a les entitats sense afany de lucre, aprovat pel RD 776/1998.

Cal tenir present, en la seva elaboració, que:

a) els comptes anuals han d'expressar la data en què s'han formulat.

b) els documents que els componen (balanç, compte de resultats i memòria) han d'estar identificats, amb indicació clara de la seva denominació, de l'entitat a què corresponen i de l'exercici a què es refereixen.

c) els valors s'han d'expressar en la moneda de curs legal de l'Estat, és a dir, en euros.

d) hi ha dos tipus graduals de models de comptes anuals, d'acord amb el menor o major grau de detall d'informació que contenen: abreujat i normal.

Aprovació dels Comptes Anuals

Els Comptes Anuals han de ser aprovats per l'assemblea abans dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i firmats per tots els membres de la junta directiva o òrgan de representació de l'associació.

Presentació dels Comptes Anuals

Els Comptes Anuals s'han de presentar, juntament amb una memòria descriptiva de les activitats, a  l'organisme encarregat de verificar la seva constitució i d'efectuar la seva inscripció en el registre d'associacions (és a dir, a Justicia, en el cas d'associacions d'àmbit català) en el termini dels 6 mesos següents a la finalització de l'exercici econòmic corresponent.

▲ Tornar a l'índex

3. Model abreujat de Comptes Anuals.

Es pot emprar el model ABREUJAT per formular els Comptes Anuals si a la data de tancament de l'exercici concorren almenys 2 de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides d'Actiu no superi els 2.404.048,42’.

b) Que l'import net del volum anual d'ingressos no superi els 2.404.048,42’.

c) Que el número mig de treballadors durant l'exercici no superi els 50.

Hem de tenir present que:

 • S'entén per total de partides d'actiu, el total d'actiu del balanç de situació.
 • S'entén per import net del volum anual d'ingressos, la suma dels ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia més els ingressos de l'entitat per l'activitat mercantil.
 • S'entén per nombre mitjà de treballadors, la mitjana de persones assalariades d'acord amb el temps que han prestat els seus serveis.

Que es tingui dret a formular amb el model abreujat, no treu que es pugui optar pel model normal.

Podeu consultar els impresos per a la presentació dels comptes anuals en model abreujat a la web de Justícia. També podeu consultar la definició dels models dels comptes anuals a l'annex II del Pla de comptabilitat adaptat a les entitats sense afany de lucre, aprovat pel RD 776/1998.

▲ Tornar a l'índex

4. Model normal de Comptes Anuals.

És el model que ofereix el grau màxim d'informació i és obligatori per formular els comptes anuals si en la data de tancament de l'exercici l'associació supera, com a mínim, els límits de dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides d'Actiu superi els 2.404.048,42’.

b) Que el volum anual d'ingressos superi els 2.404.048,42’.

c) Que el número mig de treballadors durant l'exercici superi els 50.

A tenir present:

S'entén per total de partides d'actiu, el total d'actiu del balanç de situació.<BR>· S'entén per import net del volum anual d'ingressos, la suma dels ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia més els ingressos de l'entitat per l'activitat mercantil.<BR>· S'entén per nombre mitjà de treballadors, la mitjana de persones assalariades d'acord amb el temps que han prestat els seus serveis.

Podeu consultar els impresos per a la presentació dels comptes anuals en model normal a la web de Justícia. També podeu consultar la definició dels models dels comptes anuals normals a l'annex II del Pla de comptabilitat adaptat a les entitats sense afany de lucre, aprovat pel RD 776/1998.

▲ Tornar a l'índex