La qualitat a les entitats, més enllà d’una certificació

Només quan la qualitat sigui part integrant del dia a dia, i estigui plenament arrelada en la gestió podrem garantir un alt impacte en les persones i en la comunitat, el nostre objectiu final.

Les nostres entitats tenen una finalitat social, educativa, cultural, mediambiental,... que per ser desenvolupada de manera eficaç (objectius) i eficient (recursos) necessita estar clarament orientada a les persones que participen o gaudeixen de l’acció, però també amb uns procediments que siguin adequats al que pretenem i executats de la millor manera possible. La gestió en aquestes organitzacions, no és una incomoditat, sinó la garantia de poder complir amb la nostra missió, en un context en el que cada cop es van exigint més requisits legals i operatius.

Ara bé, en relació a la qualitat i a la seva certificació algunes consideracions:

 1. La certificació, si volem que sigui útil,  hauria de ser el resultat d’un treball intern que defineixi el funcionament de manera natural i estable, en el qual s’impliqui la direcció i govern de l’entitat, a més dels tècnics, i no només un consultor per passar un tràmit. Per tant incorporar aquesta mirada compartida és imprescindible i necessària per a que s’apliqui després en el conjunt de l’organització.
   
 2. L’objectiu ha de ser la millora continua de les finalitats i de la gestió de l’entitat, i la dinàmica d’identificar aspectes que no funcionen prou bé, ha de ser compartida per totes les persones, i cal prendre mesures concretes per abordar-les i incorporar-les en el dia a dia. Només així la qualitat esdevé part de la cultura.
   
 3. Sovint fa falta disposar d’evidències que ens ajudin a millorar i a identificar els nostres avenços, per tant és rellevant dotar-se d’un sistema d’indicadors, a ser possible pocs, fàcils d’obtenir i significatius,  que ens ofereixin informació útil.
   
 4. La perspectiva de la qualitat, quan està ben arrelada i desenvolupada, ofereix una visió integral i sistèmica de l’organització que permet veure les interrelacions entre els diferents àmbits i com cal articular-los en benefici de les persones tant externes com internes.
   
 5. Disposar d’uns protocols de funcionament ben definits ens ajuda a organitzar-nos d’una determinada manera que fa que la resta de departaments coneguin l’operativa i funcions, i en el cas d’incorporació de noves persones, voluntàries o retribuïdes, facilita les explicacions de com cal actuar.
   
 6. La certificació és també un compromís amb la societat, administració pública, donants i persones implicades en l’entitat que, validat per una organització externa degudament acreditada, explicita que l’actuació es fa sota uns determinats criteris que ofereixen una certa garantia en el funcionament.
   
 7. Hi ha diferents models de certificacions, alguns més propis del sector, i altres més arrelats en el món de les organitzacions mercantils. Cada entitat ha de valorar i trobar aquell que més s’ajusti. Sempre és convenient veure quin apliquen altres o entitats properes a fi de poder compartir visions i millores. En aquest sentit el paper de les federacions és determinant en ajudar a instaurar aquest treball de qualitat i per a la qualitat.

Només quan la qualitat sigui part integrant del dia a dia, i estigui plenament arrelada en la gestió podrem garantir un alt impacte en les persones i en la comunitat, el nostre objectiu final.

Afegeix un comentari nou