Oberts els Premis de la Caixa Sabadell per projectes d'atenció social

  • Logotip de l'Obra Social de Caixa Sabadell

    Logotip de l'Obra Social de Caixa Sabadell

L'Obra Social de Caixa Sabadell ha obert el període de presentació de projectes per l'any 2010 en les seguents modalitats: promoció de l'autonomia per dependents, promoció de l'inclusió social, promoció d'habitatges d'inclusió social, atenció a la salut, atenció a la violència de gènere, atenció en el lleure, intervenció en la diversitat i cooperació internacional.

Programes de cooperació internacional

Objecte: Afavorir i promoure projectes adreçats al desenvolupament local i comunitari i d’altra banda, promoure estratègies adreçades a la sensibilització afavorint la solidaritat ciutadana.
Des de la convocatòria es pretén contribuir al reconeixement i a la promoció de les entitats que duen a terme una tasca compromesa i transformadora des de la contribució de projectes i programes de cooperació per al desenvolupament
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010

Programes d’intervenció en la diversitat

Objecte: Aquesta convocatòria té com a objectiu contribuir a atendre l’àmplia i complexa situació de la multiculturalitat actual mitjançant la promoció de projectes definits per intervencions socioeducatives que promocionin i afavoreixin la convivència en la diversitat i, en conseqüència, la interculturalitat
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010

Programes d’atenció en el lleure

Objecte: Aquesta convocatòria té com a objectiu afavorir i promoure projectes adreçats a la intervenció amb infants i joves des d’una vessant socioeducativa, emmarcada en centres, recursos i espais d’educació en el lleure. Des de la convocatòria es pretén contribuir al reconeixement i a la promoció del lleure educatiu, per el pes especial i l'atenció que s’ofereix des d’aquest marc d’intervenció en el desenvolupament de la infància i la joventut. Es pretén, per tant, reforçar projectes adreçats a l’adquisició d’actituds que acabin contribuint en els valors personals i socials dels infants i joves als quals s’adrecen
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010

Programes d’atenció a la violència de gènere

Objecte: Afavorir i promoure projectes adreçats a la intervenció amb persones que pateixen violència de gènere, tenint en compte totes les dimensions de la seva atenció i d’altra banda, contribuir en projectes que permetin donar resposta a les necessitats socials emergents que d’aquesta situació de violència se’n desprenen. Des de la convocatòria es pretén contribuir a l’eradicació progressiva de la violència de gènere, des d’una dimensió multicausal, fomentant projectes que incideixin directament en aquesta voluntat social.
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010

Programes d’atenció a la salut

Objecte: Afavorir i promoure l’autonomia i pressa de decisió de les persones que pateixin dificultats a nivell físic o mental.
La finalitat de la convocatòria s’articula mitjançant el desenvolupament de projectes adreçats a la promoció del seu estat de salut des de projectes que reforcin i promocionin la màxima autonomia de les persones a les quals s’adreça. Es pretén així contribuir a la prevenció i intervenció, des de projectes definits des d’una perspectiva integral i integradora en relació a les persones que pateixen situacions de dificultat a causa de problemes de salut a nivell físic o mental.
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010

Programes d’habitatges d’inclusió social

Objecte: Contribuir amb projectes que permetin donar resposta a les necessitats d’habitatge i residència dels grups d’atenció social amb més febleses davant l’autonomia en les seves necessitats bàsiques. La finalitat última consisteix en la promoció de projectes d’atenció residencial transitoris que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones a les quals s’acull.
Des de la convocatòria es pretén contribuir a l’atenció dels col•lectius més febles i vulnerables, que requereixen de recursos residencials d’atenció transitoris per donar resposta a les seves necessitats més bàsiques.
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010

Programes d’inserció laboral

Objecte: Aquesta convocatòria té com a objectiu afavorir i promoure l’autonomia de les persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió laboral. La seva finalitat s’articula mitjançant la promoció i el desenvolupament de projectes adreçats a la igualtat d’oportunitats mitjançant intervencions i activitats adreçades a la inserció laboral.
Es pretén reforçar el reconeixement de les entitats que promocionen i afavoreixen la inserció laboral de les persones en situació de risc amb les quals treballen i intentar combatre, alhora, des del marc d’aquests projectes els prejudicis i estereotips que quotidianament incideixen a dificultar la inserció laboral i, en conseqüència, també la social dels col.lectius més vulnerables.
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010.

Programes de promoció de l’autonomia personal

Objecte: Afavorir i promoure la qualitat de vida de les persones que pateixen dificultats en la seva vida quotidiana a conseqüència d’una situació de manca d’autonomia, o bé que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat de patir-la, mitjançant la promoció i contribució en projectes adreçats a incidir en les seves oportunitats de participació activa i pressa de decisió.
Des de la convocatòria es pretén contribuir a promoure accions adreçades a prevenir i treballar contra l’exclusió social i fomentar l’autonomia de persones grans o persones amb discapacitat .
Termini de presentació: Fins al 16 d'abril de 2010.

Més informació
 

Afegeix un comentari nou