Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014)

El passat 12 de juliol es va presentar el primer Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014). Es tracta de l’eina de planificació que ha de guiar la política de la Generalitat de Catalunya a l’hora promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental durant els propers tres anys.

 1. Què és el Tercer Sector Ambiental?
 2. Antecedents del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
 3. Procés de realització del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
 4. Reptes del Tercer Sector Ambiental
 5. Quines línies d’actuacions estableix el Pla?
 6. Per saber-ne més:

1. Què és el Tercer Sector Ambiental?

El Tercer Sector Ambiental (TSAcat) es pot definir com aquelles entitats sense ànim de lucre, la missió de les quals està vinculada a la protecció i millora ambiental i la sostenibilitat (Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, pàg.9). D’aquesta manera, es tracta d’un subgrup del “Tercer Sector”.

Aquest és un sector ampli i heterogeni. Actualment, a Catalunya hi ha unes quatre-centes entitats compromeses amb la protecció i la conservació del medi ambient amb característiques i elements diferenciadors segons (Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, pàg.16):

 • Ubicació
 • Àmbit geogràfic
 • Nivell d’especialització
 • Plantejament sòcioambiental
 • Nivell de professionalització de l’estructura de funcionament intern
 • Mitjans de finançament
 • Nivell de pressupost
 • Nivell estructural (primer o segon nivell)
 • Marc ideològic
 • Forma jurídica
 • Nivell de reconeixement social i institucional

▲ Tornar a l'índex

2. Antecedents del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Arrel de l’organització a l’any 2009 del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya -i el posterior naixement de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya- les entitats d’aquest sector van començar a disposar d’un espai de trobada i intercanvi que les permetia compartir inquietuds i accions. De fet, són aquestes mateixes organitzacions les que van plantejar la necessitat de comptar amb una eina que ajudés a estructurar el sector ambiental català per tal de millorar la seva col·laboració i cooperació.

Paral·lelament a aquest procés d’articulació, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar a l’any 2010 l’elaboració de la primera Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” amb l’objectiu de conèixer com és l’estructura d’aquest sector, com funciona i com es relacionen les entitats que el configuren i, a la vegada, identificar instruments que permetin l’enfortiment i la consolidació del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

D’aquesta manera, tant les conclusions del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, com els resultats obtinguts en la “Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” han estat la base per a l’elaboració del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya,

▲ Tornar a l'índex

3. Procés de realització del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014)- impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals- neix amb l’objectiu d’identificar les línies d’actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental, així com reconèixer i posar en valor la tasca que realitzen les entitats d’aquest àmbit d’acció.

Amb la voluntat de conèixer la visió i opinió d’aquestes entitats i dels diferents actors socials i econòmics que es relacionen amb les entitats ambientals, es va posar en marxar un procés participatiu que ha durant cinc mesos i que ha finalitzat amb la presentació del Pla.

 • Fase 0: Redacció del document base per al debat (Febrer i març 2011). Des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’elabora una proposta del document base per a la participació on es recullen els reptes, els àmbits i les línies d’actuació que ha de reflectir el futur Pla. A més, es dóna a conèixer entre les entitats ambientals i entre altres actors com l’administració local, el sector econòmic i financer i l’àmbit acadèmic aquest document.
 • Fase 1: Inici del procés (31 de març de 2011). A la sessió inaugural es donen a conèixer els resultats obtinguts a través de la “Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” i es presenten les diferents fases i espais que conformaren el procés de realització del Pla.
 • Fase 2: Propostes de línies d’actuació (Abril 2011). A través d’un formulari en línia es recullen les aportacions entorn les propostes de línies d’actuacions presentades al document base.
 • Fase 3: Propostes de mesures i accions (sessions de debat) (Maig 2011). A través del formulari es presenten les propostes de mesures i d’accions per a cadascuna de les línies d’actuació identificades. Posteriorment, s’organitzen dues sessions de debat entorn a aquestes mesures i accions a les quals hi participen les entitats ambientals del país.
 • Fase 4: Redacció del Pla (Maig- juny 2011). Amb totes les propostes i esmenes recollides a les fases anteriors, es redacta el pla i un document de retorn d’aquestes aportacions. A més, la Comissió de Seguiment celebra dues sessions amb l’objectiu de debatre el contingut d’aquests documents i prioritzar les mesures incorporades.
 • Fase 5: Presentació pública del Pla (12 de juliol de 2011). Presidida pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder i Miralles, té lloc la sessió de presentació del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014).

▲ Tornar a l'índex

4. Reptes del Tercer Sector Ambiental

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha fet seu el nous reptes identificats per a les entitats d’aquest sector en el marc del primer Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

Aquests reptes són:

 • La necessitat del treball en xarxa: Cal potenciar la cultura d’un treball coordinat i optimitzar els recursos, partint de les xarxes de treball ja actives i les necessitats comunes.
 • La millora de la comunicació externa i interna: Cal crear canals de comunicació estables i planers que permetin una transmissió fàcil i efectiva de la informació.
 • Establiment de noves relacions amb l’Administració: Han de permetre un millor seguiment dels acords presos i els compromisos polítics, evitar la institucionalització de les entitats i han d’anar encaminades a aconseguir un grau més gran d’incidència política del sector.
 • El finançament de les entitats: Cal aconseguir mecanismes de finançament transparents, estructurats i previsibles a mig termini que permetin la consolidació del model d’entitat i l’execució de projectes d’incidència remarcable.
 • La implicació de la ciutadania: És necessària per a la consolidació de les entitats i per a la seva legitimació en relació amb el seu paper dins la societat.
 • La construcció d’una identitat comuna com a sector: Per aflorar aquells interessos comuns i essencials compartits per les entitats.
 • La innovació organitzativa: Cal evolucionar cap a un model associatiu més professionalitzat i eficient que permeti més transparència i incidència política.
 • La professionalització del sector: S’ha de fomentar la diversitat de perfils entre el personal que hi treballa. La formació esdevé fonamental per garantir la qualitat de l’acció.
 • El treball amb altres àmbits del tercer sector: Les qüestions ambientals van estretament lligades al desenvolupament de la societat, per la qual cosa la cooperació amb la resta del tercer sector és fonamental perquè la incidència de les entitats sigui efectiva.

▲ Tornar a l'índex

5. Quines línies d’actuacions estableix el Pla?

Així mateix, i seguint el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha estructurat en quatre àmbits d’actuació: les persones, les entitats, la societat i el medi.

Dins d’aquest quatre àmbits - i un cinquè àmbit transversal- s’han identificat 16 línies d’actuació. Per tal de donar resposta a aquestes línies, durant els proper tres anys (2011-2014) es desplegaran diferents mesures i accions que contribuiran a l’assoliment dels reptes del Tercer Sector Ambiental definits anteriorment.

Àmbit 1. Persones

 • Promoure la formació de les persones de les entitats: Detectar les necessitats formatives de les persones dels òrgans de govern, del personal tècnic i de gestió, i del personal voluntari i associat, i elaborar programes formatius especialitzats.
 • Fomentar la promoció i el reconeixement social de les persones de les entitats: Donar a conèixer i reconèixer la seva tasca en la protecció i millora del medi.
 • Incentivar l’associacionisme, el voluntariat i la participació interna a les entitats: Desenvolupar la base social de les entitats, fomentar la implicació i participació de les persones, especialment dels joves, i promoure el relleu generacional.

Àmbit 2. Entitats

 • Millorar la gestió i promoure la innovació en el finançament públic: Facilitar l’accés als recursos econòmics per tal de millorar la capacitat de planificació de l’entitat i d’execució de projectes.
 • Millorar i promoure la innovació en el finançament privat: Promoure i facilitar la creació d’aliances estratègiques entre empreses i entitats, i cercar fórmules innovadores que facilitin l’autofinançament de les entitats (donacions de particulars o entitats jurídiques, etc.).
 • Garantir la identificació i caracterització del TSAcat: Disposar d’informació actualitzada de la situació del sector (dades sobre ocupació, volum econòmic del sector, implicació social, etc.) que permeti definir estratègic de futur.
 • Donar suport estratègic a les entitats: Establir línies de treball de suport tècnic, de planificació, jurídic, financer i institucional.
 • Fomentar la col·laboració, el treball en xarxa i la coordinació dins del sector: Identificar les necessitats comunes entre les entitats, potenciar instruments i espais que afavoreixin la col·laboració i l’optimització de recursos.
 • Impulsar la responsabilitat social de les entitats: Fomentar un canvi encaminat a la transparència i a la rendició de comptes.

Àmbit 3. Societat

 • Establir mecanismes per garantir la participació i la representativitat del TSAcat en les institucions i polítiques públiques: Incrementar la participació del TSAcat abans de la presa de decisions.
 • Promoure la presència i el reconeixement social de les entitats i del propi TSAcat: Millorar i promoure la comunicació externa de les entitats i del propi sector.
 • Enfortir les relacions entre les entitats i la resta de la societat: Potenciar el treball col·laboratiu amb altres agents i actors socials, que afavoreixi la construcció d’un model relacional més fort.

Àmbit 4. Medi

 • Millorar la qualitat i incidència dels projectes que es desenvolupen: Millora de la qualitat i l’impacte de les actuacions ambientals del sector, i la contribució en les polítiques ambientals en general.
 • Promoure projectes model, innovadors i aplicables a contextos diversos per a la millora de l’entorn: Potenciar projectes, campanyes i activitats de millorar ambiental que esdevinguin referents.

Línies d’actuació transversals a tots els àmbits

 • Promoure un programa R+D+I: Impulsar actuacions de recerca, desenvolupament i innovació del sector que reverteixin en la millora continuada del Pla i, per tant, del propi sector; i que permetin identificar estratègies de futur.
 • Impulsar l’ús de les TIC a les entitats: Potenciar la implantació de les TIC, tenint en compte que incideixen en moltes de les àrees de treball de les entitats i poden tenir implicació en l’estratègia individual i col·lectiva del TSAcat.

▲ Tornar a l'índex

6. Per saber-ne més:

Podeu contactar amb:

Direcció General de Polítiques Ambientals

 • Adreça: Avda. Diagonal, 523-525 (Barcelona)
 • Telèfon: 934 445 000

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

 • Adreça: Providència, 42 (Barcelona)
 • Telèfon: 932.195.080
 • Correu electrònic: info@xvac.cat

▲ Tornar a l'índex