La relació entre els òrgans de govern i els equips tècnics: reptes i compromisos

FCVS
Autor/a: 
Rubén Escobar (FCVS)
Els equips tècnics i els òrgans de govern de les entitats han de tenir tasques diferenciades. Font: Pixabay
Els equips tècnics i els òrgans de govern de les entitats han de tenir tasques diferenciades. Font: Pixabay
Fomentar espais de relació entre juntes directives i equip executiu pot prevenir conflictes interns. Font: Pixabay
Fomentar espais de relació entre juntes directives i equip executiu pot prevenir conflictes interns. Font: Pixabay
El reconeixement mutu és un principi que enforteix la relació entre òrgans de govner i equips tècnics. Font: Pixabay
El reconeixement mutu és un principi que enforteix la relació entre òrgans de govner i equips tècnics. Font: Pixabay

La relació entre els òrgans de govern i els equips tècnics: reptes i compromisos

Autor/a: 
Rubén Escobar (FCVS)
FCVS

Resum: 

Diferenciar i separar les funcions dins l’organigrama d’una entitat social pot reduir els conflictes interns.

Les assemblees, juntes directives o patronats de les entitats del Tercer Sector són els òrgans de govern que garanteixen el seu bon funcionament. A les entitats, cada element de la seva estructura organitzativa hauria de cenyir-se en complir amb els seus compromisos per consolidar el projecte i evitar els conflictes interns. Tot això, de vegades, es poden presentar dubtes sobre el repartiment de rols i sobre quines són les funcions de cada element de l’organigrama.

El document ‘Procés participatiu. Una aposta per a la qualitat’, iniciat l’any 2015, i impulsat per Federació Catalana de Voluntariat Social, conclou que els òrgans de govern han de centrar els seus esforços a delimitar l’estratègia de l’entitat, mentre que l’equip tècnic ha de focalitzar-se en l’operativa i l’execució de les tasques assignades.

En aquest sentit, si els òrgans de govern tenen clar quins són els seus reptes, es poden prevenir conflictes d’interès interns a les entitats. Precisament, l’Observatori del Tercer Sector també recull en el document ‘Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector’ alguns dels compromisos que les juntes directives i patronats han d’assumir per a la millora de les entitats. A continuació s’esmenten algunes de les principals conclusions.

Reptes a assolir dels òrgans de govern

 • El compromís organitzatiu: és necessari clarificar quines són les funcions i responsabilitats dels òrgans de govern de les entitats no lucratives, reforçant el component de compromís organitzatiu.

 • La funció estratègica: els òrgans de govern s’han de centrar en els temes estratègics de l’entitat, marcant les polítiques generals i delegant el treball operatiu a l’equip directiu.
 • La cultura de la transparència: és imprescindible desenvolupar més i millors eines de rendició de comptes cap a tots els col·lectius d’una organització. Els òrgans de govern han d’actuar com a motor de la cultura de la transparència impulsant diverses pràctiques i mecanismes.
 • La gestió de la informació: Per exercir la funció estratègica que els és pròpia, els òrgans de govern han de disposar de la informació necessària per facilitar els processos de presa de decisions.
 • L’exigència equitativa: exigir un nivell d’exigència simètrica entre òrgans de govern i equip tècnic és clau per no sobredimensionar espais i per repartir de manera justa les funcions, tant per la part estratègica com per la part operativa.
 • La cultura d’avaluació: cal introduir una cultura d’avaluació per saber si el funcionament del patronat o de les juntes directives és òptim o no. El seu funcionament ha de poder avaluar-se per tots els col·lectius d’una organització.

Propostes per prevenir conflictes entre l’equip tècnic i l’òrgan de govern

 • Crear comissions mixtes de treball: aquest factor pot millorar la relació entre l’òrgan de govern i l’equip tècnic. Es tracta de fer grups de treball sobre temes específics, comissions que reforçarien la feina i el compromís compartits i facilitaria la construcció de confiança entre els dos col·lectius.
 • Fomentar espais de relació: avançar en la generació d’espais de relació i comunicació entre l’òrgan de govern i la resta de col·lectius, siguin formals o informals. Aquests espais poden ajudar a reforçar el sentiment de pertinença a l’entitat.
 • Elaborar un manual de funcions: com a eina per clarificar els àmbits d’actuació de l’equip tècnic i de la junta o patronat, és recomanable elaborar un manual on es detallin les funcions específiques de cada col·lectiu. Aquesta tasca es pot realitzar de manera conjunta entre equip executiu i òrgan de govern, a la vegada que pot generar un espai de relació i coneixement enriquidor.

Principis per enfortir la relació entre juntes directives i equip executiu

 • El reconeixement mutu: tot i que és cert que la relació entre equip tècnic i òrgans de govern depèn en gran part de la cultura organitzativa d’una entitat, sovint hi ha tres valors que poden construir i enfortir una bona relació entre els dos col·lectius: la confiança, el coneixement i el reconeixement mutu. Les dues peces són imprescindibles, tant pel que fa a la part estratègica com pel que fa a la part operativa.
 • Un lideratge col·lectiu: un cop tenim les tasques diferenciades, fet que garantirà la bona relació entre l’òrgan de govern i l’equip tècnic, hem d’entendre ambdós col·lectius com cossos que es retroalimenten. La tasca de l’òrgan de govern no tindria sentit sense un equip capaç de traduir les línies estratègiques en accions concretes. De la mateixa manera, l’equip tècnic necessita una guia per avançar i assolir els objectius a assolir.
 • Un equilibri entre estratègia i operativa: un dels reptes prioritaris és aconseguir un equilibri entre la visió estratègica i l’operativa. L’equip tècnic, a través de l’equip directiu, ha de poder formular preguntes a l’òrgan de govern sobre els elements estratègics i aquests, al seu torn, han de poder delegar i respectar l’àmbit d’acció de l’equip tècnic.

Afegeix un comentari nou