Els instruments de diagnòstic

Imatge principal a portada: 
Paper i boli. Font: Henrique Vianna (Flickr) Font:
Autor/a: 
Júlia Ramos i Mora i Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es descriuen els instruments de diagnòstic del Marc Lògic. Aquests ens permetran analitzar d'una forma pautada el context, els agents existents, la seva interrelació, les seves motivacions i les raons que han donat lloc a aquella situació o realitat concreta en la qual la nostra entitat vol actuar. Són, doncs, una eina d'orientació a l'hora de dissenyar el nostre projecte i analitzar la rellevància i viabilitat d'aquest.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Els instruments de diagnòstic
Anàlisi de participació
Anàlisi de problemes
Anàlisi d'objectius
Anàlisi d'alternatives
Enllaços d'interès
Continguts: 

Aprendre l'Enfocament del Marc Lògic (EML) és cada vegada més una qüestió pendent per a les entitats donat que aquest s'ha consolidat com un dels models principals que utilitzen organitzacions internacionals per al disseny, la planificació i el seguiment de projectes.

Per alguns organismes europeus, com l'Oficina d'Ajuda Humanitària de la Comissió Europea (ECHO), és un requisit imprescindible que ha d'acomplir un projecte i dins l'àmbit estatal, com l'Agència de Cooperació Internacional (AECI), ja és un valor afegit en la presentació i valoració d'un projecte.

L'objectiu del Marc Lògic és el d'estructurar de forma coherent el procés de disseny i planificació d'un projecte i comunicar la informació essencial sobre el mateix. La seva elaboració consta de cinc fases que constitueixen els instruments de diagnòstic i estructuració d'aquest: Anàlisi de participació, Anàlisi de problemes, Anàlisi d'objectius, Anàlisi d'alternatives i la Matriu de Planificació.

Cal situar l'Enfocament del Marc Lògic en la fase de definició del projecte, on concretem les nostres necessitats, els nostres objectius, la nostra actuació i responem a la pregunta de què farem per tal d'assolir el nostre objectiu.

Abans de plantejar-se la construcció d'aquest és important haver recollit informació i fet un estudi sobre la realitat concreta on volem actuar. Així com, haver realitzat una anàlisi interna de l'entitat que identifiqui els punts forts i febles de la seva estructura, i un anàlisi de l'entorn que emmarca el nostre projecte, l'àmbit polític, econòmic, legal i social, la tecnologia, la competència, els proveïdors, entre d'altres, per tal de potenciar els aspectes positius i disminuir l'efecte dels aspectes negatius."

Un dels primers passos a l'hora de definir el nostre projecte és la identificació dels actors que hi ha sobre l'escenari. Aquest no són només el beneficiaris directes de la nostra acció, sinó que cal contemplar beneficiaris indirectes, actors o col·lectius neutrals o possibles col·laboradors i fins i tot opositors.

L'anàlisi de participació considera, doncs, la realitat com un sistema d'interacció, essent molt important la consideració de com pot afectar la nostra intervenció o acció no només als beneficiaris directes sinó a tots els actors implicats en aquella parcel·la de realitat. A la inversa, hem de preveure com pot afectar les accions i interessos dels col·lectius no participants del nostre projecte als resultats de la nostra intervenció i al col·lectiu destinatari d'aquesta.

És molt important, doncs, identificar aquest agents, els seus interessos i les seves necessitats per tal de poder respondre a les següents preguntes: com poden ajudar-nos, com poden perjudicar-nos, com podem implicar-los i què esperen de nosaltres, entre d'altres.

Un instrument fàcil i clar és la realització d'un quadre que reculli els diferents actors, la seva implicació en el nostre projecte i els seus interessos i necessitats. A l'hora d'anar omplint aquest quadre i aprofitar-lo per tal d'identificar oportunitats i amenaces dels actors i futures línies d'actuació, cal saber distingir prou bé els interessos de les necessitats.

Entenem com a necessitats allò que els actors defineixen o perceben com a mancances que cal cobrir, ja siguin objectives o subjectives i referents a recursos materials, culturals, socials, cognitius, etc., per tal d'aspirar al benestar físic, psíquic i emocional. Definim els interessos com allò que suscita l'atenció d'algú i motiva la seva acció.

Les necessitats i interessos, doncs, no han de coincidir. A vegades un interès pot oposar-se o dificultar l'acompliment d'una necessitat. A continuació us proposem un exemple per tal d'il·lustrar aquesta idea.

 • Cas: Afectats per l'huracà Katrina.
 • Necessitats: Cobrir les condicions bàsiques per viure com sostre, alimentació, atenció sanitària i higiene.
 • Interessos: No marxar lluny del que era casa seva per tal de poder vetllar per les escasses pertinences que els hi ha quedat i contactar o rebre informació sobre els seus familiars.

L'anàlisi de problemes serveix per realitzar una reflexió pautada i copsar, en la mesura que sigui possible, la realitat on volem intervenir, identificar els principals problemes, definir el problema central de la situació i fer palès les relacions causa-efecte en un arbre de problemes.

Per tal d'elaborar l'arbre de problemes hem de seguir els següents punts:

 • Identificar els principals problemes de la situació o realitat objecte del nostre projecte d'intervenció
 • Formular de forma clara i concisa el problema central en el que es concentrarà la nostra intervenció
 • Identificar i escriure el que considerem causes del problema central
 • Identificar i anotar els efectes provocats per el problema central
 • Elaborar un esquema que representi les relacions de causa i efecte
 • Revisar l'esquema complet i verificar la seva lògica


Allò que entranya major dificultat de l'anàlisi de problemes i la seva esquematització en l'arbre de problemes és la identificació del problema central i la descripció de les relacions coherents dins aquest arbre de causa i efecte. Podem fer front a aquesta dificultat anotant tots aquells elements que considerem problemes, causes i efectes de la situació o realitat sobre la qual volem articular el nostre projecte en Post-It o fulls diferents per tal de poder establir l'ordre de les relacions entre problemes, causes i efectes. Aquest sistema ens permetrà visualitzar diferents models d'arbre i optar per aquell que tingui major coherència interna.

Un cop tenim identificats els elements problemàtics sobre els quals volem intervenir, cal que girem la truita i els convertim en possibles solucions que volem assolir. Podríem dir que l’arbre de problemes es converteix en l’arbre d’objectius.

Per al desenvolupament d’aquesta fase hem de tenir en compte els següents elements:

 • Aquestes solucions s’han de plantejar com a objectius realistes, definits de forma concreta i amb un nivell d’assoliment raonable.
 • No podrem solucionar tots els problemes identificats. Aquelles situacions que no podem resoldre amb la nostra intervenció no les plantejarem com a objectius.
 • Les relacions de causa i efecte establertes a l’arbre de problemes les transformarem en relacions instrumentals, els mitjans que ens ajudaran assolir els objectius definits.
 • Tot i que hi ha problemes que no està en la nostra mà la solució, si que ens podem plantejar mitigar o millorar les situacions que aquests comporten.
 • A mesura que anem desenvolupament l’arbre d’objectius, podem incorporar en els espais inferiors noves informacions que es consideren rellevants per a l’assoliment dels objectius.

Com a resultat de l’arbre d’objectius, tindrem un seguit d’opcions possibles que guiaran el disseny i desenvolupament de la nostra intervenció. El que es pretén amb l’anàlisi d’alternativa és prendre una decisió sobre quin serà l’objectiu concret de la nostra proposta a partir de la valoració de les diferents possibilitats existents i la justificació de l’opció triada (transparència).

Per a la valoració i justificació de la proposta seleccionada es poden utilitzar diferents criteris:

 • Recursos disponibles
 • Probabilitat d’èxit
 • Factibilitat política
 • Temps disponible
 • Riscs socials i/o ecològics
 • Impacte
 • Utilització dels recursos locals
 • Ràtio cost/benefici

Aquesta anàlisi representa l’últim fase de la identificació del projecte i el punt de partida per al seu disseny mitjançant la matriu de planificació, la qual constitueix la base per a la formulació.

field_vote: 

Eines per a la gestió d’entitats no lucratives

Imatge principal a portada: 
Llibres. Font: diegoksk (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs trobareu diferents manuals i publicacions útils per reflexionar i aprofundir al voltant del Tercer Sector i la gestió d'organitzacions sense afany de lucre.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Campañas para la movilización social
El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics
Guia sobre la Reforma Laboral 2012 (RDL 3/2012)
La responsabilitat dels òrgans de govern: juntes directives i patronats
Las relaciones entre el Tercer Sector y los poderes públicos
Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes
Manual del Curso Básico en Gestió de Calidad para ONG de Acción Social
Más de cien consultas frecuentes de las ONL
Continguts: 

Aquest manual és fruit de l’experiència d’Ingenería Sin Fronteras en el desenvolupament de campanyes de sensibilització, incidència política i relacions institucionals, Responsabilitat Social Corporativa i Educació per al Desenvolupament. En ell es recullen un gran nombre de conceptes, estratègies, actors i eines de sensibilització, educació, mobilització, participació social, incidència política, relaciones institucionals, elaboració d’estudis, comunicació, màrqueting social i foment de la responsabilitat empresarial.

La Guia pràctica de clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d’atenció a les persones, editada per la Taula del Tercer Sector, té com a finalitat consolidar i reforçar l’espai que les entitats del Tercer Sector Social han ocupat fins ara en la gestió i la prestació de serveis socials. A més, també vol ser una eina tècnica per tal que la contractació pública de serveis cerqui un benefici social, més enllà de la prestació del mateix servei.

Aquest manual, publicat per Suport Associatiu, analitza alguns dels aspectes d’aquesta nova normativa per tal de conèixer de quina manera afecta a les entitats no lucratives i com aquestes poden optimitzar les seves relacions laborals.

Aquesta guia, elaborada per Suport Associatiu, dóna a conèixer quines són les obligacions i les responsabilitats de les persones dirigent de les associacions i fundacions d’àmbit català per tal de gestionar-les de forma adequada i garantint la transparència i la rendició de comptes.

Aquest document és fruït del VII Foro del Tercer Sector, una iniciativa de la Fundación Luis Vives i l’Obra Social de Caja Madrid on es va reflexionar i debatre al voltant de les relacions establertes entre aquests dos agents, i es van aportar idees i reflexions sobre com aconseguir un diàleg més fluït i un major nivell d’interlocució.

Aquesta publicació forma part de la col·lecció Útils pràctics de Torre Jussana i en ella es poden trobar quins són els conceptes bàsics que cal tenir en compte a l’hora de formular un projecte. També incorpora un guió que permet desenvolupar tots els elements que componen un projecte.

Aquest document aborda els continguts que es treballen als Cursos Básicos sobre Gestión de Calidad que desenvolupa anualment la Plataforma de ONG de Acción Social. La publicació analitza, en primer lloc, les entitats no lucratives, el context i repte que suposa per aquestes la gestió de la qualitat. A més, es detallen les condicions organitzatives per a la qualitat i els principis de qualitat, clients, processos i resultats, així com els avantatges i dificultats a l’hora d’implementar un procés d’aquestes característiques.

Aquest llibre pertany a la col·lecció Cuadernos de gestión de la Fundación Luis Vives i recull algunes de les preguntes més freqüents a l’hora de gestionar les entitats no lucratives.

field_vote: 

El Cens d'Entitats de Voluntariat: què és, com censar-se i per què?

Imatge principal a portada: 
Arxiu, OCReactive, Flickr Font:
Autor/a: 
M. Antònia Capó
Resum: 

En aquest recurs trobareu una resposta a la qüestió de perquè és important formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, quins són els seus avantatges i quins elements cal tenir presents a l'hora de censar-se.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és el Cens d'Entitats de Voluntariat?
Què cal fer per censar-se o per actualitzar les dades de l'entitat censada?
Avantatges per formar part del cens
El projecte de voluntariat
Altres elements a tenir en compte per formar part del Cens
Continguts: 


El Cens d'Entitats de Voluntariat és una mesura de foment del voluntariat que permet que les entitats gaudeixin d'un reconeixement públic com a organitzacions de voluntariat.

El cens permet disposar d'una informació pública actualitzada i actualitzable de les entitats de voluntariat existents a Catalunya.

El primer requisit que cal complir per censar-se és ser una entitat sense ànim de lucre no té importància quin tipus de règim jurídic la regeixi. Pot tractar-se d'una associació, fundació, federació, entre d'altres o bé un grup organitzat a qui una altra organització delegui formalment la personalitat jurídica.

No obstant això, aquesta condició no és suficient per obtenir el reconeixement de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària cal que per tal d'assolir les finalitats pròpies de l'entitat aquesta compti amb voluntariat. El que determinarà si una entitat sense ànim de lucre és o no de voluntariat serà:

1. Que desenvolupi la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat: social, cultural, mediambiental, participació ciutadana/civisme, promoció de col·lectius, drets humans, cooperació internacional, emergència i socors, desenvolupament socioeconòmic, lleure, suport a l'associacionisme.

2. Que la seva activitat es desenvolupi d’acord amb les diferents normatives i legislació de tipus sectorial que li siguin aplicables segons el seu àmbit d’actuació (Serveis Socials, Joventut, Cultura, ADF, etc.).

3. Que compti amb voluntaris per a la realització de les seves activitats principals (total o parcialment) de forma estable.

4. Que disposi d'un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris s'ajusta a la Carta del Voluntariat de Catalunya adoptada pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V.

Normativa

1. Documentació requerida:

La documentació que cal presentar per inscriure's al Cens d'Entitats de Voluntariat és:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i normalitzat
 • Estatuts de l'entitat.
 • NIF de l'entitat
 • Acreditació de la persona sol·licitant (és a dir, demostrar que la persona que signa té legitimitat per fer aquest tràmit. Cal còpia del DNI i un document que l'acrediti: renovació de càrrecs presentada a justícia, composició de la junta segons els estatuts, certificació del secretari/a de l'entitat...)
 • Programes d'actuació de l'entitat
 • Projecte de voluntariat de l'entitat
 • Model de compromís entitat voluntari/a
 • Certificat de l'entitat delegant (en cas que no es disposi d'estatuts i NIF propis)
 • Annex de dades específiques.


2. On i com es tramita la sol·licitud

La sol.licitud, juntament amb tota la documentació requerida es tramita en qualsevol punt de registre de la Generalitat de Catalunya (Departaments, serveis territorials, o Oficines de Benestar Social i Família) o registre oficial amb el qual es tingui conveni. Donat que és un tràmit oficial cal que totes les sol·licituds es registrin.

Les Oficines de Benestar Social i Família i Delegacions disposen dels impresos necessaris per censar una entitat o modificar alguna dada en el cens. Consultar la seva localització

D'altra banda, també podeu realitzar els tràmits a través del nou canal electrònic del Cens d'entitats de voluntariat de Catalunya.

3. Quan i com rebre resposta de l'Administració?

El termini màxim per a la resolució i la notificació d'aquesta sol·licitud és de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. El sentit del silenci administratiu és estimatori.

4. Com puc actualitzar les dades de l'entitat de forma senzilla?

Si la vostra entitat ja està censada, però s'han modificat dades, podeu enviar un mail a entitats@voluntariat.org o trucar al 93 483 10 46.

Formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, depenent de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, dóna un seguit d'avantatges per a les entitats censades.

Per una banda, permet accedir a informació relacionada amb el voluntariat i donar-se a conèixer com a entitat de voluntariat a dins la Xarxa d'Entitats de Voluntariat de Catalunya ( coneguda com a xarxanet.org) . I per l'altra, facilita la possibilitat de trobar voluntaris que puguin col·laborar a la vostra entitat mitjançant el Servei Català del Voluntariat.

Formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat també permet estar a la última de les informacions relacionades amb el voluntariat, així com promocionar les activitats de l'entitat o les crides de voluntariat en el Butlletí A l'abast.

El Cens, també, es concep com una garantia de qualitat en tant que qualsevol de les entitats que s'inclouen estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat.

Així mateix, la inscripció al Cens d'Entitats de Voluntariat permet la participació a diferents convocatòries de la Subdirrecció General de Cooperació Social i Voluntariat, dins el Departament de Benestar Social i Família, com el Premi de Voluntariat o les Subvencions per a programes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat, on per presentar un projecte de foment de voluntariat és requisit formar part del Cens.

És necessari que tota organització on hi hagi presència de voluntariat tingui plantejades un seguit de qüestions, que clarifiquin la raó de la seva presència i la forma d'organitzar-se. És per això la importància de tenir per escrit com associació, el projecte de voluntariat.

Aquest document permetrà a l'associació saber perquè el voluntariat ha de ser present dins de l'entitat, què s'ofereix als voluntaris, quines tasques portaran a terme, en quin projecte precís s'inseriran dins de l'associació, com s'avaluarà la seva aportació, quin compromís se'ls exigirà i què s'espera d'ells. Tenir clarificats aquests aspectes en un document escrit, és una forma d'evitar problemes futurs i ubicar perfectament el voluntariat en el si de l'organització.

Normalment el projecte de voluntariat anirà incorporat dins el projecte global de l'entitat, en el seu apartat d'opcions bàsiques ja que la idea de voluntariat estarà profundament lligada amb els fonaments de l'entitat.

El projecte de voluntariat suposa la sistematització de les reflexions que fonamenten el sentit de fons de l'acció voluntària de l'entitat. Dóna resposta, entre d'altres, a les preguntes següents:

 • Quin sentit té el voluntariat per a l'entitat? Té sentit per si mateix o és merament instrumental i circumstancial?
 • Quines són les motivacions reals? En quins valors es fonamenta?
 • Per quin model de gestió s'opta? De quina forma s'han de gestionar els voluntaris?
 • Com han de participar en els programes d'activitat de l'entitat?
 • De quina forma s'ha de coordinar?
 • Com s'ha de fer el seguiment i avaluar tot el projecte?
 • Es té present la formació del voluntariat? Com es realitzarà aquesta?
 • Quins drets té el voluntari? Com es garanteixen?


Així mateix, cal que inclogui un Pla de Formació del Voluntariat, en tant que peça clau per a la gestió del voluntariat i desenvolupament d'una tasca de qualitat com per complir amb la Carta del Voluntariat de Catalunya. El projecte de voluntariat ha de tenir en compte, doncs, el respecte escrupulós als drets i deures del voluntari que van ser recollits a la Carta Catalana del Voluntariat, carta adoptada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i en sintonia amb la Carta Europea i a la declaració Universal de la IAVE.

L'assegurança de voluntariat

Tot i que per inscriure's en el Cens d'Entitats del Voluntariat no es demana de manera explícita l'assegurança de voluntariat, si que és un requeriment el respecte a la legislació i normativa aplicable a les entitats de voluntariat (Llei d'Associacions, Carta del Volunatariat de Catalunya, etc.) En aquest sentit, a nivell Català queda clara la responsabilitat civil de les associacions a la Llei 7/1997, d'Associacions, a la Llei de creació de l'Incavol de l'any 1991 i a la Carta del Voluntariat de l'any 1996, reconeixen el dret de la persona voluntària a ésser coberta de riscos.

Encara que la normativa catalana no preveu l'obligatorietat d'una assegurança específica per al voluntariat, però si que reconeix com a un dret del voluntariat la cobertura dels riscos per la seva activitat o que es puguin derivar a tercers, com a associació s'està obligada a disposar d'una assegurança d'accidents i responsabilitat civil, en funció de la vostra activitat i de les diferents normatives sectorials concretes que les regulen: entitats juvenils, esportives, associacions de pares i mares d'alumnes, entre altres. Així, doncs serà un requisit obligat assegurar el voluntariat ja sigui mitjançant l'assegurança de l'entitat o una assegurança específica adreçada al voluntariat.

Model de compromís entre l'entitat i la persona voluntària

Un dels requeriments per a formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat és la presentació del model de compromís entre l'entitat i la persona voluntària. Aquest, es un document que s'ha d'acordar i signar entre el voluntari/a i l'entitat on s'estipula, entre d'altres, els drets i els deures que es reconeixen mútuament.

També, pot incloure la durada i dedicació del voluntariat, així com la descripció de les tasques establertes de mutu acord.

field_vote: 

Com millorar la presentació dels projectes a les convocatòries

Imatge principal a portada: 
tools from shareski, by flickr Font:
Autor/a: 
Walter González i Cots
Resum: 

En aquest recurs us proposem una sèrie de consells que us poden ser de gran utilitat a l'hora d’emplenar de manera clara i entenedora els formularis de les convocatòries públiques i privades.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Per què és important presentar un projecte de forma correcta?
Què hem de tenir en compte a l’hora d’emplenar un formulari?
Continguts: 

Hi ha tres raons -com a mínim- que justifiquen per què és cabdal per a les entitats no lucratives comptar amb projectes correctament dissenyats i estructurats (veure Voleu millorar la formulació del vostres projectes?):

 • Es tracta d’un full de ruta que permet a l’organització assolir, de forma paulatina, les fites marcades amb criteris d’eficàcia i a través d'una gestió eficient dels recursos destinats.
 • Es tracta d’una eina de comunicació que permet explicar i donar a conèixer a l’entorn quines i de quina manera es porten a terme les accions que es desenvolupen a l’entitat.
 • Es tracta d’una eina per a la captació de fons públic i privat, ja sigui mitjançant la presentació d’aquest a convocatòries o mitjançant altres vies de finançament.

Tenint en compte aquests elements, tot seguit us proposem una sèrie de recomanacions que us poden resultar força útils a l’hora d’emplenar un formulari de manera clara i entenedora. Aquests consells volen ser una eina de suport en aquesta fase, sovint força angoixant degut a la transcendència que té a les entitats: comptar o no comptar amb suport per a desenvolupar les activitats.

Al darrera de cada convocatòria, pública o privada, hi ha un procés d’avaluació de les propostes presentades. Això vol dir que hi ha una sèrie de persones que setmanalment llegeixen desenes de projectes i valoren si aquestes compleixen els criteris tècnics per a optar al finançament sol·licitat. Així, a l’hora d’emplenar un formulari, és molt important que ens plantegem si aquest està transmeten adequadament a les persones avaluadores allò que pretenem portar a terme.

D’aquesta manera, el primer que hauríem de tenir en compte quan estem davant del formulari és: què podem fer per tal que el nostre interlocutor entengui la proposta que li presentem? Alguns consells pràctics que us poden ajudar a donar resposta a aquesta pregunta són:

 • Tenir cura de la llegibilitat del text de la nostra proposta. La llegibilitat és la facilitat amb què es pot llegir, comprendre i memoritzar un escrit. Alguns recursos que corren per la xarxa ens ofereixen diferents consells en aquest sentit. Però, la idea principal seria evitar, en la mesura del possible, les frases i paraules excessivament llargues, el llenguatge abstracte, les oracions subordinades i els incisos massa llargs.
 • “Fem-ho simple". En programació s’utilitza el concepte KISS (Keep it simple, stupid!) per referir-se als avantatges de dissenyar estructures i processos simples per evitar errors. Si ho adaptem a la redacció de projectes, afirmem que tot allò que es pugui plantejar de forma simple i abreujada facilitarà la comunicació entre redactor-avaluador. Es tracta d'explicar de manera simple i concreta les activitats que voleu desenvolupar, la manera en què es portaran a terme i l’impacte que tindran per a les persones beneficiaris.
 • Utilitzar adequadament els tecnicismes i no fer-ne un ús abusiu. Sovint tendim a fer un ús indiscriminat de conceptes propis del nostre àmbit o disciplina, així com sigles i acrònims, donant per descomptat que tothom ha de saber a què fem referència. Però, un ús inadequat d’aquest pot restar credibilitat a la nostra proposta.
 • Emplenar tota la informació sol·licitada i fer-ho en els camps corresponents. Els formularis permeten recollir de forma sistematitzada la informació bàsica i necessària per valorar adequadament un projecte. És necessari llegir la lletra petita que acompanya cada camp o el manual de suport que s’ofereix perquè d’aquesta informació se’n deriven les puntuacions.

Finalment, assenyalar que una de les principals queixes quan emplenem un formulari és el poc espai que ens deixen per poder explicar amb detall el nostre projecte i l’hem de simplificar. Per evitar aquesta situació, hem de concentrar-nos en explicar allò més rellevant i practicar l’art de sintetitzar. En definitiva, la proposta que fem arribar ha de resumir i comunicar clarament les cinc grans preguntes: qui, què, com, quan i per què.

field_vote: 

Cens d’entitats per al foment de la llengua

Imatge principal a portada: 
Imatge de la campanya "Encomana el català". Font: Generalitat Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Tot seguit es detalla què és aquest registre, quines entitats poden donar-se d’alta i les passes a seguir per formar-ne part.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és el Cens d’entitats per al foment de la llengua?
Quines entitats poden formar part d’aquest registre?
Com sol·licitar la incorporació al Cens?
Continguts: 

Aquest registre es va posar en marxar a l’any 2002 amb l’objectiu de recollir quines entitats tenen com a finalitat el foment de la llengua.

La seva creació sorgeix de l’aprovació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En concret, a l’article 1 d’aquesta llei s’estableix una deducció, a aplicar en l’ impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per a tots aquells donatius a favor de les fundacions i associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua i que figurin en el cens d’aquestes organitzacions que elabora el Departament de Cultura.

Posteriorment, l’Ordre CLT/82/2002, de 15 de març, sobre el Cens d'entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana va establir el procediment per a la seva elaboració i actualització. Dins l’article 1 d’aquesta ordre s’especifica que el concepte “foment de la llengua catalana” engloba la realització de totes aquelles activitats que promouen les positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.

Així mateix, s’especifica que poden sol·licitar la inclusió en aquest Cens totes aquelles fundacions i associacions que estiguin constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què es presenta la sol·licitud i que tinguin recollits en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana també abans de la data indicada.

Aquelles fundacions i associacions que compleixin els requisits definits anteriorment poden presentar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de cada any la següent documentació a la Direcció General de Política Lingüística o a qualsevol de les oficines de registre pròpies i concretades de la Generalitat de Catalunya:

 • Imprès de sol·licitud
 • DNI de la persona signant de la sol·licitud, que ha de ser la que ostenti la representació legal de l’organització o de l’entitat.
 • NIF de l’organització o de l’entitat sol·licitant
 • Poders de representació de la persona signant
 • Estatuts de l’entitat inscrita al registre corresponent
 • Memòria de les activitats de foment de la llengua catalana dutes a durant l’any anterior a la sol·licitud. Les entitats de constitució recent que no disposen de la memòria indicada han d’aportar el pla de les activitats de foment de la llengua catalana previstes per a l’any en què presenten la sol·licitud.

Una vegada incorporades al Cens, totes les organitzacions hauran de presentar anualment a la Direcció General de Política Lingüística, una memòria que acrediti el compliment de la finalitat de foment de la llengua catalana durant l’any anterior, juntament amb la sol·licitud de renovació

field_vote: 

El treball en xarxa: una assignatura pendent (II)

Imatge principal a portada: 
Treball en xarxa. Font: AMASTÉ (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Tot i que no existeixen dues xarxes iguals –ja que aquestes responen a les necessitats concretes que han generat la seva construcció– en aquest recurs s’ofereixen diferents tipus de treball col·laboratiu que us poden ajudar a la creació i redefinició del vostre model.

En concret, es tracta d'una proposta elaborada per De la Riva i Moreno (2002) a partir de tres característiques: el tipus de membres que integran aquesta xarxa, els motius que han portat a la seva creació i la forma d'organització i funcionament de la mateixa.

Combinades entre si, donen lloc a múltiples formes i variacions del treball en xarxa. L’objectiu és que pugueu extreure aquells elements que us resultin útils en el vostre procés.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Classificació segons els tipus de membres que la integren
Classificació segons què les porta a unir-se
Classificació segons la forma d’organització i funcionament
Per saber-ne més
Continguts: 

1.1. Xarxa de persones

Es tracta d’una unió conformada per persones que comparteixen interessos, objectius, metodologies, etc. Aquestes, de forma individual i personal, decideixen agrupar-se i cooperar amb la idea de prestar-se suport mutu i compartir recursos per al seu desenvolupament i creixement.

Sovint, aquesta tipologia de xarxa sorgeix arrel d’altres xarxes o espais de trobades. Així, la vinculació afectiva dels membres és un element cabdal per a la consolidació i cohesió de la mateixa. D’aquí que aquest tipus d’aliança pugui aparèixer i desaparèixer, en funció de les necessitats i interessos de les persones integrants.

1.2. Xarxa d’organitzacions

Aquesta unió està conformada únicament per organitzacions, ja siguin aquestes de la mateixa tipologia o no (associacions, entitats públiques, empreses, altres xarxes, etc). En funció de les característiques dels membres que la conformen, es pot parlar de xarxa governamental, no governamental o interinstitucional.

Aquesta tipologia es caracteritza perquè a l’hora de la seva creació cal posar tots els recursos i esforços necessaris per tal de consolidar, a llarg termini, el model de cooperació entre les organitzacions. Un model que va més enllà de les persones que integren cadascuna de les entitats en cada moment.

1.3. Xarxa mixta

Es tracta d’una agrupació formada tant per persones a títol individual com per organitzacions i entitats de naturalesa diferent.

Sovint, aquesta sorgeix com una resposta a una situació o reivindicació concreta i els membres integrants –independent de la seva naturalesa- actuen de manera molt coordinada per tal d’executar les accions i campanyes previstes.

2.1. Xarxa temàtica

Està conformada per persones i/o organitzacions que comparteixen un mateix tema d’interès i camp d’activitat, independentment que treballin o no al mateix territori.

Aquesta xarxa proporciona als seus integrats una gran capacitat d’incidència, ja que possibilita multiplicar i rendibilitzar els coneixements i experiència, així com realitzar projectes amb un major abast. A més, també permet incrementar la influència social davant les administracions públiques i potenciar les seves relacions amb els mitjans de comunicació i altres actors socials.

2.2. Xarxa territorial

En aquest cas, es tracta de persones i/o organitzacions que comparteixen un mateix territori d’acció, independentment que treballin o no amb el mateix camp o col·lectiu.

Aquesta xarxa proporciona als seus integrats una gran capacitat d’incidència en el seu entorn i permet arribar a un major nombre de sectors i persones. Així mateix, el desenvolupament d’una perspectiva integral també permet augmentar la capacitat de reivindicació i de resposta ràpida davant les necessitats i problemàtiques pròximes.

Finalment, assenyalar que en aquest tipus de xarxa la comunicació i el coneixement mutu –així com el respecte a la diferència i la presa de decisions per consens- són elements cabdals per al bon funcionament.

3.1. Xarxa “núvol de mosquit”

Aquest tipus de xarxa no té un únic nucli central de relació, sinó que cada persona o organització està vinculada directament amb la resta de persones i entitats que la configuren. D’aquesta manera, les relacions entre les parts no necessàriament ha de ser formal, sinó que la vinculació és flexible. De fet, els membres acostumen a ser del mateix tipus (àmbit de treball, territori, dimensió, etc.), cosa que facilita l’establiment de relacions horitzontals entre ells.

Una altra característica és que necessiten que més d’una persona o entitat es comprometi a promoure iniciatives de forma simultània per l’assoliment del seus objectius, generalment molt concrets i operatius. En aquest sentit, cal tenir present que la manca d’una estructura clara i definida de presa de decisions fa que sigui necessari el debat i consens entre les parts, cosa que li resta agilitat.

Aquesta manca d’estructura formal també afecta a la visibilització de la mateixa, però permet que la informació flueixi entre els membres que la integren.

3.2. Xarxa vertical

Aquest model es basa en l’existència d’un únic nucli central de decisió i gestió, amb participació de representants de les diferents entitats membres. De fet, sovint, hi ha una estructura- amb pressupost propi-- que s’encarrega de centralitzar les relacions bidireccionals dels membres i la informació acostuma a circular “de dalt cap a baix”.

Així, per tal que funcioni, es requereix d’ una estructura força jerarquitzada i normativitzada, amb nivells i mecanismes de participació definits i amb representats que decideixen en nom de la xarxa. D’aquesta manera, els òrgans de direcció de les organitzacions participants s’han d’implicar a la xarxa.

Finalment, assenyalar que aquesta tipologia també es caracteritza pel poc contacte multidireccional entre els membres, generant-se alts nivell de desconeixement.

3.3. Xarxa horitzontal

Aquest tipus de xarxa es caracteritza per la relació directa i horitzontal entre els membres. Però, a diferència del núvol mosquit, aquesta està estructurada.

En concret, acostuma a comptar amb un nucli o equip central que s’encarrega de donar unitat a les accions, concretar els interessos, coordinar les accions, dinamitzar les relacions i afavorir la participació. Aquest equip respon davant l’assemblea que els ha escollit. I tots els membres que participen a la xarxa compten amb mecanismes de control i avaluació de la gestió desenvolupada per part d’aquest nucli. Així, es pot dir que les relacions que s’estableixen són tant verticals (membres i equip central) com horitzontals (entre les entitats que la configuren), en funció de les necessitats o tipus d’accions que es desenvolupin.

DE LA RIVA, F.; MORENO, A. Xarxes associatives: sumar forces per multiplicar resultats. Cornellà de Llobregat: Edex- Fundació Esplai, 2002. Quaderns Pràctics, 4

field_vote: 

El treball en xarxa: una assignatura pendent

Imatge principal a portada: 
Engranantge, StevenM_61 (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El treball en xarxa és una de les assignatures pendents del tercer sector. El desplegament d’aquesta nova forma de treball i de concebre les relacions amb l’entorn ha d’anar acompanyada d’un canvi en la cultura organitzativa de les entitats. Una transformació en la lògica desenvolupada fins al moment.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és el treball en xarxa?
Principis bàsics del treball en xarxa
El procés de construcció d’una xarxa
Per saber-ne més
Continguts: 

Des de fa anys que sentim que les entitats no lucratives han de sumar per tal d’assolir els seus objectius i, d’aquesta manera, fer front a la complexitat que es troben en el dia a dia. Però el treball en xarxa és molt més que col·laborar amb altres organitzacions, implica pensar, comunicar i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços i posant en relació les accions (Red Europea de Diálogo Social).

El treball en xarxa no és pot quedar en una etiqueta que l’entitat s’atribueix. Es tracta d’un canvi de cultura organitzativa que facilita l’obertura de mires i la connexió d’aquestes amb la base social i les entitats del seu entorn i àmbit. Una nova metodologia de treball que ha de permetre:

 • Sumar les capacitats i els recursos de cadascuna de les entitats que conformen la xarxa
 • Aprofitar i complementar aquests recursos
 • Identificar i obtenir nous recursos
 • Desenvolupar projectes amb major abast i incidència

Aquest canvi de perspectiva no és fàcil ni existeix un manual que faciliti la seva implementació. Es tracta d’un procés que, de mica en mica, han de recórrer les persones i entitats que construeixen la seva pròpia xarxa a partir de les necessitats concretes que apareixen en cada moment.

Tot i que no existeixen fórmules màgiques que ens ajudin a realitzar aquest canvi de xip, si existeixen una sèrie de principis bàsics que guien la construcció d’una xarxa de treball fructífera.

 • Objectius comuns. Els objectius de la xarxa no poden ser aliens als objectius de cadascuna de les organitzacions que la integren, sinó que han d’estar inclosos, en tot o en part.
 • Acció comú. El treball en xarxa és comunicació i cooperació entre entitats per a l’acció. Aquesta interrelació ha de traduir- se en “fer” conjuntament per tal que la xarxa se sostingui. A mesura que es vagin desenvolupant accions aniran sorgint les necessitats concretes que condicionaran la forma i manera d’organitzar-se.
 • Sinergia, treball en equip. La complementarietat de les parts és la finalitat del treball en xarxa. Les capacitats, habilitats i coneixement de cadascú dels membres suma i contribueix per a la multiplicació de les capacitats i l’aprofitament dels recurs col·lectius.
 • Horitzontalitat. Les relacions que s’estableixen entre les parts que conformen la xarxa són “entre iguals”. Les tasques i funcions estan correctament definides i repartides i tots es reconeixen coresponsables i necessàries per arribar a l’objectiu comú.
 • Pertinència participativa i compromís. Només una participació activa basada en el compromís de tots els seus membres a l’hora d’assumir responsabilitats i riscos permet construir una xarxa que funciona.
 • Autonomia i relació entre les parts. El treball en xarxa implica una metodologia de treball àmpliament descentralitzada. Cadascuna de les parts funciona com un equip amb el major grau d’autonomia possible a l’hora de decidir envers el desenvolupament de les seves tasques concretes.
 • Simplicitat i flexibilitat organitzativa. La xarxa és un mitjà per aconseguir l’assoliment dels objectius concrets, no una finalitat. És important evitar tots aquells procediments i protocols formalitzats que burocrativitzin la relació i li restin adaptabilitat.
 • Comunicació. La comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi d’idees, són essencials per al funcionament correcta de la xarxa.
 • Construcció i gestió col·lectiva del coneixement. Un correcte funcionament del treball en xarxa ha de permetre aprofitar correctament les capacitats, habilitats i coneixement de cadascú dels membres per tal de comprendre millorar la realitat i donar respostes més adaptades.
 • Avaluació i aprenentatge permanent. La pròpia pràctica i experiència aporta nous aprenentatges a incorporar en la construcció constant de la xarxa. Però, a més, l’avaluació constants ens ofereix l’oportunitat de realitzar un seguiment continu per a la millora del treball en xarxa.

Existeixen diferents claus que faciliten la construcció d’aquesta xarxa. Es tracta de sis etapes no lineals que cada entitat recorrerà al seu ritme amb la finalitat d’ “enxarxar-se”.

 • Identificació de les afinitats: És important conèixer si hi ha altres entitats o col·lectius amb els quals podem compartir alguns objectius, formes de treball o destinataris de la nostra acció. Per realitzar aquesta identificació, cal que comuniquem i fem difusió de la nostra entitat, així com estar molt receptius a les propostes que ens arribin.
 • Coneixement per a la creació d’espais de trobada i intercanvi: El desenvolupament de trobades, seminaris o publicacions que possibilitin compartir i intercanviar experiències, idees, pors, etc., ens permet obtenir un major coneixement de les entitats i col·lectius identificats. I ens permet donar-nos a conèixer.
 • Reconeixement de les característiques i competències dels altres: El treball en xarxa s’estableix amb aquelles entitats amb les que compartim un mínim d’interessos i ens reconeixem com a afins. Això ens permet multiplicar les nostres capacitats.
 • Col·laboració en programes i projectes d’altres entitats: L’establiment de col·laboracions ens ajuda a sumar perspectives, conèixer-nos i reconèixer-nos amb major profunditat. A partir de l’establiment d’aquesta col·laboració, posant en relació les accions, podrem pensar, comunicar i actuar conjuntament.
 • Coordinació: A més de desenvolupar projectes col·laboratius, cadascuna de les entitats que conformen la xarxa són un recurs estratègic a l’hora de desenvolupar les activitats pròpies. La comunicació i coordinació ens ajuda a ser més eficients i eficaços.
 • Cooperació amb el compromís mutu i construcció de projectes comuns: A mesura que ens anem coneixent i desenvolupant accions conjuntes, el nostre compromís es reforça i podem identificar més oportunitats i possibilitats per al treball en xarxa.

Maleta pedagógica de recursos y metodologías de Trabajo en Red, Red Europea de Diálogo Social

DE LA RIVA, F.; MORENO, A. Xarxes associatives: sumar forces per multiplicar resultats. Cornellà de Llobregat: Edex - Fundació Esplai, 2002. Quaderns Pràctics, 4

field_vote: 

Com millorar la gestió del voluntariat

Imatge principal a portada: 
Passarel·la voluntariat by Fernand0, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs us oferim una sèrie de pautes que us poden ser de gran utilitat a l’hora de gestionar el voluntariat i millorar el procés que desenvolupeu a la vostra entitat. Especialment, creiem que us pot proporcionar idees a l’hora d’acollir a una persona voluntària, realitzar el seguiment de la tasca que desenvolupa i definir el procés de sortida d’aquesta.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què cal tenir en compte abans d’incorporar persones voluntàries a les entitats
La captació de les persones voluntàries
Elements a tenir en compte en la selecció
La incorporació de la persona voluntària a l’entitat
El dia a dia del voluntariat
La finalització del procés de voluntariat
Més informació
Continguts: 

Abans d’iniciar qualsevol tipus d’activitat relacionada amb el voluntariat és molt important que les entitats fem un exercici de reflexió i definim de manera clara i estructurada quin és el projecte de voluntariat de la nostra organització.

En aquest document hem de poder definir de manera clara i concreta com serà el nostre cicle de voluntariat. Així, de forma resumida, aquest ha d’incloure els següents punts:

 • Com es concep el voluntariat a l’entitat i quin rol desenvolupa (perquè volem incorporar persones voluntàries, quines necessitats volem cobrir, que els oferirem, que ens aportaran aquestes persones, quin perfil hauran de tenir i el tipus de tasques que realitzaran).
 • Quines accions es realitzaran i a on ens adreçarem per tal d’incorporar noves persones, així com els criteris i la metodologia que se seguirà per decidir si una persona pot desenvolupar el voluntariat a la nostra entitat (captació i selecció del voluntariat).
 • Com seran els primers dies de les persones voluntàries, de quina manera es transmetrà la informació sobre l’entitat, les tasques que realitzarà i quins compromisos volem establir amb aquestes (acollida i incorporació del voluntariat).
 • Com es desenvoluparà aquest procés de voluntariat, quin suport tindran les persona voluntàries i de quina manera hi participaran en l’organització (seguiment i acompanyament del voluntariat).

Aquest projecte esdevindrà el full de ruta de l’entitat a l’hora de gestionar el voluntariat i, per tant, de la seva correcta definició dependrà l’èxit posterior de la política de voluntariat. En aquest sentit, aquelles entitats que ofereixen objectius concrets i un projecte de voluntariat ben formulat faciliten la identificació de les persones voluntàries amb aquest i acostumen a tenir un major èxit en la seva gestió: captació, permanència, satisfacció, motivació, etc.

Una vegada tenim el projecte de voluntariat de l’entitat, ja podem començar a cercar persones voluntàries que vulguin col·laborar amb nosaltres. Per fer-ho hem de tenir en compte quin missatge volem transmetre i el canal que volem utilitzar.

Algunes vies existents per realitzar aquesta crida són:

Abans de començar la selecció de les persones candidates, haurem de tenir els següents punts definits de forma clara i coherent respecte al projecte de voluntariat desenvolupat:

 • Quines tasques volem que realitzin aquestes persones
 • Quin és el perfil més adient
 • Quins criteris utilitzarem per decidir-nos per una persona candidata

Tenir això delimitat ens facilitarà la selecció de les persones candidates. Ara, només caldrà que decidim quina metodologia utilitzarem per realitzar aquesta selecció: si realitzem una primera xerrada grupal, si fem directament entrevistes individuals amb cada persona candidata o si combinem les dues formes. Sigui quina sigui l’opció, el que si hem de tenir present és que aquest procés de selecció pivota al voltant d’aquests quatre punts o objectius:

 • Presentar l’entitat, els seus valors i la seva missió.
 • Informar sobre les tasques de voluntariat i les expectatives que l’entitat té en aquestes persones.
 • Informar-nos sobre les persones candidates i les seves expectatives.
 • Decidir quina persona s’incorporà a l’entitat.

Una vegada tenim seleccionada la persona o persones que s’incorporaran a l’entitat, haurem de vetllar perquè aquesta se senti acollida a l’entitat i facilitar-li la seva integració i adaptació.

Com s’indica al recurs en aquest recurs sobre l’acollida dels voluntaris, és molt important que aquestes persones tinguin seguretat a l’hora de desenvolupar les tasques pertinents. I és treball de l’organització potenciar aquest sentiment. Per tant, és bàsic que parlem amb la persona i li garantim que comptarà amb tota la nostra ajuda i suport i amb el mitjans adients pel desenvolupament d’aquestes tasques, que rebrà la formació necessària perquè així sigui i que des de l’organització treballarem per potenciar el desenvolupament de les seves habilitats.

Altres accions que afavoreixen una bona acollida són:

 • Detallar el funcionament de l’entitat, els diferents departaments que la integren i l‘organigrama d’aquesta.
 • Informar sobre la tasca que la persona portarà a terme, què s’espera d’ella i de quina manera la seva tasca contribuirà a assolir la missió de l’entitat.
 • Establir quina persona de l’entitat serà el seu referent al llarg del procés de voluntariat.

Finalment, per tal de formalitzar el procés de col·laboració de la persona amb l’entitat, totes dues parts hem de signar un document de compromís que reculli els següents aspectes:

 • Els elements més importants de la tasca voluntària que es realitzarà i les característiques d’aquestes ( descripció del tipus de tasca, dedicació i horari establerts, així com el fet de l'acceptació lliure i voluntària de la mateixa).
 • Els drets i deures que la persona voluntària té amb l’entitat i viceversa.
 • Les condicions i la forma en què és finalitzarà aquest compromís.

Quan la persona comença el seu voluntariat és cabdal que no “l’abandonem” en el desenvolupament de la seva tasca. Com s’ha indicat anteriorment, és molt important que aquestes tinguin durant tot el temps que dura el seu voluntariat la sensació de seguretat i de recolzament per part de l’organització. En aquest sentit, la relació entre les entitats i les persones voluntàries s’hauria de fomentar en el compromís mutu, la coherència i la claredat.

Per tal de generar aquest tipus de vincles, és necessari que establim espais estables de contacte i comunicació entre la persona referent i la persona voluntària que possibilitin realitzar un seguiment continu durant tot el procés de voluntariat. Uns espais que, també, han de permetre:

 • Acompanyar, assessorar i avaluar, conjuntament, la tasca que es va desenvolupant en el dia a dia.
 • Conèixer molt millor els interessos i motivacions de la persona voluntària.
 • Facilitar la identificació de la persona voluntària amb l’organització i amb la tasca que aquesta desenvolupa.
 • Treballar la motivació i implicació de la persona voluntària.
 • Generar canals de participació i presa de decisions que permetin a la persona voluntària assolir una major responsabilitat i autonomia.
 • Reconèixer la tasca que la persona està desenvolupant i posar-les en valor respecte al global de l’entitat.

En la gestió del voluntariat, tan important és realitzar una bona acollida a la persona voluntària com tenir cura de l’etapa de desvinculació d’aquesta amb el projecte i/o entitat.

Molts poden ser els motius que portin a una persona a finalitzar la col·laboració amb la nostra entitat. De fet, hi ha vegades que aquesta data ja estava prevista en el document de compromís que totes dues parts hem signat. Però, siguin quin siguin aquests motius, la desvinculació no s’ha de viure de manera “traumàtica” i, sempre, s’han de respectar les decisions de les persones. És més, la sortida de l’entitat és una fase més del propi procés del voluntariat i s’ha de viure com una oportunitat tant per millorar la gestió del voluntariat com per generar un nou tipus de relació amb la persona que marxa.

Per tot això, es recomana tenir una entrevista de sortida que permeti, tant a la persones voluntària com a l’entitat, conèixer i donar a conèixer les opinions i valoracions sobre el procés viscut i la manera en què aquest s’ha gestionat: el rol del voluntariat a l’organització, les diferents etapes desenvolupades (acollida, desenvolupament i seguiment), la relació amb l’equip de l’entitat, així com altres elements que considereu que us poden ajudar a millorar la gestió que realitzeu del voluntariat. A més de reconèixer i agrair la tasca desenvolupada, aquesta entrevista també ens permet deixar la porta oberta a possibles col·laboracions en un futur.

field_vote: 

Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014)

Imatge principal a portada: 
by Nafro, flickr
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El passat 12 de juliol es va presentar el primer Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014). Es tracta de l’eina de planificació que ha de guiar la política de la Generalitat de Catalunya a l’hora promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental durant els propers tres anys.

Imatges secundàries: 
By Nafro, flickr
Subtitols: 
Què és el Tercer Sector Ambiental?
Antecedents del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Procés de realització del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Reptes del Tercer Sector Ambiental
Quines línies d’actuacions estableix el Pla?
Per saber-ne més:
Continguts: 

El Tercer Sector Ambiental (TSAcat) es pot definir com aquelles entitats sense ànim de lucre, la missió de les quals està vinculada a la protecció i millora ambiental i la sostenibilitat (Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, pàg.9). D’aquesta manera, es tracta d’un subgrup del “Tercer Sector”.

Aquest és un sector ampli i heterogeni. Actualment, a Catalunya hi ha unes quatre-centes entitats compromeses amb la protecció i la conservació del medi ambient amb característiques i elements diferenciadors segons (Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, pàg.16):

 • Ubicació
 • Àmbit geogràfic
 • Nivell d’especialització
 • Plantejament sòcioambiental
 • Nivell de professionalització de l’estructura de funcionament intern
 • Mitjans de finançament
 • Nivell de pressupost
 • Nivell estructural (primer o segon nivell)
 • Marc ideològic
 • Forma jurídica
 • Nivell de reconeixement social i institucional

Arrel de l’organització a l’any 2009 del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya -i el posterior naixement de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya- les entitats d’aquest sector van començar a disposar d’un espai de trobada i intercanvi que les permetia compartir inquietuds i accions. De fet, són aquestes mateixes organitzacions les que van plantejar la necessitat de comptar amb una eina que ajudés a estructurar el sector ambiental català per tal de millorar la seva col·laboració i cooperació.

Paral·lelament a aquest procés d’articulació, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar a l’any 2010 l’elaboració de la primera Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” amb l’objectiu de conèixer com és l’estructura d’aquest sector, com funciona i com es relacionen les entitats que el configuren i, a la vegada, identificar instruments que permetin l’enfortiment i la consolidació del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

D’aquesta manera, tant les conclusions del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, com els resultats obtinguts en la “Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” han estat la base per a l’elaboració del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya,

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014)- impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals- neix amb l’objectiu d’identificar les línies d’actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental, així com reconèixer i posar en valor la tasca que realitzen les entitats d’aquest àmbit d’acció.

Amb la voluntat de conèixer la visió i opinió d’aquestes entitats i dels diferents actors socials i econòmics que es relacionen amb les entitats ambientals, es va posar en marxar un procés participatiu que ha durant cinc mesos i que ha finalitzat amb la presentació del Pla.

 • Fase 0: Redacció del document base per al debat (Febrer i març 2011). Des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’elabora una proposta del document base per a la participació on es recullen els reptes, els àmbits i les línies d’actuació que ha de reflectir el futur Pla. A més, es dóna a conèixer entre les entitats ambientals i entre altres actors com l’administració local, el sector econòmic i financer i l’àmbit acadèmic aquest document.
 • Fase 1: Inici del procés (31 de març de 2011). A la sessió inaugural es donen a conèixer els resultats obtinguts a través de la “Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” i es presenten les diferents fases i espais que conformaren el procés de realització del Pla.
 • Fase 2: Propostes de línies d’actuació (Abril 2011). A través d’un formulari en línia es recullen les aportacions entorn les propostes de línies d’actuacions presentades al document base.
 • Fase 3: Propostes de mesures i accions (sessions de debat) (Maig 2011). A través del formulari es presenten les propostes de mesures i d’accions per a cadascuna de les línies d’actuació identificades. Posteriorment, s’organitzen dues sessions de debat entorn a aquestes mesures i accions a les quals hi participen les entitats ambientals del país.
 • Fase 4: Redacció del Pla (Maig- juny 2011). Amb totes les propostes i esmenes recollides a les fases anteriors, es redacta el pla i un document de retorn d’aquestes aportacions. A més, la Comissió de Seguiment celebra dues sessions amb l’objectiu de debatre el contingut d’aquests documents i prioritzar les mesures incorporades.
 • Fase 5: Presentació pública del Pla (12 de juliol de 2011). Presidida pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder i Miralles, té lloc la sessió de presentació del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014).

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha fet seu el nous reptes identificats per a les entitats d’aquest sector en el marc del primer Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

Aquests reptes són:

 • La necessitat del treball en xarxa: Cal potenciar la cultura d’un treball coordinat i optimitzar els recursos, partint de les xarxes de treball ja actives i les necessitats comunes.
 • La millora de la comunicació externa i interna: Cal crear canals de comunicació estables i planers que permetin una transmissió fàcil i efectiva de la informació.
 • Establiment de noves relacions amb l’Administració: Han de permetre un millor seguiment dels acords presos i els compromisos polítics, evitar la institucionalització de les entitats i han d’anar encaminades a aconseguir un grau més gran d’incidència política del sector.
 • El finançament de les entitats: Cal aconseguir mecanismes de finançament transparents, estructurats i previsibles a mig termini que permetin la consolidació del model d’entitat i l’execució de projectes d’incidència remarcable.
 • La implicació de la ciutadania: És necessària per a la consolidació de les entitats i per a la seva legitimació en relació amb el seu paper dins la societat.
 • La construcció d’una identitat comuna com a sector: Per aflorar aquells interessos comuns i essencials compartits per les entitats.
 • La innovació organitzativa: Cal evolucionar cap a un model associatiu més professionalitzat i eficient que permeti més transparència i incidència política.
 • La professionalització del sector: S’ha de fomentar la diversitat de perfils entre el personal que hi treballa. La formació esdevé fonamental per garantir la qualitat de l’acció.
 • El treball amb altres àmbits del tercer sector: Les qüestions ambientals van estretament lligades al desenvolupament de la societat, per la qual cosa la cooperació amb la resta del tercer sector és fonamental perquè la incidència de les entitats sigui efectiva.

Així mateix, i seguint el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha estructurat en quatre àmbits d’actuació: les persones, les entitats, la societat i el medi.

Dins d’aquest quatre àmbits - i un cinquè àmbit transversal- s’han identificat 16 línies d’actuació. Per tal de donar resposta a aquestes línies, durant els proper tres anys (2011-2014) es desplegaran diferents mesures i accions que contribuiran a l’assoliment dels reptes del Tercer Sector Ambiental definits anteriorment.

Àmbit 1. Persones

 • Promoure la formació de les persones de les entitats: Detectar les necessitats formatives de les persones dels òrgans de govern, del personal tècnic i de gestió, i del personal voluntari i associat, i elaborar programes formatius especialitzats.
 • Fomentar la promoció i el reconeixement social de les persones de les entitats: Donar a conèixer i reconèixer la seva tasca en la protecció i millora del medi.
 • Incentivar l’associacionisme, el voluntariat i la participació interna a les entitats: Desenvolupar la base social de les entitats, fomentar la implicació i participació de les persones, especialment dels joves, i promoure el relleu generacional.

Àmbit 2. Entitats

 • Millorar la gestió i promoure la innovació en el finançament públic: Facilitar l’accés als recursos econòmics per tal de millorar la capacitat de planificació de l’entitat i d’execució de projectes.
 • Millorar i promoure la innovació en el finançament privat: Promoure i facilitar la creació d’aliances estratègiques entre empreses i entitats, i cercar fórmules innovadores que facilitin l’autofinançament de les entitats (donacions de particulars o entitats jurídiques, etc.).
 • Garantir la identificació i caracterització del TSAcat: Disposar d’informació actualitzada de la situació del sector (dades sobre ocupació, volum econòmic del sector, implicació social, etc.) que permeti definir estratègic de futur.
 • Donar suport estratègic a les entitats: Establir línies de treball de suport tècnic, de planificació, jurídic, financer i institucional.
 • Fomentar la col·laboració, el treball en xarxa i la coordinació dins del sector: Identificar les necessitats comunes entre les entitats, potenciar instruments i espais que afavoreixin la col·laboració i l’optimització de recursos.
 • Impulsar la responsabilitat social de les entitats: Fomentar un canvi encaminat a la transparència i a la rendició de comptes.

Àmbit 3. Societat

 • Establir mecanismes per garantir la participació i la representativitat del TSAcat en les institucions i polítiques públiques: Incrementar la participació del TSAcat abans de la presa de decisions.
 • Promoure la presència i el reconeixement social de les entitats i del propi TSAcat: Millorar i promoure la comunicació externa de les entitats i del propi sector.
 • Enfortir les relacions entre les entitats i la resta de la societat: Potenciar el treball col·laboratiu amb altres agents i actors socials, que afavoreixi la construcció d’un model relacional més fort.

Àmbit 4. Medi

 • Millorar la qualitat i incidència dels projectes que es desenvolupen: Millora de la qualitat i l’impacte de les actuacions ambientals del sector, i la contribució en les polítiques ambientals en general.
 • Promoure projectes model, innovadors i aplicables a contextos diversos per a la millora de l’entorn: Potenciar projectes, campanyes i activitats de millorar ambiental que esdevinguin referents.

Línies d’actuació transversals a tots els àmbits

 • Promoure un programa R+D+I: Impulsar actuacions de recerca, desenvolupament i innovació del sector que reverteixin en la millora continuada del Pla i, per tant, del propi sector; i que permetin identificar estratègies de futur.
 • Impulsar l’ús de les TIC a les entitats: Potenciar la implantació de les TIC, tenint en compte que incideixen en moltes de les àrees de treball de les entitats i poden tenir implicació en l’estratègia individual i col·lectiva del TSAcat.

Podeu contactar amb:

Direcció General de Polítiques Ambientals

 • Adreça: Avda. Diagonal, 523-525 (Barcelona)
 • Telèfon: 934 445 000

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

 • Adreça: Providència, 42 (Barcelona)
 • Telèfon: 932.195.080
 • Correu electrònic: info@xvac.cat
field_vote: 

Banca ètica: la importància de l’impacte social positiu en les finances

Imatge principal a portada: 
Fiare Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

La davallada en el finançament, tant a nivell públic com privat, ha fet que les entitats del tercer sector ens replantegem les fórmules de gestió i de captació de fons desenvolupades fins aquest moment. A continuació us parlem de la banca ètica, un instrument per a la cerca de finançament i l’estalvi que segueix criteris de rendibilitat social i ambiental.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és la banca ètica?
Diferències entre el sistema financer tradicional i el sistema financer ètic
Entitats on poder invertir èticament els nostres estalvis
Entitats que ofereixen finançament ètic per als nostres projectes
Per saber-ne més
Continguts: 

La banca ètica és un heterogeni conjunt d’entitats bancàries especialitzades en el finançament dels col·lectius més desafavorits, les entitats d’economia social, les ONG i les empreses més responsables amb el seu entorn humà, social i ecològic. Aquestes només inverteixen en aquells negocis rendibles que representen un benefici social i mediambiental i que aporten una millora de la societat (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Així mateix, podem afirmar que les finances ètiques són aquelles que desenvolupen els bancs ètics i altres entitats de finançament ètic sota una política d’inversió basada en fer compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

La principal diferència entre el sistema financer tradicional i el sistema financer ètic recau en el fet que el primer té com a objectiu primordial obtenir la màxima rendibilitat econòmica. Mentre que el sistema financer ètic persegueix un doble objectiu: ser viable econòmicament (obtenir beneficis) i finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu (FETS).

Així, les entitats financeres tradicionals acostumen a realitzar grans inversions, sovint de caràcter especulatiu, als mercats financers sense tenir en compte quina activitat productiva, financera o especulativa s’està finançant. D’aquesta manera, els diners que dipositem en aquestes entitats poden estar finançant empreses i activitats que no s'ajusten al nostre sistema de valors, sense tenir-ne coneixement. Activitats com la producció i venda d’armament, l’explotació laboral i infantil, la destrucció del medi ambient, el comerç de drogues i màfies, etc.

En canvi, les finances ètiques busquen que els diners que dipositem en elles puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut social, mediambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Així, financen activitats que afavoreixin la creació de llocs de treball (especialment ocupació social), les energies renovables, l’agricultura ecològica, la biodiversitat, el comerç just, etc. En definitiva, activitats que poden resultar-nos més coherents amb el nostre sistema de valors. A més, aquesta gestió es realitza sota criteris de transparència i els clients tenen dret a saber com i on està invertint l’entitat financera (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Principis que regeixen les finances ètiques

En concret, hi ha cinc principis ètics que caracteritzen les finances ètiques. Aquests han d’estar presents en el conjunt del procés del finançament (activitats, actituds, compromisos, etc.). Doncs, una entitat financera ètica ha de ser ètica a tots nivells (FETS).

 • Principi d’Ètica Aplicada: L’ètica com un procés de reflexió contínua en l'aplicació dels criteris d'inversió i concessió de crèdits.
 • Principi d’Implicació: L’entitat ha de definir a quines activitats i projectes vol invertir. Aquesta política d’inversió ha de seguir els principis i criteris ètics dels inversors.
 • Principi de Coherència: Els diners s’inverteixen en projectes coherents amb els valors de l’entitat.
 • Principi de Participació: La presa de decisions es realitza de manera democràtica, els socis voten i participen en la definició de les polítiques bàsiques de l’entitat.
 • Principi de Transparència: L’entitat ha d’oferir als clients informació regular i pública de totes les activitats que desenvolupa i les seves conseqüències.

Una altra manera de fer banca

Tot seguit, us presentem les diferents entitats que ofereixen serveis d'estavi de caràcter ètic i solidari a Catalunya (FETS).

1. Coop57: Es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. Aquesta destina els seus recursos propis a efectuar préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general de forma sostenible. Tant les persones (persones físiques) com les entitats (persones jurídiques) poden ser sòcies estalviadores a Coop57.

2. Oikocrèdit Catalunya: Entitat creada per iniciativa de diverses ONG catalanes amb la finalitat de donar suport a la cooperativa Oikocredit Internacional, sent un soci més d’aquesta. D’aquesta manera, l’objectiu principal d’ Oikocrèdit Catalunya és la captació de fons al país a través de la compra d’accions d’ Oikocredit Internacional per tal d’invertir-los en aquesta cooperativa i finançar projectes de desenvolupament als països del Tercer Món en forma de préstecs a organitzacions locals d’aquest països amb dificultats per accedir a crèdits. Tant les persones (persones físiques) com les entitats (persones jurídiques) poden ser sòcies. A més, a banda del socis honorífics i fundadors, existeixen diverses tipologies d'associats:

 • Soci partícip: Invertir una quantitat.
 • Soci col·laborador: Dedicar part del teu temps a realitzar tasques de voluntariat a l’associació.
 • Soci protector: Ajudar al manteniment de l’entitat a través d’una quota.

3. Triodos Bank: Aquest banc ètic desenvolupa una política d’inversió responsable centrada en tres sectors: Natura i Medi Ambient (agricultura ecològica, energies renovables, arquitectura i construcció bioclimàtica, tecnologia mediambiental, etc.), Sector Social (integració social de persones en situació de risc, cooperació al desenvolupament, comerç just, microcrèdits, etc.) i Cultura (activitats artístiques i culturals, educació, arts plàstiques i escèniques, música, desenvolupament persona i espiritual, turisme sostenible i cultural, etc.). A més, ofereix la possibilitat que qualsevol persona incorpori les finances ètiques en el seu dia a dia gràcies als diferents productes que té disponibles:

 • Comptes corrent
 • Comptes d’estalvi
 • Dipòsits
 • Estalvi periòdic
 • Targetes de crèdit

4. Projecte Fiare: Agent de la Banca Popolare Etica d’Itàlia al territori espanyol, aquesta entitat neix amb l’objectiu de crear, des de la ciutadania i del tercer sector, una cooperativa de crèdit d’abast estatal que inverteixi en projectes socials, mediambientals, culturals, humanitaris i de cooperació internacional. Actualment, qualsevol persona, entitat o administració pot adquirir capital social de la cooperativa que es constituirà durant l’any 2011 i participar en els processos de decisió de la banca. A més, l’entitat ofereix productes d’estalvi en forma de dipòsits “a la vista” o a “termini” per finançar el projectes detallats anteriorment.

En darrer terme, us annexem quines entitats ofereixen a Catalunya finançament per desenvolupar projectes socials, culturals i mediambientals sota criteris ètics i amb impacte social (FETS).

1. Coop57: Com s’indica en el punt anterior, es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financers de l’economia solidària. Aquesta destina els seus recursos propis a efectuar préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general de forma sostenible. Actualment, els serveis financers que ofereixen a les entitats són:

 • Préstecs a curt i llarg terminiper finançar projectes i/o inversions en immobilitzat.
 • Crèdits pont per avançar l’import de subvencions d’entitats i organismes públics.
 • Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini.
 • Préstecs intercooperatius, orientats a facilitar operacions entre entitats sòcies de COOP57.

2. Acció Solidària contra l’Atur (ASCA): Nascuda amb la idea de fer front a la problemàtica de la desocupació, té com a objectiu ajudar a la gent que es troba a l’atur i que vol iniciar un projecte d’autoocupació. D’aquesta manera, es recolzen projectes d’autoocupació i s’ajuda econòmicament a adquirir eines de treball mitjançant:

 • Programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals: Es tracta d’ajuts econòmics amb la finalitat d’ajudar a les persones aturades a sortir de situacions límit (subsistència bàsica com aliments, habitatges, subministraments, etc.).
 • Ajuts a processos d’inserció laboral: Es tracta de facilitar a les persones aturades ajuts econòmics perquè puguin fer una inserció laboral immediata (formació, lloguer de local, compra de maquinaria, pagament de permisos, quotes de seguretat social, compra o reparació de vehicles, compra de mercaderies, etc).
 • Fons social: Amb l’objectiu d’ajudar els immigrants, principalment dones, que tenen un treball remunerat, però que no compten amb els recursos necessaris per estabilitzar-se i promocionar professionalment.
 • Microcrèdits per autoocupació i per a entitats: Es tracta de préstecs sense interessos per a la creació o consolidació d’iniciatives empresarials com empreses d’inserció sociolaboral, centres especials de treball, tallers ocupacionals, cooperatives de treball associades al sector industrial o servei, fundacions, associacions o microempreses d’autoocupació.

3. Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM): La finalitat d’aquesta entitat és posicionar i donar visibilitat a dones que volen crear la seva pròpia empresa o que volen consolidar-la. Així, compten amb un programa de microcrèdits sense avals dirigit a les dones emprenedores.

4. Triodos Bank: Tal i com s’especificava anteriorment, aquest banc ofereix finançament a empreses i organitzacions de l’àmbit social, mediambiental i cultural amb projectes sostenibles i viables que milloren la qualitat de vida de les persones i respecten el medi ambient. Els serveis que ofereixen són:

 • Préstecs hipotecaris destinats a la compra d’un local, oficina o seu, així com a la compra de finques o terrenys destinats al cultiu de productes procedents de l’agricultura ecològica.
 • Préstecs amb garantia personal adreçats a realitzar una inversió en energies renovables, posar en marxa un negoci o impulsar la seva activitat. Amb garanties a curt, mig i llarg termini, aquests crèdits estan destinats tant a empreses i organitzacions com a empresaris autònoms o particulars.
 • Avals adreçats a organitzacions i empresaris que requereixin un aval davant l’Administració pública o entitats que concedeixen subvencions. A més, també ofereixen avals específics per a projectes d’energia renovables.
 • Línies de crèdit per a circulant i/o liquiditat que permetin anticipar cobraments pendents, fer front al desenvolupament de les activitats de les entitats i empreses o emprendre nous projectes.
 • Línies d’avançament de subvencions adreçades a entitats de l’àmbit cultural o social que tenen concedides subvencions públiques i els cal una bestreta de la mateixa per desenvolupar l’activitat.
 • Servei de gestió de la tresoreria a les organitzacions i institucions que vulguin realitzar aquesta gestió sota criteris d’Inversió Socialment Responsable.

5. Projecte Fiare: Finalment, aquesta banca ofereix finançament a les entitats del tercer sector i l’economia social i els emprenedors socials que vulguin posar en marxa una empresa. Per fer-ho, ofereix el següents serveis:

 • Cobertura de Necessitats Bàsiques de persones físiques, en el nostre entorn i al Sud, acords específics amb entitats associades al Projecte Fiare o amb les Administracions Públiques.
 • Finançament genèric (estructura, locals i tresoreria) per a entitats que treballen amb persones en situació o risc d'exclusió, organitzacions no governamentals pel desenvolupament i la cooperació amb el Sud, empreses de l'economia solidària i, en general, per a totes aquelles entitats sense ànim de lucre que promouen o desenvolupen activitats amb un impacte social positiu.
 • Crèdits per a la posada en marxa de projectes empresarials presentats per qualsevol persona física o jurídica.

Contactar amb FETS (Finançament Ètic i Solidari)

 • Adreça: Carrer Còrsega 288, 3r 2a – Barcelona
 • Telèfon: 933.688.481
 • Correu electrònic: fets@fets.org
field_vote: