Protecció civil, una altra forma de fer voluntariat

Imatge principal a portada: 
Protecció civil de l'Hospitalet de Llobregat. Font: http://goo.gl/5VzMr
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs t'expliquem que són les associacions del voluntariat de protecció civil i que cal fer per col·laborar amb la protecció del teu municipi o comarca.

Imatges secundàries: 
Protecció civil de l'Hospitalet de Llobregat. Font: http://goo.gl/5VzMr
 Dia Internacional del Voluntariat de Protecció Civil. Font: http://goo.gl/OEnOp
Subtitols: 
Què són les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya (AVPC)?
Qui pot ser voluntari/a de protecció civil?
Quins drets i deures tenen aquestes persones voluntàries?
Contacte i més informació
Continguts: 

El municipis i consells comarcals representen les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya. Però la ciutadania també pot col·laborar de forma voluntària i altruista en aquesta tasca a través de les associacions de voluntariat de protecció civil de la seva localitat o comarca. Aquestes organitzacions són les encarregades de canalitzar la col·laboració del voluntariat com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions corresponents de protecció.

En concret, aquestes associacions sense ànim de lucre tenen com a finalitat:

 • La coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins del municipi.
 • L’impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil.
 • La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar.
 • La realització d’activitats formatives i divulgatives.
 • El suport en l’elaboració, la implementació o el manteniment de plans de protecció civil que dugui a terme l’Administració pertinent.

Per tal de col·laborar amb una associació del voluntariat de protecció civil de Catalunya cal el compliment d’una sèrie de requisits com és:

 • Tenir la majoria d’edat.
 • Ser residents a Catalunya.
 • Superar el programa de formació bàsica en matèria de protecció civil.
 • Comprometre’s de manera escrita a conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest document es farà constar que la persona interessada executarà les tasques que li siguin encomanades.
 • Altres requisits addicionals que pugui determinar l’ajuntament respectiu.

Totes les persones membres de les associacions del voluntariat de protecció civil tenen una sèrie de drets i deures que tot seguit es detallen.

Drets de les persones voluntàries

 • Portar el nom de “voluntaris i voluntàries de protecció civil” del municipi corresponent.
 • Fer ús dels elements autoritzats en totes aquelles actuacions en què participin.
 • Rebre els coneixement, les mencions i les recompenses honorífics previstos en la normativa vigent.
 • Rebre formació.
 • El reemborsament per les despeses realitzades en l’acompliment de les seves activitats.
 • Ser coberts per una assegurança d’accidents, subscrita per la corresponent associació, per aquelles que es produeixin durant les activitats en què participin, que comprengui indemnitzades per disminucions físiques i invalidesa temporal o permanent, defunció i assistència sanitària.
 • Ser coberts per una assegurança de responsabilitat civil, subscrita per la corresponent associació, per les activitats en què participin.
 • Formular peticions i suggeriments a la unitat municipal que atén el servei de protecció civil, a través dels seus responsables immediats.

Deures de les persones voluntàries

 • Participar en les activitats formatives i preventives a les quals siguin convocats pels òrgans reactors de l’associació i per les autoritats de protecció civil, directament o a través de la unitat municipal que atengui aquest servei.
 • Assistir a la crida de les autoritats de protecció civil en els casos d’activació de plans, presentant-se amb la màxima urgència en el lloc indicat, llevat dels casos d’impossibilitat, degudament justificats.
 • Realitzar en cas d’emergència, les actuacions que siguin ordenades per l’autoritat de protecció civil corresponent.
 • Conèixer els plans de protecció civil que afectin el seu municipi, en especial en tot allò que faci referència a la participació del voluntariat a la protecció civil.
 • Abstenir-se d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans.
 • Abstenir-se d’utilitzar els elements previstos per a l’ús del voluntariat de protecció civil fora de les activitats en què participin. En aquestes activitats no podran utilitzar-se elements diferents dels autoritzats per l’ajuntament respectiu.
 • Posar en coneixement de la unitat que atén el servei municipal de protecció civil o de les autoritats competents l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, el béns o el medi ambient.
 • Respectar l’estructura funcional determinada per a les activitats en què participin.
 • Conservar i mantenir en perfecte estat els elements que els siguin confiats i seguir les normatives establertes per al seu ús.

Per iniciar un voluntariat en aquest àmbit, només has de contactar amb l’associació del voluntariat de protecció civil més propera. En aquest link trobaràs el llistat d’associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

Etiquetes: 
field_vote: 

Bases per millorar la relació entre voluntariat i personal contractat

Imatge principal a portada: 
Teamwork. Font: Kool_Skatkat (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Us proposem una sèrie de mesures que us poden ser d’ajut en la gestió dels equips que conformen l’entitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Tenir clar el tipus d’entitat que som i el rol de cadascuna de les persones
Ser coherents amb el model i explicitar-ho
Onze mesures per evitar el conflicte entre el personal remunerat i el voluntariat
Per aprofundir
Continguts: 

Com assenyala Roger Buch, dins de les entitats de voluntariat podem distingir tres models d’organitzacions:

 • Entitats bàsicament de voluntariat: Es tracta d’entitats que poden comptar amb alguna persona assalariada que s’encarrega de realitzar tasques de coordinació i/o gestió, però el motor de l’organització són les persones voluntàries. Elles són les veritables responsables del funcionament i marxa de l’entitat.
 • Entitats bàsicament d’assalariats: El creixement del tercer sector, gràcies a la prestació de serveis a la ciutadania, ha fet augmentar el nombre d’organitzacions que principalment compten amb personal remunerat. En aquests casos, la tasca de les persones voluntàries és basa en recolzar i complementar l’activitat que realitzen les persones contractades.
 • Entitats mixtes: Es tracta d’organitzacions on hi ha un equilibri entre la tasca que desenvolupen les persones assalariades i la tasca de les persones voluntàries.

Cap d’aquests tres models és millor que altra. Allò realment important és que cada entitat tingui clar quina és la seva realitat i actuï en conseqüència a l’hora de concretar rol i expectatives dels equips.

Un cop feta la reflexió sobre el model d’organització, és moment de definir - de forma clara i explícita – pautes i sistemes de treball i de relació coherents amb la nostra tipologia i que facilitin la gestió dels equips.

Una de les vies que tenim per fer aquesta concreció dels procediments és el desenvolupament del projecte de voluntariat, l’eina que esdevé el full de ruta a l’hora de gestionar aquestes persones.

Alguns dels aspectes que ha d’incloure aquest document són:

 • Raó de ser del voluntariat a l’organització i necessitats que volem cobrir
 • Tasques que realitzaran aquestes persones i perfil que hauran de tenir per poder-les desenvolupar
 • Situació de les persones voluntàries en l’organigrama de l’entitat i figura responsable de la gestió del voluntariat
 • Expectatives que tenim per aquestes persones i compromisos que assumim com a entitat per a què es facin realitat
 • Dedicació i compromisos mínims que han d’assumir les persones voluntàries
 • Canals i circuits de comunicació interna amb les persones voluntàries
 • Espai de comunicació i relació entre persones voluntàries i remunerades
 • Espais i mecanismes de participació i pressa de decisions

Si tenim clarificats aquests aspectes, i totes les persones que integren l’entitat els coneixen, ens estalviarem malentesos i afavorirem un bon clima de treball.

Així mateix, una mesura que també ens pot ajudar a la millora de clima de treball és el desenvolupament del Reglament de Regim Intern, un document on es detalla el funcionament propi de cada organització.

El Manual de gestió de voluntariat, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, recull una sèrie de mesures que ens poden ajudar a millorar la convivència d’aquests dos perfils. Aquestes recomanacions es basen en la proposta que van fer Steve McCurley i Rick Lynch a principis dels anys 80.

 1. Implicar el personal en les decisions sobre el voluntariat.
 2. Planificar la definició de funcions i els sistemes de supervisió del voluntariat.
 3. No acceptar tot el voluntariat sense tenir en compte el seu perfil i les seves capacitats.
 4. Tenir en compte que no tot el voluntariat pot assumir qualsevol coneixement o habilitat.
 5. Assegurar-se d’incloure en el disseny de la formació el personal amb el qual les persones voluntàries treballaran.
 6. No assumir que el personal remunerat ja ho coneix tot sobre la gestió adequada del voluntariat.
 7. Reconèixer de manera explícita les contribucions que les persones voluntàries fan a l’organització.
 8. Recompensar el personal que treballa bé amb el voluntariat.
 9. Permetre que el personal supervisi el voluntariat amb el qual treballen coordinadament amb el responsable de voluntariat,
 10. Escoltat tots el problemes per trobar solucions.
 11. En cas de conflicte, analitzar cada una de les situacions i implicar les persones concernides en les solucions.

En aquestes publicacions podeu trobar més informació sobre la relació entre personal voluntari i remunerat.

A més a més, des dels Serveis d’assessorament de Xarxanet també us podem ajudar en el desenvolupament del projecte de voluntariat o el Reglament de Regim Intern de l’entitat.

field_vote: 

6 Guies bàsiques per elaborar el pla estratègic de la teva entitat

Imatge principal a portada: 
Recursos organitzatius. Font: Ramon Oromi Farre (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs us mostrem diferents manuals que us ajudaran a analitzar la situació de l’entitat i definir un pla adient a la vostra realitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Guía de planificación estratégica en ONG de Acción Social
Guía para la elaboración e implementación del Plan Estratégico y Plan de Gestión en Entidades No Lucrativas
Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic
Manual de ayuda para la gestión de entidades no lucrativa
Manual de planificación estratégica
Planificació estratègica de les Organitzacions No Lucratives
Continguts: 

Aquesta publicació de la Plataforma de ONG de Acción Social reflexiona sobre la planificació estratègica en el si de les entitats no lucratives. Així mateix, mostra els passos que cal fer per realitzar l’anàlisi estratègica , formular el pla i fer el seguiment i l’avaluació d’aquest.

En aquest dossier de la Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana trobareu tot el que cal tenir present a l’hora de desenvolupar un pla estratègic. A més a més, la guia proporciona fitxes i models per elaborar un DAFO, definir la missió, visió i valors de l’organització, analitzar el processos, definir la matriu de processos prioritaris, formular l’estratègia a seguir o comptar amb un quadre de comandaments.

Tot i que aquesta publicació del Departament d’Educació està pensada per als centres educatius, es tracta d’un material de referència per a totes les organitzacions que volen iniciar-se en la planificació estratègica i comptar amb un pla adient a les seves necessitats.

Aquesta guia és resultat del treball realitzat amb 12 organitzacions a través del “Programa de Diagnóstico de Entidades No Lucrativas” de la Fundación Luis Vives. A partir de l’anàlisi d’aquestes organitzacions, s’estableixen recomanacions tècniques per a la millora de la gestió.

Aquesta guia, elaborada per Iniciativas de Cooperación y Desarrollo i l’Observatori del Tercer Sector de Biscaia, mostra els 12 passos que cal seguir per comptar amb un pla estratègic que respongui a la realitat de l’entitat. El manual també proporciona fitxes metodològiques i models per facilitar l’elaboració.

Josep Maria Canyelles reflexiona en aquest article –publicat al número 37 de la Revista Educació Social– sobre com les entitats no lucratives han d’avançar en aquest àmbit si volen ser sostenibles en el temps. Trobareu conceptes com la gestió del canvi, missió, visió i valors de l’entitat o quadre de comandament integral.

field_vote: 

La importància d'una correcta gestió de les entitats

Imatge principal a portada: 
Challenging. Font: Olivander (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

T’expliquem 4 motius per avançar en la millora de la gestió i els beneficis que comporta a les entitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Ajuda a analitzar l’entorn i les necessitats emergents
Ajuda a millorar la captació de fons
Ajuda a millor el clima de treball
Ajuda a arribar a més persones i ampliar la base social
Continguts: 

La precarització de la situació socioeconòmica de la societat catalana, amb un augment de les necessitats socials i una reducció de la despesa pública destinada a les polítiques socials, està fent que augmentin el nombre de persones que accedeixen a les entitats no lucratives. A més, el perfil d’aquestes persones és força heterogeni, cosa que afegeix complexitat a l’hora de desenvolupar l’atenció.

Si volem replantejar el funcionament de l'entitat i optimitzar els recursos és cabdal comptar amb protocols i criteris de treball estandarditzats. Aquests documents ens ajudaran a analitzar l’entorn i introduir canvis en les activitats per marcar prioritats i millorar l’atenció que realitzem.

Són moltes les entitats que actualment es troben amb dificultats econòmiques i de tresoreria i han de replantejar-se les vies de finançament i avançar cap a la diversificació de fons. No obstant això, la diversificació de fons i la cerca de noves vies de col·laboració és un camí que requereix un canvi de mentalitat en les formes de fer fins al moment.

El desenvolupament d’un pla de captació de fons que parteixi de l’anàlisi de la situació financera de l’entitat i les necessitats i fortaleses de l’organització en matèria de finançament ens permetrà definir un full de ruta adient a la realitat i idiosincràsia de l’entitat, i fer-la sostenible en el temps.

L’increment del nombre de persones ateses, juntament a la cronificació de les situacions de vulnerabilitat i exclusió social, està incrementant la pressió i tensió en els equips de treball de les entitats d’acció social.

A aquesta pressió i tensió en l’atenció també cal sumar-li l’augment en la ràtio dels programes, la reestructuració en els equips o la reorganització de les tasques.

Tenir correctament definides les funcions i responsabilitats dels òrgans de govern i dels equips de treball i desenvolupar sistemes de comunicació interna que permetin la coordinació i la gestió de la informació i de les relacions entre les diferents persones, són accions que ens permetran a millorar el clima de treball i la governança de l’organització.

La capacitat de les entitats no lucratives per connectar amb la societat i comptar amb la seva confiança i credibilitat és un dels seus estendards.

Per poder arribar a més persones i ampliar la base social, les organitzacions hem de destinar temps i recursos a la comunicació i visibilització d’aquestes i posar en valor l’activitat que desenvolupem i l’impacte que té en la ciutadania.

A més a més, si volem comptar amb un voluntariat implicat i identificat amb la missió de l’organització, també hem de destinar temps i recursos a la gestió, coordinació i capacitació d’aquestes persones.

field_vote: 

6 claus a tenir en compte en la creació d'un web associatiu

Imatge principal a portada: 
6 claus a tenir en compte en la creació d'un web associatiu
Autor/a: 
Josep Carbonell
Resum: 

La pàgina web d'una entitat és la carta de presentació d'aquesta en el món virtual. Us presentem un seguit de consells que cal tenir presents a l'hora d'engegar un projecte d'aquesta magnitud.

Imatges secundàries: 
Claus a tenir en compte en la creació d'un web associatiu.
En l'elaboració d'una pàgina web, res es deixa a l'atzar.
Subtitols: 
Transmetre l'essència de l'entitat
Atractiu a la vista
Fàcil d'utilitzar
Imatge de modernitat i dinamisme
Continguts visuals
Fomentar la interactivitat
Continguts: 

Abans d'engegar un projecte d'aquesta magnitud, és imprescindible valorar amb els membres de l'entitat quina és la imatge que volem difondre. El web serà la nostra cara visible a la Xarxa i cal que, tant en el disseny com en el contingut, quedin ben marcades les característiques que defineixen la nostra organització. En aquest sentit, és interessant crear un petit apartat on s'expliqui "qui som" i "què fem" de manera acurada.

La pàgina web és la nostra carta de presentació i és important que sigui agradable per a l'usuari. La primera impressió serà clau perquè els internautes guardin la pàgina a la seva llista de webs destacats, i per tant, adquireixin una bona imatge de l'entitat, o per el contrari, la descartin. Per atreure l'atenció del públic cal:

 • Bona combinació de colors. És aconsellable utilitzar els colors corporatius de l'entitat i combinar-los de manera que el resultat sigui atractiu a la vista.
 • Ben estructurada. Una bona distribució de les seccions crea sensació d'espai i no espanta.
 • Evitar l'excès d'elements. No per tenir una pàgina web carregada d'elements, animacions i informació, aquesta guanya en qualitat. Normalment, les millors webs són aquelles més senzilles i on res està situat a l'atzar.

L'espai web de la nostra entitat ha d'estar pensat per a l'usuari. Hem de tenir present que no tothom està acostumat a navegar per la xarxa, i que per tant, la navegabilitat ha de ser senzilla:

 • Distribució estudiada. S'aconsella que les seccions i elements més destacats del web i que poden ser de major interès per al públic, siguin visibles a primer cop d'ull.
 • Menú senzill i ús adequat dels enllaços interns per facilitar la mobilitat per la pàgina.
 • Dotar-la d'un cercador eficient per facilitar la recerca de contingut.

Una bona pàgina web que busca fidelitzar usuaris, necessita renovar-se periòdicament. Ha de ser dinàmica i comptar amb elements variables que la permetin mostrar una imatge de modernitat i progrés constant. Si una persona accedeix al web i no hi troba quelcom diferent, tard o d'hora deixarà d'entrar-hi.

De la mateixa manera que amb el disseny i l'estructura, és necessari que els continguts es renovin diàriament. Cal que la pàgina estigui viva i sempre al dia. L'actualitat és clau per donar prestigi i valor afegit a la pàgina. Aquelles que siguin capaces de publicar primícies, sempre amb rigor informatiu, aconseguiran un públic fidel i convertir-se en referent dins del sector.

Tot i que el contingut principal serà transmès a partir de text, és important nodrir el web d'elements virals que ajudin a la lectura i facin la informació més visual. Parlem de galeries fotogràfiques, imatges, vídeos o esquemes que faran la pàgina més atractiva i convidaran als usuaris a compartir la informació. En aquest sentit, és preferible evitar un ús abusiu del text.

Un mecanisme imprescindible per fidelitzar els usuaris és la interacció amb aquests. Cal dotar la pàgina web d'eines per comunicar-nos amb ells i generar un clima de diàleg en el que els internautes es puguin sentir part activa del nostre espai web. Per assolir aquest objectiu podem:

 • Donar protagonisme a les xarxes socials. Caldrà analitzar prèviament a quines ens interessa tenir presència.
 • Afegir l'opció de crear comentaris a les notícies.
 • Fer enquestes i promocions on es demani la col·laboració dels usuaris.
field_vote: 

Introducció al voluntariat corporatiu

Imatge principal a portada: 
RSC. Font: Tom Rafkey (Flickr)
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs trobareu informació sobre aquesta forma de col·laboració entre el món empresarial i el món no lucratiu.

Imatges secundàries: 
Voluntariat corporatiu. Font: Arrels Fundació (Flickr)
RSC. Font: Tom Rafkey (Flickr)
Subtitols: 
Què és el voluntariat corporatiu i com portar-ho a terme
Quines accions de voluntariat corporatiu es poden desenvolupar
Bases per a l’èxit d’un programa de voluntariat corporatiu
Més informació
Continguts: 

Parlem de voluntariat corporatiu com el conjunt d’accions que una empresa realitza amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament social, cultural i ambiental del seu entorn. Aquestes accions, promogudes o facilitades de forma voluntària per l’empresa, es desenvolupen mitjançant entitats no lucratives i en elles intervenen els empleats, antics treballadors i/o familiars d’aquests.

Com assenyala la “Guía para la colaboración entre empresa y organizaciones no lucrativa” de l’ Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, el desenvolupament d’aquest tipus d’accions pot ser:

 • iniciativa d’una entitat no lucrativa que cerca la col·laboració d’una empresa
 • iniciativa d’una empresa que busca una organització no lucrativa amb la qual col·laborar
 • iniciativa de totes dues organitzacions (empresa i entitat) que, després d’un contacte previ, desenvolupen un acció conjunt
 • iniciativa d’un agent intermediador que facilita el contacte i relació entre l’empresa i l’entitat no lucrativa

A continuació es detallen algunes de les iniciatives de voluntariat corporatiu a l’abast de les empreses que recull la publicació de la Generalitat de Catalunya “El voluntariat corporatiu: una oportunitat per a l’empresa a Catalunya”. Aquestes es poden combinar entre si.

 • Banc del temps: L’empresa destina una bossa d’hores dels treballadors per què els treballadors col·laborin amb entitats no lucratives.
 • Voluntariat professional: L’empresa cedeix hores dels treballadors a entitats no lucratives per tal que col·laborin en tasques concretes relacionades amb el lloc de treball d’aquestes persones, com és la gestió i administració.
 • Contribució a causes: L’empresa col·labora econòmicament amb iniciatives desenvolupades per entitats no lucratives en favor de causes concretes.
 • Contribució conjunta: Els treballadors fan donacions econòmiques a diferents entitats no lucratives procedents de recaptacions, nòmines, pagues extres, etc. L’empresa, per la seva part, també fa donacions econòmiques pel mateix import que els treballadors.
 • Contribució en espècies: Lliurament de materials o equipaments a entitats no lucratives. Sovint aquestes contribucions són fruit de la petició de treballadors que ja col·laboren amb entitats no lucratives.
 • Suport a les iniciatives dels empleats: L’empresa col·labora amb un projecte de voluntariat o de captació de fons desenvolupat per treballadors o antics treballadors. Aquesta col·laboració pot ser econòmica, cessió de material o suport en el desenvolupament de projectes de voluntariat en el si de les entitats no lucratives.
 • Actes: L’empresa promou la participació dels empleats i les seves famílies en esdeveniments i activitats adreçades a recaptar fons per a les entitats no lucratives de la comunitat.
 • Premis per reconèixer la tasca voluntària dels treballadors: L’empresa reconeix la tasca de les persones que desenvolupen accions de voluntariat a entitats no lucratives. Aquest reconeixement sovint és una donació o col·laboració de l’empresa amb l’entitat de voluntariat.
 • Programes de voluntariat: L’empresa desenvolupa un programa de voluntariat a través del qual canalitzar la col·laboració i participació dels treballadors amb les entitats no lucratives de la comunitat.
 • Dedicació del temps lliure: L’empresa promou que els treballadors col·laborin i realitzin tasques de voluntariat a entitats no lucratives en el seu temps lliure. Per tal de reconèixer aquesta acció que es realitza fora de l’horari laboral, l’empresa pot cedir algunes hores de treball o fer una aportació econòmica a l’entitat.

La “Guía de Voluntariado Corporativo” desenvolupada per Voluntare, la xarxa global de voluntariat corporatiu, destaca tres requisits indispensables per a què un programa de voluntariat corporatiu sigui un èxit.

Coherència

La conceptualització i el desenvolupament de la iniciativa ha de ser coherent amb els objectius de l’empresa, així com amb la seva cultura i maneres de fer. Només d’aquesta forma el programa tindrà credibilitat.

Bon clima laboral

Per a què els treballadors s’impliquin en el programa cal que el clima laboral sigui adient i es fomenti la participació d’aquestes persones. Així mateix, és important conèixer quins són els perfils dels empleats i les seves inquietuds i motivacions per tal de realitzar propostes adients i que convidin a la participació.

Compromís

Finalment, és cabdal que la direcció de l’empresa s’involucri en el programa de voluntariat corporatiu. A més a més, l’aposta i compromís dels responsables de l’empresa amb la iniciativa reforça la credibilitat del mateix.

field_vote: 

8 claus per elaborar i fer eficaç una nota de premsa

Imatge principal a portada: 
8 claus per elaborar i fer eficaç una nota de premsa Font:
Autor/a: 
Josep Carbonell
Resum: 

En aquest recurs us presentem un seguit de bones pràctiques a tenir en compte a l'hora d'enviar una nota de premsa.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Definir el missatge que volem transmetre
Definir el públic al que ens dirigim
Estructura del missatge
El titular
Contingut de la nota de premsa
Informació addicional
Com enviem la nota de premsa?
Contacte posterior
Continguts: 

Com a exercici previ a l’elaboració d’una nota de premsa, és necessari pensar i consensuar quina és la idea que l’entitat vol transmetre. Necessitem un missatge precís, generar una història que, sense amagar la realitat, provoqui l’interès del receptor. És important recordar que les bústies d’entrada dels correus electrònics dels periodistes treuen fum i són poques les notes de premsa que arriben a ser llegides.

Per fer el missatge atractiu, és clau tenir en compte:

 • Singularitat. Què té de singular o exclusiu? Què el fa diferent?
 • Valor social. Té alguna implicació solidària? A qui beneficia?
 • Credibilitat. És important acompanyar el missatge amb l’opinió d’experts en la matèria o aportar dades, per dotar-lo de més veracitat i ressò mediàtic.
 • Valor afegit. En què millora allò existent? Com es posiciona respecte a la competència o altres entitats relacionades

Un altre aspecte previ a tenir en compte abans d’escriure una nota de premsa és analitzar el context i decidir a qui ens volem dirigir.

 • És important crear llistes personalitzades per a cada nota de premsa. D’aquesta manera, ens assegurem que la documentació arriba al públic potencial en cada cas i evitem bombardejar tots els nostres contactes amb informacions que en molts casos poden ser de poc interès.
 • Analitzar els nostres contactes. El coneixement dels receptors ens permetrà fer llistes personalitzades més acurades i fins i tot, saber a qui hem d’adreçar el missatge, quin és el millor horari per fer l’enviament, o altres aspectes que ens permetin realizar una nota de premsa més personalitzada.

Un cop definit el missatge i el públic al que va dirigit, cal pensar com organitzem la nota de premsa. L’estructura ha de ser clara i facilitar la seva lectura. Si elaborem un contingut desordenat i sense una lògica prèviament definida, el fracàs està garantit.

Tota nota de premsa ha de tenir:

 • Títol
 • Subtítol
 • Cos del missatge amb una entradeta inicial
 • Annexos

De la mateixa manera que succeeix amb les notícies, si hi ha un element cabdal en tota nota de premsa, aquest és el titular. De res ens servirà generar un contingut brillant si no dotem l’encapçalament de la força necessària per atreure l’atenció del receptor.

Què cal tenir en compte per elaborar un bon titular:

 • Breu: El titular ha de contenir poques paraules. Excepte en casos excepcionals, és important que siguin d’una sola línia.
 • Concís: Es tracta de condensar l’essència de la informació amb les paraules clau.
 • Clar: Cal evitar que l’encapçalament provoqui ambigüitat en el lector.

A l’hora de redactar el contingut, no podem deixar de banda que l’objectiu prioritari és facilitar la feina del receptor. Amb tota probabilitat, el periodista que rebi el missatge no li dedicarà més d’un minut i per tant, cal donar la informació ben mastegada perquè decideixi acabar-se el plat i promocionar-lo. Com ho fem?

 • Estructura del text. És important començar amb una entradeta que serveixi de resum del que posteriorment es desenvoluparà. En ella han d’estar visibles les 6W (Què, qui, com, per què, on i quan).
 • Piràmide invertida. Una bona manera d’estructurar el text, que consisteix en organitzar la informació amb les dades de major a menor importància.
 • Facilitar precedents i contextualitzar la informació. No podem donar per fet que el receptor sap el que creus que sap.
 • Evitar fer publicitat pura i dura i posar preus. Una nota de premsa no és un anunci.
 • Com més breu millor.
 • Evitar faltes d’ortografia. La feina mal feta perd credibilitat.
 • Utilitzar llenguatge precís per evitar ambigüitats i confusions.
 • Utilitzar el present i el futur i evitar el passat i les passives.

Per donar major credibilitat al missatge i facilitar la seva comprensió és recomanable acompanyar el contingut amb material fotogràfic, audiovisual, links i documents adjunts. Evitar documents que pesin molt per evitar problemes amb l’obertura del correu electrònic.

Un cop tenim enllestida la nota de premsa, procedim a enviar-la a la llista de contactes prèviament elaborada. A l’hora de realitzar aquest procés, és imprescindible:

 • Fer una darrera revisió de la nota de premsa i dels contactes.
 • Pensar l’assumpte del correu electrònic. Moltes vegades no som conscients de la importància d’aquest i és imprescindible ja que d’ell dependrà que el receptor decideixi obrir el missatge. En la majoria de casos, utilizar el titular de la nota de premsa resulta efectiu.

Per donar més ressò a la nota de premsa i alertar al periodista, en alguns casos, no està de més fer una trucada al receptor per informar de l’enviament i assabentar-se de la seva correcta recepció.

field_vote: 

5 accions que us ajudaran a millorar la captació de fons

Imatge principal a portada: 
Money plant. Font: Tax Credits (Flickr)
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Us proposem una sèrie de recomanacions que poden ser d’utilitat per garantir la sostenibilitat de l’organització.

Imatges secundàries: 
Money plant. Font: Tax Credits (Flickr)
Tools. Font: Shareski (Flickr)
Subtitols: 
Conèixer quines vies de finançament tenim al nostre abast i com funcionen
Identificar les convocatòries de finançament existents
Seleccionar quines convocatòries s’ajusten millora a la nostra activitat
Millorar la formulació dels projectes presentats
Dissenyar la nostra pròpia estratègia
Continguts: 

Els recursos que financen el desenvolupament de l’activitat de l’entitat poden procedir de diferents fonts. Aquestes vies es poden classificar en funció de la seva naturalesa o procedència.

Naturalesa del finançament

 • Finançament públic: Són els recursos procedents de les administracions públiques. Aquests recursos públics poden arribar a través de subvencions, contractes o convenis de col·laboració.
 • Finançament privat: Són els recursos procedents de particulars, empreses, altres organitzacions no lucratives i obres socials d’entitats bancàries.

Procedència del finançament

 • Finançament propi: Són els recursos que genera la pròpia organització a través de la quota dels associats, la prestació de serveis, la venda de productes, etc.
 • Finançament extern: Són els recursos que provenen de les administracions públiques, particulars o empreses.

Per altra banda, el desenvolupament de diferents plataformes de crowdfunding ha facilitat el desenvolupament de noves formes de finançar les entitats.

Comptar amb un calendari amb les convocatòries públiques i privades que anualment es posen en marxa i que s’ajusten a la realitat de la nostra entitat facilita el procés de redacció i presentació de les propostes.

En aquesta notícia trobareu les principals convocatòries de suport a les entitats. Per conèixer les dates exactes de publicació, els requisits, i ampliar el nombre de convocatòries, us recomanem consultar periòdicament les següent webs:

Llegint les bases de les convocatòries podem conèixer quines organitzacions i activitats prioritzaran en cada cas i a què ens comprometen si ens atorguen un o altre ajut.

En aquest recurs trobareu les 7 claus que hem de tenir presents a l’hora de llegir les bases i decidir si ens presentem.

Explicar correctament què es farà i de quina manera es portarà a terme és cabdal a l’hora de rebre fons, ja siguin públic o privats. En aquest recurs trobareu diferents publicacions que us facilitaran aquesta tasca. A més, us mostrem alguns consells pràctics que heu de tenir presents quan empleneu el formulari d’una convocatòria.

Finalment, us aconsellem que alguna persona de l’entitat destini temps a la realització d’un curs formatiu que us permeti millorar el disseny, realització i gestió dels projectes.

Un cop coneixem quines vies de finançament tenim al nostre abast i sabem quins elements ens permeten accedir a aquestes, és hora que ens asseiem i desenvolupem el pla de captació de la nostra entitat.

En aquest document hem d’establir els objectius que ens marquem en matèria de captació de fons, les accions que portarem a terme per assolir-los, la temporització d’aquestes accions i els resultats que esperem obtenir. En definitiva, el nostre full de ruta.

field_vote: 

Dissenyeu el vostre projecte!

Imatge principal a portada: 
 Font: Xarxanet.org
Resum: 

Redactar un projecte que doni resposta a les necessitats d’un col·lectiu diana no és una tasca fàcil. En aquest recurs de coneixement es definiran els elements bàsics per a dissenyar i planificar projectes.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què entenem per projecte?
Les fases del projecte
Guió d'un Projecte
Altres recursos
Continguts: 

Quan ens preguntem en què consisteix un projecte d'acció social o intervenció social, ho associem amb conceptes com les necessitats, l’acció planificada, objectius o activitats i resultats, tot concretant alguns dels termes claus relacionats.

Comencem per recordar què entenem per projecte:

Una metodologia de treball que ens ajuda a organitzar de manera coherent una intervenció o acció que pretén donar resposta a una necessitat social, tot definint una bona organització operativa que ens ajudi a afrontar les necessitats que té un col·lectiu determinat segons el nostre punt de vista. És doncs, una eina per observar la realitat, posicionar-se vers aquesta amb uns valors i definir una actuació.

Amb tot, un projecte és una eina de gestió que cerca l'eficàcia i l'eficiència orientada tant a la consecució dels objectius mitjançant la realització d'activitats diverses com a l'organització i optimització dels recursos humans, econòmics i materials.

Un procés, un cicle. Les etapes del cicle del projecte es constitueix com un cercle obert que s’adapta a la realitat social en què s’intervé, tot donant resposta a, si s’escau, situacions no previstes en la fase del disseny. Un projecte és un procés viu, donat que els resultats generats amb el projecte, com a repercussió social i com aprenentatge organitzatiu, van i han d'anar més enllà del seu termini d'execució per generar impacte a nivell extern i intern, i a mig i llarg termini.

Concloent, podem definir el projecte com:

L'acció planificada i tècnica per tal de dur a terme canvis en la realitat social d'una comunitat en la qual el seu desenvolupament requereix la participació activa d'aquesta. Amb aquesta finalitat, es defineixen un conjunt d'activitats a executar en un termini i amb uns recursos determinats per tal d'assolir uns objectius i uns resultats que donin resposta a les necessitats de la comunitat.

La metodologia del disseny de projectes vol donar resposta a algunes preguntes que constitueixen l’essència del projecte. Les qüestions a respondre seran:

 • Què està succeint en la realitat en la qual es vol intervenir?
 • Quines són les necessitats del col·lectiu sobre el qual anem a intervenir?
 • Quines prioritats i estratègies ens plantegem per la nostra intervenció?
 • Com, quan i amb quins recursos durem a terme la nostra intervenció?
 • S'han obtingut els resultats esperats?

Cada un d'aquests interrogants és tradueix en una de les fases del projecte:

- Anàlisi de la realitat. L'estudi de la realitat en la qual es vol intervenir és el punt de partida. És important conèixer amb profunditat la realitat que està vivint la persona beneficiària del projecte que ens proposem. Cal plantejar-se com és la situació actual (i què es vol canviar), les causes que originen aquesta situació o problemàtica, agents que intervenen i el seu paper vers aquesta situació, així com quina és la situació en que es vol arribar.

- Detecció de necessitats. Conjuntament amb les persones beneficiàries caldrà identificar quines són les seves necessitats i interessos. A partir d’aquest diagnòstic caldrà prioritzar aquelles necessitats que es consideren més importants. Es compararà la situació real amb la desitjada i es valorarà allò que es pot i es vol fer com entitat.

- Definició d'objectius. Els objectius ens permetran afrontar les necessitats definides i superar els problemes plantejats. Ens guiaran en les decisions que hàgim de prendre en relació al projecte. Han de ser, doncs, intel·ligibles per tothom (unívocs), fruit d'un procés democràtic, factibles, mesurables, redactats en diverses categories (generals, específics, a llarg, mitjà i curt termini) complementaris i excloents.

- Planificació de la intervenció i l'organització dels recursos. Consisteix en la definició de les activitats que s’utilitzaran i la metodologia adoptada. Es concreta el procediment a seguir, el temps, l'espai i els recursos, l’organització d’activitats i tasques, i la distribució de responsabilitats. La planificació en aquest nivell ens demana preveure, organitzar, fixar calendari i fer el pressupost.

- Avaluació. Ens serveix per a valorar els resultats del projecte. Es fa referència tant el seguiment (com es va desenvolupant del projecte) com els resultats finals (plantejant si els resultats esperats són els que s’han donat realment). Fruit d’aquesta reflexió ens porta a valorar allò que s’ha fet bé (factors d’èxit) o bé allò que es pot millorar la propera vegada (propostes de millora).

Guió de presentació d'un projecte:

- Títol del projecte

- Nom sencer de l'entitat que presenta el projecte

- Breu resum del projecte

 • dades bàsiques
 • ha de servir per donar una idea ràpida
 • ha de ser atractiu i fàcil de llegir
 • molt curt

- Presentació de l'organització

 • resum de la història de l'entitat
 • finalitats i propòsits de l'entitat
 • àmbit d'acció o línies de treball de l'entitat
 • destinataris, àrea geogràfica

- Quina detecció de necessitats s'ha fet

 • a quina necessitat/mancança es pretén donar resposta amb aquest projecte
 • a quin sector de gent va dirigit, quines característiques tenen
 • quina és la justificació del projecte

- Descripció dels objectius generals i específics

 • deixar clar què es vol aconseguir
 • detallar quins resultats s'esperen

- Mètode: com es volen aconseguir les objectius

 • activitats que es faran
 • pla de treball (resumit)
 • quin paper hi tenen les voluntaris i la resta de l'equip humà

- Avaluació: sistema de seguiment del projecte

 • qui avaluarà què
 • quins mecanismes s'han previst per a contrastar la realització amb les finalitats del projecte
 • indicadors d'avaluació

- Mitjans que es necessiten per a dur a terme el projecte:

 • equip humà
 • recursos materials
 • finançament (si cal)

Si volen saber-ne més, en el marc del Pla de Formació de voluntariat de Catalunya, periòdicament es realitzen cursos que ensenyen a dissenyar projectes. Existeix la modalitat presencial i a distància.

També podeu obtenir més informació en diversos recursos de coneixent com:

field_vote: 

L’estat del Tercer Sector Social a Catalunya (2013)

Imatge principal a portada: 
Portada de l'anuari del 2013 Font:
Autor/a: 
Marc Cadafalch i Rabasa
Resum: 

A principis d’octubre es va presentar l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social. Us fem arribar un resum amb les principals conclusions.

Aquesta publicació biennal està promoguda per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Observatori del Tercer Sector i té com a objectiu conèixer i analitzar l’evolució de les entitats no lucratives que conformen el Tercer Sector Social.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Procés de realització
El Tercer Sector social avui
Diagnòstic de la situació actual
Conclusions i perspectives
Més informació
Continguts: 

En l’anuari del 2013 s’ha posat el focus en l’impacte de la crisis en les organitzacions del tercer sector, ja sigui per l’efecte de les limitacions pressupostàries en les entitats com el rol de les entitats en la situació actual.

Per a assolir aquest objectiu es realitzà una enquesta a 738 organitzacions de Catalunya entre els dies 15 de novembre de 2012 i el 22 de març de 2013.

S’evidencia que, malgrat el tercer sector viu moments de canvis dins d’un context de crisi econòmica, aquesta raó, per si sola, no explica la situació actual, sinó que hem de tenir en compte l’evolució del sector en els darrers anys. En concret, la publicació defineix 5 fases que expliquen la creació, evolució i situació actual del sector:

 • Fins a l’any 1978 existeixen entitats històriques o moviments civils en la clandestinitat.
 • A la dècada dels anys 80 es construeix el tercer sector social tot constituint-se jurídicament un gran nombre d’organitzacions i es genera activisme basat en temps i recursos propis.
 • A la dècada dels 90 es vertebra el tercer sector social tot professionalitzant-se i gestionant prestació de serveis.
 • A la primera dècada dels 2000 es consolida el tercer sector, creixent en estructura i organització.
 • Actualment ens trobem en un canvi d’època amb la necessitat d’enfortir el sector.

Al llarg d’aquesta evolució el tercer sector social s’ha caracteritzat per la seva capacitat per identificar el sorgiment de noves necessitats socials i donar-hi resposta. Aquesta sensibilitat i proximitat a les necessitats socials ha portat a les organitzacions a prestar serveis amb la finalitat de complir la seva missió.

Per altra banda també hi ha hagut un augment considerable entre les entitats de segon nivell o superior en la voluntat d’assumir rols d’interlocució (que inclou la voluntat d’incidència política), arribant actualment al 94% de les mateixes.

Actualment, el tercer sector social s’ha vist afectat per una reducció d’ingressos, en un moment en què creix la necessitat d’inversió social. Aquesta reducció es deu, en part, a la disminució de l’inversió pública (el 48% de les entitats afirmen que en els darrers 3 anys ha disminuït la inversió pública a la seva entitat).

En aquest context de reducció d’ingressos, les organitzacions del tercer sector social estan prenent consciència de la necessitat de millorar el seu funcionament i gestió. Cal tenir en compte que tradicionalment el sector estava més orientat a l’acció que a la planificació.

De tota manera, s’evidencia que no totes les organitzacions del tercer sector s’han vist afectades de la mateixa manera per la crisis, essent les mitjanes (les que compten amb uns pocs treballadors i alguns projectes amb finançament públic) les que estan reben més incidència.

Malgrat en la primera dècada del segle XXI el tercer sector social ha viscut una evolució caracteritzada pel creixement i consolidació, en els darrers quatre anys s’ha fet evident el pes de la crisi. Un fenomen que ha comportat un augment de les persones beneficiàries dels serveis oferts i del nombre de persones voluntàries, però, a la vegada, ha fet que el nombre d'entitat i dels nombre de professionals es redueixi.

Tenint en compte aquesta situació, es realitza una fotografia de la realitat actual en base al col·lectiu beneficiari. Com es pot veure en el gràfic, la majoria de les organitzacions catalanes atenen principalment a persones amb discapacitat, persones grans, dones i infants i joves, representant el 62% de les organitzacions (font: anuari del tercer sector pg. 28).

Si s’analitza les persones voluntàries en funció del col·lectiu, es pot comprovar que el 51% atenen a persones malaltes i infants i joves (font: anuari del tercer sector pg. 28).

En tots els casos els serveis més oferts als col·lectius és el d’informació i orientació, exceptuant als infants i joves, que el servei més ofert és el relacionat amb l’educació en temps de lleure, i les persones malaltes, en què s’ofereixen majoritàriament serveis d’atenció psicosocial.

3.1 Les persones

Aquesta atenció ha estat possible gràcies a la implicació de persones voluntàries (que mostra una tendència a l’augment des de l’inici de la crisis). Es demostra que les entitats que compten amb voluntaris ha anat avançat mínimament (passant del 83% a l’anuari del 2011 al 87% al del 2013) i un augment considerable d’organitzacions que compten amb persones contractades (establint-se equilibri entre els dos darrers anuaris i un augment important des del llibre blanc del 2003).

El perfil de les persones voluntàries ha anat canviant en els darrers anys, arribant al 41% d’homes i constatant-se un augment de participació de les persones majors de 65 anys (a prop del 6%) i una disminució de la participació dels menors de 35 anys (8% aproximadament). La dedicació d’aquestes persones al servei també ha variat incrementant-se la proporció de voluntaris que dediquen menys de 5 hores setmanals.

Aquest augment del nombre de voluntaris i la diversificació dels perfils evidencia la importància creixent de les polítiques de gestió del voluntariat.

En relació a les persones remunerades s’evidencia que va existir un augment de la contractació fins a l’any 2009 (arribant als 120.000 contractes). A partir d’aquesta data es redueixen els contractes arribant, a l’any 2011, a nivells semblants al 2007. Al llarg d’aquest període es manté el mateix perfil de persones contractades, essent majoritàriament femení (el 70% de les contractacions corresponen a dones). Si tenim en compte la tipologia de contractes, s’observa que entre els anys 2007 i 2011 s’experimenta un descens del 5% dels indefinits i un augment del 8% dels temporals.

3.2 Els recursos econòmics

Analitzant l’evolució econòmica del tercer sector s’observa que existeix un creixement fins a l’any 2011 (arribant a 6.000.000.000€ representant el 2,8€ del PIB Català). Cal tenir en compte, però, que les dades donen a entendre que s’està produint una concentració econòmica entre les organitzacions de mida major.

També s’evidencien diferencies des de l’anuari del 2009, ja que la proporció de finançament privat ha augmentat un 5%, tot i la disminució de les quotes dels socis.

A continuació podeu trobar les 10 reflexions o reptes que estableix l'Anuari per als propers anys.

 • Atendre més persones destinatàries amb recursos limitats: malgrat viure un moment amb una clara limitació de recursos, les entitats del tercer sector també ha experimentat un augment de persones beneficiàries dels seus serveis (augment de 430.000 persones des de l’any 2007). Aquesta situació evidencia la consolidació de la presència social en cobertura territorial, capacitat organitzativa, impacte social i incidència en polítiques públiques.

 • Agent actiu de transformació social: es constata el compromís cap a la transformació social de les organitzacions del tercer sector social (el 89% de les entitats consultades es manifesten en aquest sentit).

 • Guanyar protagonisme en la prestació de serveis a persones: en els darrers anys s’evidencia que en els processos de contractació de les administració pública als seus serveis adreçats a les persones han competit també organitzacions mercantils. En la mesura que es defineixin plecs de clàusules adients i del seguiment que es fa de l’acompliment dels compromisos, el tercer sector social podrà anar guanyant protagonisme com a prestador de serveis a les persones.

 • Un sector vertebrat amb necessitat de més col·laboració: la vertebració territorial a través d’entitats de segon nivell porta al sector a un doble repte; a l’enfortiment de les entitats de segon nivell per a continuar tenint un paper clar en la vertebració del sector i a treballar per aconseguir combinar una actuació local amb estructures globalment compartides (per a millorar l’eficiència i l’aprofitament de recursos).

 • Desenvolupar el paradigma de confiança en relació amb l’Administració Pública: la relació amb les administracions ha demanat a les entitats el seguiment de procediments burocràtics que ha condicionat l’activitat diària de les entitats. Cal avançar cap a una relació de confiança i el rol de les parts per a continuar essent una aliança útil.

 • La complicitat social necessària: voluntariat i recursos. L’existència de les organitzacions s’explica per la complicitat social generada (a partir de voluntaris, recursos i la comunicació). El repte se centra en saber gestionar la complicitat social.

 • Potenciar els equips tècnics: gestió de persones, marc laboral i noves competències. Dins del sector cal continuar treballant per aconseguir un marc laboral sostenible per a serveis i entitats que faciliti el desenvolupament de les persones treballadores i serveis.

 • Millorar el funcionament de les organitzacions: Cal continuar avançant cap a millora del funcionament de les organitzacions des de l’eficiència de recursos i amb la implicació de les entitats de segon nivell.

 • Visió estratègica o bon govern de les entitats: Reptes com el compromís organitzatiu dels membres dels òrgans de govern, la funció estratègica, la relació amb els equips tècnics, diversitat i renovació dels perfils, gestió de la informació o la cultura de l’avaluació, seran més fàcils d’afrontar si es compta amb una visió estratègica de l’entitat.

 • Visibilitzar l’impacte social i econòmic a través de la medició de resultats i transparència: Fer visible l’impacte social de les organitzacions és essencial per tal de generar confiança. Tenir polítiques de transparència i la rendició de comptes continua sent un repte per a les entitats.

field_vote: