Com hem d’agrair una donació

Imatge principal a portada: 
Grateful. Font: theloushe (flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Et mostrem les tres claus per a què el contingut del missatge sigui un èxit i ajudi a la fidelització dels col·laboradors.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Resposta ràpida amb missatges càlids
Contingut creatiu i atractiu
Agraïments sense noves peticions
Més informació
Continguts: 

Un retroacció àgil ajuda a què la persona que ens ha fet la donació se senti tranquil·la i satisfeta perquè el seu recolzament econòmic ha arribat i ens és molt valuós per al desenvolupament de l’activitat de l’organització.

A més, el fet que la carta o el correu electrònic inclogui un missatge personalitzat fa augmentar la sensació de satisfacció. D’aquesta manera, i en la mesura del possible, és important que la resposta inclogui les següents dades:

 • Nom de la persona i quantia de la donació
 • Motiu de l’aportació i com es materialitzarà aquesta donació.
 • Invitació per realitzar una visita a l'entitat
 • En cas de carta, signatura a mà de la persona responsable de l’organització

El missatge d’agraïment no pot ser un mer tràmit per a l’entitat. Hem de creure en el seu potencial i redactar-ho de forma creativa. Només d’aquesta manera garantirem que la carta o el correu electrònic sigui llegit.

Respecte a l’expressió, cada organització té el seu propi estil i ha de decidir com es vol apropar i relacionar amb les persones col·laboradores. Independentment de la cultura de l’entitat, i a banda de què el missatge sigui intel·ligible i sense errades ortogràfiques, és important que la mida i font de la lletra siguin llegibles i amb espais i sangries que facilitin la comprensió.

Hi ha diversitats d’opinions sobre si la missiva ha d’incloure una nova petició de col·laboració. Cada entitat ha de decidir quina és la seva posició.

A l’hora de posicionar-nos en aquest debat, sí que hem de tenir present que els partidaris de no incloure noves peticions assenyalen que aquest fet pot restar sinceritat i generar l’efecte contrari al desitjat amb l’enviament de la carta o correu electrònic.

Aquest recurs ha estat elaborat a partir de la publicació El agradecimiento: piedra angular de la fidelidad del donante de l’Asociación Española de Fundraising,

field_vote: 

Voluntariat forestal, protecció i defensa dels boscos

Imatge principal a portada: 
ADF Sabadell. Font: Isabadell (Flickr) Font:
Autor/a: 
XVAC i Fundació Pere Tarrés
Resum: 

Coneix quines tasques desenvolupen aquestes persones i què cal fer per formar-ne part.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és el voluntariat forestal?
On realitzar aquest voluntariat?
Qui pot ser voluntari/a forestal?
Continguts: 

El voluntariat forestal són totes aquelles persones disposades a col·laborar en la protecció i defensa dels boscos i el patrimoni del país.

Persones que, d’una manera lliure i altruista, treballen en favor del medi ambient desenvolupant diferents funcions:

 • Prevenir i vigilar per evitar incendis en els terrenys forestals.
 • Crear i mantenir infraestructures en aquests terrenys (xarxes de camins, punts d’aigua, senyalització, etc.)
 • Executar plans de prevenció i campanyes de sensibilització entre els titulars dels terrenys forestals i entre la població.
 • Recolzar en l’extinció dels incendis forestals, en coordinació amb els organismes amb autoritat.

El voluntariat forestal desenvolupa la seva activitat de manera organitzada i mitjançant les entitats de voluntariat, les quals realitzen projectes dedicats a la conservació dels terrenys forestals, l’educació i sensibilització ambiental o de protecció i millora directa de diferents espais (boscos,matollars, prats, ribes, roques,etc.)

Un exemple d’aquestes activitats de voluntariat són les més de 300 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que hi ha a Catalunya. Aquestes associacions, formades per persones propietàries de terrenys forestals, ajuntaments i persones voluntàries, tenen com a finalitat prevenir i extingir el focs, així com vigilar les zones de risc del seu àmbit territorial mitjançant el desenvolupament de diferents accions:

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l’ADF
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i aigua.
 • Suport a l’extinció d’incendis forestals.

En el moment de la seva regulació, a l'any 1986, les ADF només podien estar formades per propietaris i treballadors forestal. Així, pocs anys després es van crear les Unitats de Voluntaris Forestals de Catalunya, les quals permetien participar directament en la prevenció d’incendis forestals i en la vigilància, la reconstrucció i la protecció de la riquesa forestal i faunística de Catalunya, facilitant d’aquesta manera la implicació ciutadana en el manteniment dels terrenys forestals.

A l’any 2011 la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret on es derogava el reglament de funcionament d’aquestes unitats i el cos de voluntaris forestals quedava dissol. A partir d’aquest moment les ADF i les associacions de voluntariat forestal s’integren per treballar conjuntament en les ADF/voluntaris forestals.

Cada entitat estableix quins criteris cal acomplir per col·laborar amb ella. Per això, el millor és contactar amb l’entitat més propera i sol·licitar informació sobre com ser membre i aconseguir el carnet verd i el carnet groc.

 • Carnet verd: Carnet per a les persones d’entre 16 i 70 anys membres d’una ADF.
 • Carnet groc: Carnet que identifica a les persones d’entre 18 i 70 com a membre d’un grup d’intervenció d’una ADF i necessari per poder actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.
field_vote: 

5 claus per elaborar la memòria de l’entitat

Imatge principal a portada: 
Memòria. Font: r2hox (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs trobareu una sèrie de consells que us ajudaran a estructurar i redactar la vostra memòria.

Les entitats no només ens hem de centrar en realitzar la nostra tasca d’intervenció, sinó que també hem de mostrar i visibilitzar què fem, com ho fem i quina repercussió té aquesta acció.

Aquest fet ens permet generar confiança en l’entorn, ampliar la base social, guanyar legitimitat i explorar noves vies per a la captació de fons. Quatre elements essencials per continuar desenvolupant la nostra acció de la millor manera possible.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Presentació de l’entitat i elements més destacables d’aquesta
Informació sobre la situació econòmica
Informació sobre l’activitat desenvolupada i impacte d’aquesta
Feu una memòria més atractiva
Altres elements a tenir present
Continguts: 

Quan una persona té entre les seves mans (o a la pantalla) la nostra memòria ha de poder fer-se una idea de qui som, per a què treballem i amb qui ens relacionem per tal d’aconseguir la nostra finalitat. Per aquest motiu, entre els aspectes que hem de destacar a la presentació no poden faltar els següents elements:

 • Orígens i trajectòria: Com i quan es va posar en marxa l’organització (inicis) i per quines etapes o fases hem passat (trajectòria). Així mateix, hem de definir quina és la nostra raó de ser (missió), que volem aconseguir amb el desenvolupament de la nostra activitat (visió) i quines pautes, normes i actituds guien el dia a dia de l’organització (valors).
 • Dades de contacte: Nom de la persona responsable de l’entitat i detall de les diferents vies disponibles per contactar amb nosaltres; adreça, telèfon, correu electrònic, Facebook, Twitter, Linkedin, etc.
 • Òrgans de govern: Nom de les diferents persones que integren la junta directiva i/o patronat i el càrrec que n’ocupen. A més, si la nostra entitat compta amb algun consell assessor, també detallarem el nom d’aquestes persones i la seva funció.
 • Membres de l’organització: Detall de les diferents persones que conformen l’organització. En concret, especificarem el nombre de persones sòcies, el nombre de persones voluntàries i el nombre d’assalariades. També adjuntarem un organigrama que ajudi a visibilitzar com funcionem i organitzem l’equip de treball.
 • Relació amb altres entitats i participació en organitzacions de segon nivell: Finalment, realitzarem una breu explicació de les entitats amb les quals col·laborem i el tipus de col·laboració i finalitat d’aquesta. També detallarem el nom de les diferents plataformes, federacions i coordinadores on participem.

Fer pública la informació relacionada amb l’estat econòmic de l’entitat ajuda a generar confiança i és la base per avançar cap a la cultura de la transparència i la rendició de comptes. A continuació es presenten alguns dels elements que podeu incorporar. Per a més informació, no dubteu en contactar amb el Servei d’Assessorament Econòmic.

 • Balanços i comptes de resultats: Explicació de quina és la situació comptable de l’any finalitzat i comparativa amb l’any anterior.
 • Procedència i destí dels recursos econòmics: Detall de les entrades que hem tingut durant aquest any, diferenciant entre les fonts pròpies (quotes, donacions, venda de productes o serveis, etc.), fonts privades (empreses, obres socials, fundacions, etc.) i fonts públiques (administració local, diputació, Generalitat, estat, Unió Europea, etc.). També detallarem de quina manera s’han repartit les despeses. Per tal de fer més accessible i comprensible aquesta informació, us recomanem que incorporeu algunes taules i gràfics.
 • Recursos materials: Explicació de quins són els mitjans materials amb els que comptem per al desenvolupament de les diferents activitats.

Normalment, les entitats posem l’èmfasi en explicar amb molt de detall quines activitats, projectes o serveis hem portat a terme, de quina manera s’han desenvolupat i lo bé que ens han sortit aquestes. Però acostumen a ser poc crítics amb nosaltres mateixos i no destaquem quines iniciatives no han sortit com esperàvem, quines dificultats hem tingut o quins errors hem comès. Avançar en aquest terreny i posar de relleu quins aprenentatge hem tret dels obstacles trobats també és un indicador de la transparència a l’entitat.

Així mateix, en aquest camí cap a la transparència i la rendició de comptes, és important que fem pública l’avaluació realitzada i, en concret, destaquem quin impacte han tingut les activitats en les persones participants.

Les infografies, les dades quantitatives i els vídeos són elements que permeten visualitzar de forma més tractiva i senzilles les nostres activitats i els elements claus que volem comunicar.

Si voleu tenir més informació sobre aquests aspectes, podeu anar a “5 propostes per fer més atractiva la memòria de l'entitat”, publicat per Luci Vega de Suport Associatiu.

Finalment, assenyalar que a l’hora d’elaborar la memòria també és important que tinguem present aquests dos aspectes:

 • Redactar el contingut amb un llenguatge clar i fresc.
 • Estructurar la informació correctament, facilitant la claredat del redactat i fent-ho atractiu per al públic al qual s’adreça.
 • Promoure la participació en la seva elaboració, permetent una visió global de l’entitat i apoderant a totes les persones que formen part del procés.
field_vote: 

Quin tipus d’avaluació volem fer? Breu guia per moure's en el món de l’avaluació

Imatge principal a portada: 
thermometer 4 - de BBQ Junkie a flickr
Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés - Joan Cuevas
Resum: 

Quan parlem d’avaluació comencen a aparèixer paraules i conceptes que ens poden semblar totalment estranys. A continuació us oferim una breu guia per entendre una mica més el món de l’avaluació.

Avaluació: un tema estratègic per al tercer sector

Imatges secundàries: 
thermometer 4 - de BBQ Junkie a flickr
Esquema tipus d'avaluacions - Ivàlua
Subtitols: 
Qui implementa l’avaluació?
Quina és la finalitat de l’avaluació?
En què es pot focalitzar l’avaluació?
Quin tipus de dades que podem recollir?
Quin tipus d’anàlisi podem fer?
I què és això de la teoria del canvi?
Continguts: 

Una avaluació es pot desenvolupar de manera interna amb el mateix personal de l’entitat o de manera externa, contractant per exemple una consultora. En els estadis inicials, quan comencem a incorporar la cultura de l’avaluació, l’entitat serà més capaç de fer aquest procés de manera interna. El més important és començar a incorporar l’avaluació i no tenir por de començar de manera modesta.

Els experts sempre parlen de dues finalitats: Aprendre i Rendició de comptes. Si volem que l’avaluació ens serveixi per aprendre el que farem utilitzar el procés per identificar punts febles i possibles millores en els processos. És a dir, estarem millorant la gestió.

Si volem que l’avaluació ens serveixi per a rendir comptes utilitzarem el procés per a millorar la nostra transparència, i demostrar a finançadors, socis i a la ciutadania que allò que estem fent és exactament allò a que ens hem compromès.

Cal tenir en compte si l’avaluació que fem pot abordar les dues finalitats a la vegada o si només podem abordar una de les dues finalitats.

L’avaluació implica que hem de disposar d’unes dades referents a la nostra activitat i que utilitzem aquestes dades per a analitzar l’estat o evolució del nostre projecte o entitat. Però quin tipus de dades recollim i quin tipus d’anàlisi podem fer?

Podem recollir dades sobre el problema al que volem donar resposta (per exemple, el grau d’exclusió d’un determinat col·lectiu), els recursos de que disposem (econòmics i de personal), els nostres processos (quines són les activitats que fem?), els nostres resultats en productes o serveis (outputs) o el nostre impacte final (outcomes). Podeu veure gràficament el tipus de dades a recollir i el tipus d'analitzi que es pot realitzar a la imatge que trobareu al marge esquerra d'aquest recurs.

Per aprofundir en aquest tema podeu consultar la "Guia pràctica: Com iniciar una avaluació" d'Ivàlua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques).

En funció de com combinem aquest tipus de dades que recollim, podrem fer diferents tipus d’anàlisi:

Anàlisi d’eficiència: Si volem saber fins a quin punt som eficients haurem de fer servir metodologies d’anàlisi que combinin dades de recursos disponibles amb dades de resultats en productes o bé d’impacte.

Anàlisi de d’implementació: En aquest cas compararem els processos o els resultats més immediats amb els recursos de què disposem. Podrem veure com s’han distribuït els recursos en els diferents processos i en els diferents productes o serveis prestats.

Avaluació de l’impacte: Per a fer una avaluació de l’impacte caldrà connectar els recursos inicials o bé els serveis que hem prestat amb l’impacte final aconseguit. En el cas de l’SROI (Social Return on Investment) la dada final fa referència a la comparació entre els recursos econòmics inicials i l’impacte final generat.

Quan es parla d’avaluació sovint apareix la “Teoria del Canvi”. Es tracta d’un esquema que cada entitat o projecte hauria d’elaborar per a saber exactament quin és el canvi que vol produir amb la seva activitat. Cal identificar molt bé el problema que vol arribar a canviar l’entitat i definir exactament com s’ho farà: amb quins recursos, processos, activitats, serveis, i quin impacte final pretén generar. Es tracta de disposar d’un disseny “ideal” del que vol fer la nostra entitat. Quan recollim les dades de la nostra activitat podrem veure fins a quin punt estem a prop o lluny d’aquest ideal.

Si voleu saber més sobre la teoria del canvi podeu consultar el manual "Teoría de Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social".

- Consulta altres continguts sobre avaluació a la secció especial "Avaluació i Tercer Sector".

field_vote: 

La transformació d’una associació en cooperativa

Imatge principal a portada: 
Fira de l'Economia Solidària. Font: Cevagraf sccl (Flickr)
Autor/a: 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Marina Aguilar
Resum: 

Un augment de la seva activitat econòmica, l’evolució del projecte associatiu o l’augment de les persones assalariades són raons que poden justificar l’evolució cap a un nou estatut jurídic que permeti aconseguir el reconeixement social i fiscal de les organitzacions amb activitat econòmica i, alhora, traduir de forma concreta la participació dels seus membres amb un vot.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix orientació i suport tant en la creació d’una cooperativa com a l’hora de facilitar aquest procés de transformació d’associació o fundació en cooperatives. Un procés aquest últim que permet, entre altres coses, enfortir el projecte amb tot el que comporta aquesta fórmula jurídica.

Imatges secundàries: 
Fira de l'Economia Solidària. Font: Cevagraf sccl (Flickr)
Sessió informativa. Font: BTO Buy Tourism Online (Flickr)
Subtitols: 
La gestió
Les persones
El lideratge del procés
Els clients
El producte o servei
Els aspectes econòmics
L’entorn
Els grups d’interès
Continguts: 
 1. Disposem d’un gerent que gestioni de forma global.
 2. Comptem amb responsables que gestionen els objectius, les persones, i els recursos de les principals àrees de l’empresa (comercial, producció i administració i finances).
 3. Tenim definits els processos de forma escrita i incorporem paràmetres de qualitat i indicadors per al seu seguiment.
 4. Tenim definides, per a cada àrea, les funcions que cal dur a terme, les responsabilitats, la formació i l’experiència necessària per desenvolupar els diferents llocs de treball.
 5. Comptem amb un pla estratègic documentat i impulsat pel conjunt de persones de l’organització (com a mínim les més rellevants).
 6. Disposem de pla de gestió, pressupost i fem un seguiment periòdic de les vendes i els costos, així com dels indicadors de cada àrea, dels marges i, en general, de la situació economicofinancera.
 1. Acompanyem les persones en el seu creixement professional.
 2. Per a les persones treballadores, la relació amb l’organització té sentit més enllà de l’intercanvi mensual de treball per salari.
 3. Disposem d’espais, i en promovem, on les persones poden participar en afers vinculats a l’organització, la seva àrea, etc.
 4. Transmetem de forma habitual informació a les persones en relació amb l’evolució econòmica de l’organització, els objectius assolits, als plans de futur,...
 5. Disposem d’actuacions concretes per afavorir la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i personal.
 6. Tenim una cultura i valors propis que són assumits pel conjunt de l’organització. Aquests trets es podrien descriure per escrit i incorporar exemples de la seva materialització.
 1. Els responsables estan disposats a buscar alternatives que facilitin un procés de transformació, independentment del canvi cultural necessari i de la mateixa complexitat que pot preservar un desenvolupament d’aquesta mena.
 2. Disposem de persones amb capacitat de lideratge, comunicació i coneixements suficients per continuar i consolidar el projecte (cal fer una anàlisi individual sobre les persones que es consideren rellevants en l’organització).
 3. Aquestes persones estan prou motivades i implicades en l’organització.
 4. La resta de persones confien el grup esmentat més amunt i estan disposades a seguir els cursos d’acció definits per iniciar un procés de transformació.
 5. Disposem de persones que podríem i voldrien portar a terme un procés transformació.
 1. Observem un increment de clients de forma habitual cada any.
 2. Observem una pèrdua de clients important i diferent al que és habitual en el sector. (Si l’afirmació s’acosta a la realitat, puntueu amb 0; en cas contrari, amb un 5)
 3. Els clients valoren aspectes diferents del preu en els productes o serveis.
 4. Tenim clients fidels.
 5. Tenim clar a quins clients (potencials) ens volem adreçar i disposem de la capacitat de generar nous clients a partir d’una activitat comercial dirigida.
 6. La relació amb el client i les activitats comercials es controlen de forma directa amb recursos propis.
 1. Generem nous productes o servei de forma habitual (un nou producte en 1- 2 anys).
 2. Tenim productes amb creixements de facturació que superen considerablement taxes com l’IPC.
 3. Els productes o serveis de l’organització es diferencien en algun aspecte concret dels de la competència.
 4. El nostre producte o servei té més d’un element diferenciador i, habitualment, el preu no és l’única variable que considera el client a l’hora de comprar.
 5. Els productes o serveis generen marges suficients per arribar a tenir beneficis (valoreu-ho globalment).
 1. Durant els darrers tres anys la facturació ha presentat una evolució positiva que supera o està en línia amb la del sector.
 2. Com passa amb la facturació, hem observat una evolució positiva dels beneficis de l’organització que permet confirmar la sostenibilitat de l’empresa.
 3. L’evolució dels diferents marges (contribució, explotació i activitats ordinàries) és bona.
 4. L’organització té la capacitat d’assumir les seves obligacions a curt termini. (Relació numèrica superior a 1 entre l’actiu circulant i els creditors a curt termini).
 1. Tenim clares quines són les tendències del mercat i ens estem preparant per assumir els diferents reptes que planteja.
 2. L’evolució actual del sector observa una situació positiva, amb importants increments de la demanda (superiors a l’IPC).
 3. El mercat actual presenta un increment important de la competència i/o l’aparició de productes similars amb millors condicions comercials. ( Si l’afirmació s’acosta a la realitat, empleneu la casella negativa, en contrari, la positiva.)
 4. L’organització està expandint la participació en el seu mercat objectiu (pot ser una barreja entre el mercat local, estatal i internacional).
 5. L’organització disposa de proveïdors que faciliten la seva activitat empresarial i que, per tant, compleixen els diferents acords establerts.
 1. L’entitat sap (i ho té documentat) amb quines organitzacions s’ha de relacionar, quina és la importància d’aquesta relació i què se n’espera.
 2. És clar quines són les persones responsables (internes) de cadascuna de les relacions (organització: empreses, entitats, persones,...) i s’ha definit clarament una política per dialogar amb els diferents grups d’interès.
 3. Tenim relació amb empreses per tirar endavant processos de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar nous projectes/productes, millorar els costos, incrementar l’activitat comercial, etc.
 4. En els darrers tres anys, s’ha fet algun procés de col·laboració amb alguna altra empresa/entitat.
field_vote: 

L’acompanyament i seguiment de les persones voluntàries

Imatge principal a portada: 
Acompanyament. Font: korapilatzen (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Coneix per què és important aquesta fase del cicle de la gestió del voluntariat i quins elements cal tenir present per realitzar un bon seguiment i acompanyament de les persones que hi col·laboren a l’entitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
La importància de realitzar un bon acompanyament i seguiment
Elements per realitzar un bon acompanyament i seguiment
La motivació de les persones voluntàries
Elements que faciliten el reconeixement de les persones voluntàries
Continguts: 

Sovint, les entitats es lamenten de l’elevada rotació de les persones voluntàries. Però, és cert que, moltes vegades, aquestes tendeixen a centrar els esforços en la captació de noves persones i deixen una mica més descuidada la part d’acompanyament i seguiment a les persones que ja hi col·laboren.

Les organitzacions de voluntariat han de tenir present que aquesta fase del procés esdevé una part fonamental a l’hora de gestionar els equips, ja que incideix directament en la motivació i implicació d’aquestes persones i pot precipitar la sortida de l’entitat. La realització d’un bon seguiment i acompanyament ajuda a què el voluntariat se senti recolzat per l’organització i, a la vegada, facilita la visualització i el reconeixement de la tasca que aquestes persones porten a terme a l’entitat.

I és que no podem perdre de vista que la relació entre l’entitat i la persona voluntària s’hauria de fomentar en el compromís mutu, la coherència i la claredat. I, per tal de generar aquest tipus de vincles, és necessari comptar amb espais estables de contacte entre la persona referent i la persona voluntària que possibilitin:

 • Conèixer millor a la persona
 • Conèixer i reconduir les seves motivacions
 • Orientar i ajudar a consolidar la tasca
 • Detectar les seves necessitats formatives
 • Preveure situacions conflictives o problemàtiques

Els espais de contacte i seguiment han de poder permetre l’assoliment de diversos objectius claus en la gestió del dia a dia del voluntariat a l’organització:

 • Acompanyar, assessorar i avaluar, conjuntament, la tasca que es va desenvolupant.
 • Conèixer millor els interessos i motivacions de la persona voluntària.
 • Facilitar la identificació de la persona voluntària amb l’organització i amb la tasca que aquesta desenvolupa.
 • Treballar la motivació i implicació de la persona voluntària.
 • Generar canals de participació i presa de decisions que permetin a la persona voluntària assolir una major responsabilitat i autonomia.
 • Reconèixer la tasca que la persona està desenvolupant i posar-les en valor respecte al global de l’entitat.

Per tant, no poden ser espais improvisats, sinó que aquestes trobades han d’estar planificades i programades amb antelació. A més, la persona responsable de la coordinació de l’equip de voluntariat ha de definir les pautes, eines i metodologies que es faran servir.

La motivació estableix un clima de contagi positiu i enriquidor entre la persona voluntària i l’organització (Lorenzo, V., 2008). És per aquesta raó que el foment de la motivació de les persones voluntàries que col·laboren amb les entitats ha d’esdevenir un dels eixos centrals de la gestió d’aquestes persones. Només d’aquesta manera estarem treballant per garantir que aquestes se sentin recolzades i implicades amb la tasca i l’organització.

Vera Lorenzo defineix una sèrie de factors que poden afavorir la motivació o desmotivació de les persones voluntàries i que cal tenir presents a l’hora de realitzar un bon seguiment i acompanyament.

Factors que afavoreixen la motivació de les persones voluntàries

 • Comprendre i conèixer el treball/feina a desenvolupar.
 • Proporcionar recompenses i lloances.
 • Facilitar tasques que incrementen el desafiament, la responsabilitat i la llibertat.
 • Animar i afavorir la creativitat.
 • Involucrar a les persones voluntaris en la solució dels problemes.
 • Ajudar el desenvolupament d’habilitats personals.
 • Indicar com la tasca dels voluntaris contribueix a l’assoliment dels objectius de l’organització.
 • Intervenir en els conflictes que dificulten el desenvolupament de les tasques assignades.
 • Tenir els mitjans adequats per desenvolupar les tasques eficaçment.

Factors que dificulten la motivació de les persones voluntàries

 • Definir deficientment el treball|feina a desenvolupar i dels seus objectius.
 • Supervisar inadequadament les tasques.
 • No donar resposta sincera a les qüestions plantejades.
 • Adoptar decisions unilaterals.
 • No estar disposat a acceptar noves idees.
 • Ocultar la veritat.
 • No donar elogis pel treball ben realitzat.
 • Assignar treballs avorrits o tediosos.
 • No explicitar els reconeixements.
 • No establir comunicació entre els diferents nivells.
 • Sentiment de no formar part de l’equip.
 • Forta crítica cap el treball.

Vera Lorenzo proposa la realització de diferents actes lúdics, sopars, dinars, sortides i la difusió de les tasques que realitzen les persones voluntàries a l'entitat a través dels diferents canals de comunicació que disposen com a mecanismes que faciliten aquest reconeixement i ajuden a la motivació. Però, a més a més, ens recorda els 10 punts que Mc Curley i Linch vam definir com a requisits indispensables en qualsevol sistema de reconeixement eficaç.

 • Reconeixement del voluntariat
 • Reconeixement continu
 • Utilització de diversos mètodes per aquest reconeixement
 • Sinceritat i autenticitat
 • Valoració de la persona
 • Relació directa amb els objectius assolits
 • Consistència i estabilitat
 • Proximitat
 • Adaptació de cada reconeixement
 • Reconeixement d’allò que més valorem
field_vote: 

Com millorar el desenvolupament de les reunions (II)

Imatge principal a portada: 
Post-it. Font: aiesecgermany Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Amb la finalitat d’ajudar-vos a ser més eficients, en aquest recurs trobareu elements que us facilitin la dinamització de les trobades, així com un model d’acta de reunió.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Tipus de reunions i estils de dinamització
Elements per a la dinamització de la reunió
Model d’acta
Continguts: 

Lluís Vaño (Direcció i conducció de reunions [2006]) classifica les reunions en dos tipus. La tria d’una opció o altra dependrà del tema a tractar, de l’objectiu a assolir amb aquesta i de l’estil i cultura de l’organització.

 • Reunions informatives: Aquelles on es vol donar a conèixer diferents aspectes i/o elements, sense que hi hagi l’aportació dels assistents. En aquestes trobades, la persona encarregada de l’exposició ha de ser clara, precisa, il·lustradora i eficaç.
 • Reunions participatives: Aquestes trobades tenen com a objectiu la resolució de problemes i/o la millora de situacions amb la implicació dels equips. La persona encarregada de dinamitzar la reunió ha d’establir un mètode per recollir les propostes i sintetitzar-les. Aquest fet comporta una major dedicació en la preparació i el desenvolupament de la mateixa, però, a la vegada, possibilita una major implicació dels participants i conèixer el grau de comprensió d’aquests.

Pel que fa a l’estil de la persona encarregada de la dinamització, Vaño parla de tres estils de lideratge que es poden fer extensible a l’hora de parlar d’estil i cultura de l’organització.

 • Jeràrquic: La persona dinamitzadora és l’encarregada de prendre de la decisió. Tot està preparat i la decisió no variarà amb la celebració de la reunió.
 • Participatiu: La decisió es pren en funció de les aportacions i el debat generat a la reunió, tot i que la presa de decisió depèn de la persona dinamitzadora.
 • Mobilitzador: La decisió es pren de forma consensuada a partir de les aportacions i el debat generat a la reunió. La responsabilitat, però, de la presa de decisió depèn de la persona dinamitzadora.

Tot i que la dinamització d’una reunió comença en el mateix moment que es prepara aquesta i es convoca a les persones participants, en aquest apartat ens centrarem en el desenvolupament de la reunió. En aquest sentit, Vaño (Direcció i conducció de reunions [2006]) estableix quatre trets bàsics que ha de tenir la persona encarregada d’aquesta dinamització:

 • Mentalitat oberta
 • No jutjar de forma precipitada
 • Acceptació del dubte
 • No donar res per descomptar

A més a més, defineix una sèrie d’elements que la persona dinamitzadora ha de saber realitzar, així com evitar.

 • Elements a saber: motivar, actuar amb seguretat, mirar al grup, controlar els temps, concretar, facilitar els intercanvis, tenir en compte les opinions i acceptar la modificació d’algun punt de vista.
 • Elements a evitar: la imposició del seu punt de vista, mostrar-se superior, justificar-se, donar mostres d’impaciència, donar mostres d’imprecisió i establir diàlegs privilegiats amb algun participant.

Un cop comença la reunió, el primer que ha de fer aquesta persona és donar la benvinguda als participants, realitzar les presentacions pertinents i repassar l’ordre del dia especificant els tempos previstos per als diferents punt a tractar. L’objectiu d’aquesta presentació és que totes les persones coneguin la finalitat de la trobada.

Durant el desenvolupament de la sessió és important que aquesta persona sàpiga:

 • Precisar les regles del joc, oferint l’oportunitat que les persones assistents formulin totes les qüestions i/o preguntes que els hi passin pel cap.
 • Assegurar-se que tot allò que es diu es té en compte, donant la seva opinió després d’escoltar al grup.
 • Reformular cada vegada allò que calgui especificar, reconsiderar o complementar per tal d’evitar errors d’interpretacions.
 • Assegurar-se que tothom ha comprés el que s’ha dit mitjançant la formulació de preguntes de control.
 • Sintetitzar i escriure les aportacions de les persones participants en una pissarra o girafolis per tal que no hi hagi confusió. A més a més, el fet de comptar amb suport gràfic ajuda a què els assistents centrin l’atenció.
 • Fer tancaments al més sovint possible, especialment en cas que s’hagi aconseguit consens.
 • En cas que la reunió tingui com a finalitat prendre una decisió, cal avaluar les conseqüències i acordar el pla d’acció.

Com es destaca al recurs “Com millorar el desenvolupament de les reunions (I)”, el tancament de la reunió també esdevé fonamental per a una millora de les reunions, ja que permet fer balanç del desenvolupament d’aquestes, posar de manifest les decisions preses i els passos a seguir després d’aquesta. És per aquest motiu que es recomana que abans de donar per finalitzada una reunió es dediquin 15 ó 20 minuts per realitzar un bon tancament i es treballi els següents elements:

 • Síntesi de la reunió
 • Anàlisi dels aspectes i problemes sorgits durant el desenvolupament
 • Acord assolits i temes pendents
 • Tasques a realitzar, persona responsable i terminis

En aquest mateix recurs també s’assenyala que la persona dinamitzadora ha de fer arribar als participants un acta de la sessió. Amb la idea de facilitar aquesta tasca, tot seguit s’adjunta un model d’acta estret de la publicació d’en Vaño.

field_vote: 

Què cal tenir en compte per al desenvolupament del pla de captació de fons de l’entitat

Imatge principal a portada: 
Euros. Font: Images_of_Money (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Coneixeu quines accions podeu posar en marxa a la vostra entitat per millorar-ne el finançament i desenvolupar el pla de captació de fons de l'entitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
La captació de fons, més enllà d’incrementar els recursos econòmics
Conèixer quines són les nostres necessitats
Conèixer les diferents vies de captació que tenim al nostre abast
Dissenyar la nostra pròpia estratègia
Continguts: 

L’actual situació econòmica ha forçat a les entitats no lucratives a replantejar-se les fórmules de gestió econòmica i financera que tenien fins a aquest moment i avançar cap a la diversificació de fons. Només a través del desenvolupament de nous models de col·laboració aquestes poden continuar garantint la realització de les seves activitats i la supervivència de l’entitat. I és que no podem oblidar que comptar amb persones i organitzacions públiques i privades que col·laborin amb nosaltres i ens recolzin en el desenvolupament dels nostres projectes, entre altres coses, ens permetrà:

 • Finançar la continuïtat dels projectes i el desenvolupament de noves activitats.
 • Comptar amb major autonomia i independència per a l’assoliment de la nostra missió.
 • Comptar amb major legitimitat social.

Aquest recolzament, a més, no necessàriament s’ha de traduir en diners, sinó que existeixen altres fórmules com són: la cessió d’espais, la donació de material, descomptes en l’adquisició de productes, el desenvolupament de tasques de voluntariat, etc. En definitiva, la captació de fons inclou tant la captació de recursos econòmics com recursos humans i materials.

En paraules d’ Irene Borràs, la captació de fons no esdevé un objectiu en si mateix. La captació de fons pren i té sentit en la mesura que és una eina per desenvolupar els nostres programes i activitats. Aquest fet ens obliga a obrir-nos al territori, comunicar qui són i que fem, per tal que les persones i les organitzacions confiïn en la nostra tasca i ens recolzin.

A l’hora de desenvolupar el pla de captació de fons hem de conèixer quina és la situació actual de l’entitat i quines necessitats volem cobrir. Aquestes sempre responen a l’ idiosincràsia de l’organització. És per aquest motiu que cada entitat ha de fer el seu propi procés de reflexiu en funció de la seva realitat i les seves necessitats, no hi ha “receptes màgiques”.

Per tal de reflexionar i conèixer les necessitats, us proposem la realització de tres exercicis:

 • Analitzar quina és la situació financera de l’entitat i la procedència d’aquests recursos: Per fer aquesta anàlisi només cal llistar en un Excel tots els ingressos que té l’organització en un període concret i segons els diferents finançadors (quota de socis, subvencions amb els diferents nivell de l’administració pública, convenis, donacions, venda de producte, altres). Tal i com recull Irene Borràs, aquest exercici permetrà veure el grau de dependència respecte a alguns d’aquests finançadors (% que representa cada finançador respecte al total d’ingressos), l’equilibri entre les diferents fonts, la complexitat de la gestió d’aquests finançadors i la necessitat de líquid (en cas d’un elevat grau de dependència de les subvencions).

 • Analitzar l’evolució dels ingressos i de les despeses en els darrers anys: Aquesta anàlisi permetrà conèixer si la situació requereix que ens plantegem estratègies per millorar la captació de fons. Per realitzar aquesta valoració també hem de tenir present quins objectius es planteja l’entitat durant els propers anys. En cas de voler ampliar el nombre d’activitats, iniciar un nou projecte, canviar de local o renovar el material, haurem de fer un pressupost amb les despeses que aquesta nova iniciativa comportarà.

 • Analitzar els punts forts i febles de l’entitat: La realització d’una anàlisi DAFO ens ajudarà a endreçar les idees i reflectir quines són les debilitats i amenaces a l’hora de captar fons, així com quines són les fortaleses i oportunitats de l’organització

En darrer terme, assenyalar que – tot i que a l’entitat compteu amb una persona responsable de la captació de fons – és important que tota l’organització s’impliqui en aquest procés de reflexió ja que les decisions que es prenguin assentaran les bases del model de finançament d’aquesta.

Per tal de decidir quines actuacions es poden posar en marxa per millorar-ne la captació de fons, és important conèixer les diferents vies de finançament que tenim al nostre abast i els trets característics de cadascuna d’elles.

Aquestes es poden diferenciar en funció de la seva naturalesa i en funció de la seva procedència.

Naturalesa del finançament

 • Finançament públic: Es tracta dels fons procedents de les administracions públiques. Dins d’aquest, existeixen diferents tipus d’obtenció de recursos com són les subvencions, els contractes o els convenis de col·laboració. (Consultar recurs La captació de fons públic)

Procedència del finançament

 • Finançament propi: Es tracta dels recursos que genera la pròpia entitat a través de la quota del socis, la prestació de serveis, la venda de productes, les prestacions puntuals, etc.

Per finalitzar aquest apartat, assenyalar que les noves tecnologies han representat un punt d’inflexió a l’hora de cercar finançament per al desenvolupament de projectes concrets gràcies a les diferents iniciatives de crowdfunding. (Consultar recurs Noves formes de finançar la nostra entitat i Plataformes de crowdfunding: una nova manera de finançar projectes).

Un cop analitzades quines són les nostres necessitats i fortaleses en matèria de finançament, i les possibilitats que tenim al nostre abast per millorar-ne la situació, és important definir per escrit el nostre pla de finançament. Un document on s’estableixin els objectius a assolir, les accions que es desenvoluparan per a l’assoliment, els materials necessaris per a portar-les a terme, la calendarització de les accions i els resultats que s’esperen obtenir amb elles. Aquest esdevindrà el full de ruta de l’entitat en termes de captació de fons.

field_vote: 

Pla de Suport al Tercer Sector Social

Imatge principal a portada: 
Imatge del III Congrés del Tercer Sector Social. Font: xarxanet.org (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El 17 de setembre de 2012 va tenir lloc la signatura del Pla de Suport al Tercer Sector Social, un document que recull el compromís de col·laboració i suport entre la Generalitat de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu de facilitar, potenciar i mantenir la tasca que desenvolupen les entitats d’aquest àmbit.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Presentació i metodologia
Mesures orientades a la millora de la suficiència econòmica
Mesures orientades a la formació i l’assessorament
Mesures orientades al foment social i el reconeixement del tercer sector social
Mesures orientades a la simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració
Compromisos per part de la Generalitat per a la defensa dels interessos del sector davant el Govern de l’Estat
Compromisos per part de la Taula del Tercer Sector
Continguts: 

El Pla de Suport al Tercer Sector Social defineix un conjunt de mesures adreçades a reforçar i facilitar el desenvolupament de l’activitat que porten a terme les organitzacions del sector a partir d’una major sostenibilitat econòmica, una millor professionalització i capacitació tècnica, i un reconeixement ampli a la seva tasca per part de la societat.

La seva redacció representa un pas endavant en les relacions entre l’Administració i el sector, reconeixent el paper que tots dos desenvolupen i treballant conjuntament per tal de donar una millor resposta a les necessitats socials de la ciutadania. En concret, durant el primer semestre de 2012 es van desenvolupar diferents reunions entre els diferents organismes i departaments de la Generalitat de Catalunya i la Taula del Tercer Sector. Fruit d’aquestes reunions es va elaborar un acord de col·laboració amb 50 actuacions que han de contribuir a millorar el funcionament i enfortir la tasca de les entitats.

A continuació es presenta un resum d’aquestes mesures que s’agrupen en quatre àmbits d’acció: mesures orientades a la millora de la suficiència econòmica, formació i assessorament al tercer sector, foment social i reconeixement del tercer sector i simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració. A més, tal i com incorpora el pla, també s’han definits els compromisos per part de la Generalitat per a la defensa dels interessos del sector davant del Govern de l’Estat i els compromisos per part de la Taula.

Objectiu: Millorar l’estabilitat en el finançament

 • Mesura 1: Avançar, a partir del 2013, cap al procés de concertació de serveis socials per tal de contribuir a una millora en l’estabilitat de les finances de les entitats.
 • Mesura 2: Substitució progressiva de les convocatòries de subvencions pels procediments de subvencions pluriennals a través del procés de convocatòria pública oberta.
 • Mesura 3: Creació d’un grup de treball entre el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de Benestar Social i Família per estudiar l’impuls d’un projecte de llei de concertació de serveis socials amb la participació de la Taula del Tercer Sector.

Objectiu: Facilitar l’accés al finançament

 • Mesura 4: Manteniment per part del Departament de Benestar Social i Família de les bestretes en les convocatòries al voltant del 80-90%.
 • Mesura 5: Impuls de les línies de crèdit ofertes per l’Institut Català de Finances a les quals poden acollir-se les entitats.
 • Mesura 6: Impuls de la participació de les cooperatives i federacions de cooperatives pertanyents al tercer sector social en el fons d’avals cooperatius d’Avalis i de la Cooperatives de Catalunya.
 • Mesura 7: Identificació, per part de l’Institut Català de Finances, quines necessitats no queden cobertes amb la seva pròpia oferta i estudiar alternatives.
 • Mesura 8: Potenciar la participació de les entitats en les convocatòries de subvencions per a la incorporació de socis en cooperatives i societats laborals de la DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
 • Mesura 9: Potenciar la participació de les entitats del tercer sector social en les convocatòries de subvencions per a nous projectes empresarials de cooperació de la DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
 • Mesura 10: Afavorir la inversió de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICCOP) en entitats del tercer sector que encaixin a l’objectiu social de SICOOP.
 • Mesura 11: Elaboració d’un mapa de les subvencions i ajuts oferts pels diferents departament, agències i organisme de la Generalitat.
 • Mesura 12: Realització d’un estudi sobre la creació de deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF i altres impostos propis a l’entorn de les entitats de caràcter social.

Objectiu: Facilitar l’accés del tercer sector social a la contractació pública

 • Mesura 13: Actualització continuada de la Guia de clàusules socials a la Contractació Pública amb la participació social del tercer sector social i disseny i determinació d’un sistema d’indicadors per al seguiment.
 • Mesura 14: Elaboració de plecs de prescripcions tècniques aplicables a determinats àmbits que fomentin la compra social.
 • Mesura 15: Difusió dels aspectes socials en la contractació pública a tots els òrgans de contractació de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Mesura 16: Foment de la contractació pública socialment responsable.
 • Mesura 17: Impulsar mesures dirigides a incloure l’IVA en el preu dels procediments de contractació pública quan hi intervinguin licitadors exempts de l’impost, en particular, entitats del tercer sector.
 • Mesura 18: Impuls de les clàusules socials en la contractació privada.
 • Mesura 19: Impulsar un diàleg entre les entitats dels tercer sector social i les fundacions de les caixes d’estalvis per donar continuïtat a la seva obra social.
 • Mesura 20: Impulsar la inclusió, en els procediments de contractació, de condicions especials d’execució afavoridores de la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i de la inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats.
 • Mesura 21: Realitzar un estudi sobre la possibilitat de determinar diferents àmbits de caràcter objectiu i subjectiu de la contractació amb centres especials de treball i entitats d’inserció sociolaboral.
 • Mesura 22: Manteniment durant el període de l’Acord de mesures en matèria de contractació pública que està realitzant el Govern en el cas de la previsió de reserva de contractes a CET, així com altres consideracions sobre la incorporació de clàusules socials en els plecs.

Objectiu: Contribuir a la facilitació d’espais

 • Mesura 23: Cessió d’immobles propietats de l’Administració a les entitats socials.
 • Mesura 24: Difusió dels espais propietat dels departaments de la Generalitat que actualment es poden cedir per a usos socials.

Objectiu: Promoure l’impuls a la internacionalització del sector

 • Mesura 25: Compromís d’ACCIO i de la DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom per a la realització d’una prova pilot amb entitats no inscrites en el Registre Mercantil ni al Registre de la DG de Cooperatives, per tal que puguin participar en el programa 360.
 • Mesura 26: Assessorament i suport per part d’ACCIO a les propostes presentades per a les entitats en l’àmbit de la internalització.
 • Mesura 27: Assessorament i suport per part d’ACCIO a la presentació de sol·licituds d’ajuts en els mateixos termes i condicions que les empreses mercantils.
 • Mesura 28: Desenvolupament d’un cicle de conferències i seminaris per ajudar a la professionalització i internacionalització del sector.
 • Mesura 29: El Servei d’Ocupació de Catalunya oferirà assistència tècnica i suport per a la presentació de projectes a les convocatòries europees.

Objectiu: Promoure la professionalització del sector i la millora de la qualitat

 • Mesura 30: Elaboració d’un mapa de cursos oferts pels diferents departaments i organismes de la Generalitat susceptibles de ser oferts a les entitats.
 • Mesura 31: Desenvolupament d’un curs de formació de directrius i de gestors de recursos humans del tercer sector social adreçat a les entitats.

Objectiu: Promoure el foment del voluntariat

 • Mesura 32: Desenvolupament, per part del Departament d’Educació, d’un pla pilot per incloure el voluntariat dins la formació acadèmica a l’ESO.
 • Mesura 33: Intensificar la promoció i el reconeixement del voluntariat a les entitats del tercer sector social per mitjà d’una nova Llei del voluntariat.
 • Objectiu: Facilitar la relació entre el tercer sector social i el món empresarial
 • Mesura 34: Donar suport i col·laboració per a la realització del II Market Place 2013.
 • Mesura 35: Canalitzar projectes cap a les organitzacions empresarials per tal de crear una cartera de propostes que puguin abordar empreses interessades en desenvolupar la RSC.

Objectiu: Promoure el reconeixement del tercer sector social

 • Mesura 36: Celebració d’una cimera anual entre les federacions que formen la Taula i el president de la Generalitat per compartir i analitzar conjuntament les inquietuds i les problemàtiques.
 • Mesura 37: Presentació d’un projecte, conjuntament entre el tercer sector social i l’IDESCAT, a la convocatòria de la DG d’Indústria i Empresa per mesurar l’impacte econòmic de les entitats socials.
 • Mesura 38: Donar suport, material i econòmic, a la celebració del IV Congrés de la Taula previst al novembre de 2013.

Objectiu: Simplificar les relacions i els tràmits amb l’Administració

 • Mesura 39: Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de simplificar els procediments de sol·licitud, tramitació i justificació de les subvencions.
 • Mesura 40: Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de simplificar i unificar els registres i els censos d’entitats socials.
 • Mesura 41: Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de revisar i simplificar els procediments d’ordenació i els de presentació de documentació acreditativa que afecten a les entitats socials.
 • Mesura 42: Reforma de l’IVA en la contractació pública per poder resoldre les conseqüències de l’exempció en el cobrament d’aquest.
 • Mesura 43: Compromís per aconseguir fer efectiu el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials.
 • Mesura 44: Sol·licitar a l’ICO l’articulació d’una línia d’actuació dirigida a facilitar crèdit per a la capitalització i circulant a les entitats afectades per la morositat i els impagaments de factures i subvencions de les administracions.
 • Mesura 45: Sol·licitar una reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada de finançament privat. La reforma hauria d’incloure un augment significatiu dels actuals percentatges de les deduccions fiscals.
 • Mesura 46: Adaptació de la Llei de subvencions a les especificitats de les entitats del tercer sector social, orientant el control públic als resultats assolits.
 • Mesura 47: Impulsar un procés obert i participatiu per a la millora del tercer sector social amb l’objectiu d’adaptar-lo i adequar-lo al nou marc econòmic, garantir la seva sostenibilitat i viabilitat econòmic a llarg termini, i diversificar les seves activitats i serveis per tal de donar resposta a les demandes socials.
 • Mesura 48: Creació d’un grup de treball per determinar i difondre un conjunt de bones pràctiques entre les entitats i compartir experiències d’èxit en la gestió, la captació de fons, la recerca, la innovació i la internalització.
 • Mesura 49: Elaboració d’un Pla de comunicació que faciliti l’accés a la informació relativa a les mesures de suport aplicables per la Generalitat, així com les actuacions d’informació pública relativa a la convocatòria de subvencions, cursos de formació, cessió d’equipaments, etc.
 • Mesura 50: Elaboració d’una proposta d’enfortiment del sector a través de la col·laboració entre entitats, la creació de sinergies i l’optimització de recursos humans i estructurals.
field_vote: 

La matriu de planificació, una eina per al disseny de projectes

Imatge principal a portada: 
Paper i boli. Font: DraXus (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Descobreix en aquest recurs com aquest instrument et pot ajudar a la formulació i realització dels projectes de la teva organització.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és la matriu de planificació
Elements a incorporar en la matriu de planificació
Enllaços d'interès
Continguts: 

Es tracta de l’eina que l’enfocament del Marc Lògic ha creat per al disseny de projectes. Elaborada a partir de la informació obtinguda a la fase d’identificació, la matriu de planificació permet sintetitzar, de forma seqüencial i coherent, els elements bàsics de la nostra intervenció i la relació entre aquests components. A més, aquesta representarà el full de ruta per al posterior desenvolupament i seguiment del projecte (gestió).

A continuació es defineixen quins components s'han de tenir present a l'hora de formular la matriu de planificació del nostre projecte:

 • Objectiu general: Tot i que el seu assoliment va més enllà de la nostra intervenció, aquest és l’objectiu principal que orienta el desenvolupament del projecte. Amb aquesta proposta contribuirem, a llarg termini, a aquest assoliment. (Exemple: reduir el nombre de persones aturades)
 • Objectius específics: Es tracta de l’efecte que la nostra intervenció vol aconseguir en un termini raonable. Esdevé el punt de referència i guia del projecte. Per tant, la seva definició ha de ser clara i assolible.
 • Resultats: Representen la repercussió que tindrà la nostra intervenció un cop s’hagin desenvolupat les activitats plantejades.
 • Activitats: Són les accions que programem realitzar en el marc del projecte per tal d’assolir els resultats definits.
 • Mitjans: Representen els recursos humans, tècnics i materials necessaris per a l’execució de les activitats programades.
 • Indicadors: Aquests defineixen, en termes quantitatius i/o qualitatius, el contingut dels objectius i dels resultats plantejats i permeten mesurar l’èxit o fracàs de la nostra intervenció. Els indicadors han d’expressar quantitat, qualitat, temps, espai, nombre de persones, etc. Per tal de facilitar posteriorment el seguiment i l’avaluació del projecte, aquests han de ser concrets i mesurables.
 • Fonts de verificació: Es tracta dels procediments i mitjans que farem servei per obtenir la informació necessària que ens permetrà verificar els indicadors definits (enquestes, registres, imatges, productes, actes, etc). Aquests poden ser interns o externs, però han de ser fiables i fàcils d’obtenir.
 • Supòsits (hipòtesis o riscos): Són aquells elements, condicions, esdeveniments i decisions que queden fora del nostre control però que incideixen en la lògica i èxit de la nostra intervenció.

Finalment, assenyalar que la relació entre tots aquest elements segueix bàsicament dues lògiques d’interdependència:

 1. Lògica vertical: Si es donen unes condicions prèvies i es compta amb pressupost, es mobilitzaren els recursos per al desenvolupament de les activitats. Si es porten a terme aquestes activitats i es produeixen una sèrie de supòsits, s’obtindran resultats. Si s’obtenen aquests resultats i es produeixen els supòsits del seu nivell, s’assolirà l’objectiu específic. L’assoliment d’aquest objectiu específic, juntament al compliment dels supòsits dels seu nivell, comportarà una contribució significativa a l’objectiu general. I si els supòsits d’aquest nivell es produeixen, l’objectiu general podrà perdurar.
 2. Lògica horitzontal: Tots els resultats i objectius s’expressen mitjançant un indicador verificable a través de les fonts de verificació.
field_vote: