El treball en xarxa: una assignatura pendent

Imatge principal a portada: 
Engranantge, StevenM_61 (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El treball en xarxa és una de les assignatures pendents del tercer sector. El desplegament d’aquesta nova forma de treball i de concebre les relacions amb l’entorn ha d’anar acompanyada d’un canvi en la cultura organitzativa de les entitats. Una transformació en la lògica desenvolupada fins al moment.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és el treball en xarxa?
Principis bàsics del treball en xarxa
El procés de construcció d’una xarxa
Per saber-ne més
Continguts: 

Des de fa anys que sentim que les entitats no lucratives han de sumar per tal d’assolir els seus objectius i, d’aquesta manera, fer front a la complexitat que es troben en el dia a dia. Però el treball en xarxa és molt més que col·laborar amb altres organitzacions, implica pensar, comunicar i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços i posant en relació les accions (Red Europea de Diálogo Social).

El treball en xarxa no és pot quedar en una etiqueta que l’entitat s’atribueix. Es tracta d’un canvi de cultura organitzativa que facilita l’obertura de mires i la connexió d’aquestes amb la base social i les entitats del seu entorn i àmbit. Una nova metodologia de treball que ha de permetre:

 • Sumar les capacitats i els recursos de cadascuna de les entitats que conformen la xarxa
 • Aprofitar i complementar aquests recursos
 • Identificar i obtenir nous recursos
 • Desenvolupar projectes amb major abast i incidència

Aquest canvi de perspectiva no és fàcil ni existeix un manual que faciliti la seva implementació. Es tracta d’un procés que, de mica en mica, han de recórrer les persones i entitats que construeixen la seva pròpia xarxa a partir de les necessitats concretes que apareixen en cada moment.

Tot i que no existeixen fórmules màgiques que ens ajudin a realitzar aquest canvi de xip, si existeixen una sèrie de principis bàsics que guien la construcció d’una xarxa de treball fructífera.

 • Objectius comuns. Els objectius de la xarxa no poden ser aliens als objectius de cadascuna de les organitzacions que la integren, sinó que han d’estar inclosos, en tot o en part.
 • Acció comú. El treball en xarxa és comunicació i cooperació entre entitats per a l’acció. Aquesta interrelació ha de traduir- se en “fer” conjuntament per tal que la xarxa se sostingui. A mesura que es vagin desenvolupant accions aniran sorgint les necessitats concretes que condicionaran la forma i manera d’organitzar-se.
 • Sinergia, treball en equip. La complementarietat de les parts és la finalitat del treball en xarxa. Les capacitats, habilitats i coneixement de cadascú dels membres suma i contribueix per a la multiplicació de les capacitats i l’aprofitament dels recurs col·lectius.
 • Horitzontalitat. Les relacions que s’estableixen entre les parts que conformen la xarxa són “entre iguals”. Les tasques i funcions estan correctament definides i repartides i tots es reconeixen coresponsables i necessàries per arribar a l’objectiu comú.
 • Pertinència participativa i compromís. Només una participació activa basada en el compromís de tots els seus membres a l’hora d’assumir responsabilitats i riscos permet construir una xarxa que funciona.
 • Autonomia i relació entre les parts. El treball en xarxa implica una metodologia de treball àmpliament descentralitzada. Cadascuna de les parts funciona com un equip amb el major grau d’autonomia possible a l’hora de decidir envers el desenvolupament de les seves tasques concretes.
 • Simplicitat i flexibilitat organitzativa. La xarxa és un mitjà per aconseguir l’assoliment dels objectius concrets, no una finalitat. És important evitar tots aquells procediments i protocols formalitzats que burocrativitzin la relació i li restin adaptabilitat.
 • Comunicació. La comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi d’idees, són essencials per al funcionament correcta de la xarxa.
 • Construcció i gestió col·lectiva del coneixement. Un correcte funcionament del treball en xarxa ha de permetre aprofitar correctament les capacitats, habilitats i coneixement de cadascú dels membres per tal de comprendre millorar la realitat i donar respostes més adaptades.
 • Avaluació i aprenentatge permanent. La pròpia pràctica i experiència aporta nous aprenentatges a incorporar en la construcció constant de la xarxa. Però, a més, l’avaluació constants ens ofereix l’oportunitat de realitzar un seguiment continu per a la millora del treball en xarxa.

Existeixen diferents claus que faciliten la construcció d’aquesta xarxa. Es tracta de sis etapes no lineals que cada entitat recorrerà al seu ritme amb la finalitat d’ “enxarxar-se”.

 • Identificació de les afinitats: És important conèixer si hi ha altres entitats o col·lectius amb els quals podem compartir alguns objectius, formes de treball o destinataris de la nostra acció. Per realitzar aquesta identificació, cal que comuniquem i fem difusió de la nostra entitat, així com estar molt receptius a les propostes que ens arribin.
 • Coneixement per a la creació d’espais de trobada i intercanvi: El desenvolupament de trobades, seminaris o publicacions que possibilitin compartir i intercanviar experiències, idees, pors, etc., ens permet obtenir un major coneixement de les entitats i col·lectius identificats. I ens permet donar-nos a conèixer.
 • Reconeixement de les característiques i competències dels altres: El treball en xarxa s’estableix amb aquelles entitats amb les que compartim un mínim d’interessos i ens reconeixem com a afins. Això ens permet multiplicar les nostres capacitats.
 • Col·laboració en programes i projectes d’altres entitats: L’establiment de col·laboracions ens ajuda a sumar perspectives, conèixer-nos i reconèixer-nos amb major profunditat. A partir de l’establiment d’aquesta col·laboració, posant en relació les accions, podrem pensar, comunicar i actuar conjuntament.
 • Coordinació: A més de desenvolupar projectes col·laboratius, cadascuna de les entitats que conformen la xarxa són un recurs estratègic a l’hora de desenvolupar les activitats pròpies. La comunicació i coordinació ens ajuda a ser més eficients i eficaços.
 • Cooperació amb el compromís mutu i construcció de projectes comuns: A mesura que ens anem coneixent i desenvolupant accions conjuntes, el nostre compromís es reforça i podem identificar més oportunitats i possibilitats per al treball en xarxa.

Maleta pedagógica de recursos y metodologías de Trabajo en Red, Red Europea de Diálogo Social

DE LA RIVA, F.; MORENO, A. Xarxes associatives: sumar forces per multiplicar resultats. Cornellà de Llobregat: Edex - Fundació Esplai, 2002. Quaderns Pràctics, 4

field_vote: 

Com millorar la gestió del voluntariat

Imatge principal a portada: 
Passarel·la voluntariat by Fernand0, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs us oferim una sèrie de pautes que us poden ser de gran utilitat a l’hora de gestionar el voluntariat i millorar el procés que desenvolupeu a la vostra entitat. Especialment, creiem que us pot proporcionar idees a l’hora d’acollir a una persona voluntària, realitzar el seguiment de la tasca que desenvolupa i definir el procés de sortida d’aquesta.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què cal tenir en compte abans d’incorporar persones voluntàries a les entitats
La captació de les persones voluntàries
Elements a tenir en compte en la selecció
La incorporació de la persona voluntària a l’entitat
El dia a dia del voluntariat
La finalització del procés de voluntariat
Més informació
Continguts: 

Abans d’iniciar qualsevol tipus d’activitat relacionada amb el voluntariat és molt important que les entitats fem un exercici de reflexió i definim de manera clara i estructurada quin és el projecte de voluntariat de la nostra organització.

En aquest document hem de poder definir de manera clara i concreta com serà el nostre cicle de voluntariat. Així, de forma resumida, aquest ha d’incloure els següents punts:

 • Com es concep el voluntariat a l’entitat i quin rol desenvolupa (perquè volem incorporar persones voluntàries, quines necessitats volem cobrir, que els oferirem, que ens aportaran aquestes persones, quin perfil hauran de tenir i el tipus de tasques que realitzaran).
 • Quines accions es realitzaran i a on ens adreçarem per tal d’incorporar noves persones, així com els criteris i la metodologia que se seguirà per decidir si una persona pot desenvolupar el voluntariat a la nostra entitat (captació i selecció del voluntariat).
 • Com seran els primers dies de les persones voluntàries, de quina manera es transmetrà la informació sobre l’entitat, les tasques que realitzarà i quins compromisos volem establir amb aquestes (acollida i incorporació del voluntariat).
 • Com es desenvoluparà aquest procés de voluntariat, quin suport tindran les persona voluntàries i de quina manera hi participaran en l’organització (seguiment i acompanyament del voluntariat).

Aquest projecte esdevindrà el full de ruta de l’entitat a l’hora de gestionar el voluntariat i, per tant, de la seva correcta definició dependrà l’èxit posterior de la política de voluntariat. En aquest sentit, aquelles entitats que ofereixen objectius concrets i un projecte de voluntariat ben formulat faciliten la identificació de les persones voluntàries amb aquest i acostumen a tenir un major èxit en la seva gestió: captació, permanència, satisfacció, motivació, etc.

Una vegada tenim el projecte de voluntariat de l’entitat, ja podem començar a cercar persones voluntàries que vulguin col·laborar amb nosaltres. Per fer-ho hem de tenir en compte quin missatge volem transmetre i el canal que volem utilitzar.

Algunes vies existents per realitzar aquesta crida són:

Abans de començar la selecció de les persones candidates, haurem de tenir els següents punts definits de forma clara i coherent respecte al projecte de voluntariat desenvolupat:

 • Quines tasques volem que realitzin aquestes persones
 • Quin és el perfil més adient
 • Quins criteris utilitzarem per decidir-nos per una persona candidata

Tenir això delimitat ens facilitarà la selecció de les persones candidates. Ara, només caldrà que decidim quina metodologia utilitzarem per realitzar aquesta selecció: si realitzem una primera xerrada grupal, si fem directament entrevistes individuals amb cada persona candidata o si combinem les dues formes. Sigui quina sigui l’opció, el que si hem de tenir present és que aquest procés de selecció pivota al voltant d’aquests quatre punts o objectius:

 • Presentar l’entitat, els seus valors i la seva missió.
 • Informar sobre les tasques de voluntariat i les expectatives que l’entitat té en aquestes persones.
 • Informar-nos sobre les persones candidates i les seves expectatives.
 • Decidir quina persona s’incorporà a l’entitat.

Una vegada tenim seleccionada la persona o persones que s’incorporaran a l’entitat, haurem de vetllar perquè aquesta se senti acollida a l’entitat i facilitar-li la seva integració i adaptació.

Com s’indica al recurs en aquest recurs sobre l’acollida dels voluntaris, és molt important que aquestes persones tinguin seguretat a l’hora de desenvolupar les tasques pertinents. I és treball de l’organització potenciar aquest sentiment. Per tant, és bàsic que parlem amb la persona i li garantim que comptarà amb tota la nostra ajuda i suport i amb el mitjans adients pel desenvolupament d’aquestes tasques, que rebrà la formació necessària perquè així sigui i que des de l’organització treballarem per potenciar el desenvolupament de les seves habilitats.

Altres accions que afavoreixen una bona acollida són:

 • Detallar el funcionament de l’entitat, els diferents departaments que la integren i l‘organigrama d’aquesta.
 • Informar sobre la tasca que la persona portarà a terme, què s’espera d’ella i de quina manera la seva tasca contribuirà a assolir la missió de l’entitat.
 • Establir quina persona de l’entitat serà el seu referent al llarg del procés de voluntariat.

Finalment, per tal de formalitzar el procés de col·laboració de la persona amb l’entitat, totes dues parts hem de signar un document de compromís que reculli els següents aspectes:

 • Els elements més importants de la tasca voluntària que es realitzarà i les característiques d’aquestes ( descripció del tipus de tasca, dedicació i horari establerts, així com el fet de l'acceptació lliure i voluntària de la mateixa).
 • Els drets i deures que la persona voluntària té amb l’entitat i viceversa.
 • Les condicions i la forma en què és finalitzarà aquest compromís.

Quan la persona comença el seu voluntariat és cabdal que no “l’abandonem” en el desenvolupament de la seva tasca. Com s’ha indicat anteriorment, és molt important que aquestes tinguin durant tot el temps que dura el seu voluntariat la sensació de seguretat i de recolzament per part de l’organització. En aquest sentit, la relació entre les entitats i les persones voluntàries s’hauria de fomentar en el compromís mutu, la coherència i la claredat.

Per tal de generar aquest tipus de vincles, és necessari que establim espais estables de contacte i comunicació entre la persona referent i la persona voluntària que possibilitin realitzar un seguiment continu durant tot el procés de voluntariat. Uns espais que, també, han de permetre:

 • Acompanyar, assessorar i avaluar, conjuntament, la tasca que es va desenvolupant en el dia a dia.
 • Conèixer molt millor els interessos i motivacions de la persona voluntària.
 • Facilitar la identificació de la persona voluntària amb l’organització i amb la tasca que aquesta desenvolupa.
 • Treballar la motivació i implicació de la persona voluntària.
 • Generar canals de participació i presa de decisions que permetin a la persona voluntària assolir una major responsabilitat i autonomia.
 • Reconèixer la tasca que la persona està desenvolupant i posar-les en valor respecte al global de l’entitat.

En la gestió del voluntariat, tan important és realitzar una bona acollida a la persona voluntària com tenir cura de l’etapa de desvinculació d’aquesta amb el projecte i/o entitat.

Molts poden ser els motius que portin a una persona a finalitzar la col·laboració amb la nostra entitat. De fet, hi ha vegades que aquesta data ja estava prevista en el document de compromís que totes dues parts hem signat. Però, siguin quin siguin aquests motius, la desvinculació no s’ha de viure de manera “traumàtica” i, sempre, s’han de respectar les decisions de les persones. És més, la sortida de l’entitat és una fase més del propi procés del voluntariat i s’ha de viure com una oportunitat tant per millorar la gestió del voluntariat com per generar un nou tipus de relació amb la persona que marxa.

Per tot això, es recomana tenir una entrevista de sortida que permeti, tant a la persones voluntària com a l’entitat, conèixer i donar a conèixer les opinions i valoracions sobre el procés viscut i la manera en què aquest s’ha gestionat: el rol del voluntariat a l’organització, les diferents etapes desenvolupades (acollida, desenvolupament i seguiment), la relació amb l’equip de l’entitat, així com altres elements que considereu que us poden ajudar a millorar la gestió que realitzeu del voluntariat. A més de reconèixer i agrair la tasca desenvolupada, aquesta entrevista també ens permet deixar la porta oberta a possibles col·laboracions en un futur.

field_vote: 

Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014)

Imatge principal a portada: 
by Nafro, flickr
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El passat 12 de juliol es va presentar el primer Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014). Es tracta de l’eina de planificació que ha de guiar la política de la Generalitat de Catalunya a l’hora promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental durant els propers tres anys.

Imatges secundàries: 
By Nafro, flickr
Subtitols: 
Què és el Tercer Sector Ambiental?
Antecedents del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Procés de realització del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Reptes del Tercer Sector Ambiental
Quines línies d’actuacions estableix el Pla?
Per saber-ne més:
Continguts: 

El Tercer Sector Ambiental (TSAcat) es pot definir com aquelles entitats sense ànim de lucre, la missió de les quals està vinculada a la protecció i millora ambiental i la sostenibilitat (Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, pàg.9). D’aquesta manera, es tracta d’un subgrup del “Tercer Sector”.

Aquest és un sector ampli i heterogeni. Actualment, a Catalunya hi ha unes quatre-centes entitats compromeses amb la protecció i la conservació del medi ambient amb característiques i elements diferenciadors segons (Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, pàg.16):

 • Ubicació
 • Àmbit geogràfic
 • Nivell d’especialització
 • Plantejament sòcioambiental
 • Nivell de professionalització de l’estructura de funcionament intern
 • Mitjans de finançament
 • Nivell de pressupost
 • Nivell estructural (primer o segon nivell)
 • Marc ideològic
 • Forma jurídica
 • Nivell de reconeixement social i institucional

Arrel de l’organització a l’any 2009 del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya -i el posterior naixement de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya- les entitats d’aquest sector van començar a disposar d’un espai de trobada i intercanvi que les permetia compartir inquietuds i accions. De fet, són aquestes mateixes organitzacions les que van plantejar la necessitat de comptar amb una eina que ajudés a estructurar el sector ambiental català per tal de millorar la seva col·laboració i cooperació.

Paral·lelament a aquest procés d’articulació, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar a l’any 2010 l’elaboració de la primera Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” amb l’objectiu de conèixer com és l’estructura d’aquest sector, com funciona i com es relacionen les entitats que el configuren i, a la vegada, identificar instruments que permetin l’enfortiment i la consolidació del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

D’aquesta manera, tant les conclusions del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, com els resultats obtinguts en la “Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” han estat la base per a l’elaboració del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya,

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014)- impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals- neix amb l’objectiu d’identificar les línies d’actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental, així com reconèixer i posar en valor la tasca que realitzen les entitats d’aquest àmbit d’acció.

Amb la voluntat de conèixer la visió i opinió d’aquestes entitats i dels diferents actors socials i econòmics que es relacionen amb les entitats ambientals, es va posar en marxar un procés participatiu que ha durant cinc mesos i que ha finalitzat amb la presentació del Pla.

 • Fase 0: Redacció del document base per al debat (Febrer i març 2011). Des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’elabora una proposta del document base per a la participació on es recullen els reptes, els àmbits i les línies d’actuació que ha de reflectir el futur Pla. A més, es dóna a conèixer entre les entitats ambientals i entre altres actors com l’administració local, el sector econòmic i financer i l’àmbit acadèmic aquest document.
 • Fase 1: Inici del procés (31 de març de 2011). A la sessió inaugural es donen a conèixer els resultats obtinguts a través de la “Diagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya” i es presenten les diferents fases i espais que conformaren el procés de realització del Pla.
 • Fase 2: Propostes de línies d’actuació (Abril 2011). A través d’un formulari en línia es recullen les aportacions entorn les propostes de línies d’actuacions presentades al document base.
 • Fase 3: Propostes de mesures i accions (sessions de debat) (Maig 2011). A través del formulari es presenten les propostes de mesures i d’accions per a cadascuna de les línies d’actuació identificades. Posteriorment, s’organitzen dues sessions de debat entorn a aquestes mesures i accions a les quals hi participen les entitats ambientals del país.
 • Fase 4: Redacció del Pla (Maig- juny 2011). Amb totes les propostes i esmenes recollides a les fases anteriors, es redacta el pla i un document de retorn d’aquestes aportacions. A més, la Comissió de Seguiment celebra dues sessions amb l’objectiu de debatre el contingut d’aquests documents i prioritzar les mesures incorporades.
 • Fase 5: Presentació pública del Pla (12 de juliol de 2011). Presidida pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder i Miralles, té lloc la sessió de presentació del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014).

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha fet seu el nous reptes identificats per a les entitats d’aquest sector en el marc del primer Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

Aquests reptes són:

 • La necessitat del treball en xarxa: Cal potenciar la cultura d’un treball coordinat i optimitzar els recursos, partint de les xarxes de treball ja actives i les necessitats comunes.
 • La millora de la comunicació externa i interna: Cal crear canals de comunicació estables i planers que permetin una transmissió fàcil i efectiva de la informació.
 • Establiment de noves relacions amb l’Administració: Han de permetre un millor seguiment dels acords presos i els compromisos polítics, evitar la institucionalització de les entitats i han d’anar encaminades a aconseguir un grau més gran d’incidència política del sector.
 • El finançament de les entitats: Cal aconseguir mecanismes de finançament transparents, estructurats i previsibles a mig termini que permetin la consolidació del model d’entitat i l’execució de projectes d’incidència remarcable.
 • La implicació de la ciutadania: És necessària per a la consolidació de les entitats i per a la seva legitimació en relació amb el seu paper dins la societat.
 • La construcció d’una identitat comuna com a sector: Per aflorar aquells interessos comuns i essencials compartits per les entitats.
 • La innovació organitzativa: Cal evolucionar cap a un model associatiu més professionalitzat i eficient que permeti més transparència i incidència política.
 • La professionalització del sector: S’ha de fomentar la diversitat de perfils entre el personal que hi treballa. La formació esdevé fonamental per garantir la qualitat de l’acció.
 • El treball amb altres àmbits del tercer sector: Les qüestions ambientals van estretament lligades al desenvolupament de la societat, per la qual cosa la cooperació amb la resta del tercer sector és fonamental perquè la incidència de les entitats sigui efectiva.

Així mateix, i seguint el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha estructurat en quatre àmbits d’actuació: les persones, les entitats, la societat i el medi.

Dins d’aquest quatre àmbits - i un cinquè àmbit transversal- s’han identificat 16 línies d’actuació. Per tal de donar resposta a aquestes línies, durant els proper tres anys (2011-2014) es desplegaran diferents mesures i accions que contribuiran a l’assoliment dels reptes del Tercer Sector Ambiental definits anteriorment.

Àmbit 1. Persones

 • Promoure la formació de les persones de les entitats: Detectar les necessitats formatives de les persones dels òrgans de govern, del personal tècnic i de gestió, i del personal voluntari i associat, i elaborar programes formatius especialitzats.
 • Fomentar la promoció i el reconeixement social de les persones de les entitats: Donar a conèixer i reconèixer la seva tasca en la protecció i millora del medi.
 • Incentivar l’associacionisme, el voluntariat i la participació interna a les entitats: Desenvolupar la base social de les entitats, fomentar la implicació i participació de les persones, especialment dels joves, i promoure el relleu generacional.

Àmbit 2. Entitats

 • Millorar la gestió i promoure la innovació en el finançament públic: Facilitar l’accés als recursos econòmics per tal de millorar la capacitat de planificació de l’entitat i d’execució de projectes.
 • Millorar i promoure la innovació en el finançament privat: Promoure i facilitar la creació d’aliances estratègiques entre empreses i entitats, i cercar fórmules innovadores que facilitin l’autofinançament de les entitats (donacions de particulars o entitats jurídiques, etc.).
 • Garantir la identificació i caracterització del TSAcat: Disposar d’informació actualitzada de la situació del sector (dades sobre ocupació, volum econòmic del sector, implicació social, etc.) que permeti definir estratègic de futur.
 • Donar suport estratègic a les entitats: Establir línies de treball de suport tècnic, de planificació, jurídic, financer i institucional.
 • Fomentar la col·laboració, el treball en xarxa i la coordinació dins del sector: Identificar les necessitats comunes entre les entitats, potenciar instruments i espais que afavoreixin la col·laboració i l’optimització de recursos.
 • Impulsar la responsabilitat social de les entitats: Fomentar un canvi encaminat a la transparència i a la rendició de comptes.

Àmbit 3. Societat

 • Establir mecanismes per garantir la participació i la representativitat del TSAcat en les institucions i polítiques públiques: Incrementar la participació del TSAcat abans de la presa de decisions.
 • Promoure la presència i el reconeixement social de les entitats i del propi TSAcat: Millorar i promoure la comunicació externa de les entitats i del propi sector.
 • Enfortir les relacions entre les entitats i la resta de la societat: Potenciar el treball col·laboratiu amb altres agents i actors socials, que afavoreixi la construcció d’un model relacional més fort.

Àmbit 4. Medi

 • Millorar la qualitat i incidència dels projectes que es desenvolupen: Millora de la qualitat i l’impacte de les actuacions ambientals del sector, i la contribució en les polítiques ambientals en general.
 • Promoure projectes model, innovadors i aplicables a contextos diversos per a la millora de l’entorn: Potenciar projectes, campanyes i activitats de millorar ambiental que esdevinguin referents.

Línies d’actuació transversals a tots els àmbits

 • Promoure un programa R+D+I: Impulsar actuacions de recerca, desenvolupament i innovació del sector que reverteixin en la millora continuada del Pla i, per tant, del propi sector; i que permetin identificar estratègies de futur.
 • Impulsar l’ús de les TIC a les entitats: Potenciar la implantació de les TIC, tenint en compte que incideixen en moltes de les àrees de treball de les entitats i poden tenir implicació en l’estratègia individual i col·lectiva del TSAcat.

Podeu contactar amb:

Direcció General de Polítiques Ambientals

 • Adreça: Avda. Diagonal, 523-525 (Barcelona)
 • Telèfon: 934 445 000

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

 • Adreça: Providència, 42 (Barcelona)
 • Telèfon: 932.195.080
 • Correu electrònic: info@xvac.cat
field_vote: 

Banca ètica: la importància de l’impacte social positiu en les finances

Imatge principal a portada: 
Fiare Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

La davallada en el finançament, tant a nivell públic com privat, ha fet que les entitats del tercer sector ens replantegem les fórmules de gestió i de captació de fons desenvolupades fins aquest moment. A continuació us parlem de la banca ètica, un instrument per a la cerca de finançament i l’estalvi que segueix criteris de rendibilitat social i ambiental.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és la banca ètica?
Diferències entre el sistema financer tradicional i el sistema financer ètic
Entitats on poder invertir èticament els nostres estalvis
Entitats que ofereixen finançament ètic per als nostres projectes
Per saber-ne més
Continguts: 

La banca ètica és un heterogeni conjunt d’entitats bancàries especialitzades en el finançament dels col·lectius més desafavorits, les entitats d’economia social, les ONG i les empreses més responsables amb el seu entorn humà, social i ecològic. Aquestes només inverteixen en aquells negocis rendibles que representen un benefici social i mediambiental i que aporten una millora de la societat (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Així mateix, podem afirmar que les finances ètiques són aquelles que desenvolupen els bancs ètics i altres entitats de finançament ètic sota una política d’inversió basada en fer compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

La principal diferència entre el sistema financer tradicional i el sistema financer ètic recau en el fet que el primer té com a objectiu primordial obtenir la màxima rendibilitat econòmica. Mentre que el sistema financer ètic persegueix un doble objectiu: ser viable econòmicament (obtenir beneficis) i finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu (FETS).

Així, les entitats financeres tradicionals acostumen a realitzar grans inversions, sovint de caràcter especulatiu, als mercats financers sense tenir en compte quina activitat productiva, financera o especulativa s’està finançant. D’aquesta manera, els diners que dipositem en aquestes entitats poden estar finançant empreses i activitats que no s'ajusten al nostre sistema de valors, sense tenir-ne coneixement. Activitats com la producció i venda d’armament, l’explotació laboral i infantil, la destrucció del medi ambient, el comerç de drogues i màfies, etc.

En canvi, les finances ètiques busquen que els diners que dipositem en elles puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut social, mediambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Així, financen activitats que afavoreixin la creació de llocs de treball (especialment ocupació social), les energies renovables, l’agricultura ecològica, la biodiversitat, el comerç just, etc. En definitiva, activitats que poden resultar-nos més coherents amb el nostre sistema de valors. A més, aquesta gestió es realitza sota criteris de transparència i els clients tenen dret a saber com i on està invertint l’entitat financera (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Principis que regeixen les finances ètiques

En concret, hi ha cinc principis ètics que caracteritzen les finances ètiques. Aquests han d’estar presents en el conjunt del procés del finançament (activitats, actituds, compromisos, etc.). Doncs, una entitat financera ètica ha de ser ètica a tots nivells (FETS).

 • Principi d’Ètica Aplicada: L’ètica com un procés de reflexió contínua en l'aplicació dels criteris d'inversió i concessió de crèdits.
 • Principi d’Implicació: L’entitat ha de definir a quines activitats i projectes vol invertir. Aquesta política d’inversió ha de seguir els principis i criteris ètics dels inversors.
 • Principi de Coherència: Els diners s’inverteixen en projectes coherents amb els valors de l’entitat.
 • Principi de Participació: La presa de decisions es realitza de manera democràtica, els socis voten i participen en la definició de les polítiques bàsiques de l’entitat.
 • Principi de Transparència: L’entitat ha d’oferir als clients informació regular i pública de totes les activitats que desenvolupa i les seves conseqüències.

Una altra manera de fer banca

Tot seguit, us presentem les diferents entitats que ofereixen serveis d'estavi de caràcter ètic i solidari a Catalunya (FETS).

1. Coop57: Es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. Aquesta destina els seus recursos propis a efectuar préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general de forma sostenible. Tant les persones (persones físiques) com les entitats (persones jurídiques) poden ser sòcies estalviadores a Coop57.

2. Oikocrèdit Catalunya: Entitat creada per iniciativa de diverses ONG catalanes amb la finalitat de donar suport a la cooperativa Oikocredit Internacional, sent un soci més d’aquesta. D’aquesta manera, l’objectiu principal d’ Oikocrèdit Catalunya és la captació de fons al país a través de la compra d’accions d’ Oikocredit Internacional per tal d’invertir-los en aquesta cooperativa i finançar projectes de desenvolupament als països del Tercer Món en forma de préstecs a organitzacions locals d’aquest països amb dificultats per accedir a crèdits. Tant les persones (persones físiques) com les entitats (persones jurídiques) poden ser sòcies. A més, a banda del socis honorífics i fundadors, existeixen diverses tipologies d'associats:

 • Soci partícip: Invertir una quantitat.
 • Soci col·laborador: Dedicar part del teu temps a realitzar tasques de voluntariat a l’associació.
 • Soci protector: Ajudar al manteniment de l’entitat a través d’una quota.

3. Triodos Bank: Aquest banc ètic desenvolupa una política d’inversió responsable centrada en tres sectors: Natura i Medi Ambient (agricultura ecològica, energies renovables, arquitectura i construcció bioclimàtica, tecnologia mediambiental, etc.), Sector Social (integració social de persones en situació de risc, cooperació al desenvolupament, comerç just, microcrèdits, etc.) i Cultura (activitats artístiques i culturals, educació, arts plàstiques i escèniques, música, desenvolupament persona i espiritual, turisme sostenible i cultural, etc.). A més, ofereix la possibilitat que qualsevol persona incorpori les finances ètiques en el seu dia a dia gràcies als diferents productes que té disponibles:

 • Comptes corrent
 • Comptes d’estalvi
 • Dipòsits
 • Estalvi periòdic
 • Targetes de crèdit

4. Projecte Fiare: Agent de la Banca Popolare Etica d’Itàlia al territori espanyol, aquesta entitat neix amb l’objectiu de crear, des de la ciutadania i del tercer sector, una cooperativa de crèdit d’abast estatal que inverteixi en projectes socials, mediambientals, culturals, humanitaris i de cooperació internacional. Actualment, qualsevol persona, entitat o administració pot adquirir capital social de la cooperativa que es constituirà durant l’any 2011 i participar en els processos de decisió de la banca. A més, l’entitat ofereix productes d’estalvi en forma de dipòsits “a la vista” o a “termini” per finançar el projectes detallats anteriorment.

En darrer terme, us annexem quines entitats ofereixen a Catalunya finançament per desenvolupar projectes socials, culturals i mediambientals sota criteris ètics i amb impacte social (FETS).

1. Coop57: Com s’indica en el punt anterior, es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financers de l’economia solidària. Aquesta destina els seus recursos propis a efectuar préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general de forma sostenible. Actualment, els serveis financers que ofereixen a les entitats són:

 • Préstecs a curt i llarg terminiper finançar projectes i/o inversions en immobilitzat.
 • Crèdits pont per avançar l’import de subvencions d’entitats i organismes públics.
 • Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini.
 • Préstecs intercooperatius, orientats a facilitar operacions entre entitats sòcies de COOP57.

2. Acció Solidària contra l’Atur (ASCA): Nascuda amb la idea de fer front a la problemàtica de la desocupació, té com a objectiu ajudar a la gent que es troba a l’atur i que vol iniciar un projecte d’autoocupació. D’aquesta manera, es recolzen projectes d’autoocupació i s’ajuda econòmicament a adquirir eines de treball mitjançant:

 • Programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals: Es tracta d’ajuts econòmics amb la finalitat d’ajudar a les persones aturades a sortir de situacions límit (subsistència bàsica com aliments, habitatges, subministraments, etc.).
 • Ajuts a processos d’inserció laboral: Es tracta de facilitar a les persones aturades ajuts econòmics perquè puguin fer una inserció laboral immediata (formació, lloguer de local, compra de maquinaria, pagament de permisos, quotes de seguretat social, compra o reparació de vehicles, compra de mercaderies, etc).
 • Fons social: Amb l’objectiu d’ajudar els immigrants, principalment dones, que tenen un treball remunerat, però que no compten amb els recursos necessaris per estabilitzar-se i promocionar professionalment.
 • Microcrèdits per autoocupació i per a entitats: Es tracta de préstecs sense interessos per a la creació o consolidació d’iniciatives empresarials com empreses d’inserció sociolaboral, centres especials de treball, tallers ocupacionals, cooperatives de treball associades al sector industrial o servei, fundacions, associacions o microempreses d’autoocupació.

3. Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM): La finalitat d’aquesta entitat és posicionar i donar visibilitat a dones que volen crear la seva pròpia empresa o que volen consolidar-la. Així, compten amb un programa de microcrèdits sense avals dirigit a les dones emprenedores.

4. Triodos Bank: Tal i com s’especificava anteriorment, aquest banc ofereix finançament a empreses i organitzacions de l’àmbit social, mediambiental i cultural amb projectes sostenibles i viables que milloren la qualitat de vida de les persones i respecten el medi ambient. Els serveis que ofereixen són:

 • Préstecs hipotecaris destinats a la compra d’un local, oficina o seu, així com a la compra de finques o terrenys destinats al cultiu de productes procedents de l’agricultura ecològica.
 • Préstecs amb garantia personal adreçats a realitzar una inversió en energies renovables, posar en marxa un negoci o impulsar la seva activitat. Amb garanties a curt, mig i llarg termini, aquests crèdits estan destinats tant a empreses i organitzacions com a empresaris autònoms o particulars.
 • Avals adreçats a organitzacions i empresaris que requereixin un aval davant l’Administració pública o entitats que concedeixen subvencions. A més, també ofereixen avals específics per a projectes d’energia renovables.
 • Línies de crèdit per a circulant i/o liquiditat que permetin anticipar cobraments pendents, fer front al desenvolupament de les activitats de les entitats i empreses o emprendre nous projectes.
 • Línies d’avançament de subvencions adreçades a entitats de l’àmbit cultural o social que tenen concedides subvencions públiques i els cal una bestreta de la mateixa per desenvolupar l’activitat.
 • Servei de gestió de la tresoreria a les organitzacions i institucions que vulguin realitzar aquesta gestió sota criteris d’Inversió Socialment Responsable.

5. Projecte Fiare: Finalment, aquesta banca ofereix finançament a les entitats del tercer sector i l’economia social i els emprenedors socials que vulguin posar en marxa una empresa. Per fer-ho, ofereix el següents serveis:

 • Cobertura de Necessitats Bàsiques de persones físiques, en el nostre entorn i al Sud, acords específics amb entitats associades al Projecte Fiare o amb les Administracions Públiques.
 • Finançament genèric (estructura, locals i tresoreria) per a entitats que treballen amb persones en situació o risc d'exclusió, organitzacions no governamentals pel desenvolupament i la cooperació amb el Sud, empreses de l'economia solidària i, en general, per a totes aquelles entitats sense ànim de lucre que promouen o desenvolupen activitats amb un impacte social positiu.
 • Crèdits per a la posada en marxa de projectes empresarials presentats per qualsevol persona física o jurídica.

Contactar amb FETS (Finançament Ètic i Solidari)

 • Adreça: Carrer Còrsega 288, 3r 2a – Barcelona
 • Telèfon: 933.688.481
 • Correu electrònic: fets@fets.org
field_vote: 

L’estat del Tercer Sector Social a Catalunya (2011)

Imatge principal a portada: 
Portada de l'Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El passat mes de març, en el marc del III Congrés del Tercer Sector Social, es va presentar l’Anuari 2011 del Tercer Sector Social. Aquesta publicació biennal està promoguda per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Observatori del Tercer Sector i té com a objectiu conèixer i analitzar l’evolució de les entitats no lucratives que tenen com a finalitat treballar per a la inclusió i la cohesió social de la ciutadania.

Tot seguit, us presentem un breu resum amb les principals conclusions extretes durant la recerca entorn als quatre eixos analitzats (context, persones, organitzacions i activitats i relacions) i els canvis incorporats a la metodologia respecte a l’Anuari 2009.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Procés de realització
El context
Les persones
Les organitzacions i les seves activitats
Les relacions
Reptes i temes claus
Continguts: 

Amb l’objectiu de copsar el discurs de les organitzacions que integren el Tercer Sector Social i complementar les dades quantitatives recollides a l’edició del 2009 entorn la dimensió del sector, l’Anuari 2011 del Tercer Sector Social s’ha realitzat principalment seguint una metodologia qualitatives que ha permet copsar la veu d’aquestes entitats en un moment de canvi de cicle.

En concret, durant el treball de camp s’han realitzat més de vint grups de discussió arreu del país, en els quals han participat més de 200 persones representats d’entitats socials de tots els àmbits de treball i de tots els territoris catalans.

Aquesta metodologia també ha permès detectar i analitzar quins són els reptes i les necessitats que les entitats del Tercer Sector Social hauran de fer front en els propers anys, marcats per un canvi d’escenari.

A continuació, us mostrem un breu resum de la presentació del projecte amb el plantejament general de la recerca, el calendari de treball i alguns aspectes metodològics.

Presentació Anuari 2011 View more presentations from observatoritercersector

L’abast del Tercer Sector Social ha anat creixent i incrementant de manera destacable el seu pes i la seva rellevància tant a nivell social, com polític i econòmic durant dues dècades. I les dades recollides a l’edició del 2009 així ho confirmaven.

 • Nombre d’entitats: al voltant de 7.500
 • Nombre de persones contractades: més de 100.000
 • Nombre de voluntàries: més de 245.000 persones
 • Nombre de persones destinatàries: més d’1.700.000
 • Volum econòmic: el 2,8% del PIB català

Les dimensions d’aquestes xifres convidaven a deixar de parlar del Tercer Sector Social com un sector emergent i a encetar una etapa de consolidació i estabilització a través de la incorporació d’eines específiques de gestió i funcionament organitzatiu com és un model de finançament adequat i estable, un marc laboral adequat al fet no lucratiu i el desenvolupament de mecanismes per a la potenciació del treball conjunt amb l’administració. Però, l’arribada de la crisis econòmica ha comportat un canvi d’escenari, alterant aquest procés de consolidació i millora.

En concret, la crisi ha posat sobre la taula un augment de les necessitats socials (fort augment de l’atur i de les persones en situació de risc d’exclusió) que les entitats -sobretot les que treballen dins l’àmbit de la inserció social i laboral, quart món i pobresa, joventut i infància i immigració- han hagut d’entomar amb una limitació dels recursos econòmics, amb el risc que això suposa. En aquest sentit, les entitats s’han vist amb la necessitat de replantejar-se la seva dimensió i prioritzar les activitats i els col·lectius més directament vinculats amb la seva missió i raó de ser.

Aquest nou escenari fa que les entitats de Tercer Sector Social es plantegin no només millorar el seu funcionament i gestió, sinó enfortir, també, la seva estructura i gestió econòmica, augmentar la col·laboració entre aquestes i caminar cap a la creativitat i innovació.

L’essència de les entitats del Tercer Sector, i en concret del Tercer Sector Social, són les persones, aquestes són les que donen sentit a la seva existència. Però, dins de les organitzacions acostumen a conviure diferents col·lectius amb motivacions diverses (persones sòcies, persones voluntàries, persones remunerades i persones beneficiàries), cosa que suposa un repte a l’hora que tothom se sentin identificat i implicat amb els objectius de l’entitat.

Una base social- entesa com tots els col·lectius que integren una organització - activa i participativa no només permet la transformació social, sinó que també aporta altres elements:

 • Dóna legitimitat social a les actuacions de l’entitat.
 • Visibilitza socialment la causa per la qual treballa l’entitat.
 • Aporta recursos econòmics vinculats a la missió de l’entitat, i no tant a projectes concrets.
 • Dóna suport a les activitats amb voluntariat.
 • Expressa la coresponsabilitat.
 • Fa que les accions d’incidència siguin més efectives.
 • Manifesta la importància del compromís de la ciutadania amb el seu entorn i amb la societat.

Valors i aportacions del Tercer Sector Social

Les entitats socials tenen en la seva missió la raó de ser, sent aquesta el motor i l’eix al voltant del qual gira tota l’organització. Tant les activitats que es porten a terme, així com els serveis, persones, qüestions econòmiques, financeres o de comunicació estan influïdes per la missió i adreçades cap al seu compliment.

En aquest sentit, és important tenir present que la raó de ser de les organitzacions socials està vinculada a les persones, a la voluntat de canvi i transformació i a valors com la solidaritat, la humilitat, la responsabilitat social, la independència, la manca d’ ànim de lucre, la voluntarietat, etc. (Anuari 2011, pàg. 64). I, només quan aquestes aconsegueixen definir, expressar els valors i la missió i fer que sigui compartits per tots els col·lectius que la integren, desenvolupen una tasca de transformació tant de les persones involucrades com del global de la societat cap a la millora de la convivència.

Algunes d’aquestes “raons de ser” són:

 • La promoció de les persones i de la ciutadania.
 • El desenvolupament del capital social.
 • L’articulació de la vinculació comunitària.
 • L’afavoriment de la cohesió i inclusió social.

L’acció social i la prestació de serveis

La prestació de serveis per part de les organitzacions socials va més enllà de les necessària contraprestació econòmica, és un via per a l’acompliment de la missió. El Tercer Sector Social aporta un valor afegit en el desenvolupament dels serveis d’atenció a les persones basat en el compromís, proximitat, vocació i tracte personalitzat.

Però, les entitats socials han vist com les empreses privades han accedit a l’àmbit dels serveis a les persones des d’una lògica del benefici i orientades cap a l’optimització de costos. Aquesta situació fa que el sector es mostri preocupat per l’adjudicació dels serveis públics seguint únicament criteris de preu mínim, amb el risc que això comporta tant per al sector com per a les persones beneficiàries d’aquests serveis.

Des del Tercer Sector Social, s’han fet esforços per donar conèixer aquest valor afegit i sensibilitzar a l’Administració pública sobre la importància que aquesta tingui a les entitats com a principals aliats en la prestació del serveis. De fet, la inclusió de les clàusules socials en la contractació ha comportat un avenç cap a aquest reconeixement, però cal continuar progressant, especialment pel que al disseny i el desenvolupament de serveis més eficients.

La incidència política

La incidència política és cabdal per al Tercer Sector Social, ja que li permet fer arribar a la ciutadania noves vies per fer front a les necessitats socials des del valors intrínsecs d’aquest. I, tant les entitats de base com les entitats de segon i tercer nivell han avançant en aquest terreny.

Però, són especialment les entitats de segon i tercer nivell les que més han desenvolupat aquest rol gràcies a que:

 • Forma part de la seva raó de ser.
 • Tenen una visió panoràmica i articulen un discurs col·lectiu.
 • No tenen la dificultat de gestionar aquesta activitat amb la prestació de serveis.
 • Se’ls reconeix més fàcilment la legitimitat per realitzar aquesta incidència.

Tot i aquest avenç, cal continuar lluitant per a què el Tercer Sector Social sigui reconegut com actor social i interlocutor del temes propis del sector, especialment en aquest moment de retallades. De fet, les entitats consideren que els dos temes que han de marcar l’agenda de la incidència política en els propers any són:

 • El reconeixement dels drets socials.
 • El finançament dels serveis socials.

Gestió i funcionament de les entitats

El creixement que ha viscut el Tercer Sector Social en els darrers anys ha fet augmentar la complexitat de les entitats que el conformen. Aquesta situació ha comportat que les organitzacions és vegin amb la necessitat d’introduir eines de gestió i de millora del funcionament, així com perfils de professionals amb major expertesa en aquests temes, tradicionalment allunyats del sector.

A la vegada, aquest canvi d’escenari ha fet que un gran nombre d’entitats es trobin amb la necessitat de realitzar un procés de reflexió estratègica entorn la raó de ser, les activitats que es desenvolupen, la trajectòria, cap on es vol anar i els passos que s’han de fer per aconseguir-ho.

Així mateix, el creixement del sector també ha anat acompanyat d’un augment de la rellevància social. Actualment, hi ha una major demanda d’ informació de la societat envers les organitzacions socials i aquestes es veuen en la necessitat de millorar els mecanismes per explicar a la ciutadania què fan i com ho fan.

De fet, la incorporació de la transparència i la rendició de comptes en la cultura organitzativa ha millorat la comunicació de les entitats i ha permès una millora de la confiança social envers el Tercer Sector Social. Tot i que, cal continuar amb aquesta línia per millorar la legitimitat del sector.

L’establiment de processos sistematitzats que facilitin l’enregistrament de la informació -especialment eines que facilitin mesurar l ’impacte social de les accions desenvolupades- és un dels reptes que el sector ha de fer front en els propers anys.

L’estructura econòmica i financera

La davallada en el finançament, tant públic com privat, està fent que hi hagi un replantejament de les fórmules de gestió econòmica i financera a les entitats socials.

Les organitzacions es veuen en la necessitat de cercar noves fórmules de finançament més estables, especialment en relació a l’Administració, com són els convenis pluriennals, contractes o concerts per als serveis de caràcter públic i permanent.

A més, posen de relleu que la situació de crisi pot fer que l’Administració i, en menor mesura, les entitats financeres deixin de ser una garantia vàlida. Així, les entitats socials destaquen que cal avançar en la diversificació del finançament i desenvolupar altres fórmules com són la banca ètica, el cofinançament per part de la persona beneficiària o la implicació econòmica per part de la base social.

Durant els darrers anys, el Tercer Sector Social ha avançant de manera destacable cap a l’estructuració i vertebració de les entitats que l’integren gràcies a:

 • La consolidació de les organitzacions segon i tercer nivell.
 • El desenvolupament d’actituds i espais de col·laboració entre les entitats de base i entre les entitats de segon i tercer nivell.

Aquesta col·laboració ha permès a les organitzacions, entre altres coses:

 • Sumar esforços.
 • Compartir recursos,serveis i estructures.
 • Ampliar l’àmbit d’actuació.
 • Augmentar l’ impacte de les accions.
 • Generar coneixement sobre la situació del sector.
 • Construir un discurs col·lectiu de cara a la incidència política i social.

Tot i això, el sector ha de continuar avançant en el reconeixement i el desplegament del treball en xarxa com a metodologia d’intervenció.

El Tercer Sector Social i l’Administració pública

En aquests anys, també hi ha hagut una major proximitat entre el Tercer Sector Social i l’Administració pública, a la vegada necessària. Però, encara queda camí per recórrer.

Es tracta de dos agents que comparteixen la preocupació pels afers públics i, com a tals, necessiten que hi hagi un reconeixement del paper que desenvolupen cadascú i una relació de col·laboració i confiança mútua basada en la coresponsabilitat. Només d’aquesta manera tots dos poden donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania.

A continuació es detallen algunes de les propostes de millora per facilitar l’establiment d’aquest marc de relacions entre el Tercer Sector Social i l’Administració pública, recollides durant la recerca:

 • La simplificació dels processos administratius i burocràtics.
 • El treball des del partenariat.
 • La consideració de l’aportació de valor social.
 • L’estabilitat del finançament i l’afavoriment de la diversificació de les fonts d’ingressos.
 • El reconeixement del Tercer Sector Social com agent social.
 • La participació del Tercer Sector Social en els òrgans consultius de l’Administració.

La relació amb l’empresa

Tot i que el 67% de les entitats socials mantenen algun tipus de relació amb les empreses (Anuari del 2009), aquestes continuen sent dos móns allunyats que necessiten cercar punts de trobada, deixar de banda els estereotips i reconèixer-se com actors socials rellevants.

Més enllà de l’aportació econòmica, les empreses són actors que poden ajudar a les entitats a treballar per la seva missió. Per la seva part, el Tercer Sector Social pot acompanyar el món empresarial en la seva evolució cap a la responsabilitat social corporativa.

En aquest sentit, la construcció d’espais comuns per a l’aportació de valor mutu, juntament amb la creació d’un marc fiscal que l’incentivés la col·laboració de les empreses i el desenvolupament d’iniciatives que evidenciessin la tasca que porten a terme les entitats social, facilitaria la millora de les relacions.

Finalment, a la publicació s’han detallat els diferents reptes identificats al llarg de la recerca a cadascú dels quatre eixos analitzats.

Reptes en un entorn de crisis

 • Prioritzar i escollir els principals camps d’actuació d’acord amb la missió i la raó de ser.
 • Afrontar la limitació de recursos i les dificultats financeres.
 • Reforçar el treball en xarxa entre les entitats.
 • Donar visibilitat a les noves necessitats socials mitjançant la incidència política.

Reptes en la gestió i el desenvolupament de les persones

 • Augmentar la implicació de la base social de les organitzacions en la missió i els valors de l’organització.
 • Integrar nous perfils de voluntariat.
 • Millorar el funcionament dels òrgans de govern.
 • Oferir carreres professionals atractives.
 • Desenvolupar un marc de relacions laborals específic de Tercer Sector Social.

Reptes organitzatius

 • Enfortir l’estructura econòmica i financera de les entitats del Tercer Sector Social.
 • Apostar per incorporar criteris de gestió, per millorar l’eficàcia i l’eficiència de les entitats.
 • Mesurar l’impacte i evidenciar el valor afegit del sector.
 • Impulsar la cultura de la transparència i la rendició de comptes.

Reptes en l’àmbit relacional

 • Impulsar la col·laboració entre entitats.
 • Consolidar les estructures de segon i tercer nivell.
 • Evolucionar les relacions amb l’Administració pública, amb un enfocament de confiança.
 • Construir ponts de relació amb l’empresa privada.

A més, l’equip de treball que ha desenvolupat l’estudi ha identificat cinc temes claus per a la millora del Tercer Sector Social. Es tracta de cinc elements tranversals que el sector ha d’abordar de manera prioritària per tal de fer front a la situació actual.

 • Desenvolupament de les eines i capacitats de gestió.
 • Creació de capacitat d’inversió al Tercer Sector Social.
 • Impuls de la col·laboració i la integració per guanyar dimensió a l’actuació.
 • Creixement de la base social, la seva implicació i compromís econòmic.
 • Procés de reconeixement com actor social rellevant.

Només donant resposta a aquestes qüestions es podrà començar a parlar del Tercer Sector Social com a sector consolidat..

field_vote: 

Com millorar el desenvolupament de les reunions (I)

Imatge principal a portada: 
 Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs us volem facilitar una sèrie de recomanacions que us poden ajudar a millorar el funcionament de les reunions i els seus resultats.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és una reunió?
Diferents tipus de reunions
Preparant la reunió
Tancament de la reunió
Avaluació de la reunió
Continguts: 

Una reunió és una activitat amb un cost de temps, de treball i econòmic per als participants. (Marín, Aranda i Guzmán, 2007). Això fa que no puguem anar organitzant reunions a la babalà, sinó que s’han de celebrar quan realment siguin necessàries i convenients. A més, cal tenir present que una reunió també és una eina que ens permet assolir determinats objectius, però no tots. Per tot això, abans de convocar una reunió, cal analitzar si és idoni realitzar-la.

A continuació es detallen una sèrie de preguntes que ens poden ajudar a decidir si cal celebrar una reunió:

 • És necessària? És la millora manera per assolir el nostre objectiu?
 • Què volem aconseguir amb aquesta reunió?
 • Hi ha altres alternatives a la reunió amb menor cost (telèfon, correu electrònic, etc)?
 • És un bon moment per realitzar-la?
 • Hi ha dificultats que poden impedir el seu èxit?

Si, una vegada valorada aquestes qüestions, arribeu a la conclusió que aquesta reunió és necessària, cal començar a treballar en la seva preparació. De fet, tal i com indica Pedro Marín, la correcta planificació de la reunió és el principal factor d’estalvi de temps (Marín, Aranda i Guzmán, 2007).

Abans de continuar amb la preparació de la reunió, és important recordar que l’estructura d’una reunió i les eines que s’utilitzen per al seu desenvolupament varien en funció dels objectius i dels propòsits d’aquestes. En concret, Marín (2007) identifica diferents estils de reunions, amb els seus pros i contra. Aquests s’hauran de tenir present en la preparació i desenvolupament de la mateixa.

 • Reunió informativa: La finalitat és donar i/o rebre formació i dades necessàries per a l’organització. Si s’opta per aquest tipus de reunió cal tenir present que poden haver-hi diferents nivells de coneixement per part de les persones participants, diferents nivells a l’hora d’entendre la informació per part d’aquestes i diferents graus de beneficis que podrien tenir aquestes persones. Així, la necessitat d’adaptar la informació que es tracti en aquesta és fonamental per al seu èxit.

  Així mateix, les reunions informatives es poden dividir en dos categories en funció del procés de comunicació que segueix la informació.

Unidireccional: Aquesta categoria permet enviar informació en un temps mínim a un gran nombre de persones, ja que una parla i la resta només escolten. D’aquesta manera, es tracta d’un estil útil quan el nombre de participants és elevat (com passa a les assemblees o trobades). Però no permet extreure conclusions ni arribar a acords entre els participants, ja que l’única interacció entre aquestes persones és visual.

Recíproca: En aquest cas, hi ha interacció en tots dos sentits, una persona parla i la resta escolten, però poden realitzen preguntes i intercanvien els seus punts de vista. Això permet tractar i analitzar un tema tenint en compte diverses opinions i enfocaments. A més, permet generar acords generals entre els participants. Una vegada preses les decisions i posats en marxa els acords assolits, però, és important realitzar avaluacions que permetin conèixer si s’estan aplicant els acords tal i com s’han consensuat.

 • Reunió d’anàlisi de situacions: Es tracta d’una reunió consultiva, ja que la decisió final la pren la persona o persones responsables de l’organització, secció, projecte, etc. Però permet que aquesta persona o persones rebin les idees i propostes dels participant entorn al tema tractat. En aquest sentit, es recomana que les persones participants facin arribar als responsable amb antelació la documentació amb les idees i propostes que es presentaran, així com un anàlisi de les causes i de les possibles solucions.
 • Reunió de presa de decisions: Aquest tipus de reunions permet que les persones participants preguin de manera lliure, interactiva i comunicativa les seves decisions. Però, perquè això sigui possible, és necessari que la persona encarregada de coordinar la reunió faciliti que totes les persones participants es corresponsabilitzin dels procés seguit en aquesta i de les decisions preses.
 • Reunions per generar idees: Finalment, aquest tipus de reunions es caracteritzen pel fet que les persones participants expressen les seves idees, opinions i pensaments de manera lliure. Així, perquè aquesta tingui èxit, és important que la persona encarregada de coordinar la reunió reculli correctament aquestes aportacions per al seu posterior anàlisi.

En aquest apartat es recullen diferents idees i elements que cal tenir present en la fase de preparació d’una reunió. Com s’ha indicat anteriorment, aquesta etapa incideix directament en l'èxit de la reunió.

 • Qui s’encarrega de coordinar la reunió?

Tota reunió ha de tenir com a mínim una persona encarregada de la preparació i dinamització de la mateixa. L’objectiu d’aquesta coordinació és aconseguir que la reunió sigui productiva, per tant, ha d’aconseguir ajudar als participants ha ser productius per tal que aquesta ho sigui. Aquesta idea ha de guiar tant la preparació com el seu desenvolupament de la reunió.

 • A qui convoquem?

Un dels primers dubtes amb els que es troba la persona responsable de la coordinació és veure a qui convoca a la reunió. No existeix una única resposta a aquesta pregunta, ja que depèn- entre altres coses- de la finalitat de la reunió i de l’estil d’aquesta. I, tot i que la xifra ideal per una reunió és entre 5 ó 7 participants, a excepció de les reunions informatives unidireccionals, no sempre és fàcil realitzar aquesta tria.

Tot seguit es defineixen una sèrie d’elements que poden ajudar a la persona coordinadora a prendre aquesta decisió:

 • Quantes persones convoquem?
 • Amb quina qualificació? Amb quina responsabilitat?
 • Què aporta la persona i quines mancances tindria la reunió si aquesta no assistís?

Una correcta elecció de les persones participants ajudarà a que la reunió sigui més productiva i a evitar sentir frases del tipus: per què estem aquí? de què estant parlant?

 • Convocatòria de la reunió

És important que totes les persones participants coneguin i acceptin l’objectiu i l’agenda de la reunió amb antelació. D’aquesta manera, una vegada es decideix qui assistirà a la reunió, cal fer-li arribar el més aviat possible un document escrit de la convocatòria on s’especifiqui:

 • Data, hora d’inici i hora de finalització: És aconsellable triar una hora d’inici que la ment estigui clara i activa, això acostuma a ser al matí. No obstant, si s’ha de realitzar a la tarda, és preferible evitar l’hora de després de dinar. Així mateix, també s’ha de concretar l’hora de finalització. Això permet estalviar temps, ja que fixa una horari de ruta, evita que aquesta s’allargui i aporta informació per valorar el desenvolupament de la reunió.
 • Lloc i responsable de la convocatòria: En aquest sentit, es recomana que l’espai sigui adequat al nombre de persones convocades i als objectius de la reunió. Aquest, a més, ha d’estar correctament ventilat i sense sorolls que puguin desconcentrar l'atenció dels participants.
 • Temes a tractar i la durada de cada punt: És important que la persona encarregada de la reunió programi i estructuri correctament els temes i tempos d’aquests. Aquests temes han d’estar relacionats amb els objectius que es persegueixen amb aquesta reunió.
 • Objectius i aportacions esperades: No s’ha de confondre els temes a tractar a la reunió amb els objectius de la mateixa. Aquests últims han de ser assolibles, específics, realistes i formulats de manera clara i concisa. A més, han d’explicar les expectatives de la reunió sense exagerar-les. Pel que fa a les aportacions esperades, aquesta informació ha d’ajudar als convocants a preparar-se la reunió.
 • Data de notificació i firma de la persona convocant

Sense entrar en el desenvolupament de la reunió ni en l’estratègia que segueix la persona coordinadora, ja que aquesta dependrà - entre altres coses- dels objectius concrets i de l’estil triat, volem assenyalar que tant important com una correcta preparació és un correcte tancament. Aquest és un moment per fer balanç del desenvolupament de la reunió, posar de manifest les decisions preses i dels passos a seguir després d’aquesta.

Així, es recomana que abans de donar per finalitzada la reunió la persona responsable de la coordinació dediqui 15 ó 20 minuts a fer un bon tancament. En aquest espai de temps ha d’assenyalar els següents elements:

 • Síntesi de la reunió de no més de 10 minut
 • Anàlisi dels aspectes i problemes sorgits durant el desenvolupament
 • Acords assolits i temes pendents
 • Tasques a realitzar, persona responsable i terminis
 • Agraïments als participants

Posteriorment, aquesta persona ha de fer arribar a tots els assistents una acta escrita de la sessió on també s’especifiquin els acords assolits, els temes pendents, les tasques a executar, els responsables d’aquestes i la calendarització de les mateixes.

Finalment, per tal de conèixer el grau de satisfacció dels participants a la reunió i continuar millorant en el desenvolupament d’aquestes, és fonamental conèixer la valoració que les persones fan tant de la reunió com de la tasca de la persona encarregada de la coordinació. Una bona manera per fer-ho és facilitar a aquestes persones un qüestionari d'avaluació amb els següents camps:

 • Compliment de l’organització del temps marcat per a la reunió
 • Expectatives dels assistents i el seu grau de compliment
 • Valoració dels membres convocats a aquests
 • Escala de satisfacció (numèrica o adjectivada) de la reunió
 • Possibles propostes de millora
field_vote: 

Recursos: Excursió per la Vall d'Horta

Imatge principal a portada: 
Excursió per la Vall d'Horta
Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Resum: 

Et proposem fer aquesta escapada en grup, amics, família...

La Demarcació Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya ens dona els següent recursos per realitzar una excursió per la Vall d’Horta.

Els dominis del castell de Pera.

Imatges secundàries: 
Excursió per la Vall d'Horta
Subtitols: 
Itinerari:
Dificultat:
Distància:
Durada:
Desnivell:
Com arribar-hi:
Explicació:
Continguts: 

La Muntada - carena de la Muntada - castell de Pera - serra del castell de Pera - roca Sereny - coll Pregona - carena dels Emprius - collet del Llor - el Marquet de les Roques - la Muntada

Excursió fàcil però amb passos aeris. Cal tenir experiència en el medi natural i en l’ús del mapa.

8,5 km

3 h 15 min

585 m.

Tren: La Renfe ( 902 24 02 02) i els Ferrocarrils (93 205 15 15) tenen parada a Sabadell

Autobus: La Vallesana (93 727 92 92) uneix Sabadell amb Sant Llorenç Savall, des d’on surt una pista tancada als trànsit rodat que va a la Muntada

La masia de la Muntada és el punt d’inici. Propietat de la Diputació de Barcelona, avui fa d’escola de natura. És un dels masos més antics i significatius de la vall, des d’on podem contemplar el gran espectacle abrupte de formes i colors que creen les parets rogenques i les frondoses canals del massís de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac. Just darrere la casa comencem a enfilar-nos tranquil·lament per un corriol ben fresat. Trobem un tram planer, passem de llarg un parell de collets i arribem al peu de la pujada final al castell. Aquest darrer tram és costerut. És un castell roquer, amb un accés incòmode i amples vistes per controlar el territori de l’alt Ripoll. Continuem endavant, el camí perd altura i carenejant anirem a buscar la serra, a cop d’ull perpendicular, que tenim al davant. Hem d’arribar fins a uns cables d’alta tensió on trobarem una pista, que seguirem durant una estona i que ens canviarà de direcció cap a roca Sereny. Aquesta carena té un curta part estreta i amb forta caiguda al vessant de la vall; cal prestar-hi atenció.

field_vote: 

La participació del voluntariat

Imatge principal a portada: 
Font: Flickr Font:
Autor/a: 
Júlia Ramos Mora
Resum: 

La participació del voluntariat en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori el voluntariat és un deure de les entitats no lucratives tal i com assenyala la Carta del Voluntariat. Serà important, però, tractar la participació no només com a deure sinó com una forma de treballar la continuïtat i progrés del voluntariat, així com la millora dels resultats dels nostres projectes.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
El concepte de participació del voluntariat
Les dimensions de la participació del voluntariat
Instruments de participació del voluntariat
Per saber-ne més
Continguts: 

El concepte de participació del voluntariat engloba dos àmbits: per una banda el voluntariat com a forma de participació social en la comunitat mitjançant la seva acció, com a forma d'exercir la ciutadania; i de l'altre la participació activa i implicació de la persona voluntària en el si de l'entitat de voluntariat.

En aquesta càpsula, malgrat considerem la participació social del voluntariat com allò que el defineix, ens centrarem en la participació en les entitats i en com aquesta pot influir tant en els resultats dels nostres projectes d'intervenció com en la millora en la gestió del voluntariat.

La participació del voluntariat en aquest àmbit fa referència, doncs, a la intervenció en una activitat o tasca, a la consecució d'un objectiu i a l'execució d'un projecte. Els nivells, però, i les formes d'intervenció poden ésser molt diferents segons les condicions i circumstàncies de cada persona: l'estructura de l'entitat, la cultura organitzativa, la formació del voluntariat, la responsabilitat de les persones voluntàries, la dedicació a la tasca voluntària, etc.

Malgrat les condicions de partida de cada entitat siguin força diferents, cal tenir present, que la participació del voluntariat és una fita a assolir en tant que:

- Afavoreix la integració de les persones dins de l'entitat gràcies a la implicació en la planificació estratègica.
- Millora l'eficàcia dels projectes de l¿entitat mitjançant el coneixement dels objectius a assolir.
- Millora el treball en equip donat que per participar cal contrastar opinions i arribar a acords.
- Adequa millor els recursos humans i materials gràcies a que permet detectar els errors en l'organització i corregir-los.
- Afavoreix la motivació del voluntariat, sentint-se una part important de l'entitat tot aportant idees i opinions.
- Millora la imatge externa de l'entitat: la participació del voluntariat projecta externament i internament la coherència de l'entitat i la seva responsabilitat social.
- Facilita la gestió dels conflictes no formals fruit del dia a dia de l'entitat.

La participació del voluntariat, doncs, ha d'ésser una prioritat en la gestió del voluntariat en tant que aquesta influeix en els atributs que han de tendir a posseir les entitats sense ànim de lucre: la qualitat, eficàcia i eficiència dels projectes, la transparència i la responsabilitat social de l'entitat i el que és més important: el seu impacte social.

La participació del voluntariat està configurada per tres processos claus que han de garantir el desig, la capacitat i les estructures de participació. Cal tenir present que el funcionament d'aquest tres processos requerirà una implicació activa tant de la persona voluntària com de l'entitat.

Processos claus de la participació del voluntariat:

- La motivació (desig de participació): Aquesta és una condició necessària per tal d'assolir la participació del voluntariat en el si de l'entitat. Així mateix, és un procés del qual caldrà tenir cura i reforçar per tal de garantir tant la implicació del voluntariat com la seva continuïtat. La formació i la informació, juntament amb el reconeixement i la delegació de responsabilitats afavoriran aquest procés.
- La formació (capacitat de participació): La formació és una segona condició necessària en tant ha de garantir les capacitats, habilitats i coneixements necessaris per tal de desenvolupar adequadament la participació, així com facilitar la consecució dels objectius de l'entitat i la satisfacció de les motivacions de la persona voluntària.
- La informació i comunicació (estructures de participació): Permet a la persona voluntària conèixer les oportunitats que l'entitat li ofereix per tal de participar. L'establiment de mecanismes d'informació i comunicació permet al voluntariat comptar amb espais comuns que faciliten el coneixement i la comunicació entre les activitats i els membres de l'entitat.

La motivació, la formació i la informació són processos transversals que han de ser presents en els tres àmbits en els quals la persona voluntària desenvolupa la seva participació a l'entitat:

- En l'activitat o tasques de voluntariat: Participació activa en totes les fases de l'acció identificació, formulació, execució i avaluació.
- En la vida associativa: La participació afavoreix el sentiment de pertinença del voluntariat a l'entitat mitjançant els espais de relació i comunicació, tot produint un enfortiment institucional.
- En la participació formal: Participació en les estructures definides en el marc normatiu de l'entitat i en la representació de l'entitat en plataformes, projectes comunitaris, taules sectorial, etc.

És important establir canals i instruments de participació del voluntariat com a part de la gestió del voluntariat, dels projectes i de l'entitat. Així mateix, cal que la persona voluntària conegui en el moment de la seva incorporació les oportunitats de participació que li ofereix l'entitat.

Alguns dels instruments que hauria de tenir qualsevol entitat per tal de promoure la participació del voluntariat són:

Participació en l'activitat o tasques de voluntariat

- Afavorir la implicació en el disseny dels programes i projectes.
- Transmetre informació sobre el resultat de l'activitat.
- Donar suport a la formulació de propostes.
- Establir reunions periòdiques per avaluar les activitats.
- Definir coordinadors referents per les persones voluntàries en les seves activitats.
- Promoure la constitució de grups d'activitat per a cada programa que es dugui a terme.
- Incorporar les propostes, valoracions i aportacions del voluntariat.
- Establir sistemes reglamentaris i no reglamentaris que determinin els òrgans de discussió dels nous projectes i de seguiment dels que ja funcionen.
- Delegar responsabilitats respecte a l'activitat que desenvolupen.

Participació en la vida associativa

- Organitzar grups de treball.
- Disposar d'àmbits i espais per reunir als voluntaris que formen part del tots els projectes.
- Assignar als voluntaris funcions concretes que estiguin relacionades amb la seva participació a l'entitat.
- Elaborar i mantenir actualitzat un catàleg d'activitats i/o butlletí del voluntariat.
- Disposar d'espais físics per reunir el voluntariat.
- Conèixer el grau de satisfacció de les persones voluntàries.
- Potenciar la formació per a la participació.
- Afavorir el reconeixement del voluntariat.

Participació formal

- Promoure mètodes democràtics d'elecció dels màxims responsables de les entitats.
- Promoure líders que representin l'opinió dels diferents col·lectius de voluntariat.
- Promoure la rotació de responsabilitats per garantir l'increment del lideratge i compromís en la participació interna.
- Garantir la presència i participació dels voluntaris en els òrgans de direcció i participació previstos per les entitats.

La participació del voluntariat ha d'estar reflexionada i programada en l'itinerari del voluntariat a l'entitat, per tal que sigui efectiva i poder avaluar-la.

field_vote: 

La sostenibilitat del projecte

Imatge principal a portada: 
Procés sostenibilitat del projecte
Autor/a: 
Autor del Recurs
Resum: 

El plantejament de la sostenibilitat del nostre projecte és quelcom fonamental per garantir el seu impacte. Serà, fonamentalment, durant l'etapa del disseny del nostre projecte quan haurem de centrar la nostra atenció en aquesta.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
El concepte de sostenibilitat en els nostres projectes
Com garantir la sostenibilitat d'un projecte
Factors de sostenibilitat
Principis que fonamenten la sostenibilitat d'un projecte
Continguts: 

El concepte de sostenibilitat és un concepte important medioambiental. Aquest significa que un recurs natural té la propietat de no esgotar-se, tot sostenint-se en el temps.

L'aplicació, doncs, de l'adjectiu sostenible en el món dels projectes tendirà a referir-se a la durada i permanència en el temps d'aquests.

És diu que un projecte és sostenible quan en el seu mateix disseny i planificació té present les futures accions necessàries per tal de mantenir i garantir la continuïtat dels resultats esperats del projecte.

Un projecte d'intervenció social està dotat de finitut, però els seus objectius i finalitats, les seves actuacions, etc., solen tenir present com objectiu general la millora d'una determinada realitat o de les condicions de vida d'un determinat col·lectiu. En aquests sentit la finalitat o objectiu general és sempre incommensurable i el nostre projecte per tal d'aproximar-se a aquest ha de tenir cert grau de permanència i la capacitat de generar canvis a llarg termini.

És important tenir en compte, que la sostenibilitat d'un projecte no fa referència a la capacitat d'un projecte de mantenir-se en el temps, sinó a la capacitat que els resultats d'un projecte perdurin en les organitzacions i les persones a qui s'adreça.

En aquest sentit, caldrà distingir entre la viabilitat del projecte, en tant que probabilitat de que un projecte es dugui a terme i assoleixi els objectius plantejats en un període determinat, i la seva sostenibilitat, entesa com les possibilitats que els beneficis del projecte es mantinguin o s'incrementin més enllà de la seva finalització.

Aquesta distinció, centrarà el punt de mira de la sostenibilitat del nostre projecte: els actors que intervenen en el projecte, i de manera principal els beneficiaris.

La sostenibilitat d'un projecte és un criteri important a l'hora d'avaluar la seva qualitat. Només aquells projectes que promoguin canvis estructurals contribuiran al desenvolupament humà sostenible.

Caldrà, doncs, establir mecanismes per tal de garantir i avaluar la sostenibilitat d'un projecte. Aquests faran referència tant a la gestió tècnica i econòmica del projecte com a la implicació dels diferents actors: col·lectiu destinatari de l'acció, administracions públiques, altres entitats, etc.

Per tal de poder articular-la haurem d'identificar, primer, possibles restriccions a la sostenibilitat del nostre projecte en la fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat, considerant:

- El límits imposats per les estructures socials, polítiques i econòmiques, així com la disponibilitat de recursos naturals. Així, per exemple, un projecte destinat a la millora de la qualificació professional de les persones immigrades com un mitjà per l'augment de la seva qualitat de vida, no propiciarà un veritable canvi sense unes condicions polítiques, socials i econòmiques que l'acompanyin (permisos de treball, discurs intercultural de la població i disponibilitat de l'empresari per la contractació, entre d'altres).

- Imaginari o discurs del col·lectiu beneficiari de l'acció vers el problema objecte del projecte. Cal plantejar-se les causes per les quals l'acció que promou el projecte no s'havia emprés abans per la comunitat o col·lectiu. Si la raó és la falta de coneixements tècnics o de recursos econòmics i es comparteix la mateixa visió del problema i les necessitats del projecte, es podrà assolir la sostenibilitat d'aquest. En canvi, si el motiu era la consciència entre els beneficiaris de la inviabilitat de l'acció o una valoració negativa dels resultats d'aquesta (ja sigui perquè són insuficients o contraris al seus interessos), la sostenibilitat del projecte serà improbable doncs no es donarà una implicació del col·lectiu beneficiari.

Aquest requisits ens faciliten algunes pistes respecte a les eines per a garantir la sostenibilitat del projecte, aquestes seran:

- Desenvolupar i garantir la capacitat tècnica i de gestió necessària per a mantenir les activitats o bens generats pel projecte. El criteri a seguir és promoure l'autonomia i la no dependència d'un col·lectiu i de les seves circumstàncies d'una entitat, administració o projecte. Qualsevol projecte ha de tenir com objectiu el desenvolupament de les capacitats, habilitats i actituds del col·lectiu beneficiari per tal que aquest assoleixin l'autonomia. Així, caldrà tenir present accions formatives i informatives per tal que la comunitat faci un ús participatiu de les activitats del projecte i pugui mantenir de forma autònoma aquest i el seu impacte.

- Cercar i programar els suficients recursos per a finançar el projecte (salaris, cost del manteniment, etc.) amb l'objectiu de garantir els seus resultats a mig i llarg termini. S'ha de tenir en compte qui, quan i com assolirà el cost del manteniment del projecte un cop la dotació de recursos a càrrec de l'entitat hagi finalitzat. Caldrà, doncs, cercar i/o establir altres fonts de finançament (cessió projecte a empresa social, administració pública, patrocini, etc) i formes de cobrir el cost en recursos humans (voluntariat, delegació de tasques a personal ja contractat que assumeixi les accions del projecte, plans d'ocupació, etc).

- Implicar al col·lectiu beneficiari de l'acció en la identificació, implementació, seguiment i avaluació del projecte. La participació del col·lectiu beneficiari és un element imprescindible per tal que el projecte respongui a les seves necessitats i expectatives, se'l sentin com a propi i sostinguin els seus resultats, una vegada que aquest hagi finalitzat. Per a assolir aquesta participació es poden desenvolupar tècniques participatives com la investigació-acció-participativa.

La sostenibilitat real d'un projecte no es podrà avaluar i conèixer fins un cop finalitzat aquest. Tot i això, es pot avaluar de manera prèvia la sostenibilitat d'un projecte considerant la incorporació d'alguns factors d'influència en el disseny del projecte.

La consideració d'aquests factors a l'hora de plantejar-se i dissenyar un nou projecte seran cabdals per garantir resultats a mig i llarg termini. Així mateix, cal considerar que la voluntat de l'entitat de fer projectes sostenibles va més enllà de la incorporació d'unes determinades mesures i/o l'elaboració d'anàlisis en profunditat, tot essent una opció i valor de l'entitat que fa dels beneficiaris del projecte els veritables protagonistes.

1. Factors relacionats amb l'entorn de la intervenció. Com entitat haurem de, d'una banda, emmarcar el nostre projecte en el context polític i, de l'altre, considerar l'entorn socioeconòmic amb els seus respectius canvis per tal de garantir l'execució de projectes sostenibles.

En aquest sentit, com entitat haurem de fer un esforç i moure'ns en el marc de la societat relacional, tot considerant la inclusió dels nostre projectes en els Plans i Programes marc de les administracions competents, així com el contacte amb empreses com una manera de conèixer i relacionar-se amb l'entorn socioeconòmic.

2. Factors relacionats amb els actors de la intervenció. De manera prèvia a la formulació del projecte, caldrà identificar els diferents actors involucrats d'alguna manera amb la nostra intervenció, les seves expectatives i els seus interessos. La convergència respecte als nostres objectius i els interessos dels diversos actors serà un requisit fonamental per garantir la sostenibilitat del projecte, tot responent a la següent qüestió: Si no es donés la nostra intervenció, els actors l'haurien demandat?

Aquesta coherència entre els objectius del projecte i els interessos dels actors serà necessària per garantir la sostenibilitat del projecte, però no suficient. Caldrà, també, que el nostre projecte sigui coherent amb la capacitat dels actors per assumir tant algunes parts de la intervenció com els resultats, així com potenciar la interrelació entre els diversos actors creant organismes sempre que sigui possible i facilitant la seva autonomia.

3. Factors relacionats amb la població beneficiària. Caldrà atorgar a la detecció de necessitats i la definició dels perfils i característiques socio-culturals dels beneficiaris el temps necessari per adequar les nostres intervencions a aquests. Així mateix, considerarem la participació dels beneficiaris en la formulació del projecte com un dels factors més rellevants a l'hora de plantejar-se la sostenibilitat d'un projecte, facilitant l'empoderament dels beneficiaris.

4. Factors relacionats amb el disseny de la intervenció. En aquest sentit caldrà considerar pròpiament els elements tècnics relacionats amb l'execució i gestió del projecte. L'adequació de la tecnologia a les necessitats del projecte, l'eficàcia i eficiència de la intervenció, així com la transferència dels seus resultats i informació obtinguda i la seva replicabilitat.

Un projecte sostenible s'ha de definir tenint en el punt de mira l'entorn, els actors i els beneficiaris; però la viabilitat del projecte serà una condició “sinequanon” per tal que es produeixin uns resultats a mantenir.

Cercar la sostenibilitat en un projecte és tenir com a objecte la generació d'un canvi amb la nostra intervenció que repercuteixi en les condicions de vida dels nostres beneficiaris des d'una relació com a iguals que cerca l'escolta i coneixement mutu que condueix cap a l'enriquiment de la nostra organització i les seves persones com de la població diana, capacitant-nos i generant coneixement.

La sostenibilitat, doncs, ha de partir de tres principis difícilment separables entre si que han de formar part a la llarga del tarannà i cultura de la nostra organització:

- La generació i avaluació de l'impacte social de la nostra intervenció. Tot entenent per impacte d'un projecte els canvis i efectes positius i negatius, previstos i no previstos a mig i llarg termini causats en els beneficiaris directes i indirectes i en l'entorn objecte de la nostra intervenció un cop finalitzat aquest.

- La participació de la població diana en totes les fases del projecte. La millor forma de garantir l'impacte real d'un projecte, donada la dificultat d'avaluació d'aquest, és duent a terme projectes que considerin la participació dels beneficiaris obtenint informació directa i constant sobre la situació de tots els actors. Serà, doncs, important establir canals de participació i validació durant tot el procés del nostre projecte.

- L'empoderament del projecte per la població diana. Definim l'empoderament com un procés mitjançant el qual les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com a grup social per impulsar canvis positius de les situacions que viuen. En aquest sentit hem d'entendre l'empoderament com una estratègia metodològica que l'entitat realitza tant externament com internament. Com a forma d'intervenció l'empoderament va més enllà del concepte de participació, essent un increment de la capacitat individual i col·lectiva per ésser més autònom i autosuficient. És a dir, una estratègia que promou l'accés al us i control dels recursos materials i simbòlics de persones i col·lectius carents d'aquests recursos i poder.

Preguntar-se, doncs, per la sostenibilitat d'un projecte requerirà partir de la resposta a les següents qüestions:

- Quin és l'impacte previst del nostre projecte?
- Com s'avaluarà aquest impacte?
- Com participaran els actors en la definició i desenvolupament del projecte?
- Quin serà el paper de la població diana un cop finalitzat el projecte?
- Com es durà a terme el procés de transferència del projecte i/o el seguiment dels seus resultats?
- Es preveu la capacitació i autogestió del projecte per la població diana?

field_vote: 

El procés de planificació

Imatge principal a portada: 
ELISE Communicatioons, flickr
Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
Resum: 

Quan sentim la paraula planificació pensem, sovint, en la fase del disseny d'un projecte posterior a la definició dels objectius i anterior a l'execució del projecte on es respon a les preguntes: què cal fer? com s'ha de fer? qui ho ha de fer? quan s'ha de fer? i quant costarà? Aquesta, però, és només una de les formes que adquireix el procés de planificació. En aquest recurs de coneixement provarem de descriure la globalitat d'aquest procés.

Imatges secundàries: 
Fotografia d'una pissarra amb un esquema. Galeria de "JaulaDeArdilla" a Flickr.
Subtitols: 
Què és la planificació?
Elements de la planificació
Nivells de planificació
Tipus de planificació
Continguts: 

La planificació és un procés continu que incideix sobre un mateix objecte d'intervenció des de diferents nivells d'anàlisis. Com si es tractés d'un procés que avança en espiral, al planificar partim de fites i objectius a llarg termini que anem concretant, a mesura que descendim en l'espiral, fins arribar a activitats específiques per tal d'assolir aquests objectius.

Així, existiran diferents nivells i tipus de planificació segons els terminis (llarg, mig i curt) i el seu grau de concreció (fites, estratègies, objectius generals, específics i activitats).

La planificació és un element molt important de la gestió de projectes i entitat. Fet que explica les molts diverses definicions existents de planificació, segons els nivells de la gestió a la que es refereixi.

Nosaltres definirem la planificació com:

 • Un sistema de gestió i presa de decisions racional que té com a finalitat decidir sobre l'assignació de recursos escassos en la consecució d'uns objectius múltiples a través dels mitjans adients per la seva obtenció.
 • Un mitjà per a mirar cap al futur, per procurar determinar la realitat que es voldria tenir.

Aquestes dues definicions, contemplarien dos tipus de planificació: la planificació operativa i la planificació estratègica

Si volguéssim fer una definició independentment del nivell i tipus de planificació, podríem dir que aquesta és l'intent que fem des del present d'arribar a un futur desitjat (mitjançant fites, estratègies, objectius generals, específics, resultats esperats) sigui més o menys específic o més o menys llunyà i d'obtenir i establir els mitjans adients perquè aquella situació desitjada sigui possible.

D'aquesta definició més global podem extreure, doncs, que la planificació és:

 • Un mitjà per l'assoliment d'un propòsit de transformació de la realitat, que s'ha definit o explicitat inicialment.
 • Una sistematització i formalització del procés per l'obtenció dels nostres resultats esperats, objectius, etc.
 • Una presa de decisions racional i transparent.
 • Un intent de reduir la incertesa.
 • Un exercici de revisió i reajustament entre mitjans i fins, així com d'avaluació dels resultats.

Qualsevol procés de planificació, amb independència dels seu temps o termini d’execució, ha de tenir els següents elements:

 • Una situació inicial que es desitja modificar. Les necessitats, demandes, carències, problemes del col·lectiu al qual ens dirigim i que volem resoldre.
 • Un escenari de millora. Articulat per els objectius estratègics, generals, específics i operatius.
 • Els col·lectius implicats. Els diferents actors (amb les seves necessitats, interessos i demandes) afectats pel pla o projecte que volem portar a terme.
 • Anàlisis de les possibilitats d’acció. Identificar les alternatives d’acció possibles per a la consecució dels objectius, anàlisis i priorització segons la seva pertinença, eficàcia, viabilitat, eficiència, flexibilitat i coherència.
 • Recursos. Els recursos humans, financers, materials, tècnics, etc, disponibles per a la consecució dels objectius i les diverses estratègies per l’obtenció dels recursos necessaris.
 • Disseny i execució del pla d’acció per arribar a la situació desitjada en el termini fixat, incloent-hi l’assignació dels recursos.
 • L’avaluació i seguiment. Revisió contínua i avaluació final per tal d’identificar les diverses desviacions de la planificació i reajustar-les, ja sigui durant l’execució (el que significaria una replanificació) com de cara a altres projectes.

Enllaç al recurs: Marc Lògic

Existeixen diferents nivells de planificació segons el moment del procés on es troba l’ activitat de planificar i que impliquen diferents nivells de concreció del procés d’intervenció social de l’entitat, caracteritzats per: els terminis, els objectius, les alternatives, els marcs d’ actuació, els actors implicats i el marc imaginari.

Aquests nivells de planificació es concreten en un conjunt de procediments i tècniques que portaran a l’el.laboració de plans, programes i projectes (vincular amb PMF dif programa i projecte).

Pla: Constitueix el marc general d’actuació, provenint de l’estructuració de les diferents polítiques públiques. Aquests plans poder ésser territorials i per àmbits. És la dimensió més estratègica de la planificació.

Programa: Consisteix l’estructuració del pla en diferents àrees i diferents objectius generals per aquestes àrees, així com la dotació o assignació de recursos, temps i espai a les diferents àrees.

Projecte: És la unitat més operativa orientada a la realització d’una acció específica o constitució d’un Servei per a l’assoliment dels objectius del programa.

És important a l’hora d’elaborar els procediments de planificació a l’entitat identificar amb claredat els diferents nivells i garantir així la coherència vertical i horitzontal d’ aquest tres nivells per tal de procurar la idoneïtat i eficàcia de les nostre actuacions.

Planificació estratègica. Planteja un escenari de futur i les estratègies per assolir un canvi a llarg termini(uns 4-6anys), sense especificar en concret que cal fer per assolir el canvi desitjat.

Planificació tàctica. Té un major nivell de concreció que l’anterior. Els seus objectius s’orienten a mitjà i curt termini i fixa les metodologies per a la consecució d’aquests objectius més generals, els quals donaran lloc a diferents projectes.

Planificació operativa. Implica la identificació d’objectius i la definició de les accions conseqüents amb un horitzó temporal a curt termini. Cerca donar resposta a aquells aspectes o temes crítics identificats en el procés de diagnòstic fixant objectius immediats, assignant els recursos corresponents, disposant l’execució dels projectes i realitzant el seguiment i avaluació tant de la seva execució com dels efectes i impactes que aquests produeixen.

Podríem dir que el tipus de planificació correspon al nivell de planificació?

Això, serà cert en determinats casos on tot el procés de planificació que determina i gestiona l’activitat de l’entitat sigui única i exclusivament interna a aquesta. Així la planificació estratègica seria el pla, la planificació tàctica el programa i la planificació operativa el projecte.

En els casos on l’activitat de l’entitat depèn de les polítiques de l’administració pública, mitjançant subvencions o la gestió de serveis públics, no podríem dir el mateix. El que formaria el procés de planificació, llavors, seria el pla, programa i projecte de l’administració pública i la planificació estratègica, tàctica i operativa de l’entitat.

field_vote: