Com es calcula la prorrata d’IVA?

 Font:
Font:

Com es calcula la prorrata d’IVA?

Resum: 

En activitats exemptes (no es repercutirà IVA) no es permet la deducció de l’IVA suportat en l’adquisició de bens i serveis. Només es podrà deduir l’IVA suportat en la realització d’activitats no exemptes (es repercutirà iva). Per tant les entitats amb activitats exemptes i no exemptes només es poden deduir una part de l’IVA suportat de la compra dels bens i serveis. En aquest cas s’aplicarà la regla de la prorrata per poder quantificar la part d’iva suportat que podran deduir.

Hi ha dos tipus de prorrata: la general i la especial.

PRORRATA GENERAL:

La prorrata general determina un percentatge que s’aplicarà a totes les quotes suportades per adquisicions de béns i serveis de l’entitat, sense tenir en compte si aquestes adquisicions s’utilitzaran en operacions posteriors repercutint l’IVA o no .

Per determinar el percentatge de l’IVA suportat deduïble es calcularà de la següent forma:

BASE IMPOSABLE D’OPERACIONS AMB DRET A DEDUIR

% PRORRATA = _____________________________________________________ X 100

TOTAL BENS I SERVEIS SUBJECTES I EXEMPTS

El tant per cent que resulti del càlcul, s’arrodonirà cap a la unitat superior.

Cada exercici s’haurà de calcular la prorrata corresponent, ja que els imports de bens i serveis subjectes i exempts son variables. La prorrata definitiva la calcularem al final de l’exercici, quan es disposi dels imports definitius.

PRORRATA ESPECIAL:

-L’IVA suportat deduïble es calcula tenint en compte el destí de les compres de bens i serveis en les quals s’ha suportat, només es deduirà l’IVA suportat en les compres que s’utilitzin en les operacions amb dret a deduir.

Per determinar l’IVA suportat deduïble hem de tenir en compte el següent:

-És deduïble la totalitat de l’IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis, quan aquestes les emprem en operacions subjectes.

-No són deduïbles en cap cas les quotes d’IVA suportades, quan les despeses d’adquisicions i béns s’emprin en operacions sense dret a deduir.

-S’aplicarà la regla de la prorrata general quan l’adquisició de béns i serveis es fa servir en operacions subjectes i exemptes.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou