Nou sistema d’enviament de la factura electrònica a les Administracions Públiques

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Nou sistema d’enviament de la factura electrònica a les Administracions Públiques

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

A partir del 15 de gener determinats proveïdors de béns i serveis de les Administracions Públiques hauran d’enviar les seves factures de forma electrònica.

Amb la fi de tenir un millor control de les factures rebudes per les administracions i de garantir el cobrament per part dels proveïdors de les Administracions Públiques, a partir del gener la Llei 25/2013 impulsa l'expedició a l’Administració General de l’Estat, Comunitats Autònomes i Administracions Locals de les factures electròniques.

La factura electrònica té els mateixos efectes legals i ha de complir els requisits que qualsevol factura en paper, amb l’única diferencia de que l’expedició de la factura es realitza en format electrònic, via Internet. Per expedir la factura electrònica a les Administracions Públiques caldrà signar-les electrònicament i serà necessari un certificat electrònic reconegut.

Només estaran obligades a presentar la factura electrònica a les administracions els següents tipus de proveïdors:

  • Societats anònimes.
  • Societats de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents a territori espanyol, segons les regles establertes a la normativa tributària.
  • Unions temporals d'empreses.
  • Agrupacions d'interès econòmic, i altres societats de Fons d'inversions.

Encara que aquests tipus de persones jurídiques estiguin obligades a presentar la factura electrònica de les vendes de béns o prestacions de serveis a les administracions, l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis de Madrid i Barcelona, podran excloure l’obligació de presentació telemàtica als proveïdors que presentin factures que no superin els 5.000 euros.

Hi ha dos tipus de factures electròniques: les factures en format estructurat, que els proveïdors poden generar amb un programa de facturació, i les factures en format no estructurat que són factures en paper escanejades o en PDF, però de moment només es podran expedir a les Administracions Públiques les factures en format estructurat.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou