Nova normativa relativa al sistema de notificacions de la Agència Tributària

 Font:
Font:

Nova normativa relativa al sistema de notificacions de la Agència Tributària

Resum: 

L’Agència Tributària obligarà a determinades entitats i empreses i altres subjectes passius a rebre per mitjans telemàtics la majoria de les notificacions que aquesta li hagi de trametre a partir del proper 1 de gener.

S’ha publicat el Real Decret 1363/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regularan els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El Real Decret no fa cap referència expressa a les entitats no lucratives, per tant estaran obligades aquelles entitats no lucratives que, per exemple, hagin optat per la tributació en el règim especial del grup d’entitats o de consolidació fiscal o que s’hagin inscrit en el Registre de devolució mensual de l’IVA, entre d’altres.

El procés de canvi a la nova normativa serà el següent:

  • Les entitats que hagin de ser incloses en el sistema rebran en les properes setmanes, per correu ordinari, una comunicació de l’Agència Tributària en la qual se les assignarà un correu electrònic, que a partir d’aquell moment, serà el l’únic mitjà per rebre les notificacions fiscals de l’Agència.
  • Cada deu dies com a màxim, l’entitat haurà d’entrar a la pàgina web de l’Agència (www.aeat.es) i consultar el correu que li ha estat assignat, prèvia identificació de l’entitat mitjançant un sistema de signatura electrònica o certificat digital. És important respectar aquest termini perquè aquest és el marge que es dona des que Hisenda tramet la notificació fins que l’entitat confirma que l’ha rebut. En cas contrari, la notificació es considerarà rebutjada i donarà peu a que es puguin iniciar procediments de constrenyiment a l’entitat, i es generin possibles sancions. Hi haurà la possibilitat d’activar un sistema d’alerta que els doni un avís en cas que es rebi una notificació a la seva bústia.
  • Si una entitat considera que ha de ser exclòs del sistema de notificacions electròniques perquè han deixat de donar-se les circumstàncies que van determinar aquesta obligació (com seria, per exemple, si es donés de baixa en el Registre de devolució mensual de l’IVA), ha de sol·licitar-ho expressament per mitjans electrònics a l’Agència Tributària. Aquesta haurà de resoldre sobre la sol·licitud en el termini d’un mes.

Cal fer esment a que hi ha alguns tipus de comunicacions o notificacions, com ara les que realitzi l’Agència Tributària en la tramitació de les reclamacions econòmico-administratives, que no es podran efectuar en cap cas mitjançant l’adreça electrònica habilitada.

Afegeix un comentari nou