El Pla de Comptes de les entitats no lucratives

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

El Pla de Comptes de les entitats no lucratives

Resum: 

El Pla de Comptes és un llistat de comptes numèrics que està dividit en 7 grups patrimonials que permetrà traduir els fets econòmics d’una entitat.

El Pla General Comptable, d’ús habitual en entitats petites i mitjanes, s’estructura en 7 grups o masses patrimonials. Cada grup patrimonial està dividit en diferents comptes i subcomptes que permetrà plasmar numèricament els moviments econòmics que tingui una entitat.

El Pla General Comptable està dividit en els següents grups patrimonials:

 1. Finançament bàsic
 2. Immobilitzat
 3. Existències
 4. Creditors i deutors
 5. Comptes financers
 6. Compres i despeses
 7. Vendes i ingressos

Els balanç de situació i el compte de resultats permetrà a l’entitat conèixer quina és la seva situació econòmica actual i com a element de treball, el pla de comptes permetrà relacionar ambdós documents.

Els grups de l’1 al 5 formen el balanç de situació, i el compte de resultats està format pels grups 6 i 7.

Grup 1: Finançament bàsic

Els comptes d’aquest grup ens dóna la informació sobre el patrimoni d’una entitat, els resultats dels diferents exercicis i les subvencions no destinades a l’explotació.

El finançament bàsic per a una entitat sense ànim de lucre pot estar compost per:

 • Fons propis: resultats acumulats dels diferents exercicis.
 • Subvencions en capital: aquelles subvencions no destinades a l’explotació, sinó a finançar inversions.
 • Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: préstecs o similars a retornar amb un termini superior a un any.

Grup 2: Immobilitzat

L’immobilitzat fa referència als béns o drets que formen part de manera permanent a l’entitat. Consta de les inversions fetes en béns que adquireix una entitat i que es preveu que la seva duració sigui superior a un any.

Com que els béns materials no duren tota la vida i tenen una depreciació, cada any s’haurà de comptabilitzar en aquest grup l’amortització dels béns.

Grup 3: Existències

Les existències fan referència a les primeres matèries, productes en curs o productes acabats que l’entitat té en estoc per poder utilitzar, acabar o vendre més endavant.

Grup 4: Creditors i deutors

El grup 4 grup fa referència a tot el que l’entitat té pendent de cobrament o de pagament.

Aquest grup per a una entitat sense ànim de lucre pot estar compost per:

 • Proveïdor/es
 • Creditor/es
 • Client/es o socis/sòcies
 • Deutor/es
 • Personal
 • Administracions públiques

Grup 5: Comptes financers

Dins del grup 5 es troba la tresoreria que són els diners que l’entitat té disponible en qualsevol moment, sigui en entitats bancàries o en efectiu a la caixeta.

A més de la tresoreria aquest grup dóna la informació sobre els deutes a curt termini que té l’entitat, sigui amb grups de crèdit o altres institucions.

Grup 6: Compres i despeses

El grup 6 fa referència a totes les despeses que s’han tingut durant l’exercici perquè l’entitat pugui portar a terme les seves activitats.

Grup 7: Vendes i ingressos

Dins del grup 7 es comptabilitzarà qualsevol tipus d’ingressos que ha obtingut l’entitat a l’exercici, ja sigui per prestacions de serveis, venda de material, quotes de socis o subvencions.