Particularitats fiscals de les entitats religioses: l’Impost sobre activitats econòmiques i l’IVA

Suport Tercer Sector - Econòmic
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.
El funcionament de l’IVA en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives. Font: Unsplash.
El funcionament de l’IVA en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives. Font: Unsplash.

Particularitats fiscals de les entitats religioses: l’Impost sobre activitats econòmiques i l’IVA

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La normativa estableix diferents supòsits en els quals aquestes organitzacions poden aplicar exempcions a l'hora de pagar certs tributs.

Les entitats religioses han de tenir en compte que en el moment en què inicien una activitat econòmica, la canvien o la finalitzen l'han de comunicar a Hisenda. No obstant això, cal conèixer en quins casos estan exemptes de pagar l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE). D'altra banda, el funcionament de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives. En aquest sentit, també cal tenir present les activitats en les quals estan exemptes de pagar l'IVA.

Aquest recurs és una continuació a l'article ja publicat sobre els beneficis i incentius fiscals per a les entitats religioses.

L’impost d’activitats econòmiques i les seves exempcions

L’impost d’activitats econòmiques (IAE), d’acord amb els arts. 78-92 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, afecta les entitats que desenvolupin activitats considerades de caràcter empresarial, professional o artístic. Aquestes activitats són les que suposen l’ordenació per compte propi de mitjans de producció o de recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de serveis. No inclou els actes o operacions aïllades, ni alguns altres supòsits específics que preveu la mateixa Llei.

La major part de les entitats no lucratives no tributen per aquest impost, però això no vol dir que no hagin de comunicar a Hisenda quan inicien una activitat, quan s’hi produeixen variacions en aquesta activitat o quan hi ha un cessament. En tots aquests casos, s’haurà de fer la presentació d’una declaració censal, el model 036, a Hisenda.

Les entitats religioses resten exemptes de pagar l’IAE en aquests supòsits:

 • En base a la Llei 39/1988 d’Hisendes locals, no pagaran res l’any en què comuniquin l’alta i en els dos següents i, posteriorment, tampoc si no arriben a facturar més d’un milió d’euros. Aquesta exempció s’aplica de forma automàtica. A més, si l’entitat es dedica a activitats d’ensenyament de qualsevol grau en règim de concert o a l’assistència i acció social en favor de persones discapacitades, també pot continuar exempta encara que passi d’aquest volum d’ingressos. Però en aquest cas, sí caldrà fer la sol·licitud a l’Ajuntament on l’entitat tingui el seu domicili.
 • En base a la Llei 49/2002, l’Església Catòlica (amb les seves diferents institucions territorials i ordes i congregacions religioses) i les esglésies, confessions o comunitats religioses amb conveni amb l’Estat espanyol, resten exemptes del pagament de l’IAE respecte de qualsevol de les activitats indicades a l’article 7 d’aquesta llei, totes elles consistents en acció social en favor de col·lectius vulnerables i cooperació al desenvolupament. Per poder gaudir d’aquesta exempció, s’ha de comunicar a l’Ajuntament on tingui el domicili de l’entitat.
 • En base a la mateixa Llei 49/2002, resten també exemptes les entitats creades o erigides per les abans esmentades esglésies, confessions i comunitats religioses amb conveni a l’Estat espanyol, sempre que compleixin els mateixos requisits que aquesta llei demana per a la resta d’entitats sense fins lucratius per gaudir d’aquest benefici fiscal. Per poder gaudir d’aquesta exempció s’ha de comunicar a l’Ajuntament on l’entitat tingui el seu domicili.

L’IVA. Operacions exemptes

L’IVA és un impost que recau sobre el consum i grava les vendes de béns i les prestacions de serveis en activitats empresarials i professionals, en els termes que preveu la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost del valor afegit.

L‘article 20 d’aquesta llei defineix les activitats exemptes de l’impost.

Entre d’altres, resten exemptes:

 • Els serveis d’assistència social efectuats per entitats de caràcter social, com ara la protecció a la infància i la joventut, els serveis de lleure infantil i juvenil, l’assistència a la tercera edat, l’educació especial per discapacitats, l’assistència a minories ètniques, persones refugiades, persones ex-recluses o toxicòmanes, la prevenció de la delinqüència o la cooperació al desenvolupament, entre d’altres. Inclou la prestació de serveis d’alimentació, allotjament o transport accessoris.
 • L’educació de la infància i la joventut, la guarda i custòdia d'infants, l’ensenyament escolar, universitari, postgraduat, d’idiomes i de formació professional d’entitats autoritzades.
 • Els serveis prestats i béns lliurats per les entitats directament als seus/seves membres per entitats amb finalitat religiosa, realitzades per a la consecució de les seves finalitats, sempre que no es demani una contraprestació a canvi (a part de les quotes dels/les membres).
 • Les cessions de personal realitzades en compliment de les finalitats socials per al desenvolupament de les següents activitats:
  • Hospitalització, assistència sanitària i altres activitats directament relacionades.
  • Activitats d'assistència social de les relacionades a l'article 20.1.8 de la Llei de l'IVA (abans esmentades).
  • Activitats d'educació, ensenyament, formació i reciclatge professional.
 • Els serveis de caràcter cultural fets per entitats de caràcter social, com ara els propis de biblioteques, arxius, centres de documentació, museus, galeries d’art, monuments, jardins botànics, representacions teatrals, musicals, audiovisuals, exposicions...

Això vol dir que, en aquestes activitats, l’entitat religiosa no haurà de carregar l’IVA a les factures i rebuts que cobri a les persones per participar o beneficiar-se d’aquestes activitats.

No es requereix cap autorització prèvia per aplicar l’exempció, indicant l’article i punt exacte de l’article esmentat.

Requisits per qualificar de caràcter social una entitat religiosa (IVA)

Ara bé, en la major part d’aquests casos comentats en l'apartat anterior, cal que les entitats siguin qualificades com de caràcter social, per a la qual cosa s’han de complir els requisits esmentats a l’article 20.tres de la Llei de l’IVA:

 • No tenir finalitat lucrativa.
 • Les persones amb càrrecs als òrgans de govern de les entitats no poden cobrar per l’exercici del seu càrrec.
 • Només per als serveis culturals, les persones sòcies, cònjuges i parents fins a segon grau no poden ser les principals destinatàries de les activitats.

Aquests requisits, en general, són acomplerts per les entitats religioses.

Si les entitats religioses facturen per serveis diferents dels esmentats, en general, hauran de carregar l’IVA (segons el percentatge que correspongui al tipus d’operació), i liquidar posteriorment a l’Agència Tributària les quantitats que hagi ingressat en cada període, normalment de forma trimestral.

Quan l’entitat religiosa ingressi IVA per les seves factures, llavors, podrà recuperar de forma parcial l’IVA que l’entitat hagi pagat a tercers (IVA suportat) en les seves pròpies compres o serveis contractats. Per calcular en quina mesura ho podrà fer, caldrà aplicar el que es coneix com la Regla de la Prorrata de l’IVA. L’import resultant d’aquest càlcul el podrà descomptar (compensar) de la liquidació trimestral que l’entitat religiosa hagi de pagar a l’Agència Tributària per l’IVA ingressat en les seves factures.

Compres i serveis rebuts exempts d’IVA

Respecte de les compres o serveis rebuts per una entitat religiosa, en general portaran IVA en la factura, segons el percentatge que correspongui. Únicament no serà així si la persona o empresa proveïdora de l’entitat religiosa pot aplicar alguna de les exempcions previstes a l’article 20.ú de la Llei de l’IVA. En aquest cas, l’entitat proveïdora haurà d’indicar en quin punt exacte de l’article 20 de la llei s’empara per considerar exempta aquella venda o servei.

Cal tenir present que l’art. III de l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979, sobre Assumptes Econòmics, declara no subjectes a l’impost sobre el consum les adquisicions d’objectes destinats al culte per part de l’Església. Ara bé, atesa la contradicció que suposava amb la normativa europea, l’any 2007 la Santa Seu, en el marc de la revisió del sistema de finançament de l’Església, va renunciar expressament a aquest benefici fiscal. Per tant, actualment, les compres d’objectes destinats al culte estan subjectes a IVA.