Per a què serveix el model 390?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El model 390 és la declaració resum anual de l’impost del valor afegit (IVA). Font: Canva.
El model 390 és la declaració del resum anual de l’impost del valor afegit (IVA). Font: Canva.
El model 390 s’ha de presentar de l’1 al 30 de gener de l’any següent a l’exercici que es vol declarar. Font: Canva.
El model 390 s’ha de presentar de l’1 al 30 de gener de l’any següent a l’exercici que es vol declarar. Font: Canva.

Per a què serveix el model 390?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 390 és una declaració informativa on es fa el resum anual de l’impost del valor afegit (IVA).

Amb el model 390 es fa la declaració anual de les operacions fetes durant l’any natural, relatives a la liquidació de l’impost sobre el valor afegit. L’IVA és l’impost que grava la venda de béns i les prestacions de serveis no exemptes que hagin realitzat les entitats, així com importacions i, en alguns casos, les compres intracomunitàries.

Qui i com s'ha de presentar el model 390?

Segons l'Agència Tributària estan obligats a presentar aquest model tots els subjectes passius de l'IVA que hagin presentat autoliquidacions periòdiques d'aquest impost de forma trimestral, és a dir, que hagin presentat algun model 303 al llarg de l’exercici.

En canvi, no estan obligades a fer la declaració informativa de l'IVA aquelles entitats que hagin presentat el model 303 mensualment, ja sigui perquè s’hagin inscrit al règim de devolució mensual de l’IVA (REDONI'M) o perquè estiguin dins del sistema de subministrament immediat d’informació (SII).

També estan exonerades aquelles entitats que presentin declaracions d’IVA exclusivament amb motiu de la facturació per arrendaments o subarrendaments de propietats. A canvi, han de complimentar de manera més extensa el model 303 del quart trimestre.

La declaració anual de l’IVA, model 390, ha de presentar-se entre l'1 i 30 del mes de gener següent a l'any de la declaració corresponent. En cas que l’últim dia d’aquest període sigui festiu o cap de setmana, el termini es trasllada al primer dia hàbil següent.

La presentació del model 390 només es pot fer telemàticament des del portal de l’Agència Tributària. Per omplir el formulari web, cal disposar de certificat electrònic de l’entitat, en la modalitat de representant de persona jurídica.

Com s’ha d’omplir?

Per omplir el model 390 s’ha d’aportar la següent informació:

 • Dades d'identificació del subjecte passiu: cal especificar el NIF i el nom de l'entitat.
 • Meritació: el sistema omplirà l’exercici de la declaració per defecte, segons l’any indicat. Si es tracta d’una declaració substitutiva, s’haurà d’informar a la casella específica i indicar el número de justificant de la declaració a la qual substitueix.
 • Concurs de creditors: s’ha d’indicar si l’entitat es troba o no en aquesta situació, o bé si ha efectuat o no operacions de compra o venda incloses en el règim d’IVA de llibre de caixa.
 • Dades estadístiques: s'han d'indicar els epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques IAE corresponents a l’activitat o activitats dutes a terme per l’entitat.
 • Dades de la persona representant: s’han d’aportar les dades relatives a les persones representants legals de l’entitat.
 • IVA meritat: s’han d’indicar les bases impositives de les vendes realitzades durant l’any, desglossades per tipus de tributació en l'IVA i els imports de les quotes que s’han generat.
 • IVA suportat deduïble: s’han d’omplir les caselles corresponents a la base de les compres de les quals l’entitat s’ha deduït l'IVA i les quotes suportades deduïbles, separades per tipus de percentatge.
 • Regularització per aplicació del percentatge definitiu de prorrata: en cas d’una prorrata de deducció definitiva diferent de la que provisionalment s’havia aplicat al llarg de l’any, caldrà consignar a la casella 522 l’import que correspongui ajustar. L’import haurà de coincidir amb el model 303 del quart trimestre.
 • Consignació de quotes a compensar procedents d’exercicis anteriors: a la casella 85 s’ha d'indicar, si n’hi ha, l’import que l’entitat va deixar a compensar en la declaració del quart trimestre de l’exercici anterior.
 • Resultat total a ingressar en les autoliquidacions d’IVA de l’exercici: a la casella 95, cal informar de tots els imports ingressats en concepte d’IVA, desglossats per trimestre, que s’hagin realitzat en els models 303. Si el resultat del quart trimestre és a favor de l’entitat, caldrà consignar l’import a compensar (casella 97) o a retornar (casella 98).
 • Volum de les operacions: s'ha d'indicar els imports anuals de les vendes dutes a terme, separant-les segons la seva naturalesa. L’import de la casella 99 haurà de coincidir amb la base de les operacions de venda subjectes a IVA que s’hagin indicat a l’apartat de l’IVA meritat.
 • Operacions específiques: cal posar la base impositiva de les adquisicions fetes, les quals no s’hagi pogut deduir l'IVA i les exemptes.
 • Prorrata: quan s’hagin efectuat simultàniament durant l’exercici operacions amb i sense dret a deducció.

Comprovacions i punts a tenir en compte

Abans de presentar el model 390, cal comprovar que les dades que s’inclouen coincideixen amb la suma dels imports indicats en les quatre declaracions trimestrals del model 303 presentades al llarg de l’any, així com amb les dels models 349, si s’han fet operacions intracomunitàries al llarg de l’exercici.

El formulari web del model disposa d’un sistema de comprovacions que pot ajudar l’entitat, ja que detecta si els imports consignats en els diferents apartats no quadren amb els totals declarats.

És important indicar correctament la dada del volum total de vendes exemptes i no exemptes a l’apartat 10 del model, perquè aquesta dada, posteriorment, serà comparada amb la qual es declari com a volum de vendes en l’impost de societats (model 200) que es presentarà referent al mateix exercici.

Per tal de resoldre dubtes sobre aquest model o altres qüestions referents a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.