Les entitats i la gestió: els reptes que ens esperen aquest any

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats i la gestió: els reptes que ens esperen aquest any

Autor/a: 
Montse Mateo
Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

Conèixer i complir la normativa que afecta la gestió és un dels reptes que les entitats han d’afrontar en el seu dia a dia sobretot tenint en compte que una bona gestió és imprescindible per ajudar-les a desenvolupar la seva missió.

Tal com recordava el Baròmetre del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, “la gestió organitzativa de l’entitat és un pilar imprescindible pel bon funcionament de l’organització”. Per portar una bona gestió, cal adequar-se a la legislació vigent incloent-hi normatives relatives a la transparència, el voluntariat, la protecció de dades, la fiscalitat...

Reptes de les entitats en l'àmbit de la gestió

Impulsar el voluntariat

Una de les principals novetats en l’àmbit normatiu és la Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme, aprovada el passat 31 de juliol. La nova llei consolida el model català del voluntariat i defineix conceptes clau com voluntariat, entitat de voluntariat, programa de voluntariat...

Per saber-ne més...

Protegir infants i joves!

Des de l’1 de setembre de 2015, per poder exercir professions que impliquin contacte habitual amb menors, cal acreditar que no es tenen antecedents penals per delictes de caràcter sexual. Així ho estableix la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència.

Per tant, les entitats que tenen personal contractat o voluntari que treballi en contacte amb menors, han de demanar-los un certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals.

Durant uns mesos, aquest registre no ha estat operatiu i l’única acreditació que es podia aportar era el certificat d’antecedents penals. Des del passat 1 de març de 2016, però, el Registre de delinqüents sexuals ja està en funcionament i és a aquest organisme on les persones s’han d’adreçar per demanar el seu certificat.

A més, les entitats poden demanar aquesta acreditació de forma agrupada per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que:

  • Aporti presencialment o per correu postal la documentació requerida.
  • Compti amb l’autorització per part de les persones afectades.

Per saber-ne més...

Estimular la transparència

L’estímul de la transparència interna i externa és un dels objectius que contempla el primer bloc del PNAV.

Des de l'any 2014, a més, la transparència també té la seva regulació en la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en vigor a partir de l’1 de juliol de 2015.

Entre d'altres, aquesta normativa afecta directament, pel que fa a la publicitat activa, les entitats que:

  • Reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals.
  • Reben subvencions o ajuts per més de 5.000€ anuals i els ingressos de les quals procedeixen almenys en un 40% de subvencions o ajuts públics.

Per saber-ne més...

Portar els números al dia

L’any 2015 va començar amb un ensurt per a moltes entitats atès que la reforma fiscal obligava inicialment qualsevol entitat a presentar l’Impost de societats, amb tota la càrrega de gestió que això comporta.

La pressió de les entitats va permetre que el Govern espanyol es fes parcialment enrere i, finalment, queden exemptes de presentar l’Impost de Societats les entitats que no fan activitat econòmica i compleixen els tres requisits següents:

  • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Per saber-ne més...

I amb les dades de les persones sòcies què fem?

La Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal no és nova; data de 1999 -i el reglament de desplegament, de 2008. No obstant això, no sempre és fàcil per a les entitats conèixer exactament quines obligacions comporta i com donar-hi compliment, atesa la complexitat de la norma i el caràcter delicat de la matèria.

En canvi, les entitats són dipositàries moltes vegades de dades especialment sensibles relacionades amb la salut, les creences, ideologies, etc. que han de protegir adequadament i conforme al nivell de seguretat que la Llei determini.

A més, les entitats han de conèixer quins drets assisteixen a les persones que els cedeixen les dades, saber identificar els seus fitxers, registrar-los, elaborar el document de seguretat...

Per saber-ne més...

Formar-se, sempre!

Per afrontar qualsevol dels reptes que es plantegen en el dia a dia de les entitats, cal buscar formació especialitzada, adreçada a les entitats i el voluntariat.

En aquest sentit, les entitats compten amb el Pla de formació del voluntariat de Catalunya, una proposta formativa específica per al voluntariat, impulsada des del Govern amb la col·laboració d'escoles i entitats de formació d'experiència reconeguda. Els cursos es poden consultar a l’Agenda de cursos del PFVC.

Per a més informació sobre formació adreçada a entitats, podeu consultar el portal d’assessorament en matèria de formació de Xarxanet.org.

Alerta amb els canvis!

Les entitats han d’estar al dia de les novetats en matèria jurídica, fiscal, comptable, etc. que les afecten i saber reconèixer i interpretar les obligacions a què es troben subjectes en cada moment. Per resoldre dubtes, les entitats compten amb els serveis d’assessorament de Xarxanet.org:

Afegeix un comentari nou