Aspectes bàsics de la responsabilitat social corporativa (RSC)

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión

Aspectes bàsics de la responsabilitat social corporativa (RSC)

Resum: 

El compromís amb la responsabilitat social contribueix al canvi cap a una economia global sostenible. Redueix costos, augmenta l'eficiència, la igualtat, i fidelitza les persones, fent créixer l’entitat.

Comprendre la responsabilitat social corporativa com a inversió de futur, saber les mesures que es poden aplicar per portar-la a terme, com fer-ho i de quina manera es pot col·laborar entre organitzacions, són aquells aspectes bàsics que ens introdueixen en el camí cap a la sostenibilitat.

Què és la Responsabilitat Social Corporativa?

La responsabilitat social corporativa és la contribució que les organitzacions realitzen de forma voluntària al moviment social. Tot i que algunes de les fórmules per ser responsables són requerides per llei, n’hi ha d’altres que no són obligatòries, per tant, la seva implantació dependrà de la cultura i de l’ètica de l’organització.

Mitjançant la implantació de mesures de RSC, l’organització s’implica de forma activa en el desenvolupament sostenible i de respecte dels drets humans, des de tres dimensions: social, econòmica i mediambiental.

Una de les claus és l’aplicació d’un mètode de govern obert i transparent per conciliar els interessos de les diferents parts que conformen el sistema de l'organització. Aquests agents són anomenats grups d’interès.

La integració de responsabilitat social aporta un valor afegit a les organitzacions que, en el cas de les empreses, releguen els objectius de maximització dels propis beneficis a curt termini per objectius de protecció del medi ambient i d’impuls de les iniciatives socials. La implicació de les empreses en la promoció del desenvolupament humà comporta beneficis i avantatges, a més d’incentivar el seu creixement econòmic i millorar la competitivitat a llarg termini.

La Generalitat de Catalunya, promou la Responsabilitat social a les organitzacions i ha obert el portal RScat com a plataforma d'intercanvi i difusió sobre tot el que fa referència a aquesta temàtica. Ha utilitzat com a marc de referència, el Llibre verd de la Comissió Europea per fomentar un marc europeu per la responsabilitat social de les empreses, el qual estableix com a objectiu de la responsabilitat social, incentivar el creixement econòmic i sostenible amb més i millors llocs de treball i una major cohesió social.

Per saber-ne més, podeu consultar el portal de la Federació Catalana del Voluntariat, la qual realitza un treball per establir ponts entre empreses, entitats i voluntaris, i al portal de RScat.

Quines mesures de RSC es poden aplicar?

Per aplicar mesures de Responsabilitat social corporativa (RSC), cal tenir en compte les necessitats i la participació dels grups d’interès que estan vinculats a l’organització: clients i consumidors, persones treballadores, el medi ambient, la comunitat, les empreses i les persones proveïdores, el sector públic, les organitzacions que són competència, i les persones propietàries de la mateixa organització.

Per ser socialment responsable cal invertir més en el medi ambient, en capital humà i en l’entorn.

En aquest sentit, la responsabilitat social corporativa adquireix dues dimensions:

  • Interna: afecta a la gestió, salut i seguretat de les persones treballadores, comprometent-se amb els drets laborals i humans, però també a la integració de formes respectuoses amb el medi ambient en els processos de producció o a les activitats pròpies de l’organització.

  • Externa: afecta a la comunitat, els socis comercials i proveïdors, els consumidors i clients, les autoritats públiques, i altres empreses o entitats no lucratives.

Alguns dels elements més comuns per integrar la RSC a les organitzacions són:

  • A nivell social: la comunicació i la participació, la conciliació de la vida familiar i laboral, la formació interna, la gestió lingüística, la igualtat d’oportunitats i no-discriminació, la integració en la comunitat, la prevenció de riscos, la relació amb els proveïdors i els clients, la gestió de les persones, el voluntariat corporatiu, la qualitat de les condicions laborals, la transparència, la salut i la seguretat.

  • A nivell econòmic: la gestió del capital, el màrqueting responsable, un pla estratègic responsable, sistemes de gestió responsables, ús de recursos socials, la projecció exterior responsable.

  • A nivell mediambiental: estalvi energètic, gestió de residus, integració en l’entorn, optimització del consum d’aigua, pla de mobilitat, política ambiental, processos de producció i productes sostenibles, custòdia del territori.

Per conèixer amb més profunditat cadascuna de les mesures o elements, podeu consultar l’arxiu documental que es troba inclòs al portal web de la 5ª Setmana de la responsabilitat social a Catalunya, que es celebrarà del dia 7 al 12 de juliol.

Com podem iniciar un procés d’RSC a la nostra empresa? I a la nostra entitat?

Per implantar mesures de responsabilitat social, l’entitat o l’empresa haurà d’elaborar un diagnòstic mitjançant el qual s’identifiquin les fortaleses en responsabilitat social i aquells aspectes que caldria millorar per acostar-se a la sostenibilitat.

Posteriorment, s’haurà d’elaborar un pla de millora o d’acció que sigui viable, i executar-lo de forma gradual, si convé amb l’ajuda d’un responsable expert o d’un consultor extern.

Les entitats integren estructuralment els interessos d’altres interlocutors i assumeixen de forma espontània responsabilitats socials i civils. Per tant, tot i que de per sí, moltes entitats ja assumeixen alguns aspectes de responsabilitat social, encara tenen feina a fer. Precisament, el diagnòstic servirà per saber en què l’entitat ja assumeix una responsabilitat social i en quins aspectes li cal aprofundir més.

Però a més, les entitats també poden desenvolupar un paper fonamental per fomentar la responsabilitat social de les empreses amb les quals col·laboren.

Com poden col·laborar les entitats i les empreses?

La col·laboració entre entitats i empreses, prengui qui prengui la iniciativa, genera un valor recíproc i també per si mateixa. L’empresa socialment responsable, sovint col·labora amb entitats per al desenvolupament de projectes que ajudin a la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Hi ha diverses formes de relacionar-se, entre les quals hi ha la filantropia i el mecenatge, el voluntariat corporatiu, la formació recíproca, entre d’altres.

L’anàlisi de les raons que motiven la col·laboració amb una empresa o entitat determinada, és el primer pas que cal fer. Identificar els propis valors i la missió, els objectius a aconseguir amb la col·laboració i fer una reflexió sobre experiències prèvies, és fonamental. Com també ho és analitzar quins són els grups d’interès propis i identificar-ne les necessitats.

Cal analitzar també els valors i la missió de l'organització amb la qual es pretén col·laborar, el seu comportament, l’activitat, els seus grups d’interès, el projecte, la transparència, entre d’altres aspectes.

Un cop clars els objectius de cada organització i detectades les necessitats, es podrà realitzar un pla d’acció conjunt, establir els objectius comuns, la forma amb que es vol col·laborar i concretar l’aportació mútua de recursos que es farà, definint i detallant el projecte comú.

Per saber més sobre les formes de col·laboració que existeixen entre les entitats i les empreses, podeu consultar el següent recurs del portal web Xarxanet.

També podreu assistir al Marketplace Europeu 2014 que tindrà lloc el dia 20 d’octubre al Born Centre cultural. En aquest esdeveniment podreu establir ponts amb empreses i conèixer més profundament el treball que s’està realitzant actualment entre empreses i entitats.

Etiquetes: