Com constituir una associació de voluntariat de protecció civil

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Per formar part d'una associació de voluntariat de protecció civil cal superar un curs bàsic. Font: Freepik.
Per formar part d'una associació de voluntariat de protecció civil cal superar un curs bàsic. Font: Freepik.
Al Registre de les associacions de voluntaris de protecció civil hi ha 153 entitats. Font: Pixabay.
Al Registre de les associacions de voluntaris de protecció civil hi ha 153 entitats. Font: Pixabay.

Com constituir una associació de voluntariat de protecció civil

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Aquesta mena d’organitzacions no lucratives es constitueixen, generalment, dins dels municipis i s’han d’inscriure en el Registre especial d'associacions de voluntariat de protecció civil.

Les associacions de voluntariat de protecció civil (AVPC) són organitzacions conformades per persones voluntàries que, prèvia formació, participen en tasques de protecció civil. Tal com indica el Departament d’Interior, s’encarreguen de gestionar o coordinar accions per protegir les persones, els béns i el medi ambient quan es produeixen situacions de “risc col·lectiu, catàstrofes o calamitats públiques”.

Per tal de desenvolupar aquestes activitats, les AVPC han de seguir uns requisits establerts en el Decret 27/2001, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, i en l’Ordre INT/202/2017, sobre les actuacions que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

En aquest recurs es recullen les principals indicacions per constituir una associació de voluntariat de protecció civil.

Què és una associació de voluntariat de protecció civil?

El sistema de protecció civil consta dels següents serveis:

 • Serveis públics: serveis d’emergències (bombers, policia, 112...) i serveis tècnics que actuen en situacions concretes de risc (Servei Meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua...).
 • Serveis d’autoprotecció d’activitats i instal·lacions.
 • Voluntariat de protecció civil: actua dins del municipi o àrea supramunicipal en el qual està constituïda l’associació.

Les tasques de les associacions de voluntariat de protecció civil es basen en la previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i rehabilitació davant de situacions d’emergència. Això suposa que, per exemple, les persones voluntàries hauran d’estar presents en actes multitudinaris o de risc, com ara en curses populars, festes majors o en prevenció d’extinció d’incendis.

A Catalunya hi ha 153 AVPC registrades de diferent volum de persones voluntàries: la més gran és l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, amb 51 persones.

Com constituir una associació de voluntariat de protecció civil

En primer lloc, i com passa en els altres tipus d’associacions, les AVPC s’han d’inscriure en el Registre general d'associacions del Departament de Justícia. En aquest moment, cal presentar la documentació necessària i fer el pagament de la taxa. Per tal de poder crear l’associació és necessari que hi hagi, com a mínim, tres persones membres.

Un cop es comunica l’aprovació de la inscripció, l’associació queda constituïda legalment i té un identificador propi de registre. A partir d’aquí, cal fer la inscripció en el Registre especial d'associacions de voluntariat de protecció civil. Aquest tràmit, però, pot trigar un temps perquè s’haurà d’aportar documentació a poc a poc.

Una vegada està en marxa el pas anteriorment explicat, l’ajuntament ha de sol·licitar l’admissió de l’associació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. És necessari que les persones inscrites a la nova associació realitzin el curs de formació bàsica.

En el moment que s’hagi presentat tota la documentació requerida, la Direcció General de Protecció Civil tindrà trenta dies per emetre una resolució (favorable o negativa).

Documentació per inscriure l’associació al registre especial

Per inscriure una associació en el Registre especial d'associacions de voluntariat de protecció civil és necessari presentar la documentació següent:

 • Full d'inscripció en el Registre especial d'associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
 • Còpia autenticada de la cobertura d'assegurança de l'associació. Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat civil i accidents del personal de l’associació. En aquest sentit, l’assegurança pot ser contractada per l’associació o l’ajuntament amb el qual s’estableix el conveni.
 • Certificat del consistori, en el qual es reconeix l’associació com a única al municipi. Cal tenir present aquest punt, ja que, a diferència d’altres tipus d’associacions, les de voluntariat de protecció civil estan estretament vinculades amb l’ajuntament del municipi d'actuació. En aquest sentit, la norma també estableix que "els seus estatuts i modificacions, han de ser tramesos per l'ajuntament corresponent".
 • Còpia autenticada del conveni acordat entre l'associació i l'ajuntament.
 • Nomenament de les persones que conformen l’AVPC expedit per l’ajuntament. Cal fer constar el nom i DNI de cada persona. De fet, aquesta informació es pot incloure en el certificat emès per l’ajuntament.
 • Document de compromís de les persones voluntàries.

En cas que l’associació actuï en més d’un municipi, cal el certificat de l’ajuntament i l’acord entre els municipis interessats, tal com indica l’article 7 del decret 27/2001.

Requisits per fer voluntariat a una AVPC

El Decret 27/2001, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, indica al quart capítol els següents requisits per poder ser membre de les associacions de voluntariat de protecció civil:

 • Ser major d’edat.
 • Residir a Catalunya.
 • Superar la formació bàsica en matèria de protecció civil, a proposta de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. A més, es fomenta la constant formació de l’equip de voluntariat.
 • Requisits addicionals que puguin afegir els ajuntaments.
 • Acceptar i conèixer la normativa relativa a aquestes associacions.

La norma estableix, a més, que les persones voluntàries en situació activa hauran de “dur a terme una col·laboració regular”. De fet, “aquesta participació no pot ser inferior, en cap cas, a 60 hores durant l'any natural”.

El text també recull els drets i els deures dels voluntaris i voluntàries. Entre altres aspectes, destaquen deures com ara: “Abstenir-se d'actuar al marge de les activitats establertes per l'autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans” o “realitzar, en cas d'emergència, les actuacions que siguin ordenades per l'autoritat de protecció civil corresponent”.