Com pot beneficiar la Llei 11/2018 sobre Responsabilitat Social Corporativa a les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Les empreses de més de 250 persones treballadores hauran d'emetre informació sobre la seva RSCO. Font: Pexels
Les empreses de més de 250 persones treballadores hauran d'emetre informació sobre la seva RSCO. Font: Pexels.
Les entitats poden accedir a aquesta informació de manera gratuïta. Font: Pexels
Les entitats poden accedir a aquesta informació de manera gratuïta. Font: Pexels.

Com pot beneficiar la Llei 11/2018 sobre Responsabilitat Social Corporativa a les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La Fundació Societat i Empresa Responsable ha publicat una guia on s'exposen les claus d'aquesta normativa, la qual poden aprofitar també les organitzacions sense ànim de lucre en les seves col·laboracions amb empreses.

L’Observatori de la Responsabilitat Social Corporativa (RSCO) defineix aquest concepte com una manera de dirigir les empreses basada en la gestió dels impactes que genera la seva activitat sobre la clientela, les persones treballadores, les accionistes, les comunitats locals, el medi ambient i la societat en general.

Abans, les empreses no tenien l’obligació legal d’informar sobre la seva RSCO. Des de fa uns anys, però, ha crescut la necessitat per part dels seus grups d’interès de poder accedir més fàcilment a aquesta informació. Un d’aquests grups el constitueixen les entitats sense ànim de lucre, que, per col·laborar amb les empreses, han de saber si les pràctiques de les companyies van en línia amb els seus valors.

El 29 de desembre de 2018 es va publicar la Llei 11/2018 d’Informació no Financera i Diversitat (LINF). La Fundació Societat i Empresa Responsable (SERES), centrada en la promoció d’actuacions empresarials que contribueixin a una millora global de la realitat social, va publicar una guia on s’exposen els reptes que hauran d’afrontar les empreses per ser més transparents aportant informació sobre el seu model de negoci, polítiques i procediments de diligència, resultats, riscos/impactes i indicadors claus, però també sobre altres qüestions.

Sobre què han d’informar les empreses?

  • Medi ambient: les empreses hauran d’informar sobre la seva gestió ambiental, contaminació, economia circular i gestió de residus, l’ús sostenible dels recursos, el canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat.
  • Mesures socials i relatives al personal: també han de reportar qüestions relatives a l’ocupació, l’organització del treball, la salut i la seguretat, les relacions socials, la formació, l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la igualtat.
  • Drets humans: en concret, sobre l’aplicació de procediments de diligència en matèria de drets humans com la gestió i reparació de possibles abusos i denuncies per casos de vulneració, entre altres.
  • La lluita contra la corrupció i el suborn: mesures adoptades per prevenir la corrupció i el suborn, així com mesures per lluitar contra el blanqueig de capitals, i aportacions a fundacions i a entitats sense ànim de lucre.
  • Informació sobre la societat: els compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible, la subcontractació i els proveïdors, els consumidors i la informació fiscal.

Les entitats del tercer sector, possibles beneficiàries de la Responsabilitat Social Corporativa, poden tenir en compte tota aquesta informació per buscar col·laboracions i convenis. Aquesta col·laboració entre entitats i empreses, com s’explica en un recurs anterior, pot generar un valor recíproc.

Quines empreses estan obligades a emetre un informe?

Arran de la llei, hi ha més empreses obligades a emetre aquesta informació. Des del 2021 han de fer-ho totes aquelles societats amb més de 250 persones treballadores que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic (exceptuant aquelles que tenen la qualificació d’empreses petites i mitjanes d’acord amb la Directiva 34/2013) o que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, una de les circumstàncies següents com a mínim:

  • Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20 milions d’euros.
  • Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions d’euros.

Com poden accedir a aquesta informació les entitats?

Les empreses hauran d’emetre aquesta informació a través d’una verificació externa. És a dir, a través d’un/a prestador/a independent de serveis de verificació. D’aquesta manera es pot garantir que la informació sigui adequada i fiable.

Cal tenir en compte que existeixen dues modalitats d’informe que les empreses poden presentar: l’informe de gestió o l’informe separat. Sigui quin sigui, però, s’ha de presentar en el termini de 3 mesos a partir del tancament de l’últim exercici.

La divulgació haurà de fer-se en el termini de sis mesos després de la finalització de l’exercici. Les entitats podran accedir a la informació de manera gratuïta i fàcilment accessible al portal web de la companyia, on haurà de romandre durant cinc anys com a mínim.