Els canvis en la contractació formativa i d'altres tipus amb la reforma laboral

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
A partir del 30 de març de 2022 entrarà en vigor un nou tipus de contracte formatiu. Font: Freepik.
A partir del 30 de març de 2022 entrarà en vigor un nou tipus de contracte formatiu. Font: Freepik.
les administracions públiques i les entitats no lucratives podran fer contractes de fins a 12 mesos per a la millora de l’ocupabilitat. Font: Freepik.
Les administracions públiques i les entitats no lucratives podran fer contractes de fins a 12 mesos per a la millora de l’ocupabilitat. Font: Freepik

Els canvis en la contractació formativa i d'altres tipus amb la reforma laboral

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La norma també estableix que les administracions públiques i les entitats no lucratives podran incorporar persones treballadores un temps determinat per millorar l’ocupabilitat.

Amb l’aprovació de la reforma laboral es produeix un gran canvi pel que fa a la contractació temporal. No obstant això, l’aplicació de la nova norma afecta també a altres tipologies de contractació.

En aquest recurs es fa un repàs dels canvis bàsics que comporta per a la contractació formativa i com aquesta opció es pot assumir en l'àmbit no lucratiu, tenint en compte la guia que ha elaborat Suport Tercer Sector. També s’expliquen les condicions particulars per a la contractació en les entitats sense ànim de lucre i les administracions.

Modificacions en la contractació formativa

A partir del 30 de març de 2022, entrarà en vigor un nou tipus de contracte formatiu amb dues modalitats:

  • Contracte de formació en alternança, amb el treball retribuït, que substitueix a l’antic contracte d’aprenentatge. Té l’objectiu de compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb la formació profesional, estudis universitaris o el catàleg d’especialitats formatives del sistema nacional d’ocupació. La durada del contracte serà de, com a mínim, 3 mesos i, com a màxim, 2 anys. A més, com a novetat es permet la celebració a temps parcial.
  • Contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis, que substitueix a l’antic contracte en pràctiques. Destinat a persones que hagin obtingut un títol de grau universitari, màster, doctorat, grau mig o superior, especialista o certificat de professionalitat, o bé un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu que habilitin per a l’exercici professional. La durada del contracte serà de, com a mínim, 6 mesos i, com a màxim, 1 any, dins de la mateixa entitat o empresa. Aquest contracte només es podrà aplicar a aquelles persones que estiguin dintre dels 3 anys següents a l'obtenció del títol o 5 anys, en cas de persones amb discapacitat. Aquestes persones tampoc podran tenir experiència professional de més de 3 mesos per poder-hi accedir.

Mentrestant, es podran continuar utilitzant les modalitats anteriors de contracte de formació i aprenentatge, i contracte en pràctiques, amb la seva regulació i durada prevista anteriors.

Canvis en la contractació de les entitats sense ànim de lucre i les administracions

La nova disposició addicional a la Llei de l’Ocupació (Reial Decret Legislatiu 3/2015) estableix que les administracions públiques i les entitats no lucratives podran fer contractes de fins a 12 mesos de durada per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral en el marc de programes d’activació de l’ocupació.

En aquesta línia, les persones de més de 30 anys que participin en programes públics d’ocupació i formació podran ser contractades a través del contracte de formació en alternança. No obstant això, de moment no es disposa de més informació respecte d’aquesta novetat, per tant, caldrà parar atenció al desenvolupament d’aquest punt.

Altres modificacions de la reforma laboral

La nova normativa també afavoreix els convenis col·lectius sectorials en matèria de salaris per sobre dels convenis d’empresa. En aquesta línia, es prioritza l'ultraactivitat, és a dir, el manteniment de la vigència del conveni una vegada s’ha esgotat l’any natural des de la denúncia.

A més, el conveni col·lectiu aplicable en cas de contracta o subcontracta serà el del sector de l’activitat desenvolupada a la principal. S’exceptua, però, a les subcontractacions amb centres especials d’ocupació, els quals aplicaran el seu conveni sectorial.

Es modifiquen i es creen nous mecanismes de flexibilitat a través de canvis en els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), amb l’existència de tres modalitats:

  • Expedient per força major: podrà ser deguda a limitacions o impediments de l’activitat per conseqüència de decisions de l’autoritat pública competent.
  • Expedient per causa econòmica, tècnica, organitzativa o productiva (ETOP), amb la necessària causa de caràcter temporal. Aquí s'agilitza el procediment per poder-lo prorrogar i augmenten les penalitzacions per aplicació sense justificació.
  • Expedient per aplicació del nou mecanisme RED de flexibilitat i estabilitat de l’ocupació, que requereix l’activació per part del Consell de Ministres. Es pot aplicar de dues maneres: per la modalitat cíclica, per conjuntura macroeconòmica i màxim d'un any; o per la modalitat sectorial, quan hi hagin canvis permanents en un determinat sector que necessiti requalificació i trànsit professional de les persones treballadores. Tindrà una durada màxima de 6 mesos.

Per últim, es modifiquen diferents articles de la llei d’infraccions i sancions a l’ordre social. Es recullen com a noves infraccions la no informació de vacant a persones fixes discontínues i amb contracte formatiu, externalitzar activitat durant un ERTO o formalitzar contractes de posada a disposició amb una empresa de treball temporal (ETT) per a llocs de treball que no tinguin efectuada l’avaluació de riscos, entre d'altres. També s’incrementen les quanties de les sancions greus en matèria de relacions laborals i ocupació, seguretat social i altres al voltant del 40%.