La Llei del protectorat pas a pas (part I)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

La Llei del protectorat pas a pas (part I)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

En el present recurs analitzarem la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Des de fa temps neix la necessitat de regular amb detall les funcions de l’òrgan de control de les fundacions, el protectorat. Així com de regular per primera vegada, un organisme nou que s’encarregui de dur a terme el seguiment d’aquelles associacions que per perseguir unes finalitats d’interès general, han aconseguit la classificació d’entitats declarades d’utilitat pública.

És la Llei 21/2014, la Llei que finalment desenvolupa les funcions del protectorat que ja preveia la Llei 4/2008 de 24 d’abril i defineix les facultats d’un nou organisme administratiu encarregat del seguiment de les associacions declarades d’utilitat pública.

Antecedents legislatius

Les fundacions privades han tingut un reconeixement i una regulació amplis a Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia del 1979. La Llei 1/1982, del 3 de març, de fundacions privades, establí una regulació pròpia en l’àmbit del dret civil català. Aquesta regulació, fruit de l’experiència assolida i de la necessària adequació a les circumstàncies derivades del pas del temps, fou posteriorment modificada per la Llei 5/2001,del 2 de maig, de fundacions, i per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que, al seu torn, ha estat objecte de canvis puntuals per mitjà de la Llei 7/2012, del 15 de juny.

Motivacions actuals

Pel que fa a la regulació que el Codi civil fa del Protectorat, se circumscriu a una sèrie de disposicions bàsiques que es limiten a determinar-ne l’organització, l’àmbit d’actuació i les funcions bàsiques és la disposició transitòria quarta del llibre tercer del Codi civil de Catalunya definí un seguit de funcions que corresponien a aquest òrgan mentre el Parlament no aprovés una llei del Protectorat.

El Protectorat, de llarga tradició en el dret català, entès com l’òrgan que exerceix el control publico administratiu de les fundacions, té com a objectiu primordial garantir l’exercici recte del dret de fundació constitucionalment reconegut. L’actuació d’aquest òrgan se subjecta al dret administratiu, per tal com exerceix prerrogatives pròpies de l’Administració pública sobre entitats de naturalesa jurídica privada que en altres persones jurídiques d’idèntica naturalesa es considerarien exorbitants.

Aquesta llei també incorpora la necessària regulació del règim jurídic de l’òrgan de supervisió de les associacions que gaudeixen de la declaració d'utilitat pública, atesa la competència exclusiva que l’Estatut d’autonomia atorga a la Generalitat en matèria d’associacions, amb la finalitat de dotar-lo de les potestats necessàries per a l’exercici recte de les funcions que té encomanades.

Estructura de la Llei

La Llei 21/2014 s’estructura en cinc títols, nou disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

  • Títol I, que regula les disposicions generals i la transparència
  • Títol II, que regula les facultats del protectorat
  • Títol III, que regula tot allò relatiu a l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública
  • Títol IV, relatiu al règim jurídic de tots dos òrgans
  • Títol V, que regula la potestat inspectora i les sancions en cas d’incompliment de la Llei

La Llei té per objecte la regulació de les funcions tant del protectorat pel que fa a les fundacions, com de l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública.

I en concret el previst a la Llei s’aplica o incideix en les fundacions i associacions que segueixen:

  • Les fundacions que duen a terme les seves activitats majoritàriament a Catalunya
  • Les fundacions especials a què fa referència el text refós de la Llei de Caixes d’estalvi de Catalunya.
  • Les associacions declarades d’utilitat pública regulades per la llei d’associacions catalana, la Llei 4/2008 de 24 d’abril, és a dir, aquelles que exerceixen majoritàriament les seves activitats a Catalunya.

Aplicació de la Llei

La Llei defineix tant el protectorat, com l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, com dos òrgan de naturalesa administrativa encarregats d’aplicar la Llei 21/2014.

En concret defineix el protectorat de fundacions com l’òrgan de l’administració que té encomanada la funció de vetllar pel correcte exercici del dret de fundació i d’assegurar que el funcionament de les fundacions s’ajusti ala normativa vigent en matèria de fundacions.

D’altre banda defineix l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, com l’òrgan administratiu encarregat de vetllar pel manteniment dels requisits que en cada cas s’han de donar per aconseguir aquesta declaració d’utilitat pública.

En tots dos casos, la llei preveu que aquets dos òrgans exerceixen les seves funcions per mitja dels òrgans del departament competents en matèria de fundacions i associacions respectivament.

Cal tenir en compte que la Llei 21/2014 es tracta d’una norma que actualment està vigent. En concret la Disposició Final cinquena establia que la llei havia d’entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la generalitat de Catalunya, DOGC.

Tot i això, també s’establia que el capítol segon, del títol V relatiu al règim sancionador restava pendent d’entrar en vigor, fins aquest proper 1 de gener de 2016, en que ja serà aplicable. Per tant els dos organismes podran inspeccionar i alhora interposar les sancions que considerin adients en funció de la seva gravetat, a partir d’aquest gener de 2016.

Etiquetes: