Obligacions de les entitats de voluntariat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les persones voluntàries són individus que per elecció pròpia dedica una part del seu temps a accions de voluntariat, sense rebre remuneració per fer-ho. Font: Canva.
Les persones voluntàries són individus que per elecció pròpia dediquen una part del seu temps a accions de voluntariat, sense rebre remuneració per fer-ho. Font: Canva.
El model català de voluntariat és el que regula la relació de les persones voluntàries amb les entitats privades sense ànim de lucre que actuen a Catalunya. Font: Canva.
El model català de voluntariat regula la relació de les persones voluntàries amb les entitats privades sense ànim de lucre que actuen a Catalunya. Font: Canva.

Obligacions de les entitats de voluntariat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les entitats de voluntariat han de complir una sèrie d’obligacions per tal de comptar amb el suport de persones voluntàries.

La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme regula el model català de voluntariat i és l’encarregada de definir els drets i deures de les persones voluntàries i les entitats de voluntariat.

Què es considera una entitat de voluntariat?

Es considera una entitat de voluntariat aquella organització privada sense ànim de lucre que duu a terme activitats d’interès general a Catalunya amb la participació de persones voluntàries, i que disposa d’un programa de voluntariat.

Cal remarcar que no a totes les entitats de voluntariat se’ls ha d’aplicar aquesta llei, ja que l’elaboració d’aquest programa no és obligatòria per a les entitats de base associativa. Aquestes entitats de base associativa són organitzacions privades sense afany de lucre, amb forma jurídica d’associació, on totes les persones que en formen part són sòcies. Les obligacions i drets de les persones associades a una entitat estan recollides en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Quina documentació ha de tenir una entitat de voluntariat?

Les entitats de voluntariat estan obligats a tenir una sèrie de documents:

 • Programa de voluntariat: acord de la Junta directiva de l’organització on s’indica la voluntat de fer activitats amb persones voluntàries.
 • Pla de voluntariat: aquest document es crea perquè el temps que dediquen les persones voluntàries a l’entitat sigui de la màxima utilitat, tant per a la persona com per a l’organització.
 • Pla de formació: dossier amb el qual s’indica i desenvolupa la formació que l’entitat creu que han de fer les persones voluntàries segons els projectes i programes.
 • Full de compromís: document que regula la relació de les persones voluntàries amb l’organització durant la col·laboració. Aquest document no cal que el signin les persones sòcies de l’entitat. Aquí es pot trobar un model de full de compromís.
 • Registre de persones voluntàries: eina interna de què disposa l’organització disposa per gestionar les persones voluntàries que participen en les activitats o projectes.

Altres qüestions a tenir en compte

A més de la documentació abans esmentada que han de tenir les entitats de voluntariat, també han de complir amb una sèrie de qüestions:

 • Assegurar les persones voluntàries: la llei estableix l’obligatorietat d’assegurar les persones voluntàries sobre els riscos derivats de l’activitat que es realitza amb l’entitat. Així mateix, també cal una assegurança de responsabilitat civil.
 • Accions puntuals amb persones voluntàries: quan es tracta d’accions d’un dia no s’aplica la Llei 25/2015 i, per tant, no cal que signin un full de compromís. Però aquesta situació no eximeix l’entitat de tenir assegurades aquestes persones.
 • Figura de la persona coordinadora de voluntariat: les entitats estan obligades a tenir aquesta persona per planificar i gestionar el voluntariat o coordinar les tasques de les persones voluntàries.
 • Despeses de les persones voluntàries: s’ha d’assumir les despeses de les persones voluntàries quan sigui de mutu acord entre ambdues parts i ha d’aparèixer per escrit al full de compromís.
 • Persones voluntàries menors d’edat: no poden ser menors de setze anys i han de tenir l’autorització del pare, mare o tutor/a legal, que ha d'estar inclosa en el full de compromís.