Què s’ha de saber sobre les juntes a les associacions?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla i Montse Agudo
 Font: Canva
Presidència, secretaria, tresoreria i vocalies s'encarreguen de la gestió diària d'una associació. Font: Canva.
 Font: Canva
Els càrrecs de govern es decideixen en assemblea general seguint la normativa descrita als estatuts. Font: Canva.

Què s’ha de saber sobre les juntes a les associacions?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les entitats s’han de gestionar de manera adequada, d’acord amb la llei i també amb els seus estatuts. És per això que la figura de la Junta directiva és de vital importància.

Les entitats s’han de gestionar correctament, sempre ’acord amb la llei i també amb els seus estatuts. És per això que la figura de la Junta directiva és de vital importància, igual que la de l'assemblea general.

Com és una Junta directiva?

La Junta directiva ha de tenir una composició mínima de tres persones amb els càrrecs obligatoris de presidència i secretaria. La tercera persona pot encarregar-se de la tresoreria, però també pot ocupar la vicepresidència o una vocalia de l’entitat.

La presidència, la secretaria i la tresoreria, juntament amb les vocalies, s’encarreguen de la gestió diària de l’entitat i del seu correcte funcionament. Són les persones encarregades de dur a terme tots els tràmits administratius, però també les responsables legals en cas que hi hagi qualsevol problema.

Aquestes tasques es desenvolupen de manera voluntària, és a dir, sense cap retribució econòmica, ja que únicament es poden rescabalar les despeses justificades (desplaçaments, dietes, etc.) d’acord amb l’activitat que s’hagi dut a terme.

Les persones que formen la Junta poden cobrar?

La Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques regula que les persones que formen part de la Junta directiva no poden obtenir cap retribució a raó del seu càrrec, però estableix la possibilitat de poder ser contractades per l’entitat sempre que l’activitat que duguin a terme no tingui cap relació amb la seva tasca com a membre de l’òrgan de govern.

Així i tot, existeix una limitació: el total dels membres de la junta directiva contractat per l’entitat no pot superar el 50% del nombre d’integrants de l’òrgan de govern. En cas de dubte per aquesta qüestió, o qualsevol altre, es pot accedir als serveis d'assessorament per transmetre els dubtes.

Com es renova una Junta?

La renovació de la Junta és un dels tràmits més freqüents en el dia a dia d’una entitat i s’ha de dur a terme per votació en assemblea general. S’hi poden presentar candidatures diferents, que hauran de ser votades per les persones sòcies. Un cop escollida la nova Junta, s’haurà de fer el traspàs de responsabilitats i comunicar-la al Registre d’entitats.

En algunes ocasions, el procés electoral (de presentació de candidatures, terminis i votacions) està descrit de manera detallada als estatuts o reglament de règim intern de l’entitat, essent aquest procés d’obligat compliment per part de l’associació.

Les persones que ocupen càrrecs a la Junta directiva poden ser reelegides, sempre que els estatuts no ho prohibeixin. Una vegada s’ha aprovat la nova Junta, s’ha de presentar el certificat de renovació de membres al Registre d’entitats. És un tràmit gratuït que s’ha de fer telemàticament.

Com incorporar noves persones a la Junta en cas de baixes?

Per diferents motius, una entitat pot necessitar cobrir la baixa d’una persona sòcia que ocupa un càrrec a la Junta, és una qüestió important donat que és l'òrgan de govern. La mateixa junta pot designar la persona que farà la substitució, però aquesta ocuparà el càrrec en funcions i caldrà la seva ratificació en el termini més breu possible per part de l’assemblea general, si no és així es mantindrà en el càrrec fins a la següent renovació o fins que alguna de les dues parts decideixi que no ha de continuar. Altrament, el estatuts també poden descriure què fer en aquests casos (sempre en el marc de la llei).

Si el càrrec no està ratificat per l’assemblea general de persones sòcies, no es podrà dur a terme la seva inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques.

Quin paper poden tenir les persones menors d’edat?

Segons descriu la mateixa Llei 4/2008, existeix la possibilitat que les entitats tinguin socis i sòcies menors d’edat.

A més, les persones menors d’edat també poden constituir associacions juvenils o d’alumnes. En aquest cas, en poden formar part, tant com a socis i sòcies de l’entitat i també com a membres de l’òrgan de govern de l’entitat.

En el cas que no hi hagi cap persona major d’edat a la junta de l’associació, hi haurà un òrgan adjunt que s’encarregarà de dur a terme aquelles accions per les quals es requereix majoria d’edat. Aquest òrgan adjunt ha d’estar format, com a mínim, per dues persones adultes.