Rendició de comptes de les entitats d’utilitat pública i fundacions

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Rendició de comptes de les entitats d’utilitat pública i fundacions

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Associatiu - Econòmic

Resum: 

Les associacions declarades d’utilitat pública i les fundacions han de rendir a l’òrgan competent durant els mesos de juny i juliol.

Les entitats declarades d’Utilitat Pública i les fundacions han d’elaborar i dipositar comptes. Aquelles que siguin d’àmbit català ho faran al Departament de Justícia de la Generalitat. En el cas que siguin d’àmbit estatal, els presentaran al Ministeri d’Interior.

Les fundacions han de formular comptes en un termini màxim de sis mesos a partir de la data del tancament de l’exercici econòmic. Una vegada el patronat ha aprovat comptes, s’han de dipositar al protectorat en un termini màxim de 30 dies. Aquelles fundacions que finalitzin el seu exercici econòmic finalitzi el 31 de desembre, tindran fins el 30 de juny per aprovar comptes. El termini per presentar-les serà el 30 de juliol.

En el cas de les associacions declarades d’utilitat pública, han de formular comptes i presentar-los dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici. Per tant, si una associació declarada d’Utilitat Pública finalitza el seu exercici econòmic el 31 de desembre, tindrà fins el 30 de juny per aprovar i presentar els comptes anuals.

Per a les associacions declarades d’utilitat pública, el termini varia, ja que s’han de presentar igualment dins del primer semestre de l’any, però no hi ha un termini màxim de 30 dies a partir de la formulació de comptes per part de la junta directiva en assemblea general.

Els comptes anuals es componen de:

  • Certificat d’acord de l’assemblea general de persones socies amb l’aprovació dels comptes anuals i el nomenament si escau, d’auditors.
  • Comptes anuals que incloguin Balanç de Situació, Compte d’Explotació i Memòria econòmica, signats per tots els membres de la junta directiva o òrgan de representació de l’entitat obligats a formular-los.
  • Memòria de les activitats realitzades durant l’exercici, signada pels membres de la junta directiva o òrgan de representació de l’entitat obligats a formular-la.

Afegeix un comentari nou