Proposició no de llei per demanar més transparència en les concessions de subvencions a ONG

  • Món sostingut per mans. Font: URV

    Món sostingut per mans. Font: URV

  • Congrés dels Diputats de l'Estat Espanyol

    Congrés dels Diputats de l'Estat Espanyol

El passat 25 d’abril  la Comissió de Cooperació al Desenvolupament del Congrés dels Diputats va aprovar un seguit de proposicions no de llei relacionades amb aquest àmbit. Una d’aquestes propostes té especial rellevància per les entitats, ja que s’insta el Govern a augmentar la transparència i exigències de bon govern  en la concessió de subvencions a les ONG.

La Comissió de Cooperació al Desenvolupament del Congrés dels Diputats ha aprovat diferents proposicions no de llei que afecten  la cooperació internacional.

Una d’aquestes proposicions fa especial incidència a l’economia de les entitats i a la possibilitat de desenvolupar projectes per part de les mateixes. Aquesta proposta insta el Govern a augmentar la transparència a l’hora de concedir subvencions a les ONG. La finalitat d’aquesta sol·licitud és potenciar la col·laboració entre els diferents Ministeris que duen a terme projectes de cooperació internacional.

En aquesta proposta de transparència en relació a les subvencions concedides per l’AECID, es demana que es fixi i es doni publicitat al barem de mèrits necessaris per obtenir el finançament. A més, també es sol·licita que es facilitin públicament les dades de les puntuacions atorgades a cada projecte presentat.

S’ha donat especial rellevància al fet que entre els barems necessaris per les entitats que marqui l’AECID s’inclogui la necessitat del compliment dels criteris de transparència i bon govern per part de les ONG.

També s’ha demanat que es potenciïn els canals de col·laboració entre els diversos ministeris, així com que es presenti un informe anual en què es detalli l’activitat dels diferents Ministeris que tenen Ajuda Oficial al Desenvolupament dintre de les seves partides.

En relació a aquest assumpte també s’ha acordat que la transparència respecte a la informació, avaluació i rendició de comptes en matèria de cooperació internacional haurà d’estar recollida al IV Pla Director que està fent l’Executiu.

A la mateixa sessió també es va instar el Govern a incloure a la seva agenda política, com a qüestió prioritària, la lluita a nivell internacional contra la utilització de nens i nenes soldat, així com a realitzar una política exterior coherent amb aquesta demanda.

Al mateix temps s’ha sol·licitat l’impuls de la regulació de les inversions especulatives amb aliments de primera necessitat, demanant al Govern una regulació en aquest sentit, que promogui més transparència i que eviti actuacions que només porten a l’especulació.

Llegir més

Afegeix un comentari nou