Declaració d'associacions i fundacions d'interés cultural

Autor/a: 
Víctor García

Declaració d'associacions i fundacions d'interés cultural

Resum: 

Les associacions que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya, i que tenen com a finalitat primordial la realització d'activitats incloses dins l'àmbit del foment i la protecció de la cultura popular i tradicional, i de l'associacionisme cultural o activitats culturals especialment rellevants, poden ser declarades d'interès cultural per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya

Què s’entén per activitats de cultura popular i tradicional?

La Llei 2/1993, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural defineix la cultura popular i tradicional com el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col•lectives de Catalunya, tant passades com presents.
La cultura popular i tradicional inclou tot el que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions festives, les creacions literàries, les tècniques i els oficis i totes les altres manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans.
La llei òmnibus -llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa- que va entrar en vigor el passat 31 de desembre de 2011 introdueix al seu article 27è “la cuina com un dels elements del conjunt de manifestacions culturals que formen part de la cultural popular i tradicional”.

Quins requisits han de complir les entitats per poder ser declarades d'interès cultural?

Per poder ser declarats d’interès cultural les entitats han de reunir les condicions següents:
• Que la seva naturalesa jurídica sigui la d’una associació o d’una fundació privada
• Que estiguin legalment constituïdes
• Que exerceixin principalment llurs funcions a Catalunya
• Que tinguin com a finalitat primordial la realització d'activitats de la cultura popular i tradicional indicades a l’anterior apartat o duguin a terme activitats culturals especialment rellevants
• Que llurs càrrecs directius i de representació no siguin retribuïts
• Que tinguin una antiguitat mínima de cinc anys
• Que acreditin una activitat continuada en el temps
• Que acreditin una implantació substancial en l'àmbit territorial o en el sector cultural en què desenvolupen llur activitat
• Que realitzin habitualment activitats culturals en benefici de tercers
• Que s’hagin distingit per la rellevància i la qualitat de les seves activitats

També poden ser declarades d'interès cultural les associacions que realitzin activitats culturals especialment rellevants no incloses dins l'àmbit de la cultura popular i tradicional, sempre que compleixin els requisits previstos a l'article 11 de la Llei 2/1993.

Quines entitats no poden ser declarades d'interès cultural?

D’acord amb el contingut del Decret 73/1995, de 7 de març, pel qual es regula la declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural, queden excloses expressament aquelles entitats en les quals la realització d'activitats culturals té caràcter esporàdic o complementari de la seva activitat principal.
En tot cas, queden excloses les entitats següents:
• Les de caràcter assistencial o benèfic i les d'iniciativa social inscrites al registre d'entitats de serveis socials.
• Les empresarials o professionals.
• Les de caràcter sindical o polític.
• Les esportives.
• Les docents.
• Les que realitzen activitats estrictament recreatives.

Quins drets comporta la declaració d'interès cultural?

Els principals drets i avantatges que suposa el fer d’haver estat declarada d’interès cultural són els següents:
• Que el Departament de Cultura insti -en el cas de les associacions- al Departament de Justícia a declarar l’associació d’utilitat pública (article únic del Decret 392/1996, de 12 de desembre). Aquelles associacions culturals que vulguin que l'Administració de la Generalitat insti la seva declaració d'utilitat pública, poden presentar al Departament de Cultura la sol•licitud corresponent acompanyada amb la documentació que estableix la normativa sobre declaració d'associacions d'utilitat pública, en la mesura en què aquesta documentació excedeixi la ja aportada.

• Que l’entitat pugui rebre els ajuts i gaudir dels avantatges que les disposicions vigents reservin a les entitats d’interès cultural.

• Que l’entitat pugui fer servir en tota classe de documents la menció “declarada d’interès cultural“, a continuació de la seva denominació.

Tràmits i documentació per fer la sol•licitud?

L'expedient per a la declaració d'interès cultural s'incoa a instància de l'associació o de la fundació interessada, que haurà d’emplenar el model de sol•licitud i aportar la següent documentació:
a) Estatuts degudament registrats. Cal aportar Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats jurídiques del Departament de Justícia de la inscripció al Registre d’Associacions, així com els Estatuts. Aquests han d’estar adaptats a les disposicions del Llibre III del Codi Civil i degudament inscrits al registre. Eel termini d’adaptació dels estatuts finalitza el proper 31 de desembre de 2012 -Llei 5/2001 del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008-. Podeu consultar sobre aquest tema els materials preparats des de xarxanet jurídic.
b) Còpia del NIF.
c) Còpia de l'acta on consti l'elecció de la Junta Directiva que la dirigeix actualment. En el cas de les fundacions, caldrà aportar còpia del nomenament dels membres del patronat que exerceixen el seu càrrec en l'actualitat, degudament registrat. Cas que s'hagi produït alguna modificació en la composició del patronat durant els últims cinc anys, s'han d'indicar els membres que van exercir el seu càrrec durant l'esmentat període.
d) Declaració del tresorer/a en què faci constar que els membres de l’òrgan de govern exerceixen el seu càrrec de manera gratuïta.
e) Còpia de l'acta de l'última reunió de l’assemblea general o patronat, per la qual s’aprova la sol•licitud de la declaració d’interès cultural.
f) Memòria de les activitats realitzades durant els últims cinc anys degudament documentada. Cal omplir el model de memòria que facilita la Generalitat i també un annex del model per a cada anualitat.
g) Balanç econòmic dels darrers cinc exercicis.
h) Descripció detallada de l'organització, així com els recursos humans i materials dels quals disposa l'entitat per garantir el compliment de les finalitats estatutàries.
i) Indicació, en el cas de les associacions, del nombre de socis que té l'entitat i del nombre d'altes i baixes produïdes en els darrers cinc anys.
j) En cas que l'àmbit d'actuació de l’entitat sigui municipal o comarcal, ha d'aportar informe de l'ajuntament o consell comarcal corresponent sobre la seva implantació en l'àmbit territorial on té la seu.
k) En cas que l’entitat formi part d'una federació, ha d'aportar informe d'aquesta en relació amb la seva implantació en el sector cultural corresponent.

La persona sol•licitant haurà de portar el seu DNI i un certificat del secretari/ària en què acrediti la representació amb que actua.
Tota la documentació s’ha de presentar en suport paper i en suport informàtic en format pdf.