S'obre la convocatòria de subvencions amb càrrec a l’assignació de l'IRPF

  • IRPF

    Es tracta de la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general - Font: Arxiu

  • Llibreta, bolígraf i diners

    Podran sol·licitar la subvenció totes les entitats del Tercer Sector d’Acció Social a Catalunya - Font: Pixabay

  • Teclat PC

    La sol·licitud es tramita de forma telemàtica - Font: Public Domain

Estan destinades a la realització de programes d’interès general i constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics. El termini de presentació comença el 21 d’agost.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre el proper 21 d'agost la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aquestes subvencions constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d'interès general.

Pel que fa a les organitzacions que podran sol·licitar aquesta subvenció, s’hi troben totes les entitats del Tercer Sector d’Acció Social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, la resta d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social definides a l’article 2 de la llei 43/2015, de 9 d’octubre, així com també totes les entitats o organitzacions no governamentals que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Les entitats amb àmbit d’actuació superior al de Catalunya podran sol·licitar aquest ajut sempre i quan desenvolupin les activitats objecte d’aquestes bases en territori català. A més, han d’estar inscrites en el registre genèric corresponent o haver-ho sol·licitat abans de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció. Caldrà que l’entitat estigui legalment constituïda almenys amb dos anys d’antelació a la data de publicació de la convocatòria, a banda de la resta de requisits genèrics legals que consten a les bases.

La sol·licitud es tramita de forma telemàtica a través del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i es requereix de certificat digital per a poder-la realitzar.

Més informació

Afegeix un comentari nou