Com realitzar un diagnòstic estratègic

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Post-it. Font: Aiesecgermany (Flickr)
PESTEL template. Font: Greg Emmerich (Flickr)
Dinàmica de grup. Font: Olga Berrios (Flickr)
Planificació estratègica. Font: Bilbao Eutokia (Flickr)

Com realitzar un diagnòstic estratègic

F Pere Tarrés
Resum: 

Us proposem 4 exercicis que us ajudaran a reflexionar sobre l’entitat i l’entorn i a detectar els elements imprescindibles a incloure en el DAFO per desenvolupar el pla estratègic.

PESTEL

Aquesta tècnica d’anàlisi permet identificar els principals elements de l’entorn, a nivell genèric, que incideixen o incidiran en l’organització. En concret, el mètode PESTEL contempla els següents àmbits (i d’aquí el seu nom):

 • Polític (P): Elements de les administracions públiques o decisions polítiques que puguin afectar a l’entitat i els grups d’interès d’aquesta (decisions governamentals, estat de les subvencions, modificació de lleis, etc.).
 • Econòmic (E): Elements dels sistema econòmic que puguin afectar a l’entitat i els grups d’interès d’aquesta (cicle econòmic, realitat econòmica de les famílies, etc.).
 • Sòcio-cultural (S): Valors, creences, actituds, formes de vida, etc. que puguin incidir en les accions de l’entitat i els grups d’interès d’aquesta (canvi d’hàbits, canvis en la població, etc.).
 • Tecnològic (T): Elements relacionats amb els canvis tecnològics i la incidència de les TIC en l’ entitat, les activitats que es desenvolupen i els grups d’interès d’aquesta.
 • Medi ambiental (E): Elements relacionats amb les polítiques mediambientals, reciclatge, reutilització, consum d’energia, etc., així com tots aquells factors relacionats amb la conservació de l’entorn.
 • Legal (L): Elements relacionats amb les legislacions que afecten a l’entitat i als grups d’interès d’aquesta (legislacions pròpies del tercer sector, laborals, sanitàries, de seguretat, regulacions, proteccions, etc.).

Anàlisi de l’entorn específic

Identificar els elements que estan incidint en el nostre entorn més proper és cabdal per identificar amenaces i oportunitats per a l’organització. Per desenvolupar aquest diagnòstic, podeu recopilar informació sobre aquests aspectes:

 • Tendències del vostre sector i/ò àmbit concret
 • Realitat d’altres entitats o organitzacions “competidores” (relacions que tenen, capacitat d’influència, imatge, serveis i activitats que ofereixen, etc.).

Anàlisi dels grups d’interès

L’anàlisi dels grups d’interès de l’entitat (o stakeholders), tot i que forma part de l’entorn específic, mereix un apartat propi per la importància que tenen en plantejament estratègic de l’organització.

Aquest treball ens ha d’ajudar a identificar tots els actors implicats en l’entitat i, per cada actor, quins són els seus objectius, la importància que tenen per a l’organització (legitimitat), quina valoració fa de l’entitat, quina és la seva capacitat d’influència (poder), les seves expectatives, etc.

Per realitzar aquesta identificació, podem dividir els grups en dos:

 • Interns: En aquest grup tindrem en compte a les persones beneficiàries, associades, voluntàries, remunerades, col·laboradores, membres dels òrgans de govern, etc.
 • Externs: En aquest grup tindrem en compte les administracions públiques, càrrecs i representants polítics, creditors, altres entitats, organitzacions de segon i tercer nivell, competidors, grups de pressió, etc.

Anàlisi intern

Per realitzar un bon diagnòstic estratègic, també hem d’identificar quines són les capacitats organitzacionals de l’entitat. En concret, hem de conèixer quina és la nostra realitat en aquests tres àmbit:

 • Diagnòstic financer: Estructura i situació financera de l’entitat
 • Diagnòstic de gestió: Situació de l’organització pel que fa el que fa l’eficàcia i eficiència de les seves accions, programes funcionals i sistemes de gestió amb els que compta l’entitat, material i infraestructura per portar a terme l’activitat, etc.
 • Diagnòstic estratègic: Definició dels estils de direcció, capacitats i competències dels equips, reputació i imatge de l’entitat i de les seves activitats, valors i cultura organitzativa, etc.