Els beneficis del quadre de comandament integral

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Els beneficis del quadre de comandament integral

Resum: 

En aquest recurs podreu conèixer com pot ajudar a l’entitat comptar amb aquesta eina de planificació i gestió.

El quadre de comandament integral esdevé una eina bàsica tant per implementar com per gestionar el Pla Estratègic d’una organització, doncs ens ajuda i ens facilita la implementació de la visió estratègica en el dia a dia i de forma adaptada a la nostra realitat (Canyelles, 2008). A més a més, ens permet fer el seguiment del pla per veure en quina mesura s’estan assolint els objectius marcats, detectar desviacions i posar en marxa mesures correctives per avançar pel camí traçat (Análisis y desarrollo social Consultores, 2013). En aquest sentit, en Josep Maria Canyelles considera que és l’eina ideal i que no es pot parlar de planificació estratègica sense fer referència al quadre de comandament integral. (Canyelles, 2007). I altres autors assenyalen que els múltiples beneficis d’aquesta eina fa que esdevingui el sistema de control per excel·lència. (Análisis y desarrollo social Consultores, 2013)

Ens ajuda a operativitzar el pla estratègic i realitzar un bon seguiment

Un dels principals potencials d’aquesta eina el trobem en el fet que ens ajuda a transformar l’estratègia que deriva del procés d’anàlisi i planificació en objectius operatius i a definir indicadors de resultats, d’impacte o de comportaments estratègics. I ho fa de forma estructurada, classificant els objectius, prioritzant-los i atorgant relacions causals (Canyelles, 2008). Així, amb una bona selecció i focalització del que volem aconseguir i de com ho mesurarem, ens proporciona els elements bàsics per realitzar una bona gestió i seguiment i conèixer els aspectes diferencials i generadors de valor de l’entitat.

Ens ajuda a tenir una visió global i adaptada de l’entitat

El fet que el quadre de comandament integral tingui en compte les cinc perspectives que descriuen l’estratègia d’una organització no lucrativa –impacte social, stakeholders, finançament, processos interns i aprenentatge i creixement–, i ho faci creant relacions entre aquestes, ens permet tenir una visió global i adaptada de l’entitat, base per a una gestió integral real (Canyelles, 2008).

En aquest sentit, els creadors del quadre de comandament integral, Kaplan i Norton, van assenyalar cinc principis bàsics per tenir èxit en la implementació de la gestió orientada a resultats. Aquests principis, que a continuació es detallen, configuren la base de la eina i posen de relleu algunes de les seves potencialitats (Canyelles, 2007):

  • Traduir l’estratègia a termes operatius
  • Alinear l’organització amb l’estratègia
  • Fer que l’estratègia sigui el treball diari de tothom
  • Fer de l’estratègia un procés continu
  • Mobilitzar el canvi mitjançant el liderat de directius

Ens ajuda a focalitzar el nostre dia a dia

Un altre dels beneficis d’implementar el quadre de comandament integral és que ens obliga a reflexionar sobre els elements i aspectes claus que demanden una especial atenció perquè requereixen d’un bon nivell d’acompliment per assolir l’èxit (les perspectives), clarificar la seva interrelació (vincles entre elles) i definir el seu nivell de prioritat en l’organització (el seu nivell en el quadre de comandament) (Carreras, Iglesias i Sureda, 2011). Un excel·lent exercici per focalitzar el nostre treball diari en allò que realment aporta valor i potenciar el desenvolupament de la cultura de l’aprenentatge continu en l’organització (Análisis y desarrollo social Consultores, 2013).

Ens ajuda a millorar la governança i a gestionar el canvi

El quadre de comandament integral ens proporciona informació útil i sintètica sobre aspectes essencials de l’entitat i de l’entorn que esdevenen clau en la presa de decisions (Canyelles, 2008). D’aquesta forma, el quadre de comandament integral ens ajuda a millorar la governança de l’organització i a gestionar el canvi.

A més a més, el fet que l’eina ens mostri una ruta a seguir facilita la visualització de l’estratègia i millora la comunicació interna (Carreras, Iglesias i Sureda, 2011). D’aquesta forma, també contribueix a millorar la gestió de les persones i el seu desenvolupament, doncs permet que tothom (persones i departaments) conegui tant el que volem aconseguir com entitat com el seu rol i la seva contribució a l’èxit. Aquests són elements bàsics per millorar la motivació i implicació dels equips (Canyelles, 2008).

Ens ajuda a explicar i visualitzar el nostre treball

Els beneficis del quadre de comandament integral no són només a nivell intern. Aquest també és un excel·lent instrument per a la comunicació externa i avançar en la transparència i la rendició de comptes, un dels principals reptes de les entitats no lucratives. En concret, aquesta eina ens ajuda a explicar a la societat de forma concisa i explicativa quin és l’impacte i contribució social de l’organització en l’entorn (Canyelles, 2008), base per generar confiança i legitimitat social.

Bibliografia referenciada

Análisis y desarrollo social Consultores. Guía de planificación estratégica en ONG de Acción Social. Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Madrid: Plataforma de ONG de Acción Social, 2013

Canyelles, Josep Maria. “Planificació estratégica de les Organitzacions No Lucratives”. Educació Social [Barcelona: Fundació Pere Tarrés- Escola de l’Esplai], 2007 núm. 37, p.41-59.

Canyelles, Josep Maria (dir.). Gestió estratègica d'ONL: desenvolupar un model de gestió estratègica amb Quadre de Comandament Integral adequat al tercer sector. Barcelona: Fundació Pere Tarrés. Consultoria i Estudis [etc.] DL, 2008

Carreras, Ignasi; Iglesias, Maria; Sureda, Maria. Liderazgo orientado a resultados en las ONG: estrategia, sistemas de medición y cuadros de mando. Barcelona: ESADE : Instituto de Innovación Social, 2011