Una guia de projectes per resoldre dubtes a les entitats sol·licitants de la Convo24

F Pere Tarrés
La guia té per objectiu concretar i ajudar a interpretar les previsions contingudes a l'ordre de bases. Font: Llicència CC (Unsplash)
La guia té per objectiu concretar i ajudar a interpretar les previsions contingudes a l'ordre de bases. Font: Llicència CC (Unsplash)
Les bases preveuen un conjunt de 102 línies d’ajut. Font: DGACC
Les bases preveuen un conjunt de 102 línies d’ajut. Font: DGACC
 Font:
Font:

Una guia de projectes per resoldre dubtes a les entitats sol·licitants de la Convo24

F Pere Tarrés

Resum: 

El document explica la nova estructura de les 102 línies, exposa tota la informació d'aquestes, aclareix els conceptes clau de la convocatòria i inclou una taula de correspondència les línies de les convocatòries de 2023.

El Departament de Drets Socials ha elaborat una guia de projectes que ha posat a disposició de les entitats interessades en la convocatòria ordinària anticipada de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials 2024. L'anomenada Convo24 enguany engloba les línies d'ajuts COSPE (Convocatòria Ordinària de Subvencions a Projectes i Entitats) i IRPF amb la finalitat, entre altres aspectes de facilitar la feina a les entitats, d'evitar possibles duplicitats de finançament i millorar l’eficiència dels recursos públics aportats.

Aquest document té per objectiu concretar i ajudar a interpretar les previsions contingudes a l'ordre de bases i la resolució de convocatòria publicades pel Departament de Drets Socials. D'aquesta manera, el document facilita la preparació de les sol·licituds de subvenció i, alhora, es minimitzen els dubtes que puguin aparèixer durant el procediment en el si de les entitats sol·licitants.

La guia inclou informació de cadascuna de les 102 línies. Així, s'especifica el marc estratègic de cada línia, la descripció de l'objecte de la línia, la descripció de les actuacions subvencionables, les especificitats de la línia de subvenció, els criteris per a la inadmissió de la sol·licitud i els criteris de valoració generals i específics, entre altres.

A més, al document que el Departament de Drets Socials posa a disposició de les entitats també s'explica la nova estructura de les línies de subvenció; presenta una mena de glossari explicant els conceptes vinculats a la nova estructura de línies, i inclou una taula de correspondència entre les línies d'aquesta convocatòria i les de les convocatòries de 2023.

Quatre grans famílies

Una de les novetats de la convocatòria, a la qual es poden presentar associacions sense ànim de lucre constituïdes legalment i ubicades a Catalunya, és l'establiment d'una ordenació dels projectes en quatre grans categories diferents, o famílies: projectes experimentals d'atenció a persones en l'àmbit dels serveis socials, projectes d'inversió, foment d'activitats ordinàries i foment d'activitats i serveis federatius.

Tal com expliquen a la guia, aquesta nova classificació es va establir a partir d'una anàlisi a fons de la naturalesa de les diferents activitats que rebien finançament en les convocatòries del Departament. L'objectiu era el d'identificar les grans tipologies subjacents i ordenar les línies de subvenció d'acord amb aquesta anàlisi.

Dins de cadascuna d'aquestes grans tipologies, es va fer un treball de determinació de 'clústers', a través de la identificació de projectes de característiques similars. A partir de l'anàlisi d'aquests agregats, es va elaborar una primera proposta d'estructuració en línies, proposta que va ser contrastada tant amb les unitats directives del Departament com amb els interlocutors associatius, fins a arribar a la proposta final aprovada a la nova ordre de bases: 102 línies diferents de subvenció, agrupades en 32 grups diferents, que s'apleguen en quatre grans famílies.

Cal dir que d'aquestes 102 línies, n'hi ha cinc que no es convocaran durant l'any 2024 i una que està pendent de futura convocatòria dins l'any 2024, la línia 3.13.7.

Conceptes vinculats a la nova estructura de línies

Amb l'objectiu de minimitzar els dubtes que es puguin plantejar les entitats sol·licitants durant aquest procediment, la guia també inclou un apartat amb l'explicació d'alguns conceptes vinculats a la nova estructura de línies. Es tracta d'una mena de glossari de conceptes clau.

Els conceptes en els quals des del Departament de Drets Socials es fa una explicació més extensa són: projectes experimentals; inversió en obra i equipament; activitats de caràcter singular; activitats experimentals; sistemes de justificació: mòduls o compte justificatiu; mòduls, unitats de recompte i topalls; places i persones usuàries; beneficiaris o usuaris atesos i intensitat d'atenció; personal professional o voluntari i mòduls, i metodologia de càlcul dels mòduls econòmics.

Taula de correspondència de línies

Per tal d'orientar les entitats que treballen amb projectes o activitats que es van repetint amb el temps, i que ja han accedit a línies convocades en anys anteriors de COSPE o IRPF, la guia inclou una taula de correspondència entre les línies d'aquesta convocatòria i les línies del 2023. Tal com assenyalen a la guia, no hi ha una coincidència exacta entre totes les noves línies i les antigues. No obstant això, des del Departament de Drets Socials s'ha elaborat, a tall orientatiu, dues taules que relacionen les línies de la COSPE i IRPF amb les actuals.

Cal tenir en compte que aquestes taules tenen només un valor indicatiu i que la decisió sobre a quina línia o línies es presenta un projecte concret enguany, correspondrà exclusivament a l’entitat sol·licitant.

Dubtes i preguntes freqüents

En cas que les entitats sol·licitants tinguin més dubtes sobre la nova estructura de les línies, com fer la sol·licitud de la subvenció o la correspondència entre línies, des del Departament posen a disposició de les entitats altres eines que faciliten el procediment a les entitats. Es tracta d'un apartat de preguntes freqüents de la convocatòria on es responen aquells dubtes més habituals, estructurades en diferents àmbits: general, entitats beneficiàries, línies i tipus d'actuació o garantia alimentària i inclusió.

Per tal de fer més accessible el procés de realitzar la sol·licitud de la convocatòria, el Departament de Drets Socials ha elaborat un vídeo explicatiu sobre com presentar la sol·licitud i els annexos.

Afegeix un comentari nou