Convo24: línies de subvenció per a la promoció dels serveis prestats per entitats federatives

Fundació Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
La convocatòria per a 2024 està dividida en quatre famílies. Font: Pexels
La convocatòria per a 2024 està dividida en quatre famílies. Font: Pexels

Convo24: línies de subvenció per a la promoció dels serveis prestats per entitats federatives

Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Fundació Pere Tarrés

Resum: 

Fan referència a ajuts per a federacions d’entitats que treballen en l’àmbit dels serveis socials i la infància i l’adolescència, i en l’educació en el lleure.

El Departament de Drets Socials posa a disposició de les entitats que vulguin presentar-se a la convocatòria ordinària anticipada de subvencions de l’àmbit de les polítiques socials 2024 la 'Guia de projectes' per a totes les línies d’ajuts que es convoquen en aquesta edició. Es tracta d’un document que concreta les especificitats de les bases i la resolució de l’anomenada Convo24 publicades pel Departament de Drets Socials, amb l’objectiu de facilitar a les entitats la preparació de sol·licituds.

Enguany, la convocatòria classifica els tipus d’actuacions subvencionables en quatre famílies o categories: projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit dels serveis socials, projectes d’inversió, foment d’activitats ordinàries i foment d’activitats i serveis federatius. Aquesta última, la família número 4, té per objecte la promoció dels serveis prestats per entitats federatives de segon i tercer ordre. Les entitats que s’hi presentin hauran d’emplenar i adjuntar l’annex de Tipologia 4 a la tramitació de la seva sol·licitud.

Aquesta família contempla la subvenció a activitats de dos grups: serveis associatius prestats per entitats federatives socials i serveis associatius presentats per entitats federatives d’educació en el lleure. L’import màxim subvencionable per a aquest grup és del 100%, i contempla la total subcontractació dels serveis (el 100%).

Grup 4.1. Serveis associatius prestats per entitats federatives socials

El grup 4.1 d’actuacions subvencionables per la Convo24 pretén implementar la col·laboració entre l’administració pública i aquest sector tan ampli i complex per a la definició de polítiques que afecten aquests àmbits socials, en tant que les entitats que articulen aquest sector associatiu fan d’interlocutores de les persones destinatàries i de les entitats que hi treballen. També es pretén millorar les capacitats i estructures tècniques d’aquestes entitats per tal de garantir el seu servei de manera estable en el temps.

Aquest grup té alguns criteris de valoració específics que poden consultar-se a la Guia de projectes, però que a tall de resum són: nivell d’impacte social i territorial, volum de l’entitat federativa, dimensió de l’estructura professional, dimensió de l’activitat de promoció de participació formal, dimensió de l’activitat d’aportació de coneixement, vinculació a les estructures de representació institucional, representativitat, interlocució amb les unitats directives del Departament de Drets Socials competents...

Agrupa les actuacions i projectes que cauen sota el seu paraigua en dos subgrups o línies. Primer, subvencions de suport a entitats federatives de segon nivell en l’àmbit dels serveis socials, l’acció social i l’atenció a la infància i l’adolescència en risc (4.1.1). L’objecte d’aquesta línia és l’enfortiment de les entitats federatives de segon ordre que treballen a l’àrea de l’acció social, els serveis socials i l’atenció a la infància i l’adolescència en risc. Només poden ser-ne beneficiàries aquelles entitats federatives de segon ordre que representen entitats del tercer sector social amb una antiguitat mínima de tres anys.

La segona línia que contempla aquest grup de la família 4 (4.1.2) són les subvencions de suport a entitats federatives de tercer nivell, que van dirigides a l’enfortiment d’entitats federatives de tercer ordre que no només treballen en serveis socials, acció social i atenció a la infància i l’adolescència en risc, sinó que també coordinen l’actuació i la representació de les entitats federatives de segon ordre.

Algunes de les actuacions subvencionades incloses en aquestes línies són: la defensa de drets i l’empoderament en el seu exercici, la sensibilització social de problemàtiques de l’àmbit mitjançant campanyes comunicatives o altres, l’articulació del sector de l’acció i els serveis socials i de les entitats de primer nivell que el conformen, el suport a les entitats o ens associats que conformen l’entitat federativa i la creació de model mitjançant la transferència de coneixement i innovació social a través d’estudis, recerca, bones pràctiques...

​Grup 4.2. Serveis associatius prestats per entitats federatives d’educació en el lleure

El segon grup de la família número 4 de la convocatòria agrupa activitats que duen a terme federacions d’educació en el lleure i que fan activitats educatives per a infància i joventut, treballant les seves competències i funcionant com un element de cohesió social i construcció de ciutadania. Tots els subgrups de subvencions tenen per objecte oferir suport a projectes d’estructuració per part de federacions, moviments o coordinadores d’entitats d’educació en el lleure amb metodologies de l’esplai i l’escoltisme.

Totes les entitats que volen optar a les subvencions d’aquest grup han de complir dos requisits: les federacions i el 80% de les seves entitats membres han d’estar inscrites en el Cens d’entitats juvenils en la data de publicació de la convocatòria, i no poden estar integrades en una federació d’educació en el lleure d’abast superior que també opti a la mateixa línia de subvenció. A més, totes les línies del grup comparteixen també els criteris específics per a valorar les entitats subjectes a subvenció, que són: nombre d’entitats membre, nombre d’activitats i de persones participants, si es disposa d’escola d’educació en el lleure, solvència i experiència i nombre de persones voluntàries.

El primer subgrup (4.2.1) fa referència a projectes de suport estructural per a petites i mitjanes federacions que treballen en aquest àmbit.

El segon i tercer subgrups d’aquesta línia de subvencions (4.2.2 i 4.2.3) es dirigeixen a projectes de suport a grans federacions i moviments que treballen en l’educació en el lleure, amb una activitat tant diària com de cap de setmana en el primer cas, i amb una activitat exclusivament de cap de setmana en el segon.

Si necessiteu més informació al respecte, el Departament de Drets Socials ha posat a disposició de les entitats una guia de projectes, un vídeo explicatiu sobre com presentar la sol·licitud a la Convo24 i un apartat en el qual es respon a les preguntes freqüents sobre la convocatòria.

Afegeix un comentari nou