Quins models cal presentar aquest octubre?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Per tal de complir amb el calendari fiscal, l’entitat haurà de presentar els models pertinents dins dels períodes assignats. Font: Canva.
 Font: Canva
A l’octubre s’han de presentar els impostos relacionats amb els mesos de juliol, agost i setembre. Font: Canva.

Quins models cal presentar aquest octubre?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

A l’octubre s’han de presentar els impostos del tercer trimestre, on es liquidaran els mesos de juliol, agost i setembre.

Per tal de recordar les obligacions fiscals que té cada entitat s’ha de seguir el calendari fiscal de l’Agència Tributària on es recullen les dates d’inici i finalització dels pagaments dels diferents impostos. Al mes d’octubre aquests models s’hauran de presentar els primers vint dies naturals del mes.

La major part d’aquests models es poden presentar exclusivament de forma telemàtica. En cas que el model surti a pagar i s’opti per la modalitat de pagament per domiciliació, el termini finalitzaria el dia 15 (encara que caigui en dissabte, no es passaria al dilluns).

Models 303 i 349

El model 303 és el document amb el qual es duu a terme la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Les entitats són les encarregades de recaptar l’IVA de les compres de productes o serveis que realitzin les persones consumidores a l'organització. Posteriorment, l’entitat amb el model 303 presentarà l’IVA recaptat i haurà de realitzar l'ingrés corresponent, la diferència entre l'IVA suportat (el que es paga) i l'IVA repercuit (el que es cobra).

Model 349: És la declaració informativa amb la qual les entitats recullen i detallen les seves operacions intracomunitàries, és a dir, aquelles compravendes de béns o serveis realitzades a una empresa o professional d’altre estat membre de la Unió Europea. Ho presenten exclusivament les entitats que estan inscrites en el ROI (Registre d’operadors intracomunitaris) i que hagin fet alguna operació d’aquest tipus durant el trimestre.

Model 111, 115, 123 i 216

El model 111 és el formulari amb el quual es realitza l' ingrés de retencions de l’IRPF efectuats sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.

El model 115 és el document amb el qual es declaren les retencions i ingressos a compte per les rendes o rendiments procedents de l’arrendament o sotsarrendament d’immobles urbans. Això significa que, si una entitat treballa en un local llogat, habitualment té l’obligació de declarar a l’Agència Tributària unes retencions que ha de practicar en la factura del lloguer.

El model 123 és un document amb el qual es presentaran les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, Impost sobre Societats i l'impost sobre la renda de no residents. Aquest model es presenta si s’han fet retencions relatives a pagament d’interessos i préstecs de tercers, que no siguin préstecs bancaris.

Així mateix, el model 216 és el document amb el qual es duu a terme les retencions sobre pagament d'imports a determinades entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

Model 202

El model 202 és el formulari amb el qual es durà a terme el pagament per avançat de l’Impost de Societats en cas que s’hi estigui obligat. Quan el resultat a tributar en l’impost de societats menys les retencions surt positiu, es genera una nova obligació: fer pagaments a compte de la pròxima liquidació de l’IS. Aquests acomptes es realitzen mitjançant el model 202.

Segons l’Agència Tributària, en el cas de les entitats no lucratives, cal presentar aquest model quan han tingut, a la darrera declaració del model 200 presentada, una quota a tributar que surti positiva un cop minorada per les retencions que li hagin pogut fer.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.