Quins tràmits dels comptes anuals finalitzen durant el juny?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Les associacions declarades d'utilitat pública tenen sis mesos per presentar els comptes anuals. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
Les associacions declarades d'utilitat pública tenen sis mesos per presentar els comptes anuals. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).

Quins tràmits dels comptes anuals finalitzen durant el juny?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

En els sis mesos posteriors al tancament de l'exercici, les associacions declarades d'utilitat pública han de fer la presentació i les fundacions l'aprovació.

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública (DUP) han de retre comptes amb l’administració tal com estableix el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya; i el Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació d’aquest.

Al llarg del mes de juny cal que les associacions i federacions finalitzin diversos tràmits per tal de retre comptes davant del registre d’associacions corresponent.

Presentació de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública

Les associacions i federacions DUP han de presentar els seus comptes anualment. Això significa que els i les membres de la junta directiva o l’òrgan de representació hauran hagut d’aprovar prèviament els comptes anuals de l’exercici econòmic anterior.

Un cop aprovats, les organitzacions disposen d’un mes per a la presentació dels comptes. Aquest fet, però, s’ha de realitzar durant els sis mesos següents després de la finalització de l’exercici. Per tant, el 30 de juny acaba el termini per presentar els comptes anuals de l’exercici econòmic corresponent a l’any natural (a 31 de desembre de 2021). Totes aquelles entitats declarades d’utilitat pública que encara no hagin aprovat ni presentat els seus comptes, hauran de fer-ho en les pròximes setmanes.

Com presentar els comptes anuals de les associacions?

Des de fa uns anys, la presentació dels comptes de les associacions DUP s’ha de fer necessàriament de forma telemàtica a través de la pàgina web del tràmit del Departament de Justícia. Aquí, cal seleccionar si es tracta d’una associació o federació i descarregar el formulari corresponent per tal d’emplenar-lo i enviar-lo. Si el tràmit es fa correctament, en aquest moment s’haurà de rebre la confirmació de tramitació efectuada.

L’acusament de rebuda és important per tenir constància de quan s’ha iniciat el procediment, permet fer el seguiment del tràmit i indica si cal abonar taxes. En aquest cas, s’han de pagar 77,80 euros en el termini de deu dies hàbils després de rebre la carta de pagament.

A l’hora de presentar els comptes anuals s’ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Comptes anuals, incloent-hi l’estat de canvis en el patrimoni net i de fluxos d’efectiu, compte de resultats i el balanç de situació.
  • Certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals de l’assemblea general de socis i sòcies.
  • Memòria anual d’activitats de l’exercici corresponent.

Aprovació dels comptes anuals de les fundacions

Les fundacions tenen fins al 30 de juny per aprovar els seus comptes anuals, ja que per a l’aprovació el Patronat disposa de sis mesos a partir de la data de tancament de l’exercici anterior (és a dir, el 31 de desembre de 2021, si coincideix amb l’any natural). Un cop aprovats els comptes, les fundacions registrades a Catalunya tenen trenta dies per fer el lliurament al Protectorat.

En canvi, en el cas de les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de competències de l’estat només tenen deu dies hàbils per a la presentació dels comptes anuals al protectorat, després de la corresponent aprovació.

Com presentar els comptes anuals de les fundacions?

Per tal de poder presentar els seus comptes anuals, les fundacions inscrites als registres catalans han d’enviar telemàticament el formulari amb la memòria adjuntada i, si és pertinent, l’auditoria dels comptes anuals i l’informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta. També és necessari que incloguin el certificat d’aprovació dels comptes anuals.

Cal tenir en compte que un cop es presenten el comptes, es genera una carta per tal de fer el pagament de la taxa de 77,80 euros en el termini de deu dies.

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública han de tenir en compte tots els terminis per complir amb la normativa. Des de Xarxanet està a disposició de les entitats el servei d’assessorament, a través del qual es poden resoldre dubtes en relació amb aquest o altres temes.