Com modificar els estatuts d’una fundació (Part I)

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com modificar els estatuts d’una fundació (Part I)

Resum: 

En aquest recurs de coneixement analitzarem amb detall cadascuna de les parts en que s’han de dividir els estatuts d’una fundació, per facilitar l'adpatació dels estaust a les entitats que encara no l'han fet.

Les fundacions d’àmbit autonòmic català es regulen pels seus estatuts i per la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil, relatiu a les persones jurídiques així com per la seva posterior modificació la Llei 7/2012 de 15 de juny.

La Llei estableix en el seu article 331-9 el contingut mínim dels estatuts d’una fundació. I en la seva Disposició transitòria primera regula l’obligació de que els fundacions ja constituïdes adaptin el seu contingut a l’establert per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Tot i que el termini per tal de fer l’adaptació d’estatuts tant per associacions com per fundacions ja ha caducat, totes aquelles entitats que no han fet fins ara aquesta adaptació encara estarien obligades, per aquest motiu en aquest recurs de coneixement analitzarem amb detall cadascuna de les parts en que s’han de dividir els estatuts d’una fundació.

Contingut mínim dels estatuts d’una fundació

Tot i que el termini per tal de fer l’adaptació d’estatuts tant per associacions com per fundacions ja ha caducat, totes aquelles entitats que no han fet fins ara aquesta adaptació encara estarien obligades. Per aquest motiu en aquest recurs de coneixement analitzarem amb detall cadascuna de les parts en que s’han de dividir els estatuts d’una fundació i quin ha de ser el seu contingut mínim.

Així l’article 331-9 de la Llei 4/2008 de 24 d’abril estableix com a contingut obligatori dels estatuts d’una fundació:

 • La denominació
 • La durada
 • El domicili
 • Les finalitats fundacionals i les activitats que es proposa dur a terme
 • Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per tal de determinar els beneficiaris de la Fundació
 • Les regles sobre l’organització o funcionament del patronat
 • La regulació si s’escau, d’altres òrgans diferents al patronat
 • Les disposicions que es considerin pertinents per tal d’evitar o regular el conflicte d’interessos
 • La destinació dels bens sobrants en cas de dissolució

Principals canvis amb la Llei 7/2012

El passat 19 de juny es va publicar la Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Aquesta llei modifica la part relativa a fundacions que fins ara havia regulat la Llei 4/2008, restablint en alguns casos fins i tot la regulació de la normativa anterior a la llei del 2008 com és en el cas del secretari patró o no patró, i de l’import mínim de la dotació que torna a baixar a 30.000€.

Denominació de Fundació pública o privada:S’estableix que no cal fer constar en la denominació de la fundació si aquesta és pública o privada.

Dotació inicial i successiva:Tal i com explicàvem la dotació inicial per tal de constituir una fundació era de 60.000€. Si la dotació consistia en diners es podia fer una aportació successiva de 30.000€ inicial si la resta en els 4 anys següents.

Amb la Llei 7/20012 es rebaixa aquest dotació mínima inicial tal i com es regulava amb anterioritat ala llei del 2008 i s’estableix una dotació de 30.000€. Si l’aportació és en diners es pot fer successivament amb una xifra inicial del 25 % d’aquest 30.000€ i la resta en els cinc anys següents.

Durada en el cas de Fundacions temporals:La llei 7/20012 també regula la duració màxima prevista en el cas de fundacions de caràcter temporal. S’estableix que podrà tenir una dura inicial màxima de cinc anys i una única pròrroga de com a molt la meitat de la durada que es va establir al constituir-la.

Càrrec secretari:En aquest cas la regulació torna a ser la mateixa que la que es regulava en la llei anterior al 2008 ja que es torna a permetre la figura del secretari patró o no patró.

En el cas del secretari no patró caldrà que el càrrec es faci per un professional en dret, ja que es fa responsable de les decisions efectuades en el exercici del seu càrrec. S’entén que en aquets cas assisteix a les reunions de patronat amb veu però no amb vot.

Gratuïtat dels càrrecs:es manté l’obligatorietat de la gratuïtat de càrrecs amb l’opció de poder rebre el rescabalament de les despeses justificades derivades del càrrec.

Tot i això la llei 7/2012, permet la remuneració dels patrons sempre i quan existeixi una relació laboral sense diferenciar entre entitats grans o petites, però condicionat sempre a que el patronat emeti una declaració de responsable al protectorat abans de las contractació que compti amb l’acord de les 2/3 parts del total del patronat.

Dins aquest canvi es permet doncs, que totes les fundacions puguin contractar a un patró com a Director general o gerent de la Fundació.

Conflicte d’interessos: es modifica el llistat de persones amb les que pot existir un conflicte d’interessos, equiparant els familiar en línia recta amb els colaterals però establint un límit que serà fidn el tercer grau en tots dos casos.

Declaració de responsable: es modifica la regulació relativa als actes on cal comunicació o autorització prèvia del protectorat ampliant la responsabilitat dels patronats al introduir la declaració de responsable.

Caldrà doncs acord de les 2/3 parts del total del patronat per acords relatius a operacions mercantils entre un patró i la fundació, la contractació laboral d’un patró o actuacions relatives a actes de disposició. Aquesta declaració de responsable s’haurà de presentar al protectorat de la Generalitat de Catalunya en un escrit formalitzat.

Apoderaments: tot i que sempre que es produeixi un apoderament sigui general o bé especial cal escriptura pública, amb la nova regulació no cal la inscripció dels apoderaments a registre, només la de les delegacions concretes de facultats.

Règim econòmic: actes de disposició, auditoria de comptes i fons especials

Dins el règim econòmic es regula en relació als actes de disposició que si afecten directament a la dotació s’han de fer a títol onerós i cal la seva reinversió. La novetat radica en el moment en que aquets reinversió no es viable on prèviament caldrà una declaració de responsable del patronat, igual que en el cas dels fons especials.

Pel que fa a la auditoria de comptes serà obligatòria si es produeixen durant dos anys consecutius les circumstancies previstes a l’article 333-11.

Tràmits per tal de sol·licitar la inscripció dels nous estatuts a Registre

Per tal d’acordar la modificació dels estatuts d’una Fundació cal que es faci en acord de reunió de patronat amb els quòrum i majories establertes en els propis estatuts de la Fundació.

Es pot sol·licitar la inscripció de la modificació dels estatuts al Registre de fundacions un cop es disposi de l’escriptura pública de modificació dels estatuts.

El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils després de tramitar la sol·licitud. Un cop generada la carta de pagament, s'ha de fer l'ingrés de la taxa en el termini de 10 dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no s'ha abonat l'import corresponent, s'entendrà la petició com desestimada i es tancarà el procediment.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, és la que segueix:

1.- Una còpia autèntica de l’escriptura pública de modificació d'estatuts que ha de contenir l'Acord del patronat on consti:

 • La voluntat de modificar els estatuts.
 • La redacció literal dels articles modificats.

2.- La conveniència de la modificació, tenint en compte la voluntat fundacional.

3.- L'explicació de perquè convé a l’interès de la fundació la modificació aprovada, tot tenint en compte la voluntat de les persones fundadores.

4.- La indicació del quòrum d’assistència i l'adopció de l’acord de modificació.

5.- El justificant del pagament de la taxa corresponent.

Per tal que els estatuts quedin vàlidament inscrits caldrà que la Fundació tingui prèviament al dia la presentació dels seus comptes anuals i el patronat de la Fundació vigent i degudament comunicat a Registre.