Com modificar els estatuts d’una fundació (Part II)

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com modificar els estatuts d’una fundació (Part II)

Resum: 

Tal i com explicàvem en el recurs de coneixement anterior, el dia a dia d’una fundació es regula pels seus propis estatuts i per la normativa vigent, les entitats hauran de tenir els estatuts adaptats .

Inicialment la Llei establia un termini de tres anys per tal que les entitats, associacions i fundacions, adaptessin els seus estatuts.

Aquest termini es va ampliar fins el 31 de desembre de l’any passat.

Tot i així totes aquelles entitats que encara no han fet la seva adaptació a la Llei vigent continuen estan obligades. Els efectes de la no adaptació són: que es deixen d’aplicar aquelles disposicions dels estatuts contràries a al normativa i fins i tot es pot perdre la publicitat registral i l’accés a subvencions públiques.

A continuació, analitzarem una a una les parts en que es divideixen els estatuts d’una fundació i el seu contingut mínim obligatori conforme a la Llei 4/2008 de 24 d’abril i la seva posterior modificació per la Llei 7/2012 de 15 de juny.

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

En aquesta part el més important es establir que la forma jurídica de l’entitat és la de Fundació i que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, el que vol dir que els seus membres no poden repartir-se els seus beneficis.

Pel que fa a la durada cal que en estatuts quedi reflectit si tindrà una durada indefinida o bé condicionada a un temps o condició. En el cas de les Fundacions temporals, es pot establir una durada màxima de cinc anys i arribat la fi del termini, només seria possible una única pròrroga més per una durada màxima de la meitat del temps pels que inicialment es va constituir.

Els estatuts han de preveure on establirà la fundació el seu domicili social i sobretot en el cas d’una fundació d’àmbit autonòmic català que els seu àmbit d’actuació serà majoritàriament Catalunya.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Finalitats, activitats i règim econòmic

Dins de les finalitats i activitats cal diferenciar d’una banda quins són els objectius de la Fundació i quines seran les activitats que la Fundació podrà dur a terme per tal d’aconseguir aquets objectius o finalitats.

I de l’altre caldrà establir les regles bàsiques per a la aplicació dels recursos de la fundació a les finalitats de la mateixa i quins seran els beneficiaris de les activitats i finalitats de la Fundació.

Per tal de determinar els beneficiaris cal fer constar en els estatuts quines seran les regles o criteris que seguiran els patrons per a determinar els beneficiaris. En tot cas, els patrons han de respondre a criteris d’imparcialitat i no discriminació.

Pel que fa la regim econòmic cal fer constar en els estatuts quina serà l’activitat econòmica de la fundació i els seus recursos.

En el cas de les Fundacions s’ha de destinar al compliment dels fins fundacionals el 70% de les rendes i ingressos nets obtinguts..

Pel que fa al règim comptable les fundacions hauran de portar un llibre diari, un llibre inventari i els comptes anuals que s’hauran de presentar al protectorat en el termini de 30 dies a comptar des del dia en que s’aproven.

Organització i funcionament dels Patronat o òrgan de govern de la Fundació i regulació d’altres òrgans: Composició i funcions

Dins el títol dels estatuts que regula el patronat d’un fundació cal establir quina serà la seva composició establint un número de membres determinat o un màxim i un mínim, a més de la durada dels càrrecs que pot ser indefinida i així ho ha establert el fundador.

El càrrec de patró sempre serà gratuït tot i que es pot establir la possibilitat de que algun patró pugui estar remunerat per tasques diferents al càrrec de patró prèvia declaració de responsable del patronat que acrediti en tot cas la prevalença d’interessos de la fundació.

També s’han d’establir les funcions i facultats dels patrons així com les possibles delegacions de facultats excepte aquelles que per llei són indelegables com és el cas dels acords relatius a:

 • La modificació d’estatuts
 • La fusió, escissió o dissolució de la fundació
 • L’aprovació dels pressupostos i els comptes anuals
 • Actes de disposició amb un valor superior a una vintena part dels actius de la fundació
 • La constitució d’una altra persona jurídica
 • La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius
 • La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques
 • Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable
 • L’adopció i formalització de les declaracions responsables

Dins la regulació del patronat o òrgan de govern d’una fundació s’han de regular el número de reunions del patronat, que haurà de ser mínim una a l’any, i dins el primer semestre per tal d’aprovar els comptes anuals.

Així com la forma i termini de convocatòria, el quòrum necessari per tal que la reunió sigui vàlida, el quòrum necessari per la pressa de decisions i el contingut i forma d’aprovació de les actes de cada reunió.

Finalment es regularan les causes en que es poden donar un conflicte d’interessos i els motius de renuncia o pèrdua de la condició del patró.

A més a més, del patronat com a òrgan de govern es poden regular altres òrgan so figures com el consell directiu o el director general o gerent, caldrà en tot cas preveure la composició de cada òrgan i les seves facultats.

Modificacions estatutàries i estructurals, i la dissolució

Alhora de regula els quòrums necessaris per a la pressa de decisions dels patrons es pot preveure que determinats assumptes per a la seva importància serà necessari un quòrum més reforçat.

Aquestes majories qualificades es solen establir per acords relatius ala modificació d’estatuts o les modificacions estructurals de la fundació entre d’altres.

Tant en el cas dels acords relatius a la modificació d’estatuts, com en el de les modificacions estructurals cal per tal que siguin vàlids una convocatòria expressa, acord adoptat amb el quòrum o majoria establerta en els propis estatuts i l’autorització del protectorat d’acord amb la normativa aplicable.

A més a més, en el cas de la dissolució aquest ha de venir motiva per les causes següents:

 • Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga
 • Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació
 • Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma
 • Obertura de la fase de liquidació en el concurs
 • Les altres que estableixen la llei o els estatuts

En el procediment de dissolució i destí del seu patrimoni es proposen dues possibilitats;

 • La liquidació dels actius i passius
 • La cessió global de tots els actius i passius de la fundació.

El fundador optar decidir per regular en els seus estatuts si opta per un sistema o bé vol regular els dos, un en defecte del altre.