Què cal saber sobre el model 216?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez i Cristina Costa Siles
 Font: Canva.
El model 216 és un document que s'utilitza per declarar els rendiments satisfets a persones no residents a l'estat espanyol. Font: Canva.
 Font: Canva.
Cada mes d'octubre i trimestralment cal presentar el model 216. Font: Canva.

Què cal saber sobre el model 216?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 216 és el model de liquidació de l'Agència Tributària que s'utilitza per declarar les retencions de l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

Totes aquelles persones jurídiques (entitats i empreses) i persones físiques que paguin per treballs realitzats dins del territori espanyol a persones no residents a l'estat espanyol, han de presentar el model 216, de l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

Aquest document s'utilitza per declarar els rendiments satisfets a aquestes persones no residents. Les declaracions s’han de dur a terme trimestralment, concretament entre els dies 1 i 20 del mes posterior a cada trimestre a on s'hagin abonat aquest tipus de rendes (abril, juliol, octubre i gener).

En aquest recurs s’explica en què consisteix aquest model, qui l’ha de presentar, quan, de quina manera, quan s’han de fer retencions i quines sancions pot comportar la manca de presentació.

Què és el model 216?

El model 216 és un document oficial de l'Agència Tributària que s'utilitza per declarar, per part de l’entitat pagadora, les retribucions abonades que estiguin subjectes a l'IRNR. Aquest impost grava les rendes obtingudes a Espanya per persones jurídiques (entitats o grans empreses) i físiques que no tinguin residència fiscal a l'estat espanyol.

L'Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre recull dos models de declaració de retribucions a persones no residents: el model 216 i el model 296. Mentre que el model 216 es presenta trimestralment per declarar totes les rendes i ingressar els imports retinguts que hi puguin haver, el model 296 representa un resum anual de les retribucions declarades en els models 216 presentats al llarg de l’any.

Qui té obligació de presentar el model 216?

D'acord amb l’article 31 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovada pel Reial decret 5/2004, de 5 de març, cal que presentin el model 216 totes aquelles entitats i persones físiques en l’exercici d’una activitat econòmica que paguin a altres persones físiques o jurídiques que no tinguin un establiment permanent a l'estat espanyol, en relació amb les següents categories d'ingressos:

 • Rendiments de treball.
 • Rendiments de capital mobiliari o patrimonials.
 • Rendiments d'activitats econòmiques.
 • Rendiments de capital immobiliari.
 • Rendiments de transmissió de béns immobles.

Dins d'aquests apartats s'inclouen els sous, les pensions, els dividends, els interessos, els rendiments d'accions o els lloguers de locals i habitatges, així com la prestació de serveis realitzada dins de l’Estat espanyol.

És important tenir en compte que aquesta obligació s'aplica només als pagaments efectuats a les persones residents a l’estranger, ja que les retribucions a persones residents a Espanya, independentment de la seva nacionalitat, s’han de declarar mitjançant altres declaracions tributàries.

Quan i com s'ha de presentar el model 216?

D'acord amb l’Ordre EHA/3290/2008, mitjançant la qual s’aproven els models 216 i 296, de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de no Residents, la presentació del model 216 ha de realitzar-se entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització de cada trimestre. Per tant, la declaració s'ha d'efectuar cada mes d'abril, juliol, octubre i gener, sempre i quan s’hagin abonat algun d’aquests tipus de retribucions.

En cas que no se satisfaci cap renda d’aquest tipus en un determinat trimestre, no procedeix la seva presentació. Si la declaració surt a ingressar i s'opta per la modalitat de pagament de domiciliació bancària, el termini finalitzaria el dia quinze.

En el cas del model 296, cal remarcar que es presenta dins del mes de gener de l'any immediatament posterior al qual s'han abonat les rendes. Per tant, si els imports s’han abonat durant l'any 2023, la seva presentació s'efectuarà el gener de 2024.

Ambdós models s’han de presentar de forma obligatòria en la modalitat telemàtica i, per tant, caldrà disposar d'un certificat digital per poder fer el tràmit.

Què cal incloure i què no?

Durant la presentació del model 216 és necessari que s'inclogui la següent informació:

 • Dades identificatives de la persona o entitat declarant: nom complert o raó social, i el NIF, DNI o NIE.
 • Any i període al qual pertany la liquidació.
 • Nombre de rendes subjectes a retenció. Es compta cadascuna de les rendes de forma individual, és a dir, si a una mateixa empresa o persona no resident se li han pagat tres factures en aquell trimestre, es compten tres rendes.
 • Suma de les factures sotmeses a retenció.
 • Suma de les retencions practicades.
 • Nombre de rendes exemptes de retenció: es compten amb el mateix criteri que en el cas de les sotmeses, una renda per cada factura o pagament efectuat.
 • Suma de les factures exemptes de retenció.
 • Suma total de l’import a ingressar, o marca a la casella de 'declaració negativa' en cas que totes les rendes abonades estiguin exemptes de retenció.

No s'ha d'incloure en el model 216 la informació relativa a les retencions o ingressos a compte ja declarats en els altres tipus de declaracions de retencions de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), com ara els models 111, 115 o 123.

També és important remarcar que no és necessari presentar cap alta o baixa en el cens de l’Agència tributària, mitjançant declaració censal (model 036), en relació a aquest model tributari.

En el model 296, de resum anual, s’indicarà la informació específica per a cadascuna de les rendes abonades (identificació de la persona perceptora, tipologia de renda, motiu de l’exempció de la retenció, país de residència, etc.)

Quan s’han d'aplicar retencions?

D’entrada, totes les rendes pagades a persones no residents estan sotmeses a retenció. El tipus general és del 24%.

Ara bé, si la persona perceptora presenta a l’entitat pagadora un certificat de la seva residència fiscal en un país determinat, caldrà mirar si aquell país té vigent un conveni per evitar la doble imposició amb l’estat espanyol.

En aquest cas, és possible que la renda pagada quedi exempta de retenció, o que se li hagi d’aplicar un percentatge de retenció diferent.

En qualsevol dels casos, tant els pagaments als quals se’ls ha efectuat una retenció com aquells que han sortit exempts s’han de declarar en els models 216 i 296.

Sancions per no presentar el model 216

Si una entitat ha emès pagaments a persones no residents i no presenta el model 216 durant el període establert, tindrà una sanció que serà variable en funció de si la declaració ha sortit a pagar o no, i de si la presentació fora de termini es fa amb o sense requeriment previ per part de l’administració tributària.

En cas de tractar-se d’una declaració a pagar sense requeriment previ, s'efectuarà un recàrrec d’un 1% acumulatiu per cada mes que hagi passat del termini establert de presentació. Si hi ha requeriment, aquesta sanció serà d’entre un 50 i un 200% sobre l’import deixat d’ingressar, en funció de la gravetat que determini l’Agència Tributària.

Si la declaració és negativa, la sanció seria fixa, de 200 euros en cas de requeriment previ, i de 100 euros en cas que no n’hi hagi hagut requeriment.

Respecte del model 296, la sanció seria de vint euros per cada declarat, amb un mínim de quinze declarats, excepte en cas que no hi hagi requeriment previ, que llavors serien deu euros per declarat, amb el mateix nombre mínim.

Per complir amb la normativa, és necessari que les entitats del tercer sector tinguin en compte les obligacions tributàries. Per resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.