Quin perfil ha de tenir el responsable de formació?

 Font:
Font:

Quin perfil ha de tenir el responsable de formació?

Resum: 

El responsable de formació de l'entitat realitza una tasca que requereix una sèrie d'habilitats i capacitats que són necessàries per poder realitzar-la amb qualitat. En aquesta càpsula es fa una aproximació a aquelles característiques que el responsable de formació hauria de tenir.

El responsable de formació és el formador intern?

El responsable de formació no és necessàriament el formador dels voluntaris però sovint coincideix.
Aquí ens centrarem en les característiques que hauria de tenir el responsable de formació, entenent que no és el docent. Si, a més, és docent, haurà de tenir altres característiques que no s'expliciten en aquesta càpsula.

Les tasques que realitza el responsable de formació estan relacionades sobretot amb la detecció de les necessitats formatives, l'establiment del pla de formació necessari per satisfer les necessitats detectades i/o per garantir la formació permanent, la concreció de les activitats a través de les quals es portarà a terme el pla de formació, el procés d'implementació del mateix, l'avaluació i la revisió si és el cas.

Per poder dur a terme aquests diferents processos, el responsable de formació pot estar sol o disposar d'un equip amb el que col.laborar. Sigui quina sigui la situació en què es trobi, segur que haurà de posar en comú les idees de diferents agents implicats (la direcció de l'entitat, el responsable de voluntariat, col.laboradors externs...), per tant, hauria de poder tenir unes bones habilitats de comunicació, organització i lideratge, en el sentit de ser la persona referència de tots els agents i que pugui donar resposta a totes les situacions que es vagin plantejant.

La importància de la comunicació: saber escoltar

Una de les primeres tasques que ha de realitzar el responsable de formació és la detecció de les necessitats formatives dels voluntaris, amb la col.laboració directa d'ells i del responsable de voluntariat.

La detecció de les necessitats es pot fer mitjançant diferents instruments i mètodes però segur que en algun moment del procés serà convenient poder parlar directament amb els voluntaris, en un espai adequat i durant un temps suficient per atendre tot el que sorgeixi.

En aquest sentit, el paper de la comunicació és molt important: el responsable de formació ha de saber escoltar per poder conèixer veritablement el que s'està expressant i poder retornar una resposta adequada.

També haurà de recollir les necessitats de l'entitat , que pot tenir percepcions diferents de les dels voluntaris. El responsable de formació ha de saber escoltar també el que l'entitat expressa i valorar com encaixa amb el que expressen els voluntaris.

Saber escoltar és una actitud que serveix, no únicament per poder entendre i atendre què s'expressa en quant al contingut del que es diu (missatge), sinó també per detectar com s'està dient, quins conflictes es poden estar manifestant a través de les demandes... i també permet valorar el que no es diu de manera explícita. La postura corporal, el to de veu, estar atent a les actituds dels participants, saber què i com preguntar i tractar el silenci o, contràriament, situacions obertament conflictives, són elements que el responsable de formació ha de tenir en compte per aconseguir un clima de bona comunicació entre els assistents.

En qualsevol situació en què es trobi el responsable de formació en la realització de la seva tasca serà important que sàpiga escoltar a la persona o persones amb qui es comunica, però és en aquesta primera fase de detecció on té uns especial rellevància per que estableix la base sobre la que estructurarà el Pla de Formació

La capacitat d'organització i de planificació

El responsable de formació ha d'arribar a poder establir un disseny del Pla de Formació de l'entitat. Aquest pla ha d'estar dissenyat de manera que:

Hagi tingut en compte tots els agents implicats, que no vol dir donar la raó a tots, sinó que s'han posat en joc totes les necessitats detectades i s'han determinat les prioritats: s'ha escoltat a tothom, s'ha consensuat i s'ha obtingut la implicació de tots els agents. Sense una bona i autèntica implicació de tots difícilment s'aconseguirà l'èxit.

Doni resposta formativa a tots els grups de voluntaris, facin la tasca que facin, en funció dels diferents nivells en què estiguin: s'ha valorat amb la justa mesura totes les activitats que els voluntaris porten a terme, ja sigui actuant directament o gestionant l'entitat, per tal d'abastar tots els grups de voluntaris.

Permeti mecanismes d'avaluació abans d'iniciar-se, durant la seva implementació i al finalitzar, per tal d'anar adequant-lo si és necessari. Això implica la previsió de reunions de seguiment amb els implicats (o representants), per recollir tot el que va sorgint i valorar si cal o no modificar algun punt del pla. Aquestes reunions són indispensables quan s'acaba cada activitat formativa concreta establerta en el pla. En aquest sentit també cal recordar la importància de que s'estableixi un canal de comunicació i de difusió de la informació entre tots els implicats de manera que cap persona estigui desinformada quan assisteix a una reunió.

El lideratge

És possible que el responsable de formació pugui tenir en certs moments un equip o grup de col.laboradors, interns o externs a l'entitat, amb els que ha d'organitzar una activitat formativa concreta.

Quan aquest fet es dóna, la persona de referència per la resta de col.laboradors és el responsable de formació, que actuaria com un líder de l'equip o del grup. No s'entén el líder, en el cas del responsable de formació, com la persona que té més poder des d'un punt de vista jeràrquic, sinó que és qui coneix d'una manera més àmplia i general la finalitat i el motiu pel qual s'ha format l'equip o el grup, i té el coneixement del punt de partida de tots els integrants.

Per aconseguir que aquests col.laboradors acabin treballant com un equip el responsable de formació ha de ser capaç de fomentar valors i normes interns que facilitin la dinàmica de treball i el sentiment de que s'està fent un projecte útil. Sovint poden provenir de sectors diferents i posar en comú tots els coneixements que tenen i poder treure'n profit demana una capacitat de relacionar que el responsable de formació, coneixedor de la realitat de la seva entitat i dels seus voluntaris, ha de tenir desenvolupada. La seva actitud ha de ser la de cercar solucions, mai la de quedar-se aturat en el problema, així demostra la seva bona predisposició, flexibilitat i adaptació davant del que es presenta i propicia que l'equip o grup vagi endavant.

Etiquetes: