Com gestionar els riscos psicosocials en l’organització?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Existeixen diferents classes de riscos psicosocials com els relacionats amb l’organització de la feina, les relacions socials o l’entorn laboral. Font: Canva.
És fonamental avaluar exhaustivament per detectar els riscos psicosocials que té una entitat. Font: Canva.
És fonamental avaluar exhaustiva per detectar els riscos psicosocials que té una entitat. Font: Canva.
Existeixen diferents classes de riscos psicosocials com els relacionats amb l’organització de la feina, les relacions socials o l’entorn laboral. Font: Canva.

Com gestionar els riscos psicosocials en l’organització?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Per tal de promoure un entorn laboral saludable s’han de prevenir els riscos psicosocials.

Els riscos psicosocials a la feina són els factors relacionats amb les condicions en l’àmbit laboral que poden tenir un impacte sobre la salut mental i el benestar de les persones treballadores. Aquests riscos es deriven de la interacció entre les característiques organitzatives i socials de la feina i les capacitats, necessitats i recursos del personal..

És important identificar i abordar aquests riscos per promoure un entorn laboral saludable i prevenir problemes de salut mental entre l'equip. La gestió eficaç dels riscos psicosocials pot millorar la satisfacció laboral, la productivitat i la retenció del talent. Per aquest motiu, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ofereix a les organitzacions materials que poden ajudar en la lluita contra els riscos psicosocials.

Quins tipus de riscos psicosocials existeixen?

Hi ha diferents classes de riscos psicosocials que s’han de tenir en compte.

En primer lloc, els associats a l’organització de la feina, que s’entén com la distribució, el disseny i l’exigència de l’execució de les tasques. En aquest àmbit són factors de risc les següents situacions:

 • Tenir una divisió de feina desequilibrada entre les persones treballadores que suposi que no hi hagi temps per realitzar-la dins de la jornada laboral o que el temps o el volum per fer les tasques assignades no siguin adequats.
 • Tenir una feina monòtona o que no es tinguin clars els objectius. També quan es designen tasques que no són adequades segons les habilitats de la persona treballadora.
 • Quan la tasca que es desenvolupa està carregada d’emocions.
 • No donar autonomia a la persona per fer la feina establerta o que no pugui compartir les seves opinions o idees per millorar o optimitzar les tasques.

D‘altra banda, estan els riscos ocasionats per les relacions interpersonals pel tracte o la interacció entre les companyes de feina, les caps i l’organització. A continuació, alguns exemples:

 • Desequilibri entre l’esforç i implicació de les treballadores i el reconeixement que reben.
 • Situacions de violència, discriminació o assetjament.
 • Que no hi hagi qualitat de lideratge, que les persones treballadores no sentin que tenen el suport de les persones superiors o que no hi hagi espais participatius.
 • Problemes per aconseguir conciliar la vida laboral amb la social.

Finalment, es poden trobar els riscos causats pels entorns laborals, que, tot i que no s’identifiquen com a riscos psicosocials, poden influir directament en la seva aparició.

 • No tenir els equips adequats per desenvolupar les tasques assignades.
 • No tenir un lloc de treball adequat, sigui per falta d’espai o il·luminació, tenir una temperatura inadequada o un excés de soroll.

Quins són els impactes dels riscos psicosocials?

És molt important que les entitats redueixin el màxim possible els riscos abans mencionats per millorar la salut i benestar de les persones treballadores, així com, el rendiment i la satisfacció del personal.

Tenir un bon ambient laboral millora la salut mental, perquè redueix l’aparició de malalties mentals com l’ansietat, la depressió, així com, malalties cardiovasculars, immunològiques, gastrointestinals, dermatològiques, sobrepès i efectes com la falta d’atenció, estrès o confusió, entre d’altres.

Així mateix, que les persones no es vegin afectades pels riscos psicosocials té un impacte rellevant sobre les despeses de l’administració respecte a la salut de les persones (atenció sanitària, hospitalitzacions i fàrmacs).

Finalment, cal dir que tenir un ambient lliure de riscos psicosocials té un bon impacte per a les entitats, ja que genera les següents conseqüències:

 • Augment de la productivitat i qualitat.
 • Disminució de l’absentisme i de les baixes laborals.
 • Millor ambient laboral.

Com avaluar els riscos psicosocials?

Cada entitat i departament és diferent i pot tenir unes característiques o necessitats individuals. Per aquest motiu, és crucial fer una anàlisi profunda de l’organització per detectar els riscos psicosocials als quals poden estar exposades les persones treballadores.

Tot i que existeixen diferents metodologies per avaluar els riscos psicosocials, el Departament d’Empresa i Treball explica que l’avaluació ha de complir amb els següents requisits mínims:

 • Que la metodologia estigui basada en fonaments científics, empírics i legals.
 • Es poden utilitzar eines quantitatives, com qüestionaris, o qualitatives, com entrevistes o dinàmiques de grups.
 • És important que participin les diferents persones de l’organització per tenir una visió global.
 • La responsabilitat de l’avaluació haurà de ser d’una persona o equip qualificat per a la tasca.

A més, s’ha de crear un grup de treball que lideri el procés d’avaluació. Ha de ser paritari perquè estiguin representades totes les persones treballadores. Un cop implementades les mesures que s’explicaran a continuació, s’haurà de fer seguiment i valoració dels resultats per poder ajustar i implementar el que calgui.

Com es poden combatre els riscos psicosocials?

Les entitats poden fer servir eines i recursos eficaços per combatre els riscos psicosocials. A continuació, s’ofereixen solucions segons la classe de risc.

Pel que fa als riscos relacionats amb l’organització de la feina:

 • Estudiar que l’organigrama estigui ben desenvolupat.
 • Revisar les exigències i el volum de feina de les persones treballadores.
 • Comprovar que el personal té les eines i recursos necessaris per poder desenvolupar la feina.

Amb relació als riscos ocasionats per les relacions interpersonals:

 • Preveure i comunicar clarament els mecanismes de promoció.
 • Oferir un pla de formació per a les persones treballadores.
 • Garantir la desconnexió laboral i digital i fer les reunions en estricte horari laboral.
 • Oferir horaris flexibles.
 • Incentivar la participació de les persones treballadores.
 • Tenir plans efectius de resolució de conflictes, així com, els protocols d’igualtat i assetjament sexual.

Finalment, pel que fa als riscos relacionats amb l’entorn laboral, cal destacar que és responsabilitat de l’organització tenir un espai de treball segur per a les persones treballadores amb la il·luminació, temperatura i soroll adequats.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.