Quins impostos s’han de presentar a l’abril?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Durant el primer trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.
Durant el primer trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i pagaments a compte de societats. Font: Canva.
Les organitzacions hauran de presentar els models pertinents dins dels períodes assignats per tal de no tenir sancions econòmiques.  Font: Canva.
Les organitzacions hauran de presentar els models pertinents dins dels períodes assignats per tal de no tenir sancions econòmiques. Font: Canva.

Quins impostos s’han de presentar a l’abril?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Durant el primer trimestre és possible que s’hagin de presentar una sèrie de models a l’Agència Tributària.

A l’abril s’ha de realitzar el tancament del primer trimestre. Les entitats del tercer sector que estiguin obligades a presentar les declaracions tributàries ho poden fer des de l’1 d’abril fins al 20 d’abril inclòs, o fins al 15 si es vol domiciliar el pagament. A continuació, s’expliquen els models que s’han de presentar a l’Agència Tributària durant aquest trimestre.

Declaració sobre les retencions de l’IRPF

S’han de presentar els següents models per declarar les retencions referents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

  • Model 111: aquest document és necessari presentar-lo sempre que l'entitat tingui persones treballadores en plantilla, encara que no hi hagi retencions, quan hagi pagat a persones conferenciants o quan hagi contractat serveis d'una persona que treballa per compte propi (professionals autònomes), entre d’altres.
  • Model 115: aquest model s'ha de presentar si l'organització lloga un immoble urbà (els rústics estan exclosos).
  • Model 123: document per declarar les retencions i ingressos a compte de l’IRPF, l'Impost sobre Societats o l’impost sobre la renda de no residents, quan l’entitat hagi pagat, durant el trimestre, interessos o altres retribucions de capital.
  • Model 216: cal presentar aquest model per declarar les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats que fiscalment no resideixen a l'estat espanyol.

Declaració sobre l’Impost sobre el Valor Afegit

Pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les organitzacions hauran de presentar aquests models.

  • Model 303: serveix per fer la declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
  • Model 349: document amb el qual es fa la declaració informativa de les operacions (compra o venda) de béns o serveis, fetes entre empreses o entitats d’un altre estat membre de la Unió Europea, sempre que l’entitat estigui inscrita al registre d’operadors intracomunitaris (ROI) de l’Agència Tributària.

Declaració trimestral Impost de Societats

Finalment, s’ha de presentar els següents models amb relació a l’Impost de Societats (IS).

  • El model 202: formulari amb el qual s’efectuen els pagaments a compte de l’Impost de Societats que, posteriorment, es liquida amb el model 200. Aquest model només s'ha de presentar quan la quota impositiva minorada amb les retencions (casella 599) del darrer model 200 presentat va donar una quantitat positiva.

En cas de tenir dubtes en referència a la presentació d’impostos o altres qüestions sobre la gestió d'organitzacions no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.