Les fundacions catalanes, al dia amb les seves obligacions normatives

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
La Coordinadora Catalana de Fundacions valora positivament el grau de compliment normatiu de les seves entitats. Font: Canva.
La Coordinadora Catalana de Fundacions valora positivament el grau de compliment normatiu de les seves entitats. Font: Canva.
La Coordinadora Catalana de Fundacions treballa de diferent manera per donar suport a les fundacions en temes jurídics. Font: Canva.
La Coordinadora Catalana de Fundacions treballa de diferent manera per donar suport a les fundacions en temes jurídics. Font: Canva.

Les fundacions catalanes, al dia amb les seves obligacions normatives

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

La Coordinadora Catalana de Fundacions ha avaluat diverses àrees com la necessitat de tenir el pla de prevenció de riscos laborals o el pla d’igualtat, i ha detectat un alt compliment, tot i la burocràcia administrativa.

L'informe de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que analitza la situació legal de 138 fundacions del territori, reflecteix que en la majoria de casos aquestes organitzacions no lucratives compleixen en un alt grau les obligacions de transparència, entre altres qüestions avaluades. Això, tot i les dificultats burocràtiques i la poca claredat que aporta la normativa. Sovint, per a les fundacions més petites aquestes obligacions normatives suposen un gran repte.

Fundacions molt transparents

Un dels aspectes que analitza la Coordinadora Catalana de Fundacions és el grau de compliment pel que fa a les obligacions de transparència. En aquest sentit, la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública estableix a l’article sisè la informació que han de fer pública.

Les fundacions de qualsevol dimensió (i les associacions declarades d’utilitat pública) tenen l’obligació de publicar documents relatius a les seves activitats, finalitats o missions, entre d’altres. De fet, entre les entitats observades, més del 79% compleix cadascuna d’aquestes obligacions.

Helena Solano, responsable dels serveis jurídics de la Coordinadora Catalana de Fundacions, destaca l’alt compliment en les obligacions de transparència: “És cert que hi ha molta informació per complir aquestes obligacions, tot i que nosaltres també estem treballant perquè sigui més clara”. Des de l’entitat sovint fan formacions i, a més, tenen un servei de canal jurídic “on es tracten temes com el de la transparència” i preveuen publicar un document recopilatori amb les normes que han de complir les fundacions en aquesta matèria.

Cal tenir en compte que només el 15% de les fundacions de l’estudi no té publicada la informació sobre l’estructura organitzativa i un 19,5% els seus estatuts. Aquest últim punt, pot tenir a veure amb la dificultat de les entitats petites per penjar els estatuts a la pàgina web.

D’altra banda, les fundacions que hagin rebut almenys el 40% d’ingressos d’administracions públiques o 60.000 euros estan obligades a presentar el Balanç Social. Es tracta d’una eina que han de fer servir les entitats per comunicar i justificar l’impacte social. El 37% de les fundacions participants compleix aquesta obligació, davant del 36,2% que no ho fa. Altrament, seixanta de les 138 fundacions presenten el codi de bon govern i bones pràctiques de gestió -la majoria restant o no el presenta o no l’ha de fer.

El pla d’igualtat, una obligació molt estesa

Pel que fa a les fundacions que tenen personal contractat, la gran majoria segueix les obligacions següents:

No obstant això, cal tenir en compte que el 28,8% encara no disposa de l’acord de teletreball, davant del 30,4% que sí que el té -i el 40%, que no en té l’obligació. Helena Solano admet que és una normativa relativament nova i que, per tant, “moltes ho van aplicant a poc a poc”.

Altrament, el 86,4% no compta amb un protocol de desconnexió digital. Es tracta d’un dret del personal que recullen la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’Estatut dels Treballadors i la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància. L’LOPDGDD diu que “els treballadors i els empleats públics tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar”. La manca de suficient informació sobre aquest punt també pot ser una de les raons que des de la Coordinadora valoren.

Pel que fa a les obligacions de les fundacions amb més de cinquanta persones treballadores, més del 96% compta amb el pla d’igualtat. Cal tenir present que des del setembre les entitats obligades a tenir registrat aquest protocol i que no el tinguin no podran optar a les bonificacions per a contractació.

Quant al canal de denúncies, el 56,9% -de fundacions amb més de cinquanta persones treballadores- ja té implementada aquesta via per informar d’activitats irregulars amb total seguretat per a la persona denunciant. En aquest aspecte, es tracta d’una obligació (des del 13 de juny de 2023) només per a les entitats amb més de 250 persones en plantilla (l’obligació per a les organitzacions més grans de cinquanta persones treballadores serà a partir de l’1 de desembre).

Finalment, més de la meitat de les fundacions amb més de cinquanta persones en plantilla no disposa de protocol per evitar la discriminació de les persones treballadores LGBTIQ+. Tanmateix, la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI marca que aquesta mesura serà obligatòria a partir del març de 2024. Per tant, cal destacar positivament la tasca de la vintena de fundacions que ja han treballat en aquesta qüestió.

Les traves de l’administració

Solano reconeix que les fundacions tenen iniciativa per complir la normativa, però no totes tenen la capacitat d’estar al dia: “Hi ha des de fundacions molt grans fins a fundacions molt petites, i aquestes no sempre tenen els recursos econòmics i materials”.

En aquest aspecte, les administracions tampoc faciliten la feina: “Crec que de vegades hi ha molta burocràcia i hi ha un volum molt elevat de normes que s’han de complir, i que potser no són explicades d’una manera clara per dur-les a la pràctica”. Fins i tot, poder contactar amb l’administració de vegades és complicat: “Fer-ho tot de manera telemàtica i amb formularis genèrics dificulta el contacte. Abans hi havia un tracte més personal”.

De fet, hi ha requeriments amb els quals es troben les persones treballadores de les fundacions que no entenen ni sabem com resoldre. Per aquesta raó la tasca de formació, i també d’empoderament, de les organitzacions sense ànim de lucre és tan important.

Per tal de poder veure totes les dades recollides per la Coordinadora Catalana de Fundacions es pot recuperar aquest estudi al seu portal web.

Afegeix un comentari nou