La dinàmica territorial en els projectes culturals

Imatge principal a portada: 
 Font: Wikimedia
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada ciutat, gairebé cada barri i cada carrer, tenen les seves pròpies normes, els seus propis horaris i les seves maneres de relacionar-se. Tot això cal tenir-ho molt present.

Un aspecte fonamental del treball com a entitat cultural pot ser triar on es vol posar en marxa un projecte concret i, per això, cal analitzar les característiques del territori. Un error habitual és importar projectes que s'han desenvolupat en determinades ciutats on havien estat un èxit i en la seva nova ubicació han fracassat. Les causes acostumen a ser clares, no s’ha tingut en compte les particularitats del nou emplaçament geogràfic. Cal saber qui hi viu, què li fa interessant com per seleccionar-per al nostre projecte.

Imatges secundàries: 
 Font: Wikimedia
 Font: Wikimedia
Subtitols: 
Descripció general
Dades demogràfiques
Dades sociològiques
Indicadors econòmics
Dades culturals generals
Grau de centralitat i relació amb l’entorn
Relacions amb altres territoris
Continguts: 

Especificar de quin tipus d’entorn s’està parlant, si es tracta d’un projecte estatal, regional, de ciutat, de barri,... També concretar-ne la ubicació, l’extensió, els límits i aquelles característiques determinants del territori. La distribució i evolució de la població, la xarxa de transport i qualsevol altra dada d’interès general.

Concretar el nombre d’habitants, en una distribució per piràmide d’edats i sexes, la procedència de la població, el saldo migratori del moment en concret i la previsió de l’evolució de la població a mitjà termini, tant pel que fa a dades quantitatives com qualitatives.

Avaluar la presència de minories, siguin ètniques, lingüístiques, religioses, culturals, etc. També desxifrar normes, valors, mentalitats dominants i nivells d’instrucció. Consultar les dades electorals i la seva evolució al llarg dels darrers temps.

Saber quina és la distribució de la població i de la producció per sectors econòmics. El nivell de renda per càpita i la taxa de desocupació general. També el Producte Interior Brut (PIB), si es tracta d’un país, regió o municipi.

Elaborar un inventari d’entitats culturals, per sectors, grandària, activitat, i vitalitat. Un mapa d’equipaments culturals, dels nivells d’oferta cultural, tant pública i privada com associativa i els nivells de consum d’oci i cultural.

Conèixer quina situació ocupa l’espai en qüestió pel que fa a la centralitat envers la resta del territori i el posicionament administratiu, econòmic, social i cultural. També esbrinar la repercussió del lloc sobre la dinàmica territorial i cultural.

Tenir idea de quines són les relacions administratives, econòmiques, laborals i culturals tant amb altres entitats i institucions del mateix territori com amb organitzacions similars que duen a terme accions en altres indrets.

field_vote: 

Les rodes de premsa en temps de confinament

Imatge principal a portada: 
 Font: Joan Rosinach
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquest recurs aporta algunes indicacions que poden servir a les organitzacions a l’hora de convocat les rodes de premsa en aquest període de restriccions.

El confinament del mes de març va enxampar a moltes entitats en plena preparació de la presentació de les memòries. Això va comportar la necessitat d’adaptar-les a l’estat d’alarma vigent en aquell moment o posposar-les per a més endavant. Aquesta situació ha permès elaborar algunes indicacions que poden donar pistes a les organitzacions a l’hora de convocat les rodes de premsa. Cal tenir en compte que les directrius que es mostren en aquest recurs sempre estaran sotmeses a les normes de salut establertes pels organismes competents.

Imatges secundàries: 
 Font: Joan Rosinach
 Font: Matt Chesin
Subtitols: 
Suport documental
Convocatòria prèvia
Les tres opcions de roda de premsa
Roda de premsa presencial
Roda de premsa mixta
Roda de premsa virtual
Continguts: 

En els temps actuals, s’ha d’apostar per convocatòries eminentment no presencials. Per això, és preferible fer un ús reservat de la documentació per garantir la participació dels mitjans de comunicació durant el desenvolupament de la roda de premsa. Resulta oportú no distribuir la documentació a l'inici i fer-la pública en els espais web corporatius al finalitzar les intervencions previstes i abans del torn de preguntes. D'aquesta manera s'evitarà que els mitjans es desconnectin i no facin el seguiment corresponent de l’acte.

En acabar la roda de premsa, és imprescindible enviar un correu electrònic a tots els mitjans amb tota la documentació que habitualment es lliura en la convocatòria. Aquests materials també hauran d'estar accessible a través de la pàgina web, amb les fotos de la roda de premsa, possibles imatges de recurs, unes declaracions en format àudio per a mitjans radiofònics, i un enllaç al canal de YouTube de l’entitat on es pugui consultar i descarregar l'enregistrament del desenvolupament de la roda de premsa.

Més enllà de la convocatòria de mitjans habitual per correu electrònic i amb possibles recordatoris per mitjà de trucades telefòniques, la situació actual pot suggerir la possibilitat de crear una llista de difusió a través de WhatsApp amb els telèfons de periodistes que prèviament hagin facilitat el seu contacte, fet que s'ha d'especificar amb claredat en la convocatòria de la roda de premsa. Així, es pot anar enviant successivament les imatges o documents amb les dades a mesura que es vagin presentant en la compareixença.

Tot i haver d’optar per compareixences en format virtual, en cas que les limitacions de mobilitat i les mesures restrictives es relaxin, entra la possibilitat de buscar alternatives a la roda de premsa virtual habitual i es pot pensar en una presencial o mixta. En tots els casos, és vital parar atenció a la configuració de la taula de les persones intervinents, amb mascareta i amb la distància legal. També posar tots els esforços en què es realitzi en un espai obert, com pot ser un pati interior o, fins i tot, en un espai públic.

Per tal de garantir l'aforament permès, i encara que vagi en contra de les pràctiques habituals, cal demanar confirmació d'assistència, amb les explicacions pertinents per part de l’entitat organitzadora. La distància entre la premsa i la taula informativa o el faristol ha de ser respectada igualment. Si resulta impossible oferir la roda de premsa a l’aire lliure, la sala ha d’estar desinfectar-se abans de l’assistència i un cop acabat l’acte.

L’organització també ha de posar a disposició de les persones assistents gel hidroalcohòlic, i vetllar pel manteniment de la distància de seguretat en tot moment, tant entre la premsa com entre les persones compareixents. Els lavabos han de romandre tancats i la sala ventilada després de l’esdeveniment. Si es reparteixen dossiers i/o bolígraf abans de la presentació, cal fer-ho amb guants i mascareta.

Una bona alternativa en moments de menys restricció pot ser habilitar canals digitals per al seguiment en directe que es combinin amb l'assistència presencial. Per exemple, redactors/es via digital i fotògrafs i televisió presencials. En cas que es decideixi aquest format, és important tenir en compte que cal donar resposta tant a periodistes que es troben in situ com a professionals de la comunicació que ho segueixen en la distància.

Per aquest motiu, resulta necessari establir canals estables i segurs entre les persones que duen a terme la intervenció i la resta de personal assistent. S’ha d’establir com i quan es faran les preguntes i quina informació es dona abans, durant i després de l’acte. Per a una millor organització, seria important sol·licitar al mitjà de comunicació el perfil de les persones que s’enviaran.

Com en la combinada, en aquest format és imprescindible assegurar-se que les capacitats tècniques permeten aquesta opció, ja que si no és així pot resultar contraproduent i l’acte pot acabar sent caòtic. Cal cuidar que tothom pugui preguntar, com passa en el cas de la combinada, i que les qüestions no es quedin a l’aire. En aquest context, la funció de la persona moderadora és fonamental per controlar cada pregunta i també el temps de resposta.

field_vote: 

6 consells per a l’èxit d’una videoconferència

Imatge principal a portada: 
 Font: Petr Machacek
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

No sempre serà possible solucionar certs problemes, com poden ser la falta d’un espai adequat, el silenci necessari o qüestions tècniques. No obstant això, hi ha diversos elements a considerar.

Les reunions digitals han vingut per quedar-se. D'un ús esporàdic han passat a tenir el seu propi espai en les formes de treball. Durant la situació de confinament, les reunions virtuals van servir d’assaig i aprenentatge, però una vegada establertes com a eina comunicativa, cal començar a aplicar algunes claus amb la finalitat que aquestes trobades siguin cada vegada més efectives, més còmodes i més atractives.

Imatges secundàries: 
 Font: Petr Machacek
 Font: Tirza van Dijk
Subtitols: 
La connexió
L’espai
La preparació
La il·luminació
La col·locació
Les desconnexions
Continguts: 

Si es tracta d’una trobada amb l’assistència de moltes persones, la funció de la persona moderadora és fonamental per evitar la superposició de les intervencions. Abans de començar, cada participant ha de comprovar la connexió, tant d'àudio com de vídeo, i tenir activada la càmera de l'ordinador i la de l'aplicació que s’utilitza. És interessant comprovar a la vista prèvia què és el que veuran les altres persones assistents. Algunes aplicacions ofereixen la possibilitat de difuminar o ocultar el fons.

En aquest sentit, si darrere de la persona que assisteix a la reunió es mostra una paret blanca i una il·luminació bona, és recomanable no canviar el fons, sinó l'efecte croma pot acabar distorsionant la imatge. També cal tenir en compte que pot estar activat l’enregistrament de la reunió i que en alguns moments pot ser necessari ocultar o compartir la pantalla i, per això, s’ha d’estar a l’aguait per saber en cada moment què s’està veient a la reunió.

El 50% de les persones que assisteixen a una videoconferència passa el 60% del temps mirant el que envolta a la persona que té la paraula. Així doncs, a poder ser, és interessant trobar un espai lliure. Una llibreria, per exemple, ofereix molta informació sobre la persona i permet llegir allò que apareix darrere. En aquest sentit, cal tenir cura de quines fotos es veuen i tenir consciència de la informació que ofereix l’espai que s’ocupa. L’entorn ha d’estar ordenat i és primordial avisar a altres persones de la casa per evitar situacions incòmodes i interrupcions.

Abans de començar la trobada pròpiament, i una vegada s’ha confirmat que tots els aspectes tècnics funcionen correctament, és moment de preparar-se: beure aigua, vetllar per la imatge personal i comprovar el cable de la bateria, per no haver-se d’aixecar a mitja reunió. Cal assegurar-se que allò necessari està tot a mà. Pel que fa a la càmera, ha d'estar una mica per sobre de la línia dels ulls i en casa de disposar d’un teclat independent del portàtil, no està de menys utilitzar-lo i elevar l’ordinador personal.

Sovint no es pot triar ni millorar. La il·luminació és important, la cara s'ha de veure amb claredat, ja que ajuda a l'altra persona a comprendre millor el discurs. La gestualitat facial i corporal són importants en un context de distància social. El millor, sempre que es pugui, és una il·luminació el més natural possible. En cas que sigui inviable, es pot millorar amb il·luminació indirecta, projectant en un foli en blanc davant una llum potent, per exemple. Això si, mai no s’ha de fer ús d’un focus que es coli en càmera i obligui a la resta d’assistents apartar la vista de la pantalla.

La il·luminació des del darrere deixa la persona en zona fosca i el missatge perd força perquè la gestualitat facial no li dóna suport. Pel que fa a la il·luminació des de davant, acostuma a ser la més còmoda, a no ser que doni de ple al rostre. En cas d’utilitzar cortines o persianes, cal assegurar-se que el tall no cau sobre la cara ni dibuixa efectes estranys sobre la imatge. En el supòsit que s’opti per una il·luminació lateral, és important tenir en compte que ambdós costats de la cara tenen suficient llum per no donar una sensació de penombra.

En una conversa o en una reunió presencial, es té major control sobre el context amb una sèrie d’elements que tothom té més o menys assimilats. Un acostament físic, per exemple, o un gest de proximitat, ajuden a recuperar l'atenció de la persona a qui va dirigit. Tanmateix, això no passa en la videoconferència perquè tothom percep el mateix gest, tot i que amb total seguretat no s’interpretarà de la mateixa manera per part de les persones assistents.

Aquesta és la raó per la qual s’ha de ser molt conscient de la situació i tenir cura de totes aquelles coses sobre les quals es pot influir. Entre altres, evitar que les mans apareguin de forma agegantada, per la proximitat de la càmera, o que la cara ompli la totalitat de la pantalla, donant la sensació a la resta de participants que també s’està envaint el seu espai. També cal estar alerta amb la vestimenta, algunes vegades el fet de portar roba adequada només per allò que surt a càmera, camisa i pantalons de pijama, per exemple, pot portar a males jugades.

En el moment en què es dona per acabada una intervenció és important tancar, com a mínim, el micròfon. Si és el cas que es dona per finalitzada la presència d’una persona i la resta segueix amb la reunió, és imprescindible que aquesta tanqui tant el micròfon com la càmera, per evitar sorpreses de mal gust o que s’enxampi algun comentari. Sigui com sigui, el que és més segur en cas de marxar definitivament de la trobada és l’opció de sortir de la plataforma i, fins i tot, apagar el dispositiu des del qual s’ha seguit, si és possible.

field_vote: 

Principals característiques del treball en xarxa

Imatge principal a portada: 
 Font: Clint Adair
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquest recurs posa sobre la taula els beneficis d'entrecreuar punts de vista, recursos i coneixements amb altres agents vinculats a l'entorn.

El treball en xarxa fa referència a la col·laboració que dos o més agents estableixen partint de l'atenció a un cas o projecte comú. En el món associatiu, és habitual posar en marxa accions, activitats i iniciatives comunes entre diverses entitats i també entre diferents departaments d’una mateixa organització. Aquest recurs fa una mirada àmplia a les característiques del treball en xarxa, posant sobre la taula els beneficis d'entrecreuar punts de vista, recursos i coneixements amb altres agents vinculats a l'entorn i a l'àmbit de treball.

Imatges secundàries: 
 Font: Clint Adair
 Font: Natalie Pedigo
Subtitols: 
Què és?
Què implica?
Per què treballar en xarxa?
Com és el treball en xarxa?
Principis
Iniciativa i impuls
Fases de la construcció d’una xarxa
Continguts: 

Treballar en xarxa respon a tres accions principals: pensar, comunicar i actuar. I dur-les a terme compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, i maximitzant la relació entre les diverses accions. Treballar en xarxa no és només distribuir tasques entre membres d’un grup, sinó que ha de servir per sumar coneixements i competències amb l’objectiu d’aconseguir un corrent natural en què la comunicació global i immediata faciliti la gestió tant de recursos com de projectes.

El treball en xarxa implica el contacte continuat entre els diferents agents que formen part de l’organització, tant a nivell horitzontal com vertical. Convé que tothom prengui consciència que el treball en xarxa es un procés simbiòtic en què cada persona, de forma individual, i cada entitat, de forma col·lectiva, en treuen un rendiment. Pot ser en forma de consecució d’un projecte, de posada en marxa d’una iniciativa o d’aconseguir accés a una font de finançament. Això fa que hi hagi d’haver consensos i, en alguns casos, deixar de banda interessos propis.

Com s’han comentat fins ara, la cooperació entre organitzacions és una suma de capacitats i de recursos que, per tant, cal aprofitar i complementar. Treballar en xarxa permet identificar-ne i obtenir-ne de nous, poder dur a terme projectes amb major abast i que siguin coherents i evitin certes contradiccions que poden aparèixer quan es proposen de manera individual. I és que el treball en xarxa facilita l’aparició de projectes de col·laboració tant entre departaments (vertical) com entre organitzacions (col·laboracions entre entitats).

Probablement no és senzill que les persones, majoritàriament acostumades a treballar de forma individual, s’adaptin fàcilment al fet de treballar en xarxa. En aquest context hi té un paper clau l’organització, que ha de reforçar la motivació per cooperar entre els agents, mitjançant la millora de la formació en aquest àmbit. El treball en xarxa també comportar incrementar els espais per al coneixement mutu, dedicant més temps a la coordinació, sensibilitzant i aconseguint el suport de les Administracions Públiques en la coordinació associativa.

El treball en xarxa es basa en els següents principis:

 • Objectius comuns: Els objectius de la xarxa no poden ser aliens als objectius particulars de cadascuna de les organitzacions, sinó que han d’estar inclosos, en tot o en part.
 • Acció comuna: El treball en xarxa és comunicació i cooperació per a l’acció.
 • Sinergia: Les entitats compten amb diferents capacitats, habilitats, coneixements, recursos, etc., que són útils per a altres entitats.
 • Horitzontalitat: Les relacions i la presa de decisions entre els col·lectius i entitats que treballen en xarxa són entre iguals.
 • Pertinència participativa i compromís: En una xarxa no serveix enviar representats ni contribuir a les despeses, si no hi ha implicació efectiva i participació activa. S'assumeix responsabilitat i risc, és a dir, l’entitat se solidaritza amb el projecte col·lectiu.
 • Autonomia i relació entre les parts: Les entitats que treballen en xarxa compten amb plena autonomia per decidir envers el desenvolupament de les seves tasques particulars. El funcionament és descentralitzat.
 • Simplicitat i flexibilitat organitzativa: La xarxa no és una finalitat sinó que esdevé un mitjà per aconseguir els objectius comuns. Això permet, entre d’altres, una adequació sempre que sigui necessari.
 • Comunicació: Aquesta és recíproca. El diàleg permanent i l’intercanvi d’idees són essencials.
 • Construcció i gestió col·lectiva del coneixement: El coneixement i la informació no es reserva per a una part de la xarxa. No s’amaga, es comparteix tot.
 • Avaluació i aprenentatge permanent: Permet aprendre la pròpia i de l’experiència aliena. No es para d’aprendre.

El treball en xarxa necessita l’impuls, la iniciativa i la tasca de persones i d'entitats concretes que dinamitzen la pròpia xarxa. El lideratge ha de ser compartit perquè, com s’ha remarcat des del principi, es tracta de sumar els esforços i les capacitats de les persones que en formen part. Tanmateix, és necessari que hi hagi persones que, en certa manera passin al davant, afavorint i facilitant la participació de la totalitat de membres de la xarxa.

La xarxa ha de partir d’una organització que es concreta en les següents fases:

 1. Construcció de la identitat de la xarxa. Es fa un coneixement mutu, s’identifiquen els àmbits de treball conjunt i les necessitats, es concreten els valors i principis d’actuació i s’elaboren els documents inicials que defineixen les característiques, els protocols, els recursos i la funció de la xarxa.
 2. Activació de la xarxa. Es concreten els objectius i els plans de treball, es defineixen els escenaris de futur, les estratègies d'actuació i els processos de col·laboració. Es crea el calendari d’actuacions, es consensuen les funcions i es concreten els sistemes de coordinació i seguiment dels projectes i plans de treball.
 3. Consolidació de la xarxa. Tenen lloc les sessions de treball, hi ha la rendició de comptes dels objectius i plans assolits, i s’estableixen els rituals i bones pràctiques complementàries.
field_vote: 

8 reptes de les entitats en l’era post Covid-19

Imatge principal a portada: 
 Font: Jametlene
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Comença a resultar imprescindible tenir capacitat per gestionar la incertesa, des de les necessitats i urgències fins a les prioritats.

Afrontar la pandèmia de la Covid-19 s’està convertint en un autèntic repte per a la població mundial i això té repercussió en tots els àmbits. El tercer sector no n’és pas una excepció i més encara quan aquesta crisi s’està acarnissant amb els col·lectius més vulnerables. Comença a resultar imprescindible tenir capacitat per gestionar la incertesa, des de les necessitats i urgències fins a les prioritats i, per tant, conèixer totes les possibles conseqüències d’aquesta situació esdevé clau.

Imatges secundàries: 
 Font: Jametlene
 Font: Javier Allegue
Subtitols: 
Transformació digital
Diversificació de la captació de fons
Comunicar per existir
Organització de les dades
De l’estratègia a l’acció
Juntes i equips tècnics, de la mà
Noves necessitats
Relleu generacional
Continguts: 

La transformació digital es preveu una peça clau en l’engranatge del futur de les organitzacions. Cal tenir clar com s’incorpora a la visió estratègica de l’entitat, amb els riscos i oportunitats que això pot generar. Així mateix, és important pensar com es digitalitzen els continguts per millorar l’eficiència, la velocitat o l’experiència d'usuari/ària. Les eines digitals han d’estar al servei de les persones i capacitar-les.

Els recursos públics poden anar a la baixa i, en cas que no sigui així, les administracions apostaran per finançar projectes estretament lligats al context Covid-19. Així mateix, els fons europeus seran centralitzats i difícilment arribaran a escala municipal i local. Encara que les grans convocatòries de subvencions sembla que es mantindran, resulta imprescindible començar a explorar noves vies de captació de fons.

És moment de la creativitat a l’hora de cercar com es financen alguns projectes i iniciatives que les entitats i organitzacions volen tirar endavant. Les plataformes de captació de fons i micromecenatge habituals comencen a estar saturades i es fa difícil que potencials donants facin donacions a través dels portals webs. L’estratègia de captació de fons i de comunicació han d’anar de la mà.

Estretament lligat als punts anteriors, és crucial que les entitats destinin esforços i, si pot ser, recursos, a explicar la seva tasca. Només així serà possible arribar al públic i que aquest es fidelitzi amb l’organització. Planificar la comunicació és una de les inversions prioritàries perquè tot allò que fa l’entitat no quedi en un sac buit i es dilueixi entre el fotimer d’informació que arriba a potencials donants, col·laboracions i persones voluntàries.

La dificultat de gestionar correctament les dades que arriben a l’entitat és també un dels aspectes que preocupen a les associacions. Moltes no disposen de dades sobre els socis i sòcies potencials, empreses col·laboradores o entitats amb les quals es poden realitzar projectes conjuntament. Tenir una bona organització d’aquestes dades permet agilitzar tràmits i fer més eficients les comunicacions.

Són moltes les organitzacions que tenen clara i ben treballada l’estratègia però són incapaces de baixar aquesta idea a nivells inferiors, és a dir, transformar-la en accions concretes. El context actual no permet excessives pauses i gestionar prioritats i tasques és urgent i primordial per no malgastar temps i energies en la cerca de recursos, tant materials com humans.

La nova realitat ha d’acostar, encara que no pugui ser físicament, les juntes, els equips tècnics i la base social. Això farà que flueixin les relacions i augmentarà la implicació de tots els agents implicats. A partir d’ara, serà més important que mai que les organitzacions prioritzin les persones i les posin al centre, dinamitzant i cohesionant la base social per apoderar i potenciar el paper de les juntes i els equips.

Ha arribat el moment de tornar-se a plantejar aquells objectius previstos i establerts fa un temps perquè és probable que el nou context porti a la impossibilitat d’assolir-los. Els equips s’hauran de posar de nou a treballar per redefinir els objectius i fer-ho de manera conjunta, mitjançant focus grups i amb la presència de persones que tinguin tasques diverses encomanades en el si de l’entitat.

La redefinició dels objectius va en consonància amb les noves necessitats aparegudes enmig de la pandèmia. És evident que no hi ha sector, tant de població com empresarial, que no en pateixi les conseqüències, però cal prestar atenció a aquells col·lectius en què més afectació pugui tenir la pandèmia. Així doncs, cal repensar quines són les necessitats actuals i futures, vincular-les a l’entitat i adequar-ne les expectatives.

Són moltes les entitats i organitzacions que la seva tasca depèn, en major o menor grau, de la implicació del voluntariat. Les persones amb major temps lliure acostumen a ser les d’edats més avançades, menys habituades a l’ús de les noves tecnologies. Serà clau cercar eines perquè el públic més jove s’acosti a les entitats, s’impliqui i apoderi a la gent gran per poder seguir fent la seva tasca de forma habitual.

field_vote: 

Bones pràctiques en la inserció laboral de dones víctimes de tràfic

Imatge principal a portada: 
 Font: Priscilla du Preez
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Són fruit d’una trobada europea d’intercanvi d’experiències i de debats sobre les oportunitats i reptes, la provisió de serveis i l’atenció social.

El projecte ‘HEAL - enHancing rEcovery and integrAtion through networking, empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking’ té com a objectiu facilitar la integració de les dones nacionals de països extracomunitaris víctimes del tràfic amb fins d'explotació sexual a Itàlia, Grècia, Espanya i Romania.

Imatges secundàries: 
 Font: Priscilla du Preez
 Font: Christian Lue
Subtitols: 
Suport individual
Plataforma de treball en xarxa
Entrega de certificats
Formació en habilitats
Acompanyament i preparació
Intercanvi d’experiències
Coneixement del marc jurídic
Identificació de la trajectòria professional
Continguts: 

El suport individual a supervivents de tràfic serveix per definir els seus objectius d’integració en el mercat laboral, entre altres reptes del seu projecte vital, des d’un enfocament holístic. La integració al mercat laboral està basada en un model de competències que analitza les tasques desenvolupades per les dones al llarg de la seva trajectòria. N’és un exemple el Programa Rai de l’estat Espanyol.

Consisteix en una plataforma en la qual les persones s'inscriuen per rebre suport en l’àmbit laboral i registren la seva experiència professional i el seu nivell d'educació. D’aquesta manera,, si una empresa necessita contractar personal amb una formació específica, l’organització que gestiona la plataforma es posa directament contacte amb elles i presenta a les empreses les possibles candidatures. És el que du a terme la Plataforma Progress d'ACNUR, a Grècia.

El programa és gestionat per dones que han sobreviscut al tràfic amb fins d’explotació sexual i està dirigit a persones que han passat pel mateix. Es tracta del lliurament de certificats d'habilitats i competències adquirides prèviament.

‘Opportunities for Qualified Women in the EU’ té com a objectiu construir un protocol per afavorir un reconeixement més integral i inclusiu de les competències professionals i definir nous camins per a l’adquisició de competències transversals per a dones en risc d’exclusió. Ofereix una eina d'autoavaluació de competències toves en línia i una formació de 25 hores per al seu desenvolupament per a dones pertanyents a grups vulnerables.

L’assistència directa a les dones extracomunitàries víctimes del tràfic permet aportar eines perquè elles puguin poder realitzar satisfactòriament entrevistes de treball, les ajudi en l’elaboració del seu currículum i els doni suport durant els dos primers mesos d'incorporació a l'ocupació. Aquest programa és una iniciativa de l’organització A21 de Grècia.

La iniciativa consisteix en el fet que les entitats que gestionen aquest tipus de programes intercanviïn visions, impressions i experiències amb les empreses que hagin contractat empleades estrangeres. L’objectiu és el de promoure els avantatges i preparar-se per als desafiaments que pot suposar a les organitzacions prendre aquest tipus de decisions.

Resulta impensable que les empreses tinguin coneixement del marc jurídic existent en matèria de contractació de grups vulnerables. Per aquest motiu, les entitats han d’aportar les eines i recursos necessaris perquè això sigui possible i no resulti un inconvenient a l’hora de contactar persones d’aquest col·lectiu.

El Fòrum réfugies-Cosi és una organització sense ànim de lucre que compta amb professionals socials expertes en donar suport a persones refugiades i migrades. Acompanyen a les supervivents en l'accés al mercat laboral, proporcionant suport específic, en la identificació de les seves competències i habilitats i en la determinació de la seva trajectòria professional.

field_vote: 

Del pla a la tasca: l’abast de la planificació

Imatge principal a portada: 
 Font: Felipe Furtado
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Els termes pla, programa, projecte, activitat i tasca porten a certa confusió. En aquest recurs s’explica la diferenciació entre aquests conceptes.

Sovint, els termes pla, programa, projecte, activitat i tasca porten a certa confusió. Si bé aquests mots en el llenguatge corrent es poden utilitzar indistintament, dins de l'argot de la planificació existeix una convenció internacional que li atorga abasts molt diferents. I encara que a la pràctica en certs països no s'atenen amb freqüència a aquest cànon, és convenient saber que cada un d'aquests termes indica diferents nivells de concreció.

Imatges secundàries: 
 Font: Jeshoots
 Font: Felipe Furtado
Subtitols: 
Pla
Programa
Projecte
Activitat
Tasca
Continguts: 

És el nivell màxim en termes de planificació. Habitualment està impulsat per les persones amb major responsabilitat i compta amb un conjunt de directrius estratègiques que volen donar resposta a una situació no desitjada. El seu abast fa referència a les decisions de caràcter general que expressen les prioritats, l'assignació de recursos, les estratègies d'acció i el conjunt de mitjans i instruments que es faran servir per assolir els objectius proposats. És, en altres paraules, el paràmetre tècnic-polític dins el qual s'emmarquen els programes i projectes.

Com a exemples de pla es trobarien el Pla estratègic de turisme de Catalunya.

Els programes venen a ser un conjunt organitzat, coherent i integrat d'activitats, serveis o processos de naturalesa semblant. Són la primera eina per al desenvolupament de plans i es troben un esglaó més baix a la planificació, més a prop del nivell operatiu. D’aquesta manera es pot parlar de programa de la tercera edat, programa de construcció d'escoles, programa de salut infantil, etc. Es pot afirmar, doncs, que diversos programes fan operar un pla mitjançant la realització d'accions orientades a aconseguir els objectius proposats dins d'un període determinat.

Un programa està constituït per un conjunt de projectes i, com a exemple hi ha el Programa de desenvolupament rural de Catalunya.

Els projectes són la unitat més operativa. Han de recollir la màxima informació possible referent a una situació i proposar, d’una forma explícita i altament definida, les accions que s’han d’implementar per dur-la a terme per aconseguir els objectius específics. La diferència entre un programa i un projecte es troba, principalment, en la magnitud, diversitat i especificitat de l'objectiu que es vol assolir o l'acció que es vol realitzar: si és complexa, s’haurà de desenvolupar a través d’un programa amb diversos projectes; si és senzilla, un simple o únic projecte podrà fer-la possible.

L'activitat és la unitat mínima de planificació i indica el nivell màxim de concreció de l’actuació d’un projecte. Està integrada per un conjunt de tasques que constitueixen el nivell executiu immediat de planificació i que impliquen accions específiques sense que es puguin considerar unitats de planificació. Les activitats són el nivell productiu d’un projecte i expressen actuacions pràctiques. Hi ha una sèrie de recomanacions a tenir en compte per tal de planificar-les adequadament:

 • Triar aquelles activitats que permetin un compliment idoni dels objectius operatius.
 • Ordenar temporalment les activitats que es realitzaran a través d’un calendari.
 • Conèixer els recursos necessaris i dels que es disposa per fer les activitats.
 • Preveure i sistematitzar les tasques que s’han de materialitzar per desenvolupar les activitats.

La tasca és l'acció d'una activitat amb un grau màxim de concreció i especificitat. Un conjunt de tasques configura una activitat, entre les moltes que cal dur a terme per concretar un projecte. A continuació es mostra un exemple il·lustratiu a tall de resum de tot allò que s’ha explicat fins ara, des del pla i fins a la tasca.

 • Pla: Pla d'educació.
 • Programa: Construcció d'edificis escolars.
 • Projecte: Construir l'edifici escolar en un municipi concret.
 • Activitat: Aixecar les parets de l’edifici.
 • Tasca: Preparar el morter de formigó.
field_vote: 

6 punts per redactar els estatuts de la Unió Temporal d'Entitats

Imatge principal a portada: 
 Font: Dylan Gillis
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Es pot considerar un instrument de col·laboració que sorgeix a conseqüència d’un contracte de tipus associatiu, de caràcter temporal i per a l’execució d’un contracte.

D’acord amb la normativa vigent, una Unió Temporal d’Entitats (UTE) es defineix com “un sistema de col·laboració entre vàries (entitats) per un temps cert, determinat o indeterminat, per al desenvolupament o execució d’una obra, servei o subministrament”. Per tant, es pot considerar un instrument de cooperació entre entitats que sorgeix a conseqüència d’un contracte de tipus associatiu, de caràcter temporal i per a l’execució d’un contracte de l’administració pública.

Imatges secundàries: 
 Font: Dylan Gillis
 Font: Hannah Busing
Subtitols: 
La denominació i l’objecte
La durada i la data d’inici de les operacions
El domicili fiscal i les aportacions
Els òrgans socials
La participació i la responsabilitat
El criteri d’imputació de resultats i altres pactes
Continguts: 

Estarà formada per les raons socials d'una, diverses o totes les entitats que la integrin i, a continuació, se seguirà de l’expressió "Unió Temporal d'Entitats, Llei .. / .., nombre ...". Pel que fa a l’objecte de la UTE, aquest vindrà a ser el desenvolupament, l’execució del servei o obra adjudicada i totes aquelles activitats complementàries o accessòries necessàries.

Les UTEs han de tenir una durada idèntica a la del servei o de l’obra que constitueixi el seu objecte. No podrà excedir de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti de contractes que comprenguin l’execució d’obres i explotació de serveis públics que, en aquest cas, la durada màxima serà de cinquanta anys. Per evitar problemes, es pot indicar que la UTE començarà les seves operacions el dia de la signatura de l’escriptura fundacional, per exemple.

El domicili fiscal vindrà a ser el mateix que el de l’entitat que porti la gerència comuna. Pel que fa a l’aportació de capital social, no hi ha un mínim. Les entitats, de fet, no acostumen a constituir cap fons operatiu inicial i es regula que les aportacions es produiran amb posterioritat a la seva constitució, en funció de les necessitats que es vagin produint, en proporció a la seva participació o a les tasques efectivament realitzades per cadascuna de les entitats.

D’una banda, els estatuts regulen la gerència única. Per tant, es fa necessari indicar el nom de l’entitat que l’assumeix i la persona que n’ocupa el càrrec, amb el seu domicili. Aquesta gerència única ha de comptar amb poders suficients de totes i cadascuna de les persones membres per exercitar els drets i contreure les obligacions corresponents. Les actuacions es realitzaran per part de la gerència, nomenada a tal efecte, fent-ho constar així en tots els actes i contractes que se subscriguin en nom de la UTE.

De l’altra, es pot constituir també un comitè de gerència que vindria a ser el màxim òrgan de decisió de la Unió. Els estatuts determinaran la forma de funcionament del comitè de gerència, la periodicitat de les reunions, la forma i el contingut de les convocatòries, el quòrum necessari per a les reunions, la manera d’adoptar els acords, i l’aprovació de les actes, etc.

Els estatuts han de recollir la proporció o el mètode per determinar la participació de les diverses entitats que configuren la UTE en la distribució dels resultats o, si s’escau, en els ingressos o despeses. Així mateix, també ha de constar-hi la responsabilitat solidària i il·limitada de cada una de les entitats integrants respecte a les operacions realitzades.

La conformació de qualsevol UTE ha de tenir en compte en la redacció dels seus estatus com es realitzarà el criteri d’imputació de resultats i, si s’escau, també el compte d’ingressos i despeses. A més, aquest document fundacional podrà aportar i regular altres pactes i condicions especials que les entitats atorgants considerin convenients i de rellevància.

field_vote: 

Com diferenciar entre un equip i un grup de treball?

Imatge principal a portada: 
 Font: Pascal Swier
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

No hi ha fórmula bona o dolenta, i el desenvolupament i la posada en pràctica d'un o altre tindrà a veure amb els reptes que es proposi l’entitat.

En l’àmbit associatiu, el treball en equip i la creació de grups de treball sempre han estat pedres angulars de projectes i iniciatives. Per la seva forma d’actuar i de realitzar les tasques, difícilment es trobarien entitats o organitzacions en què alguna es du a terme de forma individual. Tanmateix, entre el concepte d’equip i el de grup sempre hi ha hagut certa confusió, perquè en aparença poden resultar similars, però en la pràctica no és així.

Imatges secundàries: 
 Font: Pascal Swier
 Font: Hans Peter Hauser
Subtitols: 
Independència col•lectiva
Sentiment de propietat
Talent al servei de l’èxit
El paper individual
Comunicació desigual
Coordinació pròpia
Ordre jeràrquic
Continguts: 

Les persones integrants del grup treballen de forma independent i, només de vegades i per interessos creuats, interaccionen amb altres membres. En canvi, en un equip, els i les membres reconeixen la seva independència però entenen que les metes de l’equip estan per sobre de les personals i resulten més senzilles d’assolir amb el suport mutu. En els equips no s’acostuma a perdre temps en baralles a la cerca d’interessos personals a costa dels altres.

En els grups, cadascú tendeix a posar l’atenció en la seva tasca perquè no està suficientment implicat en la planificació dels objectius de la unitat, ja que probablement no s’ha preguntat quin pot ser el millor plantejament, sinó que només s’ha indicat què s’ha de fer. Pel que fa als equips, el sentiment de propietat cap a la feina i al treball col·lectiu és elevat perquè hi ha un compromís evident amb les metes que els i les integrants han ajudat a establir, la qual cosa permet que s’hagin d’assumir com a pròpies.

En els equips es contribueix a l’èxit de l’organització aplicant el talent i el coneixement propis per assolir els objectius col·lectius. En aquest sentit, cada individu és especialista en una tasca concreta i, per tant, necessita l’aportació d’altres membres per poder aconseguir el repte comú plantejat. En els grups de treball, les persones que l’integren tenen formacions i capacitats similars, i solen realitzar un treball en què normalment no hi ha tasques complementàries.

Sovint, en l’ambient d’un grup es copsa certa desconfiança en les motivacions de companys i companyes, principalment perquè es fa difícil entendre el paper de l’altra persona. De vegades, fins i tot l’expressió d’opinions i el desacord es consideren actituds divisòries o afeblidores. Els components de l’equip treballen al voltant d’un clima de confiança per expressar obertament idees, opinions, desacords i sentiments. Les preguntes hi són ben rebudes.

Existeix una certa visceralitat en les comunicacions que impedeix establir una vertadera comprensió quan es parla de grup. En alguns casos, s’arriben a establir dobles jocs i trampes a l’hora de transmetre la informació. Això no ocorre quan es tracta d’un equip, en què la comunicació és oberta i honesta i tothom posa de la seva part per entendre els diversos punts de vista existents. En un equip s'estrenyen llaços i hi ha una relació més propera, més intensa.

Un equip requereix de coordinació, cooperació, eficàcia i eficiència a l'hora de desenvolupar les tasques que s’han de dur a terme, amb un calendari i un seguiment exhaustiu d’aquest. Mentrestant, les persones que componen un grup realitzen les seves tasques d'acord amb la seva pròpia organització i manera de treballar individualment. Tot i que els i les membres del grup també reben una bona capacitació, sigui per part de persones que supervisen o d’altres membres, es limiten a fer-nu ús només quan intenten aplicar-la a la seva tasca.

La jerarquia és una altra de les diferències entre un grup i un equip. En un equip, aquesta no acostuma a existir, almenys de forma molt plausible. Si bé és cert que l'equip serà dirigit o capitanejat per una persona, tampoc no ho és menys que en la posada en pràctica hi ha una igualtat gairebé general entre totes les persones membres. En canvi, en el grup si que es troben nivells de jerarquia per diferenciar membres, posicions, tasques i llocs que ocupen.

field_vote: 

7 plataformes de finançament col·lectiu digital

Imatge principal a portada: 
 Font: Fabian Blank
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Els projectes de finançament col·lectiu s’han erigit com una fórmula per assolir alguns reptes que es plantegen les entitats.

És un fet evident que les plataformes digitals fa temps que també han arribat al tercer sector i, com era d’esperar, la captació de fons és una de les finalitats per a les quals s’utilitzen. Els projectes de finançament col·lectiu s’han erigit com una fórmula per assolir alguns reptes que es plantegen les entitats, permetent la connexió entre potencials donants que col·laboren, de forma altruista, amb causes socials.

Imatges secundàries: 
 Font: Fabian Blank
 Font: Kelly Sikkema
Subtitols: 
Wapsi.org
Lilo
Teaming
Goteo
Giving Tuesday
Mi grano de arena
iWOPI
Continguts: 

Aquesta plataforma permet la captació de fons a través de la compra en línia i de manera totalment gratuïta. La seva forma de funcionar consisteix en el fet que cada vegada que una persona usuària fa una compra en algun dels més de 200 ‘eCommerce’ associats a Wapsi.org, un percentatge es destina a l’entitat que escull el comprador/a sense augmentar el preu de la seva compra. És un sistema idoni per aconseguir donacions d’un públic acostumat a dispositius digitals, ja que no es necessita gastar més diners, únicament fer uns clics.

Lilo també utilitza el desenvolupament de les noves tecnologies en la cerca de l’obtenció de donacions gratuïtes. En aquest cas, ho duu a terme gràcies a les recerques que realitzen les persones usuàries d’internet i que la plataforma transforma en donacions destinades a diferents causes solidàries que poden finançar projectes socials i mediambientals. És molt recomanable per a un públic que utilitza Internet en el seu dia a dia i que no disposa de grans recursos econòmics.

Aquesta és una plataforma de microdonacions que es basa en l’aportació mensual d’1 euro a través de diversos grups solidaris que donen suport a una causa concreta. Els i les donants de Teaming es converteixen en ‘teamers’ que van augmentant en nombre a mesura que avança el temps. A major nombre de ‘teamers’, la recaptació mensual per a l’entitat també és més alta. Es tracta d’un sistema interessant per a la captació de persones que no volen comprometre’s a una quota gaire elevada o que fa poc temps que formen part de la base social de l’organització.

Goteo és una de les plataformes pioneres en captació de per a projectes. La seva principal característica és l’oferiment de recompenses individuals que tenen un retorn col·lectiu. És una opció a tenir molt en compte quan una organització té la intenció de tirar endavant un projecte limitat en el temps. També per a iniciatives d’emprenedoria d’innovació social perquè, a més d’aconseguir finançament, la plataforma permet fer difusió entre el públic adequat, ampliant l’impacte social i amb possibilitat de participar en les convocatòries de ‘matchfunding’ que ofereix.

Es podria definir com una mena de moviment solidari que promou la solidaritat entre persones, empreses, organitzacions. El seu portal web permet a les entitats publicar la iniciativa o projecte que es vol finançar a través d’aquesta plataforma i buscar, a través d’aquest lloc, el suport de públic i sector empresarial que permeti tirar-la endavant. La principal peculiaritat del Giving Tuesday és que dedica un dia concret de l’any perquè les persones comparteixin i donin, la qual cosa fa que la jornada tingui repercussió en l’àmbit mediàtic i afavoreixi la captació de fons per als projectes.

Mi grano de arena és una altra de les principals plataformes de captació de fons a casa nostra. Es basa en un sistema de repte que l’entitat o organització vol finançar, permet crear la campanya a partir d’un model establert amb possibilitat de text, foto i vídeo, i publicar la iniciativa o projecte. És de les plataformes més conegudes i ofereix també la possibilitat que l’entitat pugui participar en el ‘matchfunding’, fet que permet ajudar a superar l’objectiu quan aquest pugui semblar difícil d’assolir pocs dies abans de finalitzar la campanya.

Consisteix en una plataforma que combina activitat física i solidaritat. El seu sistema es basa en la creació d’un equip a iWOPI, per exemple en entitats, organitzacions o empreses interessades a impulsar una vida activa entre les seves persones empleades, potenciant també el seu compromís social. L’equip proposa caminades o curses i, a través d’aquesta plataforma, es poden convertir els quilòmetres en una donació a una causa social. Es considera una alternativa interessant per innovar en les col·laboracions de l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa.

field_vote: