8 consells per millorar la captació de fons amb estratègies digitals

Imatge principal a portada: 
 Font: William Iven
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs es presenten formes més orgàniques per captar fons, a partir d’un enfocament que permeti la diferenciació de la resta d’organitzacions.

Són moltes les entitats que consideren la captació de fons un element clau per a la seva supervivència. Tanmateix, els pressupostos no acostumen a anar d’acord amb aquesta necessitat i els equips encarregats de cercar recursos per quadrar números han de fer mans i mànigues per fer-ho possible.

Imatges secundàries: 
 Font: William Iven
 Font: Halacious
Subtitols: 
Proposar valor afegit a la pàgina web
Treballar el SEO
Integrar un formulari senzill a la web
Planificar campanyes regularment
Fer un ús adequat de les xarxes socials
Diversificar el format dels continguts
Segmentar potencials donants
Afavorir la difusió per correu electrònic
Continguts: 

És imprescindible que, a primer cop d’ull, qualsevol persona que entri a la pàgina web sàpiga què fa l’entitat i en què es diferencia d’organitzacions similars. Resulta interessar fer ús de fotografies i missatges que puguin cridar l’atenció, sense ser sensacionalista, generant emocions a les persones que les llegeixin i certa empatia i simpatia cap a l’entitat. Com a exemple, les comparatives acostumen a ser un bon recurs: “amb 20 euros podem omplir el carro de la compra d’una persona durant una setmana”.

Pot resultar feixuc i, sovint, es necessita algun equip amb expertesa per tal de poder tractar-ho adequadament. No obstant això, és una estratègia a llarg termini que si es treballa adequadament, acostuma a donar fruits. Es tracta d'anar posicionant les paraules clau a partir de les quals les persones interessades i potencials donants poden fer cap a la web de l’organització a través dels cercadors com Google.

A més de la seva presència, el més important és que sigui un formulari amb certa facilitat per omplir-se i no comporti que els i les potencials donants hagin de dur a terme molts passos per tal de fer el donatiu en qüestió o associar-se a l’entitat. És imprescindible que compleixi amb la normativa relativa a la protecció de dades i també que estigui ben redirigit a un correu electrònic que es consulta de forma regular. Si es vol recollir més informació, es pot optar perquè el formulari compti amb camps que no siguin obligatoris d’omplir.

Com a norma general, sempre s’haurà de tenir en compte una visió global anual amb l’objectiu principal que les accions de recaptació estiguin adequadament planificades. Només en el cas que apareguin alguns esdeveniments imprevistos, com en el cas de la pandèmia de la Covid-19, caldrà adaptar-se a la realitat del moment. Una de les estratègies pot ser fer una campanya de recaptació de fons que es dilati en el temps, mentre es van succeint campanyes concretes per projectes específics.

Les xarxes socials tenen defectes i virtuts i, en estratègies de captació de fons digitals, és interessant reduir els primers i maximitzar les segones. S’han de posar els esforços en què siguin grans aliades i perquè sigui possible, cal utilitzar-les correctament. A continuació es mostren alguns trucs que poden ajudar-hi:

 • Crear perfils a les xarxes socials on es troben els potencials donants. Prèviament, seria interessant fer un estudi per saber a quins espais es troben
 • Optimitzar els perfils per transmetre la imatge corporativa i unitària de l'organització.
 • Fer publicacions periòdiques i regulars per crear una comunitat de potencials donants.
 • Utilitzar els anuncis que es poden fer en xarxes com Facebook i Instagram per donar visibilitat a alguna campanya. Acostumen a ser relativament barats i permeten una important segmentació i que poden ser de gran ajuda.
 • Mesurar la repercussió de les accions que facin, tant a les xares com a la web corporativa.

Hi ha molta vida més enllà de textos i fotos i, en la captació de fons digital, la forma pot tenir gairebé tanta importància com el fons. Cal potenciar la creativitat de l’organització i fer ús d’infografies, vídeos, testimonis o fins i tot podcasts que puguin cridar l’atenció de potencials donants. Les xarxes socials permeten, amb pocs recursos, generar continguts que permeten una interacció ràpida i directa amb el públic.

Resulta fonamental que cada campanya que faci l’entitat vagi enfocada a el/la donant apropiat i, en aquesta línia, la clau està a fer una bona segmentació del públic a qui es dirigeix cada projecte. Per això, és primordial invertir temps a crear grups de donants que tinguin característiques similars, com poden ser la formació, les necessitats, l’edat, el lloc on viuen, el gènere, si és la primera vegada o fa temps que col·laboren en l’organització,....

Si aquest es fa correctament, sigui a través d’un butlletí o bé amb un disseny adequat del correu electrònic, enviant dades de valor, segmentant el públic destinatari de forma correcta i personalitzant cada missatge, és una estratègia digital que pot funcionar molt bé.

field_vote: 

6 consells per disminuir els residus que genera l’entitat

Imatge principal a portada: 
 Font: Bernard Hermant
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs es fa èmfasi en la necessitat de tenir cura a l’hora d’adquirir productes i es donen pistes de noves formes de consum, menys agressives per al medi ambient.

La compra de material és sempre un dels pals de paller a l’hora de realitzar activitats en les entitats. Sovint, el pressupost de què es disposa va massa lligat a allò que podem adquirir perquè la nostra acció esdevingui tal com s’havia plantejat. I és que, a l’hora de comprar es para atenció, bàsicament, en dos criteris: l’econòmic i la qualitat del producte. Gairebé sempre, la qualitat està relacionada amb el servei que ofereix el producte i poques vegades es pensa en els efectes que té aquesta compra en el medi ambient.

Imatges secundàries: 
 Font: Bernard Hermant
 Font: Michael Jin
Subtitols: 
No comprar residus
Comprar reaprofitable
Comprar reciclable
Comprar compostable
Reutilitzar residus
Reciclar
Continguts: 

És el primer pas per reduir-ne la producció. Els envasos i els embalatges són elements propis de la cadena de comercialització i acostumen a tenir poca o cap relació amb la funció dels materials. Quan s’adquireix un producte, també es compra l’envàs en què es presenta. També cal anar molt amb compte amb els productes sobreenvasats, ja que han provocat residu abans de ser utilitzats. Per tant, per minimitzar els residus es recomana:

 • Comprar a l’engròs
 • Comprar a granel

Aquestes són les opcions més econòmiques i impliquen portar a terme una previsió del consum de béns per calcular la quantitat que pot fer-li falta a l’organització durant un cert període de temps i fer la compra de cop. Aquest fet pot suposar tensions a tresoreria perquè representa una despesa important per a l’entitat. Així i tot, és una pràctica que permet estalvi a mitjà i llarg termini i, més encara, si hi ha la possibilitat de realitzar la compra juntament amb altres entitats o associacions.

És important, a l’hora d’adquirir un producte o material, tenir la visió de quins i quants usos se li podrà donar. El reaprofitament esdevé, sens dubte, un criteri a tenir en compte quan es fan les compres, ja que beneficia la gestió sostenible de l’entitat i suposa un estalvi econòmic. Avui dia hi ha un ampli ventall de productes d’ús quotidià recarregables, entre els quals es troben els marcadors, els retoladors, els bolígrafs, els portamines i els tòners d’impressora, per exemple. Per a qualsevol d’aquests productes es poden comprar les recàrregues.

No tots els materials són igualment reciclables i això és una característica que l’entitat ha de tenir en compte a l’hora d’adquirir certs materials i productes. Mentre que els metalls, el vidre i el paper o el cartó es poden reaprofitar i tornar-los a fer servir sense cap tipus de complicació, amb excepció d’alguns casos, no passa el mateix amb el plàstic. Hi ha més de trenta tipus de plàstics diferents, la seva fabricació acostuma a ser un procés contaminant, són derivats del petroli i sovint porten additius que poden ser perjudicials per a la salut o el medi ambient.

A l’hora de comprar productes, en la mesura que sigui possible, el millor és utilitzar envasos de vidre, paper o cartó que no pas plàstic perquè, encara que sigui una opció a vegades inevitable i que es pot reciclar, no sempre es recicla. Cal tenir en compte que, en general, en el procés de reciclatge d’aquests materials es produeix un plàstic o altres productes de menys qualitat que no són aptes per a tots els usos que se li podrien donar. Important, també, evitar les mixtures de materials com els brics o els papers plastificats, perquè no són separables ni reciclables.

A diferència dels plàstics convencionals, els bioplàstics no són nocius per al medi ambient i poden ser-ne una bona alternativa. Aquests plàstics són elaborats a partir d’una resina de midó de blat, blat de moro o patata barrejada amb plastificants naturals com ara la glicerina i, per tant, són biodegradables i compostables. D’aquesta manera, el residu que generen es pot compostar igual que la matèria orgànica. Els bioplàstics es poden utilitzar també per fabricar bosses d’escombraries, bolígrafs i gots que, en ser compostables, es poden llençar amb la brossa orgànica.

Si l’entitat ha estat capaç de guardar els residus en el magatzem de materials recuperables, es poden reutilitzar tant en la gestió ordinària de l’organització com per realitzar activitats. Molts dels béns que es compren en una entitat es poden reutilitzar amb les mateixes finalitats o amb d’altres i, per això, serà important el que s’ha comentat anterioritat: tenir una visió global a l’hora d’adquirir-los per saber en què es podran fer servir. Es tracta d’esprémer al màxim les possibilitats d’ús dels productes i perquè aquesta pràctica funcioni també s’ha de pensar i preveure, a l’hora de comprar-los, com es reaprofitaran.

Si l’entitat posa els criteris de compra abans esmentats i bona part dels residus es reutilitzen, la quantitat de residus haurà disminuït i els generats seran en la seva major part reciclables. És a dir, és necessari comptar amb un espai on tenir lloc per a diversos recipients per separar adequadament el vidre, el paper i els envasos per, posteriorment, dur-los al contenidor corresponent. Si és inevitable el consum de productes que contenen substàncies tòxiques o molt nocives per al medi ambient, cal separar-los de la resta dels residus i dur-los al punt verd més proper.

field_vote: 

4 passos per crear un bon storytelling

Imatge principal a portada: 
 Font: Jessica Lewis
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquesta tècnica no es podrà fer servir en totes les comunicacions, però sí que podrà mostrar un bon resultat en casos concrets.

L’storytelling és l'art de transmetre relats plens d'emocions per mitjà de les paraules o les imatges. Avui dia, amb les noves tecnologies, aquesta pràctica ha adquirit una nova dimensió i, qui més qui menys, comença a utilitzar aquesta tècnica comunicativa per parlar de les seves campanyes de sensibilització, fer una crida de voluntariat o explicar la tasca que du a terme l’organització.

Imatges secundàries: 
 Font: Jessica Lewis
 Font: Allie
Subtitols: 
La història de l’entitat
L’entitat i la seva filosofia
La filosofia del públic
El públic porta a l’èxit (o al fracàs)
Continguts: 

No té la mateixa significació explicar els inicis de l’entitat com un tràmit o com un text que ha d’aparèixer a la web de l’organització perquè toca, juntament amb la missió, la visió i els valors, que contar-ho des de la vivència de les persones que van posar-la en marxa i els motius que van portar a fer-ho. Respondre les següents qüestions en forma d’història ajuda a oferir una cara més humana de l’entitat i de tot allò que ofereix o du a terme.

 • Quin era el context social en aquells moments?
 • Va haver-hi algun fet especial que va accelerar la posada en marxa de l’organització?
 • Fou un treball de dies o en poques setmanes ja funcionava?
 • Es van trobar amb moltes pedres en el camí abans de poder tirar endavant la seva tasca?

En una societat en què cada cop hi ha una oferta més àmplia de serveis i de tota gamma de productes similars, tant en característiques com en preus, allò que acaba marcant la diferència són els valors i la filosofia de l’organització. Mostrar-la és vital perquè el públic objectiu s’hi identifiqui i la triï. En aquesta línia, l’storytelling ha de servir per donar una volta de rosca a les comunicacions i mirar d’explicar els relats des d’una altra perspectiva de com s’havia fet sempre. Innovar, en aquest sentit, no significa perdre l’essència.

Exemple: Quan es posa en marxa una campanya de sensibilització contra la utilització de plàstics d’un sol ús, una bona idea podria ser mostrar que a l’entitat, totes les persones que en formen part, porten botella de vidre per a l’aigua.

En una societat en què cada cop hi ha una oferta més àmplia de serveis i de tota gamma de productes similars, tant en característiques com en preus, allò que acaba marcant la diferència són els valors i la filosofia de l’organització. Mostrar-la és vital perquè el públic objectiu s’hi identifiqui i la triï. En aquesta línia, l’storytelling ha de servir per donar una volta de rosca a les comunicacions i mirar d’explicar els relats des d’una altra perspectiva de com s’havia fet sempre. Innovar, en aquest sentit, no significa perdre l’essència.

Exemple: Quan es posa en marxa una campanya de sensibilització contra la utilització de plàstics d’un sol ús, una bona idea podria ser mostrar que a l’entitat, totes les persones que en formen part, porten botella de vidre per a l’aigua.

Igual que tot allò que no es comunica no existeix, darrere de cada èxit hi ha una història de superació. Relatar-la amb emotivitat i senzillesa ajudarà a l’organització a connectar amb el públic i, sobretot, a mostrar la cara més humana de la tasca que du a terme. És important que es pugui posar cara a les accions, que el públic relacioni l’entitat i les persones, i que la seva manera de fer i d’actuar adquireixin unes característiques pròpies i genuïnes de l’organització.

Exemple: Parlar de la remodelació d’un habitatge dut a terme per l'entitat a través de la família que viurà en ella, del seu ideal de casa i de com va ser el procés de reconstrucció, pot ser una bona idea.

field_vote: 

Recull de bones pràctiques d’inclusió social en la cobertura de necessitats bàsiques

Imatge principal a portada: 
 Font: Alex Iby
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquest recurs exposa diverses experiències d’èxit relacionades en aquest àmbit i realitzades per ens locals i entitats del territori.

Els plans locals d'inclusió social (PLIS) van néixer amb la finalitat d’incloure i aconseguir una major cohesió social entre tota la ciutadania. Esdevenen eines de planificació estratègica adaptades a les necessitats i a les realitats de cada territori. La seva missió és elaborar, impulsar i coordinar les iniciatives, mesures i accions d’intervenció social que permeten detectar i afeblir els factors d'exclusió social i vulnerabilitat.

Imatges secundàries: 
 Font: Alex Iby
 Font: Joel Muniz
Subtitols: 
Projecte Energies
AGAPE Aliments Solidaris de la Noguera
Taula de la pobresa energètica
Gestió alimentària responsable en la distribució solidària d'aliments
Projecte Cuina Solidària
Parada Solidària
Xarxa entitats socials atenció a les necessitats bàsiques
Continguts: 

Ens local: Consell Comarcal del Berguedà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Famílies amb baixos ingressos familiars i necessitades d’ajudes per al subministrament elèctric.

Objectius:

 • Oferir una ajuda a les famílies amb dificultat econòmiques, prèviament seleccionades per serveis socials, analitzant i avaluant en detall la situació de cada família, orientant sobre bons hàbits de consum.
 • Oferir solucions personalitzades per cada família, que suposin una millora a nivell de l’estalvi energètic i en confort a la llar.

Fitxa

Ens local: Consell Comarcal de la Noguera

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Famílies de tota la comarca.

Objectius:

 • Distingir entre els diferents perfils de persones usuàries que arriben al projecte.
 • Orientar a usuaris/àries segons les seves possibilitats en diferents aules de formació i recursos d'orientació laboral que tinguem a la zona.
 • Convertir la persona usuària en subjecte actiu i estimular-lo perquè aprengui a utilitzar les pròpies armes per trobar feina, millorar el seu nivell acadèmic i/o millorar la seva situació personal/familiar.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Terrassa

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social i en risc d’exclusió social, ateses des de serveis socials.

Objectius:

 • Resoldre situacions d’emergència energètica
 • Capacitar i apoderar a personal professional, entitats i ciutadania en matèria energètica.
 • Reduir la factura energètica.
 • Implicar agents econòmics i socials en les actuacions i la consecució dels objectius.
 • Crear les condicions per a la reducció de la situació de pobresa energètica a mig termini.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Reus

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: 890 famílies, un total de 3.560 persones beneficiàries.

Objectius:

 • Recuperar els aliments que encara són aptes pel consum humà, aportant aliments frescos a aquestes persones amb pocs recursos econòmics.
 • Garantir la seguretat alimentària en tot el procés.
 • Fomentar el treball en xarxa entre l'administració pública i les entitats socials.
 • Distribuir els aliments a la ciutat de forma més justa, coordinada, promocional i equitativa en funció de les necessitats socials de les persones.
 • Crear llocs de treball per a persones amb discapacitat.
 • Minimitzar la generació de residus.
 • Sensibilitzar el voluntariat de les entitats i les persones beneficiàries dels aliments sobre el malbaratament alimentari.
 • Formar el voluntariat de les entitats i les persones beneficiàries en matèria d'aprofitament del menjar, conservació, manipulació dels aliments, i dieta saludable i equilibrada.
 • Iniciar una nova línia de recuperació d’aliments frescos i cuinats provinents de supermercats i menjadors escolars. Recollir aquests aliments, cuinar-los, en el cas d'aliments frescos, al menjador social de Reus i oferir menús en carmanyoles a famílies amb poc recursos econòmics.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: 200 persones.

Objectius:

 • Afavorir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables.
 • Fomentar la inserció laboral de joves en risc d’exclusió social.
 • Fomentar la solidaritat i la sensibilització envers els processos d’exclusió social.
 • Fomentar una alimentació saludable.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Lleida

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: 138.542 persones.

Objectiu:

 • Fer que les diferents entitats de la ciutat de Lleida participants puguin fer ús d'una parada en el Mercat de Nadal, per vendre els seus productes, així com donar a conèixer els projectes que estan portant a terme.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Lleida

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Persones i famílies amb dificultats per a la cobertura de les necessitats bàsiques.

Objectiu:

 • Enfortir el treball transversal i el treball en xarxa amb les entitats socials.
 • Optimitzar la gestió dels recursos disponibles.
 • Oferir estratègies i models de treball.
 • Millorar l’eficàcia i eficiència en l’atenció a les necessitats bàsiques de la població. Evitar duplicitats.
 • Ampliar la cobertura de la població i pal·liar els efectes de la crisi en les famílies.
 • Actuar, de manera preventiva, en col·lectius amb alts risc d’exclusió social i sense sostre.

Fitxa

field_vote: 

5 aspectes clau per fer una bona acollida a les entitats

Imatge principal a portada: 
 Font: Jon Tyson
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquest recurs vol posar en valor i fer pedagogia sobre els processos d’acollida de les persones a les organitzacions.

Intentar creure que hi ha receptes úniques per dur a terme una bona acollida és erroni. Sempre dependrà de múltiples variables, com el perfil de les persones que es volen acollir, del moment en què es trobi el cicle de vida de l’entitat, de les motivacions que han portat a la persona a trucar a la porta de l’organització o dels interessos personals de cadascú. Amb tot, alguns aspectes poden ser comuns i són els que s’han de tenir en compte per si es vol que l’acollida a l’entitat sigui la més adequada possible a la persona que entra a formar-ne part.

Imatges secundàries: 
 Font: Jon Tyson
 Font: Jake Hills
Subtitols: 
Conèixer les motivacions
Crear espais de participació
Incorporar l’ètica de la cura
Comunicar globalment
Rebre l’acollida
Continguts: 

Aquest és el primer aspecte que cal tenir en compte quan algú s’acosta a l’entitat i explica que en vol formar part. Voler participar significa tenir motivacions per transformar una realitat i, per tant, en el moment en què per la porta de l’organització entra una persona amb ganes de col·laborar en la missió de l’entitat, s’ha de saber extreure quins són els motius que l’han portat fins allí. Cal saber què li interessa per poder afinar adequadament les tasques que se li poden encomanar als interessos personals.

Les entitats han de reflexionar, des del primer instant, quins són els motius que tenen les persones per a associar-se i generar-les l’interès per tal que s’hi incorporin. És evident que no hi ha receptes màgiques per augmentar els interessos i motivacions de la ciutadania o la població a la qual ens volem dirigir, però sí que resulta interessant cercar fórmules per captar l’atenció de la nostra tasca. Per exemple, adaptar el nostre treball a problemes d’actualitat o mostrar compromís amb un col·lectiu concret durant un període llarg.

Les entitats han de facilitar processos d’aprenentatge i generar dinàmiques col·lectives per a la transformació social. La participació en una organització és inherent a l’existència dels canals i dels espais necessaris per tal de facilitar que les persones puguin desenvolupar els seus interessos i assolir els objectius compartits amb d’altres. Per tant, necessari definir els espais de participació, els rols i graus de compromís existents per tal de poder-los explicar en el moment en què una persona s’apropa a l’entitat.

Saber participar implica que les persones que s’acostin a l’entitat han de conèixer les necessitats de la seva realitat més propera i ser conscients que les entitats són espais de mobilització col·lectiva, d’aprenentatge i de relació amb altres persones. Les organitzacions han de treballar per facilitar que les persones vulguin, sàpiguen i puguin participar en el dia a dia de l’entitat. En el procés d’acollida s’han de tenir presents aquest tres aspectes per saber-los:

 • Detectar. Amb les actituds, les motivacions,...
 • Canalitzar. Configurar els espais en què podrà participar.
 • Potenciar. Especialment les seves habilitats, els coneixements,...

La base d’una acollida adequada a una entitat parteix d’una actitud de respecte, empatia i voluntat de cohesionar a la base social amb l’objectiu de generar el bon ambient necessari. No hi ha millor manera de fer l’acollida a les persones que s’acosten per primera vegada a l’entitat que fer-ho amb empatia, amb calidesa i paciència quan es dirigeixen a nosaltres. És important tenir en compte alguns consells com l’escolta activa, mirar als ulls, no escatimar somriures, atendre amb educació i no fer esperar.

Així doncs, per tal de fer una bona acollida i fidelitzar la base social des del moment en què aquesta posa els peus per primera vegada a l’entitat i durant tota la seva trajectòria, cal posar al centre les necessitats de les persones i avançar en una cultura organitzativa basada en els valors de la cura, en què es tenen en compte els sentiments, les emocions i la gestió dels conflictes. La cura ha de ser un objectiu de l’entitat i s’han de realitzar les accions adients per crear un clima adequat.

La comunicació ha de fer-se present i tenir un paper important en cada una de les àrees que componen l’organització i, en l’acollida, no és pas diferent. Comunicar és posar en comú i construir col·lectivament i, per tant, la comunicació ha d’estar al servei i ser part de la missió de l’organització. Cal pensar en una comunicació global, participativa, inclusiva, transversal i estratègica. També en una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis i que sigui respectuosa amb els col·lectius més vulnerables.

La capacitat comunicativa que tingui l’entitat, condicionarà els resultats i s’ha de tenir en compte que tot allò que fa l’entitat comunica:

 • Llenguatge i imatges. L’ús d’un llenguatge poc complex i inclusiu amb imatges respectuoses i que no reprodueixin tòpics o estereotips.
 • Una seu acollidora. La distribució de l’espai està carregat de simbologia i pot condicionar els nostres canals de comunicació. La seu de l’entitat ha de ser un espai el més acollidor possible, accessible i amb un horari d’atenció establert.
 • Documentació. Els documents de l’entitat, des de cartells a presentacions, han de ser de qualitat, sense faltes d’ortografia, ben fotocopiats i amb un format de lletra igual, clara i uniforme.
 • La comunicació no verbal. El cos i els gestos donen informació del que es pensa i, per tant, s’han de tenir sempre en compte.

L’acollida és responsabilitat de tota l’entitat, ha de formar part de la seva cultura organitzativa i no és una única persona la que s’ha d’encarregar d’aquesta funció. Per tant, les persones que en formen part haurien de tenir la predisposició de rebre a l’entitat noves persones i facilitar un inici adequat de la seva vinculació. D’altra banda, també resulta interessant la creació d’una comissió que vetlli per la cura interna de les persones i que quan alguna s’incorpori a l’entitat tingui un referent que l’acompanyi i que en faci de l’estada una experiència gratificant.

field_vote: 

Tipus i canals de comunicació interna

Imatge principal a portada: 
 Font: Marco Zoppi
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquest recurs pot servir per analitzar quins són els predominants, oferint informació sobre aquells aspectes que ha de treballar o potenciar l’organització.

La comunicació té usos diversos, de manera que es poden donar tipus diferents de comunicació interna en funció de la direcció dels missatges. Analitzar quin és el predominant oferirà informació sobre aquells aspectes que ha de treballar o potenciar l’organització. Permetrà detectar si predomina la verticalitat en els diàlegs i si s’utilitzen pocs canals comunicatius formals. Cal tenir clar, però, que els circuits interns són diversos i plurals, i que és natural i habitual que a la nostra entitat no es doni només un tipus de comunicació.

Imatges secundàries: 
 Font: Marco Zoppi
 Font: Pavan Trikutam
Subtitols: 
Comunicació ascendent
Comunicació descendent
Comunicació lateral o horitzontal
Comunicació diagonal
Comunicació bidireccional
Continguts: 

La seva principal característica és la verticalitat. Es produeix des de les persones participants fins a la direcció o càrrecs superiors de l’entitat. Té l’efecte de posar en coneixement de la direcció les inquietuds, les propostes i les iniciatives del personal de l’equip i del voluntariat, amb la intenció de reforçar la implicació de totes les persones en els objectius de l’organització. També s’acostuma a utilitzar per informar del procés o estat d’una tasca.

És important que l’entitat tingui en compte qui més coneix el servei o les tasques que s’estan oferint o duent a terme, són les persones que hi treballen cada dia. Poder tenir una via directa de comunicació amb elles té un impacte directe en la qualitat del servei que estan prestant i en l’ambient personal i professional de l’entitat. Els canals que s’acostumen a utilitzar per a la comunicació ascendent són:

 • Correu electrònic
 • Reunions grupals
 • Intranet
 • Entrevistes
 • Bústia de suggeriments

S’origina en la direcció o el superior jeràrquic i transmet informació en sentit descendent per l’organigrama de l’organització. També es produeix per part de les persones tècniques a les persones participants, associades o amb un càrrec laboral inferior. El seu ús principal és la comunicació sobre les tasques, les polítiques o procediments de l’entitat o la convocatòria de reunions formals o informals. Pretén augmentar la motivació de les persones que formen part de l’organització i, per això, resulta interessant utilitzar un to conciliador.

És importat seleccionar bé la informació que es comunica per no saturar a les persones destinatàries. En general, la informació que es traspassa es fa mitjançant aquests canals de comunicació:

 • Manual personal tècnic
 • Publicació de l’empresa o el servei (revista o butlletí)
 • Circulars o correus electrònics adreçats a tot l’equip
 • Carta a treballadors i treballadores
 • Reunions o jornades informatives
 • Entrevistes
 • Cartelleria
 • Jornada anual organitzacional

És la que es dona entre persones de la mateixa organització que comparteixen un nivell jeràrquic similar o bé que no tenen dependència entre elles. És a dir, entre persones que formen part de l’equip tècnic de l’entitat, entre les persones que realitzen tasques de voluntariat o entre les pròpies direccions. Es caracteritza per utilitzar eines i espais més informals i directes, com la comunicació verbal, però resulta important comptar amb una organització que fomenti el treball en equip i, per tant, la transferència de coneixements entre les persones.

Els canals més utilitzats per aquest tipus de comunicació són:

 • Reunions de grups de treball
 • Correu electrònic
 • Xarxes socials
 • Intranet
 • Reunions entre grups de treball
 • L’hora del cafè o de dinar

Aquest tipus de comunicació es produeix entre públics o nivells de responsabilitat diferents, de manera fluida, tant en sentit ascendent com descendent. És a dir, tant una persona voluntària pot proposar qualsevol iniciativa a una membre de la direcció, com una tècnica pot compartir l’experiència amb una persona voluntària que realitza tasques en una secció sobre la qual no té responsabilitats. En definitiva, la comunicació diagonal passa per diversos nivells i diferents cadenes de comandament de l’organització.

En aquest tipus de comunicació, s’acostumen a fer servir alguns dels següents canals:

 • Correu electrònic
 • Reunions grupals
 • Reunions entre grups de treball
 • L’hora del cafè o de dinar

El primordial a l’hora de dur a terme una bona política de comunicació interna és evitar la proliferació de comunicacions per canals massa informals, que es converteixen en rumors i falsedats. Per això, és imprescindible una comunicació bidireccional, tant de dalt a baix com de dreta a esquerra, i així intentar aconseguir un bon clima laboral. Si no es fa d’aquesta manera, l’organització es troba davant d’una mera notificació. És important que el canal escollit per emetre una informació estigui en sintonia amb la naturalesa de la informació i les necessitats de qui la rep.

field_vote: 

Bones pràctiques d’inclusió social en l’apoderament i la capacitació personal

Imatge principal a portada: 
 Font: Ben Wicks
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aquest recurs aporta diverses experiències realitzades arreu de tot el territori en aquesta matèria perquè ens locals i entitats socials puguin aprofitar-ne el coneixement.

Amb l’objectiu d’incloure i aconseguir més cohesió social de tota la població, els plans locals d'inclusió social (PLIS) són eines de planificació estratègica adaptades a les necessitats i a les realitats de cada territori. La seva missió és l'elaboració, l’impuls i la coordinació d'iniciatives, mesures i accions d'intervenció social que permeten detectar i afeblir els factors d'exclusió social i vulnerabilitat, amb l'objectiu principal d'incloure i aconseguir més cohesió social de tota la població.

Imatges secundàries: 
 Font: Ben Wicks
 Font: Jeshoots
Subtitols: 
Cultiva't ‘Horts Comunitaris i Inclusius de la Noguera’
Programa al costat de qui cuida
Projecte #I•3 Itineraris Individuals Inclusius
Vídeo ‘Què fas?’ Joves expliquen què farien en situacions complicades relacionades amb el sexe
Projecte Comparteix
Hort de Vilaniu, Hort per a la inclusió social
Projecte Inter 12/90
Taula de Diversitat Funcional - Berguedà en Xarxa
Continguts: 

Ens local: Consell Comarcal de la Noguera

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Tota la població de la comarca de la Noguera en risc d'exclusió social que vingui derivada dels serveis socials del municipi i qualsevol servei i/o entitat de l'àmbit social.

Objectius:

 • Assegurar una font complementària i sana d'aliments
 • Donar una oportunitat de formació i aprenentatge.
 • Fomentar el Treball Comunitari i la creació d'un espai de trobada on es promogui la cooperació i el respecte mutu.
 • Ajudar a millorar l'estat psicològic de la població en risc, facilitant un espai on passar el temps lliure i sentir-se útils.
 • Desenvolupar una actitud proactiva evitant que la població en risc es converteixi en beneficiaris passius de recursos.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Persones cuidadores en risc de vulnerabilitat i/o amb diversitat funcional.

Objectius:

 • Apoderar cuidadors i cuidadores mitjançant la formació sobre pautes específiques per dur a terme una cura adequada de la persona.
 • Assessorar en matèria d’ajuts tècnics o adaptacions dels espais necessaris per millorar la mobilitat i benestar de la persona dependent que té al seu càrrec.
 • Donar suport a la persona cuidadora perquè pugui disposar del seu propi espai i temps per ell mateix.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Lloret de Mar

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 16 anys en risc d'exclusió social i econòmica.

Objectius:

 • Acompanyar i donar suport a joves en alguna activitat, fora de l’àmbit escolar (esport, ball, música, judo...), que la família no en pugui assumir la totalitat del cost.
 • Fer itineraris personalitzats per joves que entrin en aquesta acció, fent un pla de treball i tutories per tal d’arribar a compromisos amb ells i elles.
 • Utilitzar l’activitat que triï el/la jove com un aspecte normalitzador, inclusiu.
 • Potenciar el treball familiar per complementar el treball amb el /la jove.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Joves majors de 16 anys.

Objectius:

 • Fomentar la reflexió al voltant de la sexualitat i dels riscos que se'n poden derivar.
 • Donar a conèixer maneres d'enfrontar-se a situacions amb risc associades a la sexualitat i l'afectivitat.
 • Facilitar l'aprenentatge i la posada en marxa de solucions quan una relació no ha estat desitjable.
 • Promoure una sexualitat plaent i desitjable.
 • Mostrar la diversitat que hi ha pel que fa a l'orientació sexual, les cultures, les sexualitats, les llengües i els cossos.

Fitxa

Ens local: Consorci Acció Social de la Garrotxa

Àmbit territorial: Supramunicipal

Col·lectiu destinatari: Persones amb baix nivell competencial, baixa motivació per ocupar-se, situació administrativa irregular, joves sense experiència laboral, prèvia atur de llarga durada.

Objectius:

 • Treballar en la millora de les capacitats i potencialitats de les persones participants, a fi de potenciar l'autonomia i l'autoestima
 • Millorar el benestar emocional i de salut de les persones participants, mitjançant una millora de les competències en la recerca de feina.

Fitxa

Ens local: Ajuntament de Valls

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Àmbit de persones adultes i famílies

Objectius:

 • Potenciar les habilitats socials de les persones participants del programa.
 • Fomentar els hàbits laborals.
 • Motivar les persones al treball mitjançant la constatació de producció i l'assoliment d'unes garanties de cobriment de les necessitats bàsiques mentre dura el procés formatiu.
 • Assolir la inserció social i laboral de les persones participants del projecte mitjançant el treball en xarxa interadministratiu i el projecte de contractació social.
 • Crear una xarxa entre les diferents entitats i serveis que comparteixen el lideratge del projecte: les d'intervenció i orientació personal, les que condueixen la formació i les de producció i comercialització.
 • Assolir la sostenibilitat del programa mitjançant la comercialització dels productes que es puguin obtenir en el context formatiu pràctic.

Fitxa

Ens local: Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Infància de 12 anys i persones grans majors de 70 anys.

Objectius:

 • Facilitar el contacte intergeneracional i intercultural per tal de reduir el grau de desconeixement mutu entre les persones d’edats i orígens culturals diferents.
 • Posar en contacte les persones grans amb la realitat multicultural de la nostra societat.
 • Posar de manifest el desconeixement de la diversitat de procedències com a principal element de formació de prejudicis.
 • Apropar les persones que es troben en dos moments diferents del cicle vital per tal que coneguin i comparteixin experiències relacionades amb ambdós moments del desenvolupament humà.
 • Mostrar i fer descobrir als infants la importància de la transmissió de l’experiència de les persones grans.
 • Evidenciar les diferències/similituds entre la infantesa en dos moments històrics diferents.
 • Aprendre els uns dels altres.
 • Ajudar‐se i donar‐se suport mútuament.
 • Experimentar conjuntament, obrir nous espais de relació, col·laboració i convivència més enllà del Projecte Inter 12/90.
 • Fomentar el sentiment d’identitat i de vàlua de les persones grans.
 • Connectar l’escola amb la comunitat i ajudar a la comunitat a comprendre millor la importància de l’educació.

Fitxa

Ens local: Consell Comarcal del Berguedà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Persones amb discapacitat, malaltia mental i/o malaltia crònica. Entitats i serveis que treballen en l'àmbit de la discapacitat i problemàtiques de salut.

Objectius:

 • Crear un espai de participació per debatre qüestions i generar propostes d’acció que afavoreixen la inclusió de les persones amb diversitat funcional.
 • Promoure el coneixement mutu i la cooperació entre entitats i serveis de diversitat funcional.
 • Promoure accions conjuntes que ajudin a la millora de la vida de les persones amb diversitat funcional.
 • Impulsar projectes de prevenció i promoció de les persones amb discapacitat o amb malaltia que pot generar discapacitat.

Fitxa

field_vote: 

9 principis de transparència i bones pràctiques

Imatge principal a portada: 
 Font: Dylan Gillis
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Es tracta de recomanacions que donen resposta a les exigències d'informació per part de donants a l'hora de col·laborar amb les entitats.

La Fundació Lealtad ha actualitzat els 9 principis de transparència i bones pràctiques que s’han començat a aplicar en els processos d’acreditació i renovació iniciats a partir del juliol de 2020.

Imatges secundàries: 
 Font: Dylan Gillis
 Font: Pascal Swier
Subtitols: 
Planificació, seguiment i orientació a l'impacte
Òrgan de govern independent, actiu i públic
Finançament diversificat i transparent
Control de l'ús dels fons
Sostenibilitat financera
Comunicació transparent i veraç
Voluntariat format i participatiu
Qüestions normatives
Continguts: 

Existeix un pla, aprovat per l’òrgan de govern, que abasta tot l'exercici i totes les àrees de l'organització en què es detallen activitats, objectius quantificats i indicadors. Els resultats obtinguts es comparen anualment amb els objectius planificats i en reunió de l'òrgan de govern s'exposen les desviacions entre els objectius i els resultats. En cas de necessitat es plantegen mesures correctores. El procediment de control i seguiment abasta l'activitat (seguiment de projectes, programes, reunions ...) i els beneficiaris (assistència, plans individuals, enquestes de satisfacció, ...).

S’entén per òrgan de govern el Patronat de les fundacions i la Junta Directiva de les associacions, en què un mínim de 5 membres compta amb veu i vot. En els darrers 5 anys s'ha d’haver incorporat, com a mínim, un nou membre a l'òrgan de govern, que es reuneix periòdicament amb l'assistència regular de les seves persones membres. Es realitzen almenys dues reunions a l'any de l'òrgan de govern amb l'assistència de més del 50% de les membres, de forma presencial o per videoconferència.

Menys del 40% dels membres de l'òrgan de govern rep remuneració de qualsevol tipus per part de la pròpia organització, les seves entitats dependents o dels seus proveïdors. En el cas de federacions i confederacions, aquest percentatge és inferior al 50%. L'organització informa de les relacions de parentiu o afinitat rellevants de l'òrgan de govern amb l'equip, proveïdors, contraparts, persones beneficiàries o altres grups d'interès. Els mecanismes per evitar conflictes d'interès estan aprovats per l'òrgan de govern.

Hi ha un desglossament dels ingressos detallat per partides: organismes públics, entitats privades, persones físiques i altres. En els ingressos provinents d'entitats, tant públiques com privades, es detalla el nom del finançador i l'import. S'entén per finançament diversificat:

 • En els darrers dos anys cap finançador ha aportat més del 50% dels ingressos.
 • El finançament privat representa com a mínim el 10% del finançament total.

Si l'entitat gestiona contractes de l'administració d’AECID, aquests es dedueixen dels ingressos per realitzar els càlculs. Els ingressos que les federacions i confederacions traspassen a les seves entitats federades, també es dedueixen d'aquests càlculs. L'organització compta amb una política de selecció d'entitats col·laboradores que conté criteris que poden ser positius i / o excloents. S'entén per entitat col·laboradora aquella que participa en projectes de l'organització, ja sigui econòmicament o amb altres tipus d'aportacions.

Es compta amb un desglossament del percentatge de despesa entre missió, administració i captació de fons. En cas que l'entitat realitzi algun tipus d'activitat econòmica, el desglossament també inclou aquesta partida. Es detallen les activitats i campanyes realitzades per a la captació de fons privats (esdeveniments, venda de loteria, mercats,...), com també els ingressos i les despeses associades a aquestes activitats.

Quan una organització compta amb fons dirigits, hi ha mecanismes de traçabilitat que garanteixen que aquests fons són destinats a aquest fi. Es consideren fons dirigits aquells recaptats per a una finalitat concreta. Les polítiques d'aprovació de despeses i selecció de proveïdors estableixen, com a mínim, el nombre de pressupostos a sol·licitar, els i les responsables de la seva autorització en funció de la quantia i els criteris aplicats. Les dues polítiques estan aprovades per l'òrgan de govern.

L'organització elabora un pressupost anual detallat d'ingressos i despeses. Es realitza la corresponent liquidació pressupostària, comparant els imports pressupostats amb els reals, ambdós documents aprovats per l'òrgan de govern. La situació financera de l'entitat no presenta desequilibris que posin en risc la seva continuïtat, per exemple, fons propis negatius. Els recursos acumulats per l'entitat incloent inversions i tresoreria no representen més del 150% del pressupost de despesa de l'entitat o de la despesa prevista per al següent exercici.

En cas de comptar amb inversions financeres, aquestes compleixen amb criteris de prudència i minimització de riscos. Hi ha unes normes d'inversió alineades amb el Codi de Conducta relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre de la CNMV, política està aprovada per l'òrgan de govern. Les participacions en societats no cotitzades estan alineades amb la missió de l’organització, com també les entitats vinculades. Les transaccions es realitzen d'acord amb criteris de prudència i minimització del risc.

L'organització compta amb una pàgina web pròpia amb informació de projectes, composició de l'òrgan de govern i equip directiu, memòria d'activitats, comptes anuals auditats i dades de contacte. La informació continguda en tots els materials i canals de comunicació reflecteix la imatge fidel de l'organització. Si hi ha vincles amb partits polítics, entitats religioses o empreses, aquests són públics en la pàgina web. Es manté una comunicació regular amb donants i persones i entitats col·laboradores, i l’organització protegeix la seva marca i els seus logotips.

L'organització compta amb persones voluntàries actives i que recurrentment col·laboren amb l’entitat. Detalla les àrees d'activitat en què hi poden formar part. El pla de formació inclou com a mínim la formació d'acollida i acompanyament. Els voluntaris i voluntàries estan registrats/des i assegurats/des en funció de l'activitat que realitzen. Gaudeixen dels certificats requerits per la normativa.

L'organització té un canal de denúncies disponible a través de la seva pàgina web. Disposa d'un procediment en el qual es detalla quines són les persones designades per rebre, investigar i gestionar les denúncies. Almenys un cop a l'any es presenta a l'òrgan de govern un resum de les principals dades d’activitat del canal de denúncies amb les mesures preses. Existeixen mecanismes per al correcte tractament de les dades dels seus donants, persones beneficiàries i altres grups d'interès aplicant la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal.

L'organització té una política que permet identificar la procedència de totes les donacions i els mecanismes a seguir en cas que siguin anònimes, i hi ha un procediment que estableix el control de donacions en efectiu. L'entitat compleix la normativa referida als tràmits, informació i dipòsit de documentació davant els registres i organismes corresponents. Els comptes anuals estan aprovats per l'òrgan de govern i l'organització està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Compta amb certificats actualitzats i vigents.

field_vote: 

La metodologia ‘SMART’ per formular objectius

Imatge principal a portada: 
 Font: Jonathan Kemper
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Per evitar perdre’s a l’hora de fer-ne el seguiment, les organitzacions han de fer que segueixin unes característiques concretes perquè siguin eficaços.

En la fase de diagnòstic es defineix l’abast del projecte, la qual cosa comporta la necessitat de realitzar una bona anàlisi del context específic del projecte que es vol posar en marxa. La tècnica més coneguda i utilitzada per a la realització d’aquesta anàlisi és el DAFO que permet definir objectius i plantejar les accions a partir de les oportunitats detectades, i definir les estratègies per a les amenaces identificades, sempre tenint en compte els punts forts i de millora de l’entitat.

Imatges secundàries: 
 Font: Jonathan Kemper
 Font: Nick Fewings
Subtitols: 
Específic
Mesurable
Assequible
Rellevant
Limitat en el temps
Continguts: 

L'objectiu dissenyat ha d’estar redactat amb tanta claredat, concreció i precisió com sigui possible. Quan es defineix un objectiu, és necessari que expressi què és exactament allò que es vol aconseguir. No és el mateix un objectiu genèric com "augmentar la presència en els mitjans de comunicació" que un d'específic com "publicar un article d’opinió mensual al diari local per part d’una persona de la nostra entitat per tal d’incrementar el nostre impacte en l’opinió publica del nostre municipi”.

Així doncs, per definir correctament els objectius específics cal fer-se algunes preguntes:

 • Què es vol aconseguir?
 • Com es vol aconseguir?
 • Què es necessita per aconseguir-ho?

Són diversos els autors i les autores que han escrit la necessitat de mesurar totes les variables que formen un projecte. De fet, resulta impossible millorar-lo si prèviament no s’han creat mesures per establir un indicador d'èxit en els nostres objectius, que permetrà saber si s’està a prop del resultat final. L'objectiu ha de ser mesurable, per la qual cosa ha de ser una meta quantificable. Els objectius són mesurables quan es poden establir variables o indicadors que en determinin l’èxit, el fracàs o, fins i tot, l'evolució al llarg del temps.

Precisament, un problema molt habitual és fonamentar els objectius a partir de verbs no mesurables, com "millorar la relació entre l’equip tècnic" o "potenciar les habilitats de les persones que duen a terme voluntariat a l’entitat". En aquest cas, la pregunta que s’ha de fer és la següent:

 • Quant ens costarà aconseguir-ho?

No té cap sentit establir objectius que no siguin ambiciosos però tampoc en té cap que no sigui possible i assequible per a les possibilitats de l’organització. Cal cercar l’equilibri entre els recursos de què disposa l’organització per assolir-lo i les possibilitats i motivacions de l’equip de persones que es disposa a tirar endavant el repte. Aquest aspecte significa que a l'hora de plasmar-los s’haurà de tenir en compte l'esforç, el temps i altres costos derivats per determinar si són viables. Així i tot, no significa, en cap cas, que els objectius hagin de ser fàcils d'aconseguir.

Un objectiu assequible en general respon a la pregunta:

 • Com ho farem?

En la línia de ser assequible i viable, un objectiu ha d’anar acompanyat de l’adjectiu rellevant. Els objectius han de donar resposta a un neguit que té l’entitat i despertar una motivació entre els membres de l’organització i de l'equip. Si s’estableixen uns objectius poc rellevants, l’entitat es pot trobar davant d’una direcció incorrecta i no assolir-lo, no per la impossibilitat del recursos disponibles, sinó per la poca motivació de les persones que han de fer-ho possible. A l’hora de calcular la rellevància, es poden formular les següents qüestions:

 • És aquest un bon moment?
 • És adequat als esforços i les necessitats de l’organització?
 • És aplicable al nostre entorn actual?

És imprescindible comptar amb una temporització que permeti saber si l’assoliment de l’objectiu va en la direcció adequada. Per això, cal tenir establerta una línia temporal, en què cada objectiu es defineixi en el temps, de manera que ajudarà a marcar les diferents etapes que permetran a l’entitat arribar a la meta proposada. Amb data límit de compliment i, si és necessari, establint terminis parcials. Així doncs, un objectiu limitat per terminis de temps sol respondre a les preguntes:

 • Quan?
 • Què puc fer durant les properes dues setmanes a partir d'ara?
 • Quines tasques puc realitzar avui?
field_vote: 

Els apartats del document de bases del voluntariat

Imatge principal a portada: 
 Font: Debby Hudson
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs s’explica que han de quedar ben clarificades per tothom per, a partir d’aquí, poder iniciar un treball de planificació de la gestió del voluntariat.

Les organitzacions que volen aprofundir en el seu treball amb el voluntariat han d’avançar cap a una nova cultura organitzativa en què aquest esquema d’encaix entre voluntariat i entitat quedi ben resolt. El voluntariat ha de rebre un missatge clar de quina és la missió per la qual treballa l’entitat i s’hi ha de comprometre. L’entitat ha de conèixer bé quines són les expectatives del voluntariat al qual es dirigeix.

Imatges secundàries: 
 Font: Debby Hudson
 Font: Markus Spiske
Subtitols: 
Perfils de voluntariat que es busquen
Criteris d’intervenció del voluntariat
Compromisos que assumeix el voluntariat
Compromisos per part de l’entitat
Programes de voluntariat a l’entitat
Les tasques del voluntariat
Continguts: 

A l’hora d’especificar quin perfil de voluntariat cerca l’entitat, s’ha de tenir en compte que potser no tothom que vulgui podrà fer voluntariat a la nostra entitat. Per tant, i per evitar confusions amb potencials persones voluntàries, cal definir a la perfecció quin perfil es requereix (edat, experiència prèvia, motivacions, habilitats concretes, etc.) per col·laborar amb l’organització o amb els diversos programes que es porten a terme.

La gran varietat d’àmbits d’actuació de les entitats fa que les persones voluntàries puguin fer diverses tasques dins de l’organització. Per exemple, no és el mateix dur a terme treballs de gestió a realitzar una intervenció directa amb les persones beneficiàries de l’organització. En aquest segon cas, és especialment rellevant que les persones voluntàries coneguin i comparteixin mínimament els valors i estil de l’organització per tal d’actuar en coherència.

Definir com serà la participació, des del nombre d’hores setmanals, a l’horari i, si s’escau, el grau de flexibilitat, és cabdal per garantir el compromís de la persona voluntària i que l’entitat no es trobi amb sorpreses, com que no només aparegui quan va bé o ve de gust, cosa que perjudica notablement l’organització diària. Aquest fet pren especial importància quan el desenvolupament de la tasca depèn únicament de la persona voluntària i es tracta d’una tasca d’intervenció.

En aquest apartat s’han d’especificar aquells compromisos que l’entitat assumeix amb les persones voluntàries. L’organització pot partir dels drets que s’especifiquen en la Carta del voluntariat i concretat tot allò que per a l’entitat pugui tenir més sentit. Seguint la línia de l’esmentat en l’apartat anterior, resultaria interessant prestar una atenció especial, per exemple, en els àmbits d’acompanyament, en el seguiment, en l’escolta, en la formació o en la participació.

És essencial descriure els programes de l’entitat on es desenvoluparà l’acció de voluntariat. Les entitats, sovint, tenen diversos programes i projectes, i el voluntariat no ha de ser a tot arreu, sinó en aquells que realment pugui aporta un valor afegit. Hi ha entitats que tenen voluntariat en la intervenció amb persones beneficiàries, d’altres que són d’organització interna i d’altres que combinen els dos àmbits. Les persones voluntàries només han d’aterrar en aquells programes on l’estructura estigui preparada per acollir-los correctament.

A part de la descripció dels programes, és imprescindible explicar i definir quina serà la tasca de la persona en cada cas. Es recomana descriure breument les necessitats que es poden tenir a cada programa i especificar qui és el responsable de voluntariat de cada un.

field_vote: