Com habilitar el Bizum per captar fons a una entitat

Imatge principal a portada: 
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

El servei és gratuït i es pot mantenir actiu durant tot l’any o activar-lo durant una campanya concreta en un temps determinat.

A dia d’avui, la tecnologia ha obert un gran ventall de possibilitats que fan més fàcil el dia a dia d’una entitat, les seves activitats i les maneres de captar fons i fer arribar donatius. Una de les formes més pràctiques i que ofereix més facilitats i comoditats a l’hora de realitzar un donatiu és a través de l’aplicació Bizum, que amb uns pocs passos a seguir permet fer una donació des del mòbil de forma immediata.

Imatges secundàries: 
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Bizum a l’abast de les entitats
Què ha de fer l’entitat per activar-lo?
Certificats digitals
Pas a pas per a les persones donants
Continguts: 

Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió, tant per les per persones donants, com per les entitats i compta amb uns límits respecte les quantitats donades. L’import màxim de l’operació és de 1.000 euros per a qualsevol usuari/a i de 500 euros per a usuaris/es de CaixaBank, amb un import mínim de 0’50 cèntims.

Respecte la informació que trasllada Bizum de l’entitat, aquesta serà el NIF i el nom de la persona donant i la informació es podrà obtenir a través de l’extracte. Normalment, la transacció és molt ràpida tot i que no hi ha un termini establert perquè arribin els diners.

El servei té l’opció de mantenir-se actiu durant tot l’any o només durant el període que duri una campanya concreta. D’aquesta manera es poden tenir diferents bizums per les diferents campanyes, i per tant, el correu de contacte per a cada campanya ha de ser diferent.

Perquè una associació o fundació es doni d’alta com a ONG a la plataforma Bizum per la recepció de donatius cal que l’entitat ompli un formulari i un contracte amb totes les dades sol·licitades per l’entitat bancària, signat per les persones apoderades corresponents i de forma duplicada.

Caldrà enviar una còpia escanejada del contracte i el formulari emplenat per anar tramitant l'alta en Bizum i que l’entitat faciliti el seu codi de cinc xifres corresponent. Així mateix, hauran d'enviar els dos contractes originals signats i que poden lliurar en qualsevol oficina de l’entitat bancària perquè els facin arribar per valisa.

Respecte als certificats fiscals, s’hauran de realitzar des de l’entitat. Des d’una entitat bancària com Caixabank, els donatius i les dades dels mateixos són informats en l'extracte de Quadern 43 que es poden sol·licitar des de CaixaBank Nowen, a la pestanya ‘Fitxers’, menú ‘Recepció de fitxers’ i botó ‘Fer una nova petició’ i triant l'opció ‘extracte de moviments dels seus comptes’.

D’altra banda, es recomana fer una petició periòdica i així no haver de sol·licitar-ho cada mes. El fitxer el tindran disponible el dia corresponent en la mateixa pestanya ‘Fitxers’ i menú ‘Recepció de fitxers’.

Primer de tot, la persona usuària accedeix des del seu mòbil a l’aplicació de la seva entitat bancària, i des d’allà a Bizum. Els i les clientes de Caixabank tenen l’accés per l’opció d’’Enviar Diners’ de l’aplicació de Caixabank Pay.

A continuació, apareixen les tres opcions que ofereix l’aplicació, enviar diners, sol·licitar diners o fer una donació. S’haurà de clicar aquesta última. Seguidament, la persona usuària ha d’indicar el codi de cinc posicions numèriques de l’ONG a la que vol realitzar el donatiu, l’import i el concepte.

Al següent pas, es mostren les dades del donatiu, apareix el nom de l’entitat, i la persona usuària ha de continuar l’operació. D’aquesta manera, el donatiu ja s’ha realitzat. Si el/la donant desitja rebre un certificat fiscal haurà de contactar amb l’ONG. Podrà consultar les dades de contacte a través de la web de Bizum.

Ja per finalitzar, els i les usuàries poden sol·licitar un comprovant de l’operació a la seva entitat bancària, que rebrà per correu electrònic. S’ha de tenir en compte que aquest comprovant, en cap cas serà el certificat fiscal.

field_vote: 

El certificat digital o signatura electrònica

Imatge principal a portada: 
Certificat digital. Font:pimealdia.org Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Pràcticament tots els tràmits i gestions que hagin de fer les associacions i fundacions amb les administracions públiques requereixen disposar d'un certificat digital per poder dur-los a terme.

A l'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, que obligava totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Després de diverses pròrrogues causades per impossibilitats tècniques en moltes de les institucions públiques afectades, en aquell mateix mes de 2018 definitivament va posar-se en marxa la norma.

Imatges secundàries: 
El registre electrònic és obligatori per a totes les sol·licituds amb l'administració pública. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Què és el certificat digital
Utilitats principals del certificat digital
Classes de certificats
Com obtenir un certificat de representant de persona jurídica
Altres consideracions a tenir en compte
Continguts: 

El certificat o signatura digital és un mitjà d'identificació electrònic que permet que tant qui emet un missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells/es, i no ningú altre, qui estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti el contingut del missatge i evita que pugui ser alterat.

Té un valor legal equivalent al de la signatura manuscrita. El certificat digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho: l'anomenada "entitat certificadora".

Cada certificat està identificat amb un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs al propi certificat.

El certificat digital permet realitzar tota mena de tràmits mitjançant Internet.

La major part estan relacionats amb les administracions públiques. En el cas de les entitats no lucratives, els més habituals són:

 • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a l'Agència Tributària i consulta posterior del seu estat de tramitació.
 • Recollida, consulta i gestió de les notificacions i requeriments que emeti l’Agència Tributària a l’entitat.
 • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social (d'estar al corrent d'obligacions, de situació censal...)
 • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d'altes, baixes i incidències del personal contractat.
 • Tràmits al Registre d'Associacions o al Protectorat de Fundacions. Signatura i tramesa de factures electròniques.
 • Gestió de sol·licituds de subvencions i la seva justificació posterior.
 • Gestió i liquidació dels tributs locals.
 • Sol·licitud de permisos d’utilització de la via pública per actes i activitats que hagi de fer l’entitat.

Els certificats digitals tenen diferents tipologies, en funció de a qui representen:

 • Certificat de persona física: acredita la identitat de la persona titular, que sempre ha de ser una persona física, és a dir, un/a particular.
 • Certificat de representant:
  • Administrador únic o solidari: la persona jurídica ha d'estar inscrita al Registre Mercantil, i el seu administrador o administradora ha de tenir poders de representació inscrits també en aquest mateix registre. No és habitual a les entitats no lucratives.
  • Representant de persona jurídica: s'expedeix a les persones físiques que representen persones jurídiques. Aquest és el que han de demanar els o les representants legals de les associacions i fundacions.
  • Representant d'entitat sense personalitat jurídica: s'expedeix a les persones físiques que representen un ens sense personalitat jurídica, com ara comunitats de béns o comunitats de propietaris.

Tot i que hi ha diverses entitats certificadores que estan autoritzades per emetre els certificats digitals de representant de persona jurídica, la més habitual i econòmica és CERES (Certificación Española), que és un organisme públic vinculat a la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

L'Agència Catalana de Certificació (IDcat) també emet certificats digitals, però només a persones físiques.

Per fer la sol·licitud, cal fer els passos següents:

 • Configurar el navegador instal·lant el software específic que es troba amb aquesta funció a la pàgina web de l'entitat certificadora.
 • Fer la sol·licitud a la pròpia web, indicant el número de NIF de l'entitat i un correu electrònic.
 • Obtenir, en el Registre que correspongui segons la seva tipologia, el certificat de dades registrals on constin les dades generals i d’inscripció de l'entitat i del seu òrgan de govern (junta directiva, patronat...), que ha de ser vigent. Aquesta gestió, quan s’ha de fer al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, té una taxa associada d’onze euros.
 • Acreditació de la identitat del o la representant de forma presencial, normalment a l'oficina de l'Agència Tributària que desitgi l'entitat, sempre demanant cita prèvia. Des de fa uns mesos, també és possible fer l’acreditació mitjançant la tramesa de la documentació des de les oficines de Correus, tot i que aquesta via està demostrant no funcionar gaire bé i, a més, comporta un cost extra.
 • Pagament del cost del tràmit a la FNMT (16,94 €) i descàrrega del certificat.
 • Tot el procés, des de la sol·licitud fins a la descàrrega, s’ha de fer des del mateix ordinador i usuari. Mentre no finalitizi la tramitació, l’ordinador no es pot formatar, no es poden fer actualitzacions al sistema operatiu (cal deshabilitar l’opció d’actualitzacions automàtiques) i, en alguns casos, caldrà aturar l’antivirus.
 • L’acreditació a les oficines de l’Agència Tributària s’ha de fer sempre demanant cita prèvia. Darrerament, la major part de les oficines tenen molt limitades les cites que ofereixen per a aquest tràmit. Es recomana gestionar la cita amb molta antelació, ja que, en el moment de l’acreditació, el certificat de dades registrals emès pel Registre no pot tenir una data d’expedició superior als 15 dies hàbils previs.
 • El certificat de representant de persona jurídica té una vigència de dos anys. Es podrà utilitzar sempre que no hagi estat revocat prèviament, o que no hagi arribat a la seva data de caducitat.
 • La renovació telemàtica no és possible. Quan el certificat caduqui, s’haurà de fer tot el procés des de l’inici per obtenir-ne un de nou. Cal tenir una certa previsió per no quedar-se durant un temps sense certificat, per tant és recomanable iniciar el procés de renovació una mica abans de la dada de caducitat de l’anterior.
 • És molt convenient, un cop descarregat el certificat, fer-ne una còpia de seguretat, per poder-la utilitzar en d’altres ordinadors, i per si s’espatllés aquell en el qual el tenim instal·lat. Molt recomanable posar una clau de seguretat en el moment de fer l’exportació.

Podeu obtenir més informació de tot el procés de sol·licitud, pas a pas, a través aquest recurs.

field_vote: 

Com presentar via online els comptes anuals de les associacions catalanes d’utilitat pública?

Imatge principal a portada: 
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Resum: 

Les entitats han de tenir en compte que la Generalitat ha canviat la forma del tràmit, que fins ara era exclusivament presencial i ara ha passat a ser telemàtic.

La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Les que encara no hagin presentat els comptes han de tenir en compte que han de fer-ho per via online, a l'igual que les que ja hagin realitzat aquest tràmit des de mitjans de juliol. Aquí es destallen els passos a seguir per realitzar el tràmit.

Imatges secundàries: 
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats amb més de 50 persones treballadores, a més, han de calcular la bretxa salarial total. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Anar al web del tràmit
Emplenar les dades de contacte
Adjuntar documents en un únic pdf
Validar, signar i pagar
Preguntes freqüents
Continguts: 

Per fer-ho, cal anar a la pàgina web del tràmit i seguir els passos que s’hi indiquen. En primer lloc, s’ha de descarregar aquest formulari. El formulari és similar al que han d’emplenar les fundacions, però sense l’obligació d’afegir informació sobre els balanços.

A l’hora d’emplenar-lo, cal posar les dades identificatives de la persona titular del certificat digital amb el qual se signaran els comptes (igual que a les fundacions), indicant si és el o la representant legal o si és un/a tercer autoritzat (en el cas de gestories o entitats que s’encarreguen d’aquests tràmits).

Cal omplir totes les dades i afegir obligatòriament un telèfon mòbil de contacte per notificacions. Els avisos de les notificacions electròniques que puguin haver-hi s’enviaran al telèfon i al correu electrònic indicat al formulari.

En cas que hi hagi alguna notificació en referència al tràmit, es disposa de 10 dies naturals des de l’avís de notificació per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no s’ha accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

Pel que fa als documents que composen els comptes anuals que s’han d’adjuntar, cal destacar que s’ha d’annexar tot en un únic document pdf. Això inclou la portada, índex, balanços de situació, explotació i l’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), i la memòria econòmica. Cal que estiguin signats per totes les persones que formen la junta directiva o l’òrgan de govern de l’entitat que estiguin obligats a formular-los.

A més, s’ha d’annexar el certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals, la memòria d’activitats (també signada per totes les persones que formen part de la junta) i, opcionalment, altres documents, com ara l’informe d’auditoria o l’informe de grau de compliment de codi de conducta de les inversions.

És important saber que els documents annexats no poden sobrepassar els 5 MB. Si algun arxiu pesa massa, es pot comprimir de manera ràpida i gratuïta a través d'algun dels múltiples portals que comprimeixen fitxers, com ara a través d’aquesta pàgina.

Quan ja està tot annexat, es valida i se signa digitalment el formulari. Finalment, després de presentar-ho, l’entitat rebrà l’acusament de rebuda, que inclourà la carta de pagament dels 77 euros de la taxa. L’entitat ha de desar el document, que serà el justificant conforme el tràmit s’ha fet. Cal pagar-ho en un màxim de 10 dies hàbils des de la seva presentació, des d’un terminal de Servicaixa o bé seguint l’enllaç que incorpora el propi document, mitjançant la passarel·la de pagaments de Caixabank, amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit. Si transcorregut aquest termini no s’ha abonat l’import corresponent, s’entendrà la sol·licitud com a desestimada i es tancarà el procediment.

Per a les entitats que tinguin dubtes sobre com fer el tràmit electrònic, es pot consultar aquest apartat de preguntes freqüents de la Generalitat, on hi ha consells sobre com escanejar un document perquè sigui més petit o sobre com desbloquejar un arxiu un cop validat per modificar-lo, entre d’altres.

field_vote: 

L’exempció de l’IVA en els cursos de formació virtual

Imatge principal a portada: 
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Resum: 

Davant de la tendència creixent dels cursos en línia cal tenir en compte els beneficis fiscals que se'n deriven.

Les mesures derivades de la Covid-19 han donat peu al foment de la formació online. Els cursos en línia han augmentat de manera exponencial a causa de la pandèmia, ja que la ciutadania passa més temps a casa i, en gran part, opta pel teletreball si en té la possibilitat. Les entitats i la ciutadania en general ha de tenir en compte que en alguns casos les formacions en línia estan exemptes d'IVA.

Imatges secundàries: 
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'IVA. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Quan estan exempts d’IVA?
Requisits per a la qualificació de servei educatiu
La importància del tipus de servei
Exemples de serveis no exempts d’IVA
Continguts: 

Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Això sí, sempre que les matèries impartides es trobin incloses en algun pla d'estudis de el sistema educatiu d'acord amb el criteri del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. A més, aquestes activitats no han de tenir un caràcter merament recreatiu.

La formació estarà exempta de l'IVA quan pugui qualificar-se com a servei educatiu, d'acord amb l'exempció de l'article 132.1.i) de la Directiva 2006/112/CE, recollida en l'article 20.1.9è de la Llei 37/1992, que estableix que estaran exempts de l'impost d’aquesta manera:

“L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens/es, inclosa l'atenció als infants en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.”

L'exempció s'estendrà a les prestacions de serveis i lliuraments de béns directament relacionades amb els serveis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades, amb mitjans propis o aliens, per les mateixes empreses o entitats docents o educatives que prestin els esmentats serveis.

Per tal que els serveis puguin qualificar-se com un servei educatiu i, per tant, poder aplicar l'exempció de l'IVA, tal com s'ha precisat anteriorment, és necessari el compliment de dos requisits:

 1. Un requisit subjectiu, és a dir, que les esmentades activitats siguin realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.
  A aquests efectes, un centre es considerarà autoritzat o reconegut, a efectes de l’IVA, quan les seves activitats siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte de l'esmentat reconeixement o autorització, bé sigui per la legislació de la mateixa comunitat o per la de l'Estat que resulti aplicable.
 2. Un requisit objectiu. Com assenyala el Tribunal de Justícia, l'ensenyament és aquella activitat que suposa la transmissió de coneixements i de competències entre professorat i alumnat.
  A més, ha d'anar acompanyada d'un conjunt d'altres elements que inclouen els corresponents a les relacions que s'estableixen entre mestre/a i alumne/a i els que componen el marc organitzatiu del centre en el qual s'imparteix la formació, sempre que aquestes activitats no siguin de caràcter merament recreatiu.

Per tant, un servei educatiu estableix la prestació de serveis docents per professors i professores a través d'Internet o d’una xarxa electrònica similar utilitzada com a mitjà de comunicació entre el professor/a i l'usuari/ària o alumne/a, fins i tot quan el professor/a faci servir o es doni suport en continguts digitals per prestar els serveis educatius sempre que aquests últims siguin accessoris respecte de la comunicació en línia entre professorat i alumnat.

No és el mateix un servei d'ensenyament o formació impartida a través d'una xarxa electrònica, que un servei prestat per via electrònica. A efectes de determinar l'aplicació de l'exempció o no de l'IVA, té especial importància i rellevància el tipus de servei.

Si el servei prestat, és a dir, la formació duta a terme, es qualifica d'un servei prestat per via electrònica no seria aplicable la referida exempció de l'IVA, atès que ni la Directiva 2006/112/CE ni la Llei 37/1992, abans mencionades i enllaçades, contemplen cap exempció aplicable per als serveis prestats per via electrònica. Per tant, queden gravats amb el tipus general del 21%.

Què és un servei prestat per via electrònica? Segons l’article 69 de la Llei 37/1992 de l’IVA, són tots aquells serveis que consisteixen en la “transmissió enviada inicialment i rebuda en destinació per mitjà d'equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l'emmagatzematge de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics”.

La norma enumera alguns d’aquests mitjans:

a) El subministrament i allotjament de llocs informàtics.

b) El manteniment a distància de programes i d'equips.

c) El subministrament de programes i la seva actualització.

d) El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.

e) El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o d'oci.

f) El subministrament d'ensenyament a distància.

Alguns dels serveis prestats per via electrònica que, per tant, han de fer front al pagament d'IVA, són, entre d'altres, el subministrament i descàrrega de:

Arxius.

• Cursos gravats o automatitzats.

Programes.

• Continguts formatius a través d'Internet, i l'accés a les dades i programes a través d'una plataforma formativa.

Fins i tot si la persona destinatària o usuària té la possibilitat de rebre tutories o sessions de suport en línia de professors/es a través de la mateixa, sempre que aquesta part d'intervenció humana sigui accessòria al subministrament o a l'accés als continguts i programes.

field_vote: 

Com rectificar declaracions informatives amb certificat digital

Imatge principal a portada: 
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Resum: 

La pàgina web de l’Agència Tributària permet modificar, eliminar i crear nous declarats/des. En aquest recurs s’indiquen els passos per fer-ho.

Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions.

Imatges secundàries: 
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash
La presentació es realitzarà amb els registres correctes encara que es detectin registres erronis. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Accedir al tràmit
Modificació del model
Forma de presentació
Modificar, crear o esborrar un/a declarat/da
Vies de presentació excloents
Continguts: 

Primer de tot, com en la majoria dels tràmits amb l’Agència Tributària, cal entrar a la seva pàgina web.

Seguidament, i tal com es mostra a les captures, cal clicar a ‘Presentar i consultar declaracions’. Un cop dins de l’apartat, es presenten totes les declaracions. S’ha d’escollir el model corresponent.

El model 190 és una declaració informativa sobre retencions i ingressos a compte, rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes.

Per modificar la declaració del model 190, s’ha de clicar al model en qüestió i després a ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’.

El següent pas a seguir és clicar l’opció d’accedir amb certificat o DNI electrònic. Caldrà afegir el DNI o NIE de la persona declarant i clicar a acceptar.

S’obrirà una finestra amb una taula amb diverses dades: justificant, expedient, data de la presentació, estat, nombre de detalls... Per modificar les dades cal clicar a ‘Justificant’.

En les declaracions amb l'estat ‘Declaració correcta’, en funció de la forma de presentació del model, que pot ser mitjançant formulari o fitxer, la pestanya ‘Serveis disponibles’ tindrà les següents opcions:

• Baixa de declaració per substitució.

• Consulta i modificació registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant formulari).

• Baixa de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer).

• Consulta registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer).

• Justificant de la presentació (PDF).

• Enregistrament de la declaració (consulta/còpia).

Si per exemple, es va presentar la declaració a través d’un formulari, tal com mostra la següent captura, s’ha de clicar a ‘Consulta i modificació registres de detall’. Aquí es mostren més dades de l’expedient.

Aquí es mostra una primera captura d'una presentació del model mitjançant fitxer, i una segona, feta a través de formulari:

Seguidament, s’haurà d’anar a ‘Carregar la declaració presentada el xx-xx-2020’.

Per modificar un declarat/da, s’ha de fer doble clic sobre ell i fer els canvis necessaris.

Per donar d'alta un nou declarat/da, utilitzarem el botó ‘Nou registre’ i emplenarem les dades del nou registre. En tornar a la llista de declarats/des, es podrà verificar l'existència dels nous registres.

Per eliminar un registre, només s’ha de seleccionar-lo i utilitzar l'opció "Esborrar registre seleccionat" de la botonera (de les dues icones en forma de paperera, cal clicar a la primera). Si volem eliminar més d'un declarat/da, es disposa de botó "Esborrar diversos registres" per seleccionar els registres que es vol eliminar (en aquest cas, s’ha de clicar a la segona icona).

Si la presentació es realitza correctament, obtindrem la pàgina de resposta amb el missatge de presentació realitzada amb èxit i el justificant en PDF. Hem de recordar que la presentació es realitzarà amb els registres correctes encara que es detectin registres erronis. Si accedim de nou a la sessió o declaració guardada, en el panell de declarats/des es conservaran tots els registres, tant correctes com erronis.

Per tant, per modificar una declaració presentada des del formulari web, només haurem de recuperar la declaració consolidada i anar afegint, modificant o eliminant els declarats/des existents, sense necessitat d'indicar explícitament que la declaració complementa o substitueix la anteriors. Per aquest motiu, en els formularis desapareixen les caselles de declaració complementària i substitutiva.

A més, cal tenir en compte que les vies de presentació són excloents; és a dir, si la primera declaració es presenta mitjançant formulari web, la resta de declaracions seguiran la mateixa via, llevat que abans es doni de baixa la declaració des del servei "Consulta i baixa de declaracions" disponible a la seu electrònica.

field_vote: 

Com es poden pagar per avançat i sense interessos els impostos ajornats per la Covid-19?

Imatge principal a portada: 
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
Resum: 

A partir del 21 setembre, els deutes ajornats començaran a generar interessos. Per evitar-los, hi ha l'opció de pagar els deutes de manera anticipada i telemàtica.

Per fer front a la crisi econòmica provocada per la Covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos per a les declaracions que s’havien de presentar entre el 13 de març i el 30 de maig.

Imatges secundàries: 
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats que van demanar un ajornament dels deutes, poden evitar pagar interessos si ho paguen abans del 21 de setembre. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Entrar a la web de l’Agència Tributària
Accedir amb certificat digital
Afegir la data del pagament
Opcions de pagament
Continguts: 

En primer lloc, cal accedir a aquest apartat de l’Agència Tributària per pagar el model 303 (autoliquidació de l’IVA) ajornat del primer trimestre del 2020.

Caldrà clicar a l’opció ‘pagar, ajornar i consultar deutes’ del menú ‘tràmits destacats’.

Un cop dins l’apartat de ‘pagar, ajornar i consultar deutes’, caldrà anar a ‘pagar deutes ('en sóc el titular’).

Seguidament, s’accedeix al tràmit amb el certificat digitat propi de l’entitat. És important saber que no es pot fer amb el certificat d’un col·laborador/a social o gestor/a).

El pas següent serà, quan es vegi la relació de deutes, clicar a ‘Obtenció de cartes de pagament’.

Després, caldrà clicar a ‘Oficina virtual d’ajornaments’, a ‘sol·licitud' i a ‘acuerdo’, tal com es mostra a les següents captures de pantalla.

Quan es cliqui a ‘pagar’, es mostrarà el següent desplegament:

 • Pagament de terminis.
 • Pagament parcial de terminis.
 • Pagament total de terminis.
 • Pagament total amb exclusió de terminis.

Aleshores es crea l’emissió de la carta de pagament i s’ha d’introduir la data en què es vol fer el pagament. Apareixerà el següent avís:

També es detalla l’import del termini, els interessos de demora i el total a ingressar.

Hisenda permet tres opcions per fer el pagament: a través d’un document d’ingrés en entitat col·laboradora, a través d’un pagament per Internet via càrrec en compte o per targeta de crèdit/dèbit.

Si s’opta per la primera opció, a través d’un document d’ingrés, s’obtindrà aquest model i s’haurà d’ingressar l’import a una entitat bancària sense necessitat de tenir-hi un compte obert.

La segona opció, la de pagar per Internet mitjançant càrrec en compte, requereix tenir fons en entitats financeres que comptin amb la condició de col·laboradores en la recaptació dels tributs i que ofereixin a la seva clientela el servei de cobrament a través d’internet.

Les dades que es demanen són les que es mostren en aquesta captura:

field_vote: 

Què és i com es demana l’idCat Mòbil?

Imatge principal a portada: 
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Resum: 

Aquest sistema d'autoidentificació és útil per a les entitats que encara no tenen un certificat digital de representant de persona jurídica.

L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. L’idCat Mòbil és vàlid per a tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments.

Imatges secundàries: 
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’idCat Mòbil és vàlid per a certs tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Principals característiques
Per què serveix?
Diferències entre l’IdCat Mòbil i el certificat digital
Com demanar l’IdCat Mòbil?
Continguts: 

El sistema permet a la ciutadania major de 16 anys actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes. Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat de la persona signatària amb un document i en garanteix la integritat.

Les dades d’identitat i el correu electrònic de les persones usuàries queden registrades a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, de la qual és titular el Departament de Presidència. D’aquesta manera es deixa constància de la vinculació entre la persona identificada i el seu telèfon mòbil.

L’idCat Mòbil permet realitzar diversos tràmits amb l’administració pública, com ara l’enviament d’una declaració responsable o una notificació d’activitats. Molts tràmits oficials només es poden fer a través d’Internet i, per tant, les entitats han de comptar amb una identificació electrònica. Aquesta identificació es valida a través de l’IdCat Mòbil o un certificat digital d’una persona física, jurídica o persona vinculada.

En funció del tràmit i el tipus d’administració cal utilitzar un sistema d’identificació o un altre. Mentre que l’idCat Mòbil es pot demanar sense certificat digital i de manera 100% en línia, el certificat digital de representant de persona jurídica és un sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment perquè requereix comprovar la identitat del ciutadà o ciutadana in situ.

L’IdCat Mòbil és més senzill d’aconseguir perquè només cal tenir accés a Internet i comptar amb un dispositiu mòbil que rebi missatges de text (SMS). Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, moltes entitats que encara no tenen certificat digital han optat per l’opció de l’IdCat Mòbil. És l’alternativa més pràctica i ràpida per fer evitar la gestió presencial que requereix l’obtenció d’altres eines identificatives.

Això sí, hi ha tràmits que només accepten el certificat digital com a sistema d’autoidentificació. Per exemple, la presentació de sol·licituds de subvencions, tràmits amb la Seguretat Social o l’Agència Tributària i la presentació de factures electròniques.

Una altra peculiaritat del certificat digital és que s’ha d’instal·lar en cada un dels dispositius amb què es vulgui fer el tràmit (ordinador, mòbil...). A més, té un període de validesa limitat, inclòs al propi certificat. En definitiva, el certificat digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat. En aquest recurs de Xarxanet s’expliquen els passos a seguir per sol·licitar el certificat digital de persona jurídica.

 • L’Idcat Mòbil l’ha de demanar una persona que representi l’entitat. Habitualment ho fa el president o la presidenta de l’organització.
 • En primer lloc, cal anar a la pàgina web de l’IdCat Mòbil i donar-se d’alta.
 • Cal clicar a l’opció ‘Alta sense certificat’.
 • És necessari tenir a mà el DNI de la persona que ho demana, la Targeta Sanitària Individual del CatSalut i el número de mòbil.
 • La persona que l’ha sol·licitat rebrà un missatge al mòbil amb una contrasenya d’un sol ús que s’haurà d’utilitzar a l’hora de fer el tràmit en qüestió.
field_vote: 

Nous models 770 i 771 per a la regularització voluntària de la situació tributària

Imatge principal a portada: 
es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

Les declaracions fiscals s’han de presentar de forma obligatòria per via electrònica a través d’Internet.

El 16 de juny de 2020 el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre HAC / 530/2020, de 3 de juny.

Imatges secundàries: 
es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es pot aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Objectiu
Qui ho pot presentar?
Quina reducció se li pot aplicar?
Model 770
Model 771
Continguts: 

Es pretén que les persones contribuents puguin regularitzar de forma voluntària la seva situació tributària amb referència als tributs que han de ser objecte d'autoliquidació. Per aquest motiu, Hisenda ha aprovat dos models tributaris.

Per un costat, el 770 dona resposta a l'autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària, mentre que el 771 es refereix a l'autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària.

Poden presentar aquest document totes les persones obligades tributàries que procedeixin al complet reconeixement i pagament del deute tributari. Aquest pagament s’ha de realitzar abans que se li hagi notificat l'inici d'actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització.

Si aquestes actuacions no s'han efectuat, el pagament s’haurà de fer abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocacia de l'Estat o la representació processal de l'administració autonòmica, foral o local interposi querella o denúncia contra la persona dirigida. També pot ser abans que el Ministeri Fiscal o el jutge o jutgessa d'instrucció duguin a terme actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències, conforme l'article 252 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

D'aquesta manera, si no s’ha rebut cap notificació al respecte, es poden presentar els models telemàticament a la seu electrònica i aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin, d’acord amb l’article 27.5 de la Llei General Tributària.

El model 770 s'utilitza per a l'autoliquidació i ingrés dels interessos de demora i dels recàrrecs objecte de regularització. El document requereix informar al mateix de la quota ingressada que dona lloc a aquests conceptes, així com el número de justificant de l'autoliquidació o les autoliquidacions, a través de les quals s'hagi declarat i ingressat la quota.

Per aquest motiu, abans de presentar el model s'ha de realitzar l'autoliquidació i l’ingrés de la quota tributària a regularitzar voluntàriament. D’aquesta manera, si el model està disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària per tal tribut i període de declaració s'utilitzarà el model 770. En cas de no estar a la seu electrònica, s’haurà de presentar el model 771.

Si es tracta d'un concepte impositiu amb períodes de liquidació trimestrals o mensuals, es presentaran tants models de declaració com períodes de liquidació s’hagin regulat respecte l'exercici corresponent.

Només s’utilitzarà el model 771 en cas de no existir cap model disponible per a aquest tribut i període de declaració. En aquest cas, només es presentarà un únic model 771 per autoliquidar la quota tributària anual que es vol regularitzar, desglossant l'import de la mateixa per a cada un dels períodes de liquidació de l'exercici corresponent.

field_vote: 

Com sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?

Imatge principal a portada: 
Al juny, l'ingrés pot arribar a 100.000 llars. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

El recurs explica detalladament quins passos s’han de seguir per poder sol·licitar l’ajuda econòmica.

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una renda mínima d’inserció destinada a les llars que ingressen menys de 462 euros al mes. Es calcula que la prestació arribarà a unes 284.000 persones a tota Catalunya.

Per optar a l’ajuda es tenen en compte els ingressos declarats el 2019 o s’estableix una mitjana dels mesos del 2020, per no excloure les persones sol·licitants que han perdut la feina arran de la crisi de la Covid-19. Per poder-hi accedir, s’han de complir una sèrie de requisits i compromisos.

Imatges secundàries: 
Al juny, l'ingrés pot arribar a 100.000 llars. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La prestació es pot demanar tant individualment com per unitat familiar. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Què és el IMV?
Qui la pot sol·licitar?
Requisits necessaris
Com es sol·licita i documentació necessària
Quant i quan es cobra?
Complements autonòmics
Es pot treballar i rebre l’ingrés?
Com saber si puc accedir a l’IMV?
Continguts: 

Segons el govern, l’Ingrés Mínim Vital és una prestació que te l’objectiu de “prevenir el risc de pobresa i d’exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques”.

Amb aquesta prestació es pretén garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries, amb incentius a l’ocupació. Cal aclarir que l’ajuda no és compatible amb altres prestacions de pensions per baixa mèdica permanent.

Només podran accedir a l’ajuda aquelles persones amb residència legal i efectiva a l’Estat espanyol d’almenys un any ininterromput. Excepcionalment, es podrà sol·licitar en casos de víctimes de violència de gènere, tràfic amb finalitats d’explotació sexual i víctimes d’explotació sexual, a banda de la situació administrativa.

La prestació distingeix entre la prestació individual i la prestació per la llar. Pel que fa a la individual, es podran acollir persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles i ho hagin fet durant almenys tres anys abans, o que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci, o que estiguin en supòsits anteriors i en aquest cas, només cal ser major d’edat.

Pel que fa a l’ajuda col·lectiva, la poden cobrar un màxim de dues persones per unitat de convivència, és a dir, de la mateixa llar, d’entre 23 i 65 anys, o major d’edat si té fills o filles al seu càrrec. Aquestes hauran de tenir uns ingressos totals inferiors a 5.538 euros per persona adulta o a 12.184 euros si hi ha més de tres fills/es o hi ha diverses persones adultes grans a càrrec, ja sigui per consanguinitat o afinitat.

Per demanar la prestació s’exigeix tenir la residència a l’Estat espanyol com a mínim un any abans i estar en situació de vulnerabilitat econòmica. Això vol dir:

 • No tenir patrimoni superior a tres vegades la renda garantida anual. És a dir, 16.614 euros de manera individual. L’habitatge habitual queda exclòs del patrimoni. Hi ha un seguit de regles per realitzar el còmput.
 • Si no es treballa, estar inscrit/a com a demandant d’ocupació. En el moment en que es trobi feina, s’exclourà part del salari del càlcul de la prestació.
 • Si es treballa, però no s’arriba al mínim vital, es buscarà que pugui fer més hores o accedir a una feina millor.

Qualsevol persona que la vulgui demanar s’ha de dirigir a la seu electrònica de la Seguretat Social, o bé fer-ho a través de l’Ajuntament.

Durant el mes de juny, el Govern actuarà d’ofici per a unes 100.000 llars. A partir del 15 de juny, amb efecte retroactiu a l’1 de juny, es podrà sol·licitar a la web de la Seguretat Social. També es podrà enviar la documentació per correu ordinari, o realitzar el tràmit a través dels ajuntaments.

Per accedir a l’ingrés mínim, s’hauran de presentar documents relacionats amb la identitat, el domicili i la situació econòmica.

 • Identitat: DNI, llibre de família si hi ha menors o passaport i acreditació de resident.
 • Domicili: certificat d’empadronament de tots els i les membres de la unitat familiar.
 • Situació econòmica: caldrà autoritzar l’Administració que investigui les dades econòmiques tributàries i de la Seguretat Social, però preferiblement, incloure el carnet d’atur.

La quantitat que es cobrarà dependrà de la situació familiar de la persona sol·licitant i de si s’està cobrant un salari, amb un seguit de regles per al còmput dels ingressos.

La base mínima de les persones sense cap ingrés ni patrimoni ni familiars a càrrec serà de 461,53 euros mensuals. La prestació màxima anirà destinada a les persones en la mateixa situació respecte als ingressos, però amb cinc o més integrants sense ingressos en la unitat familiar, amb 1.015,37 euros mensuals. En total hi ha 14 categories per definir les particularitats de cada cas.

Si la persona sol·licitant té altres ingressos, la renda mínima s’ajustarà, respectant els mínims establerts. Per exemple, si una persona ingressa 150 euros en un mes, l’Estat aportarà 312 euros per arribar als 461,53 euros mensuals.

L’ajuda es cobra cada mes, en un total de 12 pagues. S’espera que a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud ja es pugui cobrar, a través d’una transferència bancària. En cap cas podrà ser embargat ni ser objecte de descompte o de retenció.

Les comunitats autònomes podran complementar aquest ingrés amb fons propis gràcies a una descentralització de la prestació. En el cas de Catalunya, la Generalitat està planejant com articular la renda garantida de ciutadania amb el nou ingrés mínim vital.

L’IMV és compatible amb una feina. A més, contempla incentius perquè els potencials beneficiaris no vegin més rendible rebutjar una ocupació per la por a deixar de percebre part de la prestació.

La Seguretat Social no restarà íntegrament els nous ingressos de la prestació percebuda, sinó que, si la persona beneficiària cobra 200 euros més no se li descomptaran 200 euros de l’ajuda, sinó un percentatge menor que el Govern ha d’establir.

La Seguretat Social ha desenvolupat un simulador en el qual, després de respondre a diverses preguntes, es pot comprovar si es compleix amb els requisits per sol·licitar la prestació i quin import correspondria.

El simulador no efectua el tràmit de petició de la renda mínima. Aquest s’ha de sol·licitar mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social o de l’ajuntament.

field_vote: 

Assessorament econòmic gratuït per a entitats del tercer sector

Imatge principal a portada: 
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Resum: 

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix a totes les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia.

Les associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre que tinguin dubtes referents a la gestió econòmica de les seves organitzacions, poden beneficiar-se des de l’1 de maig d’aquest servei públic, finançat per la DGACC, de la Generalitat, i gestionat per Suport Tercer Sector, el departament de

Imatges secundàries: 
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El servei d'assessorament es dirigeix a entitats sense ànim de lucre i és totalment gratuüit. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Servei eficient i de qualitat
Tipus de consultes freqüents
Com utilitzar el servei d’assessorament econòmic?
Recursos
Notícies
Continguts: 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la DGACC, du a terme diversos programes que treballen per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat, entre d’altres, el Servei d’Assessorament gratuït per a entitats del tercer sector (voluntariat.gencat.cat) i el portal web xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya, Xarxanet.org posat en marxa el 2003.

Les persones que s’encarreguen de respondre a les consultes de les entitats que accedeixen al servei d'assessorament són professionals amb una llarga experiència en l’àmbit de la gestió associativa i de fundacions. Suport Tercer Sector fa més de 30 anys que ofereix assessorament, eines de gestió, formació i consultoria a organitzacions del tercer sector.

El servei d’assessorament en matèria econòmica ofereix suport en matèries molt diverses. Les més freqüents són les següents:

 • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, fer balanços i tancaments, elaborar el quadre d’amortitzacions, dur a terme la gestió del pressupost, de la tresoreria, comptes anuals, memòries fiscals, etc.
 • Auditories i justificació de comptes: preparar-se per fer una auditoria, conèixer la documentació que cal aportar, etc.
 • Fiscalitat: beneficis fiscals i mecenatge, obligacions fiscals (IVA, Impost de societats, IRPF, IAE, declaració 347, operacions intracomunitàries, declaració censal, etc), les exempcions aplicables, la preparació de models tributaris; ajornaments i moratòries; tributar i comptabilitzar les fonts de finançament, les subvencions, els patrocinis, declaració d’utilitat pública, etc.
 • Comptabilitat informatitzada: crear el pla de comptes, introduir assentaments, tancar l’exercici, fer extractes bancaris, etc.
 • Obligacions derivades de l’aplicació de la normativa de transparència
 • Certificat digital: com aconseguir-lo, renovació, utilització amb les administracions públiques,...

Alhora, a través d’aquest servei es vol fer un especial esforç per ajudar les organitzacions en el coneixement, comprensió i compliment de les obligacions derivades de novetats legislatives, fiscals i econòmiques recents que incideixen directament en la gestió associativa.

Les entitats poden fer ús gratuïtament d’aquests serveis per realitzar consultes puntuals a l’hora de resoldre qüestions vinculades a aspectes econòmics. Les entitats poden fer arribar les seves consultes a través d’un breu formulari. Les consultes es resolen en línia, en cap cas de forma presencial. Un cop emplenat el formulari, l’entitat rep la resposta en un termini màxim de 72 hores.

A banda del servei d’assessorament, l’equip econòmic, juntament amb l’àrea de comunicació de Suport Tercer Sector, s’encarrega de nodrir de continguts el portal de recursos de Xarxanet.

Al portal de recursos econòmics es poden trobar continguts didàctics i molt pràctics per al dia a dia d’una associació, fundació o cooperativa sense ànim de lucre. Com es declaren les factures d’IVA? Com s’ajornen els deutes tributaris? Com omplim i presentem el model 190? Com comencem una comptabilitat oficial? Aquests són només alguns exemples de les temàtiques que aborda el portal de recursos econòmics de Xarxanet.

Xarxanet també té un apartat dedicat a notícies econòmiques per al tercer sector. Al portal de notícies econòmiques es poden trobar continguts d’actualitat que afecten de manera directa o indirecta la gestió comptable i fiscal de les entitats. Per exemple, s’informa de les novetats quant a campanyes de micromecenatge, reculls de bones pràctiques cooperatives, llistats de propostes fiscals plantejades per entitats del tercer sector...

Al portal s’hi poden consultar continguts com aquests: ‘La renda bàsica de quarantena, la lluita d’una plataforma ciutadana’, ‘7 campanyes de micromecenatge contra la covid-19’, ‘La Taula del Tercer Sector obre noves licitacions’.

field_vote: