Per què cal demanar el certificat de contractista i subcontractista?

Imatge principal a portada: 
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Resum: 

Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària; hi ha formes, però, d’evitar assumir el seu deute.

Les entitats, de vegades, poden contractar altres empreses o treballadors o treballadores que desenvolupin part de la seva activitat. Per a aquests casos, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix la responsabilitat subsidiària.

Imatges secundàries: 
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
El certificat de contractista i subcontractista serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és el certificat de contractista i subcontractista?
Quan i com es pot demanar aquest certificat?
Què ha d’incloure el certificat?
Continguts: 

Per tal d’evitar la responsabilitat subsidiària que pugui sorgir en el cas que l’empresa, autònom o autònoma o entitat contractada o subcontractada no pagui els seus impostos pertinents, existeix la possibilitat de demanar el certificat de contractista i subcontractista.

Es tracta d’un document que pot demanar l’entitat a l’empresa o persona contractada o subcontractada i que serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària i, per tant, dels possibles deutes que puguin haver-hi.

Amb l’expedició d’aquest certificat, l’empresa contractada o subcontractada certifica que té tots els seus comptes al dia amb l’Agència Tributària corresponents als 12 mesos anteriors, en cas del certificat positiu.

El certificat de contractista i subcontractista el pot demanar l’empresa contractada a l’Agència Tributària indicant l’entitat per la qual serà contractada. En aquest sentit, cal tenir en compte que el certificat només es pot exigir en cas que l’empresa o persona contractada o subcontractada desenvolupi una activitat relacionada amb la principal de l’entitat que fa la contractació.

A més a més, el certificat té una validesa de 12 mesos des de la data d’expedició. Per poder-lo obtenir es pot demanar de forma telemàtica amb el DNI electrònic o el certificat digital. El termini de resolució és de tres dies i cal tenir present que en cas de manca d’emissió del certificat no s’entendrà que s’ha emès com a positiu.

El primer que cal tenir en compte és que el certificat pot ser positiu, en cas d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, o negatiu.

Aquest segon cas es dona principalment quan hi ha algun deute o manca la presentació d’alguna declaració. Tot i que també pot ser negatiu per tenir una inhabilitació per poder rebre ajuts o subvencions o haver comès algun delicte fiscal, entre d’altres.

Cal tenir present que només es pot tenir un certificat per entitat pagadora. Això significa que l’entitat que contracta o subcontracta ha de donar el seu NIF per incloure’l en el certificat, ja que han de tenir la mateixa activitat, tal com s’ha indicat anteriorment.

Per tant, sempre que una organització vulgui deixar part de la seva activitat principal a una altra entitat, empresa o persona cal que entre les seves rutines tingui molt present el fet de demanar el certificat de contractista i subcontractista per evitar ensurts amb l’existència de possibles deutes que hauria d'assumir.

field_vote: 

Quan s'ha de presentar el model 036?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

La declaració censal és el document que s’ha d'omplir per declarar l’alta, modificació o baixa de l'activitat d’una organització a l'Agència Tributària.

Quan una entitat sense ànim de lucre s'inscriu al registre corresponent, adquireix personalitat jurídica pròpia. En aquest cas, és imprescindible fer la declaració censal d'alta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquesta gestió es fa a partir del model 036 o 037.

El model 036 permet sol·licitar el NIF de l'organització. En el cas de les entitats no lucratives, està format per la lletra G, un nombre aleatori de set dígits i un caràcter de control que pot ser un número o una lletra.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Wikipedia
Subtitols: 
Què és el model 036?
Com s'ha de presentar?
Quan s'ha de presentar?
Continguts: 

El model 036 o declaració censal és el document que s'utilitza per comunicar a l'Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l'entitat en l'àmbit tributari o fiscal. Per tant, es pot tramitar en tres situacions diferents:

 • Quan s'hagi de donar d'alta l'organització al cens i tramitar el NIF. En aquest cas, s'haurà d'emplenar la casella 111.
 • També caldrà omplir aquest model si es necessita fer alguna modificació de les dades recollides a la declaració d'alta o en altra declaració posterior. En aquesta situació es fan servir les caselles de la 122 a la 141 del model.
 • Si es cessa el desenvolupament de totes les activitats de l'entitat, s'ha de tramitar la declaració censal de baixa, omplint des de la casella 150 a la 152 del mateix model.

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

En el primer cas es pot realizar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé en paper preimprès proporcionat a les Delegacions i Administracions de l'Agència Tributària. La presentació en imprès es podrà dur a terme mitjançant el lliurament directe a les oficines indicades o per correu certificat a les mateixes.

Hi ha dues maneres de presentar-lo via internet: amb el certificat electrònic, o bé amb la cl@ve PIN o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

La declaració censal d'alta s'ha de presentar abans de l'inici de les activitats de l'entitat, de la realització de les operacions o del naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que satisfacin, abonin o deguin.

En el cas de la declaració censal de modificació, haurà de presentar-se en el termini màxim d'un mes, des de l'endemà a aquelles circumstàncies què s'hagin produït i que determinen la presentació d'aquest tràmit. Finalment, si es tracta de la declaració censal de baixa, també caldrà presentar-la en el termini màxim d'un mes des que es cessin totes les activitats de l'organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 o 037 fora de termini és el pagament d'una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s'abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d'una infracció tributària lleu. Per aquesta raó, es recomana presentar aquest document en el termini indicat.

field_vote: 

Com elaborar una bona estratègia d'email màrqueting

Imatge principal a portada: 
Email màrqueting Font: Freepik
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Quan es disposa d'un pla digital definit, les organitzacions poden aprofitar molt més els recursos i el temps, dedicant-los a altres qüestions importants.

Les eines digitals permeten comunicar d'una forma massiva a l'audiència triada, descarregant de feina les entitats i fent que puguin emprar el seu temps i els seus recursos en altres qüestions. Per aquesta raó, cada vegada és més important tenir una bona estratègia d'email màrqueting. A continuació, s’exposen cinc consells per arribar d'una manera més eficaç al públic, fidelitzar-lo i, si es requereix, per captar fons.

Imatges secundàries: 
Email màrqueting Font: Freepik
Email màrqueting Font: Canva
Subtitols: 
Aconseguir una bona base de dades
La importància del correu de benvinguda
Personalitzar el contingut
Planificació dels enviaments
Anàlisi de resultats
Continguts: 

Per disposar d'una bona base de dades és imprescindible que les persones tinguin una forma senzilla i clara d'accedir a un formulari. Per aquest motiu, és aconsellable inserir un formulari de subscripció al lloc web i al blog de l'entitat. També pot ser útil fer difusió d'aquest formulari als diferents canals digitals dels quals disposi l'organització.

És important que no hi hagi massa camps al formulari. Es recomana que hi hagi només dos obligatoris, que solen ser el nom i cognoms i l'email de la persona. Es poden afegir camps opcionals com: l'entitat a la qual es pertany, la data de naixement, la comunitat autònoma, la província... en tot cas els camps dependran sempre de la informació que necessiti recaptar l'entitat.

El primer correu que fa arribar una organització forma part de la seva carta de presentació. Per aquest motiu és fonamental que tingui un disseny atractiu i que representi a la persona remitent. De la mateixa manera, és una bona oportunitat per iniciar la comunicació amb aquest nou contacte i demostrar el valor afegit de l'entitat.

L'assumpte del correu és el primer que llegeix l'audiència a la qual es dirigeix, per aquesta raó és necessari que cridi l'atenció, generant impacte i/o interès. Per tal que aquest email sigui obert, és important que sigui breu i específic, i que expliqui el que s’està buscant i es necessita per part de l’entitat.

Personalitzar el correu especificant el nom de la persona a la qual va dirigit, pot ajudar a connectar amb aquesta persona. Alhora, generarà un tracte més pròxim i menys fred, i crearà un clima en el qual la persona sentirà que forma part de l'ecosistema de l'organització en qüestió.

Quan es parla de personalitzar un correu, però, no només es tracta d'indicar el nom de la persona, sinó d'adaptar la informació que li interessa. Això es pot aconseguir segmentant al públic.

El cos del correu és igual de rellevant que l'assumpte. Un contingut desordenat o molt llarg farà que la persona abandoni i no llegeixi el que se li està comunicant. Ha de ser un text senzill i clar, amb imatges atractives i, sempre que es pugui, amb els enllaços pertinents per generar trànsit al lloc web o a la xarxa social que interessi.

La planificació de l'enviament és una eina molt útil que contribueix a l'estratègia de comunicació digital. Si es crea i segueix un calendari d'email màrqueting es podrà gestionar d'una manera més eficient el contingut que es vol difondre i es podrà tenir una visió global de l'eina en qüestió.

Pel que fa als dies d'enviament, tot i no ser una ciència exacta, és recomanable evitar els dilluns, ja que tenint en compte els correus que s'hagin enviat el divendres a la tarda i durant el cap de setmana, la safata es trobarà més plena que un dia normal. Al mateix temps, els divendres també són poc aconsellables, ja que les persones estan tancant la setmana i pot ser que el correu que es remet quedi en l'oblit.

Serà de gran ajuda elaborar una anàlisi de resultats cada vegada que es faci un enviament, ja que és la manera més efectiva de millorar. Aquesta acció permet conèixer què funciona i què no (horari i dia d'enviament, tipus de contingut, disseny gràfic del correu, base de dades...). És fonamental, quan s'analitza, que es tinguin en compte les mètriques que facilita la plataforma des de la qual s'envien els correus.

D'altra banda, cal tenir en compte que avui dia hi ha més persones que utilitzen l'email des del mòbil que des de l'ordinador. Per aquesta raó, les entitats han d'assegurar-se que els seus correus es vegin correctament des de dispositius electrònics com les tauletes o els telèfons mòbils.

field_vote: 

L'Impost de Societats en les entitats religioses

Imatge principal a portada: 
Les entitats religioses han de tributar per l'Impost de Societats. Font: Unsplash.
Resum: 

Hi ha dos tipus de règims fiscals possibles, els quals determinaran si s'ha de presentar o no declaració d'aquest tribut, quines rendes tributen, el tipus impositiu aplicable i la resta d’obligacions.

L’Impost de Societats és l’equivalent al que seria l’IRPF pel qual tributen les persones físiques, però per a les persones jurídiques. Per tant, és l’impost pel qual han de tributar les entitats religioses. Es troba regulat per la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’Impost de Societats.

Imatges secundàries: 
Les entitats religioses han de tributar per l'Impost de Societats. Font: Unsplash.
Les associacions declarades d’utilitat pública, les fundacions o les ONG de desenvolupament es regeixen per la Llei 49/2002. Font: Freepik.
Subtitols: 
El règim especial de la Llei 49/2002
Obligacions de les entitats amb règim fiscal especial
Règim aplicable a la resta d’entitats religioses
Continguts: 

Aquest règim és el que correspon a determinades entitats sense ànim de lucre en consideració a la seva funció social, com a les associacions declarades d’utilitat pública, les fundacions o les ONG de desenvolupament, entre d’altres, sempre que compleixin determinats requisits.

I és també el règim que s’aplica a les entitats religioses que pertanyin a les confessions que han signat acord amb l'Estat espanyol, és a dir:

 • L‘Església Catòlica, la Federació d’Entitats Evangèliques d’Espanya, la Comissió Islàmica d’Espanya i la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya, així com les institucions o entitats que en formen part.
 • Les associacions i entitats creades i gestionades per les anteriors confessions que es dediquin a activitats religioses, benefico-docents, mèdiques o hospitalàries o d’assistència social, sempre i quan compleixin els mateixos requisits que la resta d’entitats beneficiàries de la mateixa Llei 49/2002 de mecenatge, que es detallen en el seu article 3. Entre ells, es destaquen les següents:
  • Que persegueixin finalitats d’interès general, com ara la defensa dels drets humans, assistència i inclusió social, cíviques, educatives, culturals, científiques, sanitàries, promoció del voluntariat, promoció del medi ambient, foment de l’economia social...
  • Que es destinin a la realització d’aquests fins com a mínim el 70% dels ingressos obtinguts, un cop deduïdes les despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos.
  • Que les persones membres de l’òrgan rector no cobrin per l’exercici dels respectius càrrecs.
  • Que la seva activitat no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes als seus fins.
  • Que les persones fundadores, associades, dirigents o familiars no siguin les destinatàries principals de l’activitat ni es beneficiïn de condicions especials per gaudir-ne.
  • Que es porti una comptabilitat oficial, segons el pla de comptabilitat que sigui d’aplicació.
  • Que, en cas de dissolució, deixin el seu patrimoni a una altra entitat que també sigui beneficiària d’aquest règim fiscal.
  • Que, en cas que superin els 20.000 euros d’ingressos, presentin cada any una memòria a Hisenda on es detallin els ingressos obtinguts i les despeses que estiguin vinculades a cada tipus d’ingrés, entre altres informacions.

Un cop l’entitat s’assegura que compleix amb aquests requisits, cal que presenti una declaració censal, model 036, a l’Agència Tributària on indiqui l’opció per aquest règim fiscal.

Per fer-ho, haurà d’omplir, a la pàgina 6 del model, les caselles corresponents. Els efectes de l’opció es retrotrauran fins a la data d’inici de l’exercici en què es presenti, és a dir, si, per exemple, es fa el 2 de novembre de 2021, els efectes seran per a tot l’exercici 2021, des de l’1 de gener.

Les entitats sotmeses a aquest règim han de presentar anualment la declaració per l’Impost de Societats (model 200), tot i que, en la major part dels casos, no s’haurà de pagar res. La data de presentació varia en funció de quin sigui l’exercici econòmic de l’entitat segons els seus estatuts. Si l’exercici es correspon amb l’any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre), la liquidació s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol de l’any immediatament posterior.

El tipus impositiu és el 10%. Ara bé, la major part dels ingressos no tributen. Els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 estableixen les rendes exemptes de l’impost. Entre d’altres, no tributen els donatius, les quotes de socis i sòcies o benefactors i benefactores, les subvencions, els ingressos obtinguts de lloguers, dividends o inversions, ni els derivats de la prestació de serveis i vendes de béns que es detallen en aquests articles, sempre i quan l’activitat vagi vinculada a l’objecte social de l’entitat.

Aquestes rentes exemptes no estan sotmeses a cap ingrés a compte ni tampoc a cap tipus de retenció per part de les persones o entitats pagadores. Per evitar aquesta retenció, l’entitat ha de presentar-li a la persona pagadora un certificat emès per l’Agència Tributària que acrediti que és beneficiària de la llei.

Cal tenir present que les entitats beneficiàries d’aquest règim especial, a més d’allò relacionat amb l’Impost de Societats, gaudeixen també de beneficis en altres impostos i de determinats incentius fiscals al mecenatge.

Aquest règim s’aplica, per defecte, a la resta d’entitats religioses, ja que són entitats sense ànim de lucre.

En termes generals, només s’ha de presentar la liquidació anual de l’impost quan es compleix, com a mínim, una d’aquestes situacions:

 • Se supera un volum anual total d’ingressos de 75.000 euros.
 • Es fa activitat econòmica, és a dir, es realitzen vendes de béns o de serveis, o es cobra per participar en alguna activitat, sigui quin sigui el volum d’ingressos.
 • S’obtenen ingressos procedents de lloguers, inversions, premis... pels quals, qui paga, li fa retenció a l’entitat, sempre que se superin els 2.000 euros anuals.

En qualsevol cas, les entitats no tributaran pels beneficis obtinguts derivats dels ingressos següents:

 • Els que procedeixin de la realització de les activitats que constitueixin la seva finalitat específica, com ara subvencions, donacions o altres, sempre que no siguin activitats econòmiques.
 • Adquisicions o transmissions de béns o drets realitzades en compliment de la seva finalitat específica.
 • Les quotes de persones sòcies, col·laboradores o benefactores (que no s’han de confondre amb les quotes de les persones usuàries de les activitats).

Si obtenen ingressos procedents d’altres fonts (lloguers, facturació de serveis o venda de béns, quotes de persones usuàries, entre d’altres), els beneficis obtinguts sí que tributaran.

En aquest règim, el tipus impositiu aplicable als beneficis és el general de la Llei, és a dir, el 25%.

Altres articles relacionats:

field_vote: 

Per què les entitats han de presentar el model 115?

Imatge principal a portada: 
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Si l'organització desenvolupa la seva activitat en un immoble de lloguer, ha de practicar unes retencions.

Quan una persona autònoma, empresa o entitat lloga un immoble urbà (els rústics estan exclosos) per dur a terme una activitat econòmica ha de pagar trimestralment una part de diners, les retencions, a Hisenda. Per tant, totes aquelles organitzacions que estiguin desenvolupant la seva activitat en un immoble llogat, hauran de presentar trimestralment el model 115.

Imatges secundàries: 
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.
Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és el model 115?
Quan s’ha de presentar aquest model?
Què passa si es deixa de pagar el lloguer?
De qui és l’obligació de pagar aquesta retenció?
Continguts: 

Es tracta de la declaració de les retencions i ingressos a compte per les rendes o rendiments procedents de l’arrendament o sotsarrendament d’immobles urbans. Això significa que si una entitat treballa en un local llogat, té l’obligació de declarar a Hisenda unes retencions que ha de practicar en la factura del lloguer.

Quan es parla de retencions en la factura del lloguer es fa referència a un percentatge (19%) que ha d'aparèixer en la factura. En aquest cas, l’entitat llogatera paga aquests diners a Hisenda en nom de la persona física o jurídica llogadora, és a dir, que la llogadora no rep directament aquesta quantitat.

Cal tenir en compte que, si la llogadora és una persona física, la retenció serà a compte de l’IRPF. En canvi, si es tracta d’una persona jurídica, es farà a compte de l’Impost sobre Societats.

La base per aplicar el 19% de la retenció es calcula a partir del lloguer de l'immoble més les depeses de comunitat, llum, IBI... No obstant això, en aquest càlcul cal deixar fora l’IVA.

Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Per tant, cal presentar-lo en els primers 20 dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener (referent a l’exercici anterior).

Aquesta declaració es pot presentar per via telemàtica, disposant de certificat digital, o a les oficines de l’Agència Tributària o entitats col·laboradores per efectuar l’ingrés corresponent.

Cal tenir en compte que el model 115 correspon al 180, que és el resum anual informatiu amb totes les retencions practicades per qüestió d’arrendament en l’any comptable anterior.

En aquest cas, el model 180 s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener (tenint en compte les possibles variacions de dia límit si l’últim dia és un diumenge).

Es pot donar la situació que una entitat durant un trimestre no hagi pagat cap lloguer. En aquest cas, sí que haurà de presentar el model 115 en el termini indicat marcant la casella negativa. En el moment en què l’organització deixa de pagar un lloguer de forma regular, és recomanable que es doni de baixa de la declaració censal 036. D’aquesta manera, deixa de tenir l’obligació d’haver de presentar el model 115.

A més a més, en certs casos no cal presentar el model 115, per exemple, en cas que les rendes satisfetes a una única persona llogatera no superin els 900 euros anuals. Entre altres situacions, tampoc serà necessari declarar-lo si el llogater/a disposa d’un certificat d’exempció emès per Hisenda. En aquest supòsit, l’entitat inquilina ha de disposar d’aquest certificat actualitzat.

Aquesta obligació és de l’entitat llogatera, per això, és molt important que al contracte es reflecteixin les retencions. En cas que no ho indiqui la factura o que no es faci el pagament corresponent, la responsabilitat continua essent de la part llogatera.

A més a més, la persona (física o jurídica) que cedeix l’immoble pot demanar a la llogatera un certificat de les retencions, per verificar que aquest pagament s’ha dut a terme.

Per la seva part, la persona llogadora també ha de declarar les retencions i descomptar-les en el seu impost. La feina de l’Agència Tributària és creuar aquestes dades i verificar que les retencions declarades pel llogater/a i el llogador/a coincideixen.

field_vote: 

Particularitats fiscals de les entitats religioses: l’Impost sobre activitats econòmiques i l’IVA

Imatge principal a portada: 
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.
Resum: 

La normativa estableix diferents supòsits en els quals aquestes organitzacions poden aplicar exempcions a l'hora de pagar certs tributs.

Les entitats religioses han de tenir en compte que en el moment en què inicien una activitat econòmica, la canvien o la finalitzen l'han de comunicar a Hisenda. No obstant això, cal conèixer en quins casos estan exemptes de pagar l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE). D'altra banda, el funcionament de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives.

Imatges secundàries: 
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.
El funcionament de l’IVA en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives. Font: Unsplash.
Subtitols: 
L’impost d’activitats econòmiques i les seves exempcions
L’IVA. Operacions exemptes
Requisits per qualificar de caràcter social una entitat religiosa (IVA)
Compres i serveis rebuts exempts d’IVA
Continguts: 

L’impost d’activitats econòmiques (IAE), d’acord amb els arts. 78-92 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, afecta les entitats que desenvolupin activitats considerades de caràcter empresarial, professional o artístic. Aquestes activitats són les que suposen l’ordenació per compte propi de mitjans de producció o de recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de serveis. No inclou els actes o operacions aïllades, ni alguns altres supòsits específics que preveu la mateixa Llei.

La major part de les entitats no lucratives no tributen per aquest impost, però això no vol dir que no hagin de comunicar a Hisenda quan inicien una activitat, quan s’hi produeixen variacions en aquesta activitat o quan hi ha un cessament. En tots aquests casos, s’haurà de fer la presentació d’una declaració censal, el model 036, a Hisenda.

Les entitats religioses resten exemptes de pagar l’IAE en aquests supòsits:

 • En base a la Llei 39/1988 d’Hisendes locals, no pagaran res l’any en què comuniquin l’alta i en els dos següents i, posteriorment, tampoc si no arriben a facturar més d’un milió d’euros. Aquesta exempció s’aplica de forma automàtica. A més, si l’entitat es dedica a activitats d’ensenyament de qualsevol grau en règim de concert o a l’assistència i acció social en favor de persones discapacitades, també pot continuar exempta encara que passi d’aquest volum d’ingressos. Però en aquest cas, sí caldrà fer la sol·licitud a l’Ajuntament on l’entitat tingui el seu domicili.
 • En base a la Llei 49/2002, l’Església Catòlica (amb les seves diferents institucions territorials i ordes i congregacions religioses) i les esglésies, confessions o comunitats religioses amb conveni amb l’Estat espanyol, resten exemptes del pagament de l’IAE respecte de qualsevol de les activitats indicades a l’article 7 d’aquesta llei, totes elles consistents en acció social en favor de col·lectius vulnerables i cooperació al desenvolupament. Per poder gaudir d’aquesta exempció, s’ha de comunicar a l’Ajuntament on tingui el domicili de l’entitat.
 • En base a la mateixa Llei 49/2002, resten també exemptes les entitats creades o erigides per les abans esmentades esglésies, confessions i comunitats religioses amb conveni a l’Estat espanyol, sempre que compleixin els mateixos requisits que aquesta llei demana per a la resta d’entitats sense fins lucratius per gaudir d’aquest benefici fiscal. Per poder gaudir d’aquesta exempció s’ha de comunicar a l’Ajuntament on l’entitat tingui el seu domicili.

L’IVA és un impost que recau sobre el consum i grava les vendes de béns i les prestacions de serveis en activitats empresarials i professionals, en els termes que preveu la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost del valor afegit.

L‘article 20 d’aquesta llei defineix les activitats exemptes de l’impost.

Entre d’altres, resten exemptes:

 • Els serveis d’assistència social efectuats per entitats de caràcter social, com ara la protecció a la infància i la joventut, els serveis de lleure infantil i juvenil, l’assistència a la tercera edat, l’educació especial per discapacitats, l’assistència a minories ètniques, persones refugiades, persones ex-recluses o toxicòmanes, la prevenció de la delinqüència o la cooperació al desenvolupament, entre d’altres. Inclou la prestació de serveis d’alimentació, allotjament o transport accessoris.
 • L’educació de la infància i la joventut, la guarda i custòdia d'infants, l’ensenyament escolar, universitari, postgraduat, d’idiomes i de formació professional d’entitats autoritzades.
 • Els serveis prestats i béns lliurats per les entitats directament als seus/seves membres per entitats amb finalitat religiosa, realitzades per a la consecució de les seves finalitats, sempre que no es demani una contraprestació a canvi (a part de les quotes dels/les membres).
 • Les cessions de personal realitzades en compliment de les finalitats socials per al desenvolupament de les següents activitats:
  • Hospitalització, assistència sanitària i altres activitats directament relacionades.
  • Activitats d'assistència social de les relacionades a l'article 20.1.8 de la Llei de l'IVA (abans esmentades).
  • Activitats d'educació, ensenyament, formació i reciclatge professional.
 • Els serveis de caràcter cultural fets per entitats de caràcter social, com ara els propis de biblioteques, arxius, centres de documentació, museus, galeries d’art, monuments, jardins botànics, representacions teatrals, musicals, audiovisuals, exposicions...

Això vol dir que, en aquestes activitats, l’entitat religiosa no haurà de carregar l’IVA a les factures i rebuts que cobri a les persones per participar o beneficiar-se d’aquestes activitats.

No es requereix cap autorització prèvia per aplicar l’exempció, indicant l’article i punt exacte de l’article esmentat.

Ara bé, en la major part d’aquests casos comentats en l'apartat anterior, cal que les entitats siguin qualificades com de caràcter social, per a la qual cosa s’han de complir els requisits esmentats a l’article 20.tres de la Llei de l’IVA:

 • No tenir finalitat lucrativa.
 • Les persones amb càrrecs als òrgans de govern de les entitats no poden cobrar per l’exercici del seu càrrec.
 • Només per als serveis culturals, les persones sòcies, cònjuges i parents fins a segon grau no poden ser les principals destinatàries de les activitats.

Aquests requisits, en general, són acomplerts per les entitats religioses.

Si les entitats religioses facturen per serveis diferents dels esmentats, en general, hauran de carregar l’IVA (segons el percentatge que correspongui al tipus d’operació), i liquidar posteriorment a l’Agència Tributària les quantitats que hagi ingressat en cada període, normalment de forma trimestral.

Quan l’entitat religiosa ingressi IVA per les seves factures, llavors, podrà recuperar de forma parcial l’IVA que l’entitat hagi pagat a tercers (IVA suportat) en les seves pròpies compres o serveis contractats. Per calcular en quina mesura ho podrà fer, caldrà aplicar el que es coneix com la Regla de la Prorrata de l’IVA. L’import resultant d’aquest càlcul el podrà descomptar (compensar) de la liquidació trimestral que l’entitat religiosa hagi de pagar a l’Agència Tributària per l’IVA ingressat en les seves factures.

Respecte de les compres o serveis rebuts per una entitat religiosa, en general portaran IVA en la factura, segons el percentatge que correspongui. Únicament no serà així si la persona o empresa proveïdora de l’entitat religiosa pot aplicar alguna de les exempcions previstes a l’article 20.ú de la Llei de l’IVA. En aquest cas, l’entitat proveïdora haurà d’indicar en quin punt exacte de l’article 20 de la llei s’empara per considerar exempta aquella venda o servei.

Cal tenir present que l’art. III de l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979, sobre Assumptes Econòmics, declara no subjectes a l’impost sobre el consum les adquisicions d’objectes destinats al culte per part de l’Església. Ara bé, atesa la contradicció que suposava amb la normativa europea, l’any 2007 la Santa Seu, en el marc de la revisió del sistema de finançament de l’Església, va renunciar expressament a aquest benefici fiscal. Per tant, actualment, les compres d’objectes destinats al culte estan subjectes a IVA.

field_vote: 

Calendari fiscal del 2022

Imatge principal a portada: 
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

És important que les entitats tinguin en compte les dates en les quals han d’emplenar o presentar documents a l’Agència Tributària.

Cada inici d’any és pertinent que les organitzacions del tercer sector es marquin els terminis per a la presentació de les declaracions fiscals. D’aquesta manera podran fer una previsió del volum de feina per a les persones de l’àrea econòmica o de la documentació que hauran de passar a la persona encarregada, si tenen aquesta qüestió externalitzada.

Imatges secundàries: 
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.
La periodicitat per presentar la documentació varia segons el model. Font: Freepik.
Subtitols: 
Declaracions trimestrals d’IRPF
Declaracions anuals d’IRPF
Declaracions d’IVA
Continguts: 

Els models trimestrals de l’IRPF s’han de presentar entre l’1 i el 20 dels mesos de gener (en aquest cas, referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), abril, juliol i octubre:

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions fetes en l’IRPF, per exemple, en els casos de nòmines, liquidacions, propietat intel·lectual, premis...
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes d’arrendaments d’immobles urbans.
 • Model 123: declaració trimestral de retencions de l’IRPF i Impost sobre Societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats que fiscalment no resideixen a l’Estat espanyol.

La data límit per a domiciliar el pagament d’aquests models és el dia 15 del mes. Com a norma, la domiciliació es pot fer fins a cinc dies abans de la data límit de presentació.

Els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recullen totes les declaracions trimestrals que s’han fet al llarg de l’any s’han de presentar entre l’1 i el 31 de gener:

 • Model 190: resum anual de les retencions que s’han produït al llarg de l’any en els rendiments del treball o d’activitats professionals, entre d’altres. La presentació d’aquest model és necessària sempre que s’hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions dels arrendaments. En aquest cas, pertinent sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions per rendiments sobre el capital. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’Impost sobre la Renda de persones, empreses o entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

En aquests casos la domiciliació es pot fer fins al dia 26 de gener, això és perquè són els cinc dies de diferència respecte de l'últim dia per a presentar els models (el 31 de gener de 2022, perquè el 30 és diumenge).

Hi ha altres models que es presenten anualment, encara que no són resums de models ja presentats:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener.
 • Model 347: declaració informativa d’operacions amb terceres persones, entitats o empreses superiors a 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 28 de febrer.

Les entitats sense ànim de lucre també han de marcar al seu calendari fiscal les declaracions a presentar per qüestió d’IVA:

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA. S’ha de realitzar entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre. Al mes de gener es presenta entre el dia 1 i el 30.
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303. S’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda. En aquest cas, serà declaració trimestral a presentar entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre. En l’últim trimestre s’haurà de presentar entre l’1 i el 30 de gener.

Cal tenir en compte que totes aquelles declaracions que s’hagin de presentar el 30 de gener, un diumenge, passen automàticament al dia 31 de gener de 2022.

A més a més, en aquest calendari fiscal del 2022 cal afegir el 6 d’abril com a data inici de la campanya de la renda 2021, des d’aquesta data estarà disponible el tràmit a través d’internet. El termini màxim per a la seva presentació és el 30 de juny.

field_vote: 

Desgravació de les donacions realitzades a associacions i fundacions

Imatge principal a portada: 
mà buida Font: bfcfranco_Flickr
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Els incentius fiscals són una eina que permet fer aportacions i col·laboracions a organitzacions no lucratives, i incentivar les de particulars i empreses en l'assoliment de les finalitats d'aquestes entitats.

Hi ha deduccions i incentius d'àmbit estatal i altres d'àmbit autonòmic. En aquest recurs es tracten els de caràcter català i estatal.

Incentius i deduccions autonòmiques:

 • Donacions a entitats per al foment de la llengua catalana.
 • Donacions a entitats per al foment de la recerca científica i el desenvolupament i innovació tecnològics.
 • Donacions a entitats de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.

Incentius i deduccions estatals:

Imatges secundàries: 
Els incentius fiscals són d'interès per a organitzacions sense ànim de lucre. Font: Freepik.
Hi ha deduccions i incentius d'àmbit estatal i altres d'àmbit autonòmic. Font: Freepik.
Existeixen quatre tipus de micromecenatges. Font: Pixabay
Subtitols: 
Incentius i deduccions autonòmiques
Donacions a entitats beneficiàries del mecenatge, en persones físiques
Donacions a entitats beneficiàries del mecenatge, en persones jurídiques
Donacions a entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge
Donacions a altres entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
Acreditació de les donacions i aportacions
Continguts: 

Dins d'aquest àmbit hi ha tres tipus de donacions que gaudeixen de deduccions fiscals:

 • Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin inscrites en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 25% de les quantitats donades per donatius a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

Per tenir dret a aquesta deducció és indispensable:

 1. Poder acreditar l'efectivitat de la donació realitzada mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària.
 2. Que l'entitat que rep la donació compleixi amb els requisits establerts a la Llei 49/2002.

Les quantitats donades per persones físiques contribuents de l'IRPF tindran dret a deduir, de la quota íntegra, el resultat d'aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius i aportacions amb dret a deducció, l'escala següent:

Base de la deducció Percentatge de la deducció
Fins a 150 euros 80%
Resta base de deducció 35%

Cal tenir en compte que aquests percentatges han augmentat en un 5% des del 2020 respecte de la quantitat anterior.A més, si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà del 40%. La base de la deducció per al/la donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

D'altra banda, les quantitats donades per part d'empreses mercantils o altres persones jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002).

Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat serà del 40%.

La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l'Impost de Societats del/la donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors als quals es produeixi la donació.

Si les aportacions que fan les persones jurídiques s'articulen mitjançant un Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general (art. 25 de la Llei 49/2002), les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles (en la seva totalitat, sense limitació) en la determinació de la base de l'Impost de Societats de la persona jurídica col·laboradora.

A aquests efectes, s'entén per Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general aquell conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l'objecte o la finalitat de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador/a a l'activitat esmentada. En aquests convenis, la difusió de la participació del col·laborador/a no constitueix cap prestació de serveis i, per tant, no està subjecta a IVA.

Les quantitats donades o satisfetes per persones físiques a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge, que es publiquen a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, tindran dret a una deducció de:

 • En el cas de les persones físiques:
Base de la deducció Percentatge de la deducció
Fins a 150 euros 85%
Resta base de deducció 40%

A més, si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà del 45%. La base de la deducció d'aquests donatius no podrà excedir del 15% de la base liquidable.

En aquest cas també hi ha hagut un augment del 5% des del 2020.

 • La deducció per a les persones jurídiques quan les donacions efectuades tinguin com a destí aquest tipus d'activitats passarà a ser del 40%.

Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat serà del 45%.

La base de la deducció té el límit del 15% de la base imposable de l'Impost de Societats del/la donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al qual es produeixi la donació.

A més de les activitats prioritàries de mecenatge, també hi ha esdeveniments d'excepcional interès públic que donen un dret de deducció de la quota íntegra de l’IRPF, de l’Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), d'un 15% de les despeses i inversions realitzades. Els beneficis fiscals d’aquests programes seran els màxims establerts en l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Per últim, dins dels incentius i deduccions que es contemplen en l'àmbit estatal, també cal tenir en compte totes aquelles entitats que no estan incloses dins de l'àmbit de la Llei 49/2002.

En aquests casos, les quantitats donades per persones físiques a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, que no hagin optat a la Llei 49/2002 o bé que no compleixin les condicions i requisits per poder estar compreses en aquesta llei, originen un dret a una deducció del 10%, sempre que es disposi de la justificació documental adequada.

La base de la deducció pel/per la donant, en aquest supòsit, no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

Les donacions efectuades d'acord amb el que s'estableix a la Llei 49/2002 s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida per l'entitat beneficiària, que ha de complir uns determinats requisits establerts al reglament que desenvolupa la Llei 49/2002, el Reial Decret 1270/2003.

 • Deduccions IRPF estatal:

Les entitats beneficiàries hauran de trametre a l'Agència Tributària durant el mes de gener de l'any següent al qual s'hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i província de residència del/la donant, les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones i indicació expressa de si la donació ha estat en efectiu o en espècie. Aquesta relació es presenta mitjançant el model 182, Declaració Informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes.

Cal fer esment que els convenis de col·laboració empresarial no es declaren al model 182, sinó que aquesta informació s'ha d'incloure a la memòria econòmica que l'entitat beneficiària ha de presentar a Hisenda.

 • Deduccions IRPF català:

Pel que fa a les deduccions d'àmbit català, les entitats beneficiàries dels donatius han de presentar una declaració informativa, el model 993 amb les dades de les persones donants i les quantitats donades a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'objectiu que aquesta pugui reflectir, en els respectius esborranys de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels/les donants, les deduccions corresponents a les donacions efectuades.

Cal emplenar el formulari seguint les instruccions que consten en el document en format .txt al qual s'accedeix des de la seva web (per a entitats ambientals, entitats de foment de la recerca científica i entitats de foment de la llengua), i enviar-lo telemàticament entre els dies 1 i 20 de gener. Per fer aquest tràmit caldrà disposar de certificat digital.

field_vote: 

Com afecta la tributació de les loteries a les entitats

Imatge principal a portada: 
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

La venda de butlletes i participacions de loteries i altres rifes és una forma molt habitual de finançament en associacions i fundacions, però s’han de tenir en compte les obligacions formals i fiscals que pot comportar.

Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció (com ara els dècims) estan exempts de tributació. Això, s'aplica tant als jocs d'atzar estatals com als autonòmics, per tant, s'inclou la Grossa. El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors, al 20% i s’aplica a la quantitat que sobrepassi els 40.000 euros. En cap cas, mai comptaran aquests primers 40.000 €.

Imatges secundàries: 
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors,al 20%. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
És necessari una autorització per a vendre participacions?
Quina diferència hi ha entre recàrrec i donatiu?
Ingrés de les retencions i del gravamen sense retenció
A tenir en compte
Continguts: 

La normativa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) publica cada any una nota informativa destinada a les administracions de loteria i punts de venda autoritzats amb l’objectiu d’informar sobre el procediment per demanar autorització i vendre participacions de loteria per part d'entitats benèfiques, sense afany de lucre o declarades d'utilitat pública.

Aquesta autorització només s'emet a les entitats declarades benèfiques i que vulguin vendre amb un sobrepreu que mai podrà excedir del 20% del preu del bitllet. Aquesta autorització no es farà extensiva a cap altre tipus de participació habitual d'altres entitats o associacions, respecte de les quals, la SELAE no té competències.

Per aquest motiu, les entitats no lucratives no estaran obligades a demanar permís per distribuir participacions de loteria tot i que portin un recàrrec o donatiu associat a la participació.

Normalment, les entitats inclouen un sobrepreu a les participacions que es pot considerar un recàrrec o es pot assimilar com a donatiu, dos conceptes amb una transcendència fiscal diferent. Pel que fa al recàrrec, la doctrina tributària estableix que representa una comissió pel servei de venda de loteria, i aquella part estaria subjecte a IVA i també tributaria en Impost de Societats.

Respecte del donatiu, les entitats que ho reben no haurien de tributar per cap d'aquests dos impostos perquè el sobrepreu no correspon al pagament d'un servei que l'entitat realitza a la persona que el compra, sinó que aquest fa voluntàriament i sense cap contraprestació a canvi. D’altra banda, és important deixar clar a la butlleta la naturalesa d'aquest sobrepreu, indicant que es tracta d'una donació.

De tota manera, cal tenir molt clar que si es considera que el sobrepreu correspon a una donació caldria poder-ho argumentar bé en cas d’inspecció fiscal, perquè aquesta consideració podria ser posada en dubte per part d’Hisenda.

Les persones pagadores dels premis, normalment, les entitats financeres o les mateixes administracions de loteria o punts de venda autoritzats dels bitllets, són les obligades a fer la retenció. Però si la butlleta és compartida, la persona o entitat que vagi a cobrar-la haurà d'informar els i les retenidores de quines són les persones, empreses o entitats beneficiàries dels premis, per tal que la tributació i retenció siguin repartides proporcionalment entre totes les persones i entitats guanyadores del premi.

Per exemple, si un dècim de Loteria de Nadal, dividit en 10 participacions de 2 € cadascuna ha estat premiada amb 50.000 €, els 10.000 € que sobrepassen els 40.000 € estaran sotmesos a tributació i retenció. Cadascuna de les parts veurà el seu premi de 5.000 € retallat en el 20% sobre la seva part proporcional que sobrepassa els 40.000 €. O sigui, se li farà una tributació i retenció sobre els 1.000 € que sobrepassen, en cada participació, del límit exempt de tributació.

Si el premi provingués d'un ens de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, com que el pagador estranger no ho sotmetrà a retenció, caldrà que el beneficiari faci directament l'ingrés a Hisenda per la part que sobrepassi els 40.000 € exempts, mitjançant el model 136.

Les entitats que hagin distribuït participacions premiades amb un premi que superi els 40.000 € per bitllet o fracció hauran de tenir en compte la identificació de les persones premiades a l’hora de gestionar el cobrament global dels premis.

Abans d'anar a cobrar els dècims o bitllets, caldrà que l'entitat faci recopilació de les dades personals de totes les persones compradores de les participacions. D’aquesta forma, quan vagin a l'entitat financera o a l'administració de loteria a bescanviar els dècims podran declarar a cadascuna de les persones beneficiàries de forma individual. En cas contrari, qui figuraria com a beneficiària del premi seria la pròpia entitat, amb les implicacions fiscals abans esmentades.

D’altra banda, en ocasions, el fet d'obtenir aquestes dades pot ser força complicat. Per aquest motiu, abans del sorteig seria molt convenient pensar en el procediment que s’hauria de tenir preparat per poder recopilar les dades de la forma més fàcil possible.

També s’hauria d'incloure clarament a les butlletes que el sobrepreu correspon a una donació, així com un text que faci referència al prorrateig del gravamen del 20% de les quantitats que excedeixin a 40.000 € quan el premi obtingut per cada dècim que les suporta sigui superior a aquell import.

field_vote: 

Botigues en línia per captar fons: què cal tenir en compte?

Imatge principal a portada: 
A través d'un estudi de mercat es pot analitzar la viabilitat econòmica d'una botiga en línia. Font: Pexels
Resum: 

El comerç electrònic pot ser l'opció més assequible per a una entitat, però és important tenir presents els reptes que suposa abans d'iniciar el projecte.

La venda de productes de marxandatge per part de les entitats és cada vegada més freqüent com a via de captació de fons. De vegades el disseny d’aquests productes el realitzen persones treballadores de la mateixa entitat, tot i que també existeixen plataformes web que ofereixen aquest servei, com ara Rocket Serigrafia.

Imatges secundàries: 
A través d'un estudi de mercat es pot analitzar la viabilitat econòmica d'una botiga en línia. Font: Pexels
És important preguntar-se quin sentit té la creació d'una botiga per part de la entitat. Font: Pexels
Subtitols: 
Per què pot servir una botiga en línia?
Els reptes que suposa
Consells per començar
Continguts: 

Cada organització ha d’escollir l’estratègia de captació de fons que sigui més coherent amb els seus valors. En aquest sentit, el primer que ha de preguntar-se una entitat que estigui pensant en constituir una botiga en línia és si realment la necessita i quin sentit té la seva creació.

Generalment, aquesta opció pot servir com a instrument de comunicació amb les persones col·laboradores, sobretot si s’utilitza un llenguatge proper en el procés de venda dels productes i si aquests transmeten idees relacionades amb la causa de l’organització.

També pot ser una bona via de captació de fons, però aquesta normalment ha de combinar-se amb altres, ja que pot no resultar tan útil com s’esperava i convertir-se en una inversió perduda.

Abans de res, l’entitat haurà de realitzar un estudi de mercat que li permeti analitzar la viabilitat econòmica de la botiga. És primordial considerar prèviament el pressupost de què es disposa, ja que d’aquest dependrà l’enfocament del projecte i la manera de treballar-hi.

Un altre repte és aconseguir una audiència suficient i fidel perquè la venda sigui rentable a llarg termini. Existeixen recursos que poden ajudar les organitzacions a saber si tindran un número adequat de persones col·laboradores. Es pot donar, per exemple, l'opció de fer precomandes dels productes.

Per últim, cal tenir en compte que la logística d’una botiga en línia (proveïment, gestió de l’estoc, empaquetatge, enviaments...) no sempre és fàcil, i que aquesta variarà segons les característiques de cada projecte.

 • Analitzar altres botigues del sector que funcionin pot servir com a full de ruta. També se les pot demanar consell i cooperació, sempre considerant que els seus principis no siguin contraris als de la pròpia entitat.
 • És igualment important tenir cura del disseny i de la qualitat dels productes a la venda. Aquests, a més a més, haurien d’identificar-se amb els valors de l’organització.
 • Invertir temps i recursos en la realització d’un pla de màrqueting és vital. Aquest servirà per definir cadascuna de les fases del procés de venda. Així mateix, contractar alguna persona experta en posicionament web pot marcar la diferència.
 • De vegades, les botigues físiques també es converteixen en espais que s’aprofiten per organitzar xerrades i exposicions. Les botigues virtuals poden associar-se a un blog en el qual tractar temes d’interès o en el qual s’expliqui el procés d’elaboració dels productes que es venen.
 • La fase de difusió aniria inclosa en el pla de màrqueting. Aquesta pot donar-se de forma híbrida: a través de les xarxes socials, el butlletí, el web i els mitjans de comunicació, però també amb el material imprès de l’organització, al barri i als esdeveniments en els quals es participi.
field_vote: