Canvien les condicions salarials en el sector del lleure

Imatge principal a portada: 
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.
Resum: 

L’acord només afecta dos aspectes del conveni col·lectiu i, per tant, encara es mantenen les negociacions entre les parts implicades.

Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial referent al Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Aquest nou pacte inclou una modificació de les condicions econòmiques, el que es tradueix en una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024.

Imatges secundàries: 
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.
L'acord suposa una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024. Font: Freepik.
Subtitols: 
Com afecta aquest acord al sector?
Com queden les taules retributives?
Modificacions en els llocs de treballs de museus i centres culturals
Continguts: 

En primer lloc, cal tenir present que aquesta resolució és només un acord parcial que afecta dues qüestions concretes de l’àmbit del lleure educatiu i sociocultural: les retribucions per conveni col·lectiu i la descripció i retribució de certs llocs de treball i classificació professional dels museus i centres culturals.

Per tant, que sigui parcial suposa que es mantenen les negociacions del IV Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural, per tal de poder arribar a un acord transversal, més enllà de les dues qüestions esmenades en aquesta resolució.

En aquest sentit, el sector encara es regeix pel III Conveni, aprovat l’any 2015, a l’espera que Comissió negociadora arribi a un nou acord.

Des de començaments del 2022 i al llarg dels pròxims anys, fins al 2024, els sous que es regeixen per aquest conveni col·lectiu experimentaran diversos augments, suposant un increment total del 7%.

El gener de 2022 ja es va aplicar de forma retroactiva un increment de l’1,5% sobre les taules actuals i al setembre d’aquest mateix any s’haurà d’efectuar un altre augment salarial de l’1%.

El 2023 l’increment serà del 2%, amb efectes a partir del setembre. Finalment, el nou acord estableix una darrera pujada del sou del 2,5%, també amb efectes des de l’1 de setembre de 2024.

En aquest sentit, cal tenir en compte que tots aquests increments salarials són aplicables sobre les quantitats resultants de l’augment imputable immediatament anterior.

En la línia del que es va aconseguir en l’anterior acord parcial, tots aquells sous que estiguin “per sota del salari mínim interprofessional vigent aprovat pel govern en cada moment, s'aplicaria aquest com a retribució mínima”. És a dir, que el sou més baix hauria de ser de 1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues per jornada completa.

La resolució estableix, a partir de les modificacions, les noves taules retributives del 2022, a les quals s’han de sumar els increments del 2023 i 2024.

D’altra banda, en aquest acord parcial també s’estableix la creació d’una nova posició per a museus i centres culturals: mediador/a cultural, com a persona que “dissenya i realitza programes i activitats per apropar els continguts de museus i centres culturals a visitants i públic”, entre altres especificacions.

A més, varia la definició del lloc de treball d’informador/a amb la incorporació de les funcions de venda d’entrades i, alhora, desapareix el càrrec de venedor/a d’entrades i reserva de grups.

També es crea el lloc de feina de tècnic/a de producció, amb funcions que inclouen “la preparació dels equips d'imatge, llum i so, la realització de les proves, l'ús i control d'equips durant els esdeveniments, sempre que no requereixin una habilitació o capacitació específica”.

Aquestes variacions poden comportar, alhora, canvis en les condicions retributives, segons el que reflecteix el nou text.

field_vote: 

S’elimina l’IVA per a les donacions de productes

Imatge principal a portada: 
La modificació suposa que la base imposable queda acero. Font: Unsplash.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Això pot afavorir la reducció de residus o el malbaratament alimentari, ja que les empreses ho tindran més fàcil.

La disposició final 3ª de la Llei de Residus i Sòls Contaminats modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. Això significa que ha canviat la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre.

Imatges secundàries: 
La modificació suposa que la base imposable queda acero. Font: Unsplash.
Canvia la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre. Font: J. Muniz, Unsplash.
Subtitols: 
Com afecta la modificació en l’IVA?
Com notificar les donacions?
Com afecta això al Tercer Sector?
Continguts: 

A partir d’ara, si una empresa o entitat realitza una donació en espècies a una entitat no lucrativa (considerant com a tal el que estableix l’article 2 de la Llei 49/2009, és a dir, principalment les que són d’utilitat pública), s’entendrà que hi ha hagut un deteriorament total del producte.

Això suposa que la base imposable (la quantitat sobre la qual es calculen els impostos) serà zero. A més a més, en aquest sentit, la modificació de la normativa estableix que s’aplicarà un 0% d’IVA a aquestes donacions.

Fins ara, l’operació de donar uns productes s’entenia com autoconsum i això suposava que l’empresa donant hagués de pagar IVA.

Cal tenir en compte, però, que per poder aplicar el 0% d’IVA aquests productes donats s'han de destinar a les finalitats d’interès general desenvolupades per l’organització. Per tant, no seria aplicable si l’organització no lucrativa es ven aquests productes rebuts.

Fins ara, en realitzar una donació s’aplicava un 21% d’IVA sobre la base imposable, a més de rebre la deducció en l’Impost sobre Societats del 35% (o el 40%, en casos determinats). Per aquest motiu, era necessari fer una autofactura en la qual reflectir l’IVA.

Tot i els canvis aplicats, les entitats no lucratives hauran de seguir emetent un certificat de donacions en el qual s’inclou l’ús o finalitat dels productes rebuts, tal com estableix el Reial Decret 1270/2003, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Ara, aquesta també és la manera perquè l’empresa pugui acreditar que la donació es destinarà a finalitats d’interès general i que, per tant, pot estalviar-se l’IVA.

No haver de pagar IVA, per poc que sigui, incentiva que les empreses facin més donacions a entitats no lucratives, encara que cal tenir present que no en tots els casos és possible aquesta eliminació de l’IVA (com ja s’ha anat explicant).

La idea principal i de la qual va sorgir aquesta iniciativa des de diversos sectors és la reducció en la generació de residus i l’aplicació d’un model d’economia circular. En especial, la proposta pensa en els productes alimentaris que, d’aquesta manera, es poden reaprofitar.

Ara, la tasca del Tercer Sector és donar a conèixer aquest canvi per aconseguir un major compromís de les empreses.

field_vote: 

La X solidària de la declaració de la renda

Imatge principal a portada: 
La X solidària és una casella de la declaració de la renda que permet destinar una part dels imposts a ONG. Font: Pixabay. Font: Pixabay
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Resum: 

La casella d’activitats d’interès social permet que les persones contribuents destinin un 0,7% dels seus impostos a ONG.

La campanya X solidària afecta totes les persones contribuents de l’Estat i és molt senzill participar-hi. Només cal marcar una casella en el moment de presentar la declaració de la renda

Imatges secundàries: 
La X solidària és una casella de la declaració de la renda que permet destinar una part dels imposts a ONG. Font: Pixabay. Font: Pixabay
La X solidària és una casella del formulari de la declaració de la renda que permet destinar una part dels impostos a projectes socials. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és la X solidària?
On es troba la casella i com la puc marcar?
On es destinen els diners?
Més informació
Continguts: 

La X solidària és una casella del formulari de la declaració de la renda que permet destinar una part dels impostos a projectes socials. També s’anomena casella d’activitats d’interès social. De fet, és aquest nom el que apareix al document de la declaració de la renda, que s’ha d’emplenar i enviar a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

L’assignació de quantitats a activitats d’interès general considerades d’interès social està establerta al Reial Decret Llei 7/2013 de 28 de juny. La normativa estableix que es destinarà a subvencionar activitats d’interès general i social el 0,7% de la quota íntegra de l’impost de les persones contribuents que explícitament manifestin la seva voluntat en aquest sentit.

Aquesta assignació es destinarà a ONG d’acció social i de cooperació al desenvolupament per a la realització de programes socials. Les persones que no marquen aquesta casella, aquest 0,7% s’imputarà als Pressupostos Generals de l’Estat amb finalitats generals.

Cal destacar que marcar la X solidària no modifica en cap cas el resultat a pagar o a retornar de cada contribuent. És a dir, no suposa cap cost econòmic per a la persona que la marca. D’altra banda, l’assignació de quantitats a finalitats socials és independent a l’assignació tributària a l’Església catòlica. És a dir, les dues caselles són compatibles.

Primer de tot, cal saber si s’està obligat/da a fer la declaració de la renda. En cas d’estar-hi o de no estar-hi però voler-la presentar igualment, cal anar a la seu electrònica de l’Agència Tributària, clicar a Renda 2021 i a Servei de tramitació esborrany/declaració (renda web). Des d’allà s’han de seguir tots els passos que indica la web per confeccionar l’esborrany de la declaració de la renda.

El formulari que s’obre obliga a identificar-se amb el certificat o DNI digital o, en cas de no tenir-ne, amb el DNI i data de validesa. Després cal posar la Cl@ve, en cas de tenir-la. També es pot accedir posant la casella 505 de l'última renda i, en cas de no haver-la presentat, s'han de posar els cinc últims dígits de l'IBAN de la persona contribuent. Amb aquestes dades es podrà accedir a un codi de referència personal que s’utilitzarà per emplenar la declaració. A banda d’aquest codi, caldrà afegir també alguna dada més, com ara l’adreça, correu electrònic i telèfon.

Amb aquesta informació, el sistema genera automàticament la declaració de la renda de la persona en qüestió amb el resultat final, que pot ser positiu (voldrà dir que toca ingressar aquella quantitat a l’organisme tributari) o negatiu (que significa que la persona contribuent haurà de rebre aquell import de les arques públiques).

Per trobar la X solidària cal anar a buscar-la. Un cop ja es té el resultat, cal utilitzar l’índex de la declaració, buscar la casella 106 d’activitats d’interès social i marcar-la. Per tenir una referència, és la casella que va just després de la 105, que es marca per destinar una altra part dels impostos al sosteniment econòmic de l’Església catòlica.

Un cop es marca la casella 106, es guarda i ja es pot procedir a la tramitació de la declaració de la renda.

L'any 2021, per exemple, es van recaptar 386 milions d’euros per a activitats d’interès social. Això va suposar que unes 200.745 persones hagin rebut atenció directa a través de diferents projectes desenvolupats per entitats que van rebre aquest finançament.

Segons dades oficials del projecte X Solidària del 2021, els programes finançats mitjançant la casella 106 es van dirigir principalment a projectes de la infància, famílies, joventut, gent gran, persones amb discapacitat i persones en situació de pobresa o vulnerabilitat. En aquesta ocasió, a més, gairebé 2 milions d'euros recaptats a través d'aquesta via es van destinar a finançar projectes per a persones migrades i refugiades.

La quantitat recaptada i el nombre de persones que marquen la X solidària ha anat en augment en els últims anys. El 2010, per exemple, un total de 9,4 milions de persones contribuents van marcar la casella. El 2021, més d'11,5 milions de persones marquen la casella de finalitats socials, això és, un 54% de contribuents.

La campanya X solidària està coordinada per la Plataforma d’ONG d’Acció Social. A més a més, compta amb el suport de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariat d’Espanya, la Xarxa Europa de la Pobresa i la Lluita contra l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), la Plataforma d’Organitzacions de la Infància i la Coordinadora d’ONG per al desenvolupament.

Per a més informació sobre aquesta qüestió, es pot consultar la web de X solidària, que inclou un apartat de preguntes freqüents, reportatges i material de sensibilització.

field_vote: 

Per què cal demanar el certificat de contractista i subcontractista?

Imatge principal a portada: 
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Resum: 

Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària; hi ha formes, però, d’evitar assumir el seu deute.

Les entitats, de vegades, poden contractar altres empreses o treballadors o treballadores que desenvolupin part de la seva activitat. Per a aquests casos, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix la responsabilitat subsidiària.

Imatges secundàries: 
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
El certificat de contractista i subcontractista serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és el certificat de contractista i subcontractista?
Quan i com es pot demanar aquest certificat?
Què ha d’incloure el certificat?
Continguts: 

Per tal d’evitar la responsabilitat subsidiària que pugui sorgir en el cas que l’empresa, autònom o autònoma o entitat contractada o subcontractada no pagui els seus impostos pertinents, existeix la possibilitat de demanar el certificat de contractista i subcontractista.

Es tracta d’un document que pot demanar l’entitat a l’empresa o persona contractada o subcontractada i que serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària i, per tant, dels possibles deutes que puguin haver-hi.

Amb l’expedició d’aquest certificat, l’empresa contractada o subcontractada certifica que té tots els seus comptes al dia amb l’Agència Tributària corresponents als 12 mesos anteriors, en cas del certificat positiu.

El certificat de contractista i subcontractista el pot demanar l’empresa contractada a l’Agència Tributària indicant l’entitat per la qual serà contractada. En aquest sentit, cal tenir en compte que el certificat només es pot exigir en cas que l’empresa o persona contractada o subcontractada desenvolupi una activitat relacionada amb la principal de l’entitat que fa la contractació.

A més a més, el certificat té una validesa de 12 mesos des de la data d’expedició. Per poder-lo obtenir es pot demanar de forma telemàtica amb el DNI electrònic o el certificat digital. El termini de resolució és de tres dies i cal tenir present que en cas de manca d’emissió del certificat no s’entendrà que s’ha emès com a positiu.

El primer que cal tenir en compte és que el certificat pot ser positiu, en cas d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, o negatiu.

Aquest segon cas es dona principalment quan hi ha algun deute o manca la presentació d’alguna declaració. Tot i que també pot ser negatiu per tenir una inhabilitació per poder rebre ajuts o subvencions o haver comès algun delicte fiscal, entre d’altres.

Cal tenir present que només es pot tenir un certificat per entitat pagadora. Això significa que l’entitat que contracta o subcontracta ha de donar el seu NIF per incloure’l en el certificat, ja que han de tenir la mateixa activitat, tal com s’ha indicat anteriorment.

Per tant, sempre que una organització vulgui deixar part de la seva activitat principal a una altra entitat, empresa o persona cal que entre les seves rutines tingui molt present el fet de demanar el certificat de contractista i subcontractista per evitar ensurts amb l’existència de possibles deutes que hauria d'assumir.

field_vote: 

Quan s'ha de presentar el model 036?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

La declaració censal és el document que s’ha d'omplir per declarar l’alta, modificació o baixa de l'activitat d’una organització a l'Agència Tributària.

Quan una entitat sense ànim de lucre s'inscriu al registre corresponent, adquireix personalitat jurídica pròpia. En aquest cas, és imprescindible fer la declaració censal d'alta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquesta gestió es fa a partir del model 036 o 037.

El model 036 permet sol·licitar el NIF de l'organització. En el cas de les entitats no lucratives, està format per la lletra G, un nombre aleatori de set dígits i un caràcter de control que pot ser un número o una lletra.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Wikipedia
Subtitols: 
Què és el model 036?
Com s'ha de presentar?
Quan s'ha de presentar?
Continguts: 

El model 036 o declaració censal és el document que s'utilitza per comunicar a l'Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l'entitat en l'àmbit tributari o fiscal. Per tant, es pot tramitar en tres situacions diferents:

 • Quan s'hagi de donar d'alta l'organització al cens i tramitar el NIF. En aquest cas, s'haurà d'emplenar la casella 111.
 • També caldrà omplir aquest model si es necessita fer alguna modificació de les dades recollides a la declaració d'alta o en altra declaració posterior. En aquesta situació es fan servir les caselles de la 122 a la 141 del model.
 • Si es cessa el desenvolupament de totes les activitats de l'entitat, s'ha de tramitar la declaració censal de baixa, omplint des de la casella 150 a la 152 del mateix model.

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

En el primer cas es pot realizar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé en paper preimprès proporcionat a les Delegacions i Administracions de l'Agència Tributària. La presentació en imprès es podrà dur a terme mitjançant el lliurament directe a les oficines indicades o per correu certificat a les mateixes.

Hi ha dues maneres de presentar-lo via internet: amb el certificat electrònic, o bé amb la cl@ve PIN o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

La declaració censal d'alta s'ha de presentar abans de l'inici de les activitats de l'entitat, de la realització de les operacions o del naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que satisfacin, abonin o deguin.

En el cas de la declaració censal de modificació, haurà de presentar-se en el termini màxim d'un mes, des de l'endemà a aquelles circumstàncies què s'hagin produït i que determinen la presentació d'aquest tràmit. Finalment, si es tracta de la declaració censal de baixa, també caldrà presentar-la en el termini màxim d'un mes des que es cessin totes les activitats de l'organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 o 037 fora de termini és el pagament d'una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s'abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d'una infracció tributària lleu. Per aquesta raó, es recomana presentar aquest document en el termini indicat.

field_vote: 

Com elaborar una bona estratègia d'email màrqueting

Imatge principal a portada: 
Email màrqueting Font: Freepik
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Quan es disposa d'un pla digital definit, les organitzacions poden aprofitar molt més els recursos i el temps, dedicant-los a altres qüestions importants.

Les eines digitals permeten comunicar d'una forma massiva a l'audiència triada, descarregant de feina les entitats i fent que puguin emprar el seu temps i els seus recursos en altres qüestions. Per aquesta raó, cada vegada és més important tenir una bona estratègia d'email màrqueting. A continuació, s’exposen cinc consells per arribar d'una manera més eficaç al públic, fidelitzar-lo i, si es requereix, per captar fons.

Imatges secundàries: 
Email màrqueting Font: Freepik
Email màrqueting Font: Canva
Subtitols: 
Aconseguir una bona base de dades
La importància del correu de benvinguda
Personalitzar el contingut
Planificació dels enviaments
Anàlisi de resultats
Continguts: 

Per disposar d'una bona base de dades és imprescindible que les persones tinguin una forma senzilla i clara d'accedir a un formulari. Per aquest motiu, és aconsellable inserir un formulari de subscripció al lloc web i al blog de l'entitat. També pot ser útil fer difusió d'aquest formulari als diferents canals digitals dels quals disposi l'organització.

És important que no hi hagi massa camps al formulari. Es recomana que hi hagi només dos obligatoris, que solen ser el nom i cognoms i l'email de la persona. Es poden afegir camps opcionals com: l'entitat a la qual es pertany, la data de naixement, la comunitat autònoma, la província... en tot cas els camps dependran sempre de la informació que necessiti recaptar l'entitat.

El primer correu que fa arribar una organització forma part de la seva carta de presentació. Per aquest motiu és fonamental que tingui un disseny atractiu i que representi a la persona remitent. De la mateixa manera, és una bona oportunitat per iniciar la comunicació amb aquest nou contacte i demostrar el valor afegit de l'entitat.

L'assumpte del correu és el primer que llegeix l'audiència a la qual es dirigeix, per aquesta raó és necessari que cridi l'atenció, generant impacte i/o interès. Per tal que aquest email sigui obert, és important que sigui breu i específic, i que expliqui el que s’està buscant i es necessita per part de l’entitat.

Personalitzar el correu especificant el nom de la persona a la qual va dirigit, pot ajudar a connectar amb aquesta persona. Alhora, generarà un tracte més pròxim i menys fred, i crearà un clima en el qual la persona sentirà que forma part de l'ecosistema de l'organització en qüestió.

Quan es parla de personalitzar un correu, però, no només es tracta d'indicar el nom de la persona, sinó d'adaptar la informació que li interessa. Això es pot aconseguir segmentant al públic.

El cos del correu és igual de rellevant que l'assumpte. Un contingut desordenat o molt llarg farà que la persona abandoni i no llegeixi el que se li està comunicant. Ha de ser un text senzill i clar, amb imatges atractives i, sempre que es pugui, amb els enllaços pertinents per generar trànsit al lloc web o a la xarxa social que interessi.

La planificació de l'enviament és una eina molt útil que contribueix a l'estratègia de comunicació digital. Si es crea i segueix un calendari d'email màrqueting es podrà gestionar d'una manera més eficient el contingut que es vol difondre i es podrà tenir una visió global de l'eina en qüestió.

Pel que fa als dies d'enviament, tot i no ser una ciència exacta, és recomanable evitar els dilluns, ja que tenint en compte els correus que s'hagin enviat el divendres a la tarda i durant el cap de setmana, la safata es trobarà més plena que un dia normal. Al mateix temps, els divendres també són poc aconsellables, ja que les persones estan tancant la setmana i pot ser que el correu que es remet quedi en l'oblit.

Serà de gran ajuda elaborar una anàlisi de resultats cada vegada que es faci un enviament, ja que és la manera més efectiva de millorar. Aquesta acció permet conèixer què funciona i què no (horari i dia d'enviament, tipus de contingut, disseny gràfic del correu, base de dades...). És fonamental, quan s'analitza, que es tinguin en compte les mètriques que facilita la plataforma des de la qual s'envien els correus.

D'altra banda, cal tenir en compte que avui dia hi ha més persones que utilitzen l'email des del mòbil que des de l'ordinador. Per aquesta raó, les entitats han d'assegurar-se que els seus correus es vegin correctament des de dispositius electrònics com les tauletes o els telèfons mòbils.

field_vote: 

L'Impost de Societats en les entitats religioses

Imatge principal a portada: 
Les entitats religioses han de tributar per l'Impost de Societats. Font: Unsplash.
Resum: 

Hi ha dos tipus de règims fiscals possibles, els quals determinaran si s'ha de presentar o no declaració d'aquest tribut, quines rendes tributen, el tipus impositiu aplicable i la resta d’obligacions.

L’Impost de Societats és l’equivalent al que seria l’IRPF pel qual tributen les persones físiques, però per a les persones jurídiques. Per tant, és l’impost pel qual han de tributar les entitats religioses. Es troba regulat per la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’Impost de Societats.

Imatges secundàries: 
Les entitats religioses han de tributar per l'Impost de Societats. Font: Unsplash.
Les associacions declarades d’utilitat pública, les fundacions o les ONG de desenvolupament es regeixen per la Llei 49/2002. Font: Freepik.
Subtitols: 
El règim especial de la Llei 49/2002
Obligacions de les entitats amb règim fiscal especial
Règim aplicable a la resta d’entitats religioses
Continguts: 

Aquest règim és el que correspon a determinades entitats sense ànim de lucre en consideració a la seva funció social, com a les associacions declarades d’utilitat pública, les fundacions o les ONG de desenvolupament, entre d’altres, sempre que compleixin determinats requisits.

I és també el règim que s’aplica a les entitats religioses que pertanyin a les confessions que han signat acord amb l'Estat espanyol, és a dir:

 • L‘Església Catòlica, la Federació d’Entitats Evangèliques d’Espanya, la Comissió Islàmica d’Espanya i la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya, així com les institucions o entitats que en formen part.
 • Les associacions i entitats creades i gestionades per les anteriors confessions que es dediquin a activitats religioses, benefico-docents, mèdiques o hospitalàries o d’assistència social, sempre i quan compleixin els mateixos requisits que la resta d’entitats beneficiàries de la mateixa Llei 49/2002 de mecenatge, que es detallen en el seu article 3. Entre ells, es destaquen les següents:
  • Que persegueixin finalitats d’interès general, com ara la defensa dels drets humans, assistència i inclusió social, cíviques, educatives, culturals, científiques, sanitàries, promoció del voluntariat, promoció del medi ambient, foment de l’economia social...
  • Que es destinin a la realització d’aquests fins com a mínim el 70% dels ingressos obtinguts, un cop deduïdes les despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos.
  • Que les persones membres de l’òrgan rector no cobrin per l’exercici dels respectius càrrecs.
  • Que la seva activitat no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes als seus fins.
  • Que les persones fundadores, associades, dirigents o familiars no siguin les destinatàries principals de l’activitat ni es beneficiïn de condicions especials per gaudir-ne.
  • Que es porti una comptabilitat oficial, segons el pla de comptabilitat que sigui d’aplicació.
  • Que, en cas de dissolució, deixin el seu patrimoni a una altra entitat que també sigui beneficiària d’aquest règim fiscal.
  • Que, en cas que superin els 20.000 euros d’ingressos, presentin cada any una memòria a Hisenda on es detallin els ingressos obtinguts i les despeses que estiguin vinculades a cada tipus d’ingrés, entre altres informacions.

Un cop l’entitat s’assegura que compleix amb aquests requisits, cal que presenti una declaració censal, model 036, a l’Agència Tributària on indiqui l’opció per aquest règim fiscal.

Per fer-ho, haurà d’omplir, a la pàgina 6 del model, les caselles corresponents. Els efectes de l’opció es retrotrauran fins a la data d’inici de l’exercici en què es presenti, és a dir, si, per exemple, es fa el 2 de novembre de 2021, els efectes seran per a tot l’exercici 2021, des de l’1 de gener.

Les entitats sotmeses a aquest règim han de presentar anualment la declaració per l’Impost de Societats (model 200), tot i que, en la major part dels casos, no s’haurà de pagar res. La data de presentació varia en funció de quin sigui l’exercici econòmic de l’entitat segons els seus estatuts. Si l’exercici es correspon amb l’any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre), la liquidació s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol de l’any immediatament posterior.

El tipus impositiu és el 10%. Ara bé, la major part dels ingressos no tributen. Els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 estableixen les rendes exemptes de l’impost. Entre d’altres, no tributen els donatius, les quotes de socis i sòcies o benefactors i benefactores, les subvencions, els ingressos obtinguts de lloguers, dividends o inversions, ni els derivats de la prestació de serveis i vendes de béns que es detallen en aquests articles, sempre i quan l’activitat vagi vinculada a l’objecte social de l’entitat.

Aquestes rentes exemptes no estan sotmeses a cap ingrés a compte ni tampoc a cap tipus de retenció per part de les persones o entitats pagadores. Per evitar aquesta retenció, l’entitat ha de presentar-li a la persona pagadora un certificat emès per l’Agència Tributària que acrediti que és beneficiària de la llei.

Cal tenir present que les entitats beneficiàries d’aquest règim especial, a més d’allò relacionat amb l’Impost de Societats, gaudeixen també de beneficis en altres impostos i de determinats incentius fiscals al mecenatge.

Aquest règim s’aplica, per defecte, a la resta d’entitats religioses, ja que són entitats sense ànim de lucre.

En termes generals, només s’ha de presentar la liquidació anual de l’impost quan es compleix, com a mínim, una d’aquestes situacions:

 • Se supera un volum anual total d’ingressos de 75.000 euros.
 • Es fa activitat econòmica, és a dir, es realitzen vendes de béns o de serveis, o es cobra per participar en alguna activitat, sigui quin sigui el volum d’ingressos.
 • S’obtenen ingressos procedents de lloguers, inversions, premis... pels quals, qui paga, li fa retenció a l’entitat, sempre que se superin els 2.000 euros anuals.

En qualsevol cas, les entitats no tributaran pels beneficis obtinguts derivats dels ingressos següents:

 • Els que procedeixin de la realització de les activitats que constitueixin la seva finalitat específica, com ara subvencions, donacions o altres, sempre que no siguin activitats econòmiques.
 • Adquisicions o transmissions de béns o drets realitzades en compliment de la seva finalitat específica.
 • Les quotes de persones sòcies, col·laboradores o benefactores (que no s’han de confondre amb les quotes de les persones usuàries de les activitats).

Si obtenen ingressos procedents d’altres fonts (lloguers, facturació de serveis o venda de béns, quotes de persones usuàries, entre d’altres), els beneficis obtinguts sí que tributaran.

En aquest règim, el tipus impositiu aplicable als beneficis és el general de la Llei, és a dir, el 25%.

Altres articles relacionats:

field_vote: 

Per què les entitats han de presentar el model 115?

Imatge principal a portada: 
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Si l'organització desenvolupa la seva activitat en un immoble de lloguer, ha de practicar unes retencions.

Quan una persona autònoma, empresa o entitat lloga un immoble urbà (els rústics estan exclosos) per dur a terme una activitat econòmica ha de pagar trimestralment una part de diners, les retencions, a Hisenda. Per tant, totes aquelles organitzacions que estiguin desenvolupant la seva activitat en un immoble llogat, hauran de presentar trimestralment el model 115.

Imatges secundàries: 
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.
Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és el model 115?
Quan s’ha de presentar aquest model?
Què passa si es deixa de pagar el lloguer?
De qui és l’obligació de pagar aquesta retenció?
Continguts: 

Es tracta de la declaració de les retencions i ingressos a compte per les rendes o rendiments procedents de l’arrendament o sotsarrendament d’immobles urbans. Això significa que si una entitat treballa en un local llogat, té l’obligació de declarar a Hisenda unes retencions que ha de practicar en la factura del lloguer.

Quan es parla de retencions en la factura del lloguer es fa referència a un percentatge (19%) que ha d'aparèixer en la factura. En aquest cas, l’entitat llogatera paga aquests diners a Hisenda en nom de la persona física o jurídica llogadora, és a dir, que la llogadora no rep directament aquesta quantitat.

Cal tenir en compte que, si la llogadora és una persona física, la retenció serà a compte de l’IRPF. En canvi, si es tracta d’una persona jurídica, es farà a compte de l’Impost sobre Societats.

La base per aplicar el 19% de la retenció es calcula a partir del lloguer de l'immoble més les depeses de comunitat, llum, IBI... No obstant això, en aquest càlcul cal deixar fora l’IVA.

Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Per tant, cal presentar-lo en els primers 20 dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener (referent a l’exercici anterior).

Aquesta declaració es pot presentar per via telemàtica, disposant de certificat digital, o a les oficines de l’Agència Tributària o entitats col·laboradores per efectuar l’ingrés corresponent.

Cal tenir en compte que el model 115 correspon al 180, que és el resum anual informatiu amb totes les retencions practicades per qüestió d’arrendament en l’any comptable anterior.

En aquest cas, el model 180 s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener (tenint en compte les possibles variacions de dia límit si l’últim dia és un diumenge).

Es pot donar la situació que una entitat durant un trimestre no hagi pagat cap lloguer. En aquest cas, sí que haurà de presentar el model 115 en el termini indicat marcant la casella negativa. En el moment en què l’organització deixa de pagar un lloguer de forma regular, és recomanable que es doni de baixa de la declaració censal 036. D’aquesta manera, deixa de tenir l’obligació d’haver de presentar el model 115.

A més a més, en certs casos no cal presentar el model 115, per exemple, en cas que les rendes satisfetes a una única persona llogatera no superin els 900 euros anuals. Entre altres situacions, tampoc serà necessari declarar-lo si el llogater/a disposa d’un certificat d’exempció emès per Hisenda. En aquest supòsit, l’entitat inquilina ha de disposar d’aquest certificat actualitzat.

Aquesta obligació és de l’entitat llogatera, per això, és molt important que al contracte es reflecteixin les retencions. En cas que no ho indiqui la factura o que no es faci el pagament corresponent, la responsabilitat continua essent de la part llogatera.

A més a més, la persona (física o jurídica) que cedeix l’immoble pot demanar a la llogatera un certificat de les retencions, per verificar que aquest pagament s’ha dut a terme.

Per la seva part, la persona llogadora també ha de declarar les retencions i descomptar-les en el seu impost. La feina de l’Agència Tributària és creuar aquestes dades i verificar que les retencions declarades pel llogater/a i el llogador/a coincideixen.

field_vote: 

Particularitats fiscals de les entitats religioses: l’Impost sobre activitats econòmiques i l’IVA

Imatge principal a portada: 
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.
Resum: 

La normativa estableix diferents supòsits en els quals aquestes organitzacions poden aplicar exempcions a l'hora de pagar certs tributs.

Les entitats religioses han de tenir en compte que en el moment en què inicien una activitat econòmica, la canvien o la finalitzen l'han de comunicar a Hisenda. No obstant això, cal conèixer en quins casos estan exemptes de pagar l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE). D'altra banda, el funcionament de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives.

Imatges secundàries: 
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.
El funcionament de l’IVA en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives. Font: Unsplash.
Subtitols: 
L’impost d’activitats econòmiques i les seves exempcions
L’IVA. Operacions exemptes
Requisits per qualificar de caràcter social una entitat religiosa (IVA)
Compres i serveis rebuts exempts d’IVA
Continguts: 

L’impost d’activitats econòmiques (IAE), d’acord amb els arts. 78-92 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, afecta les entitats que desenvolupin activitats considerades de caràcter empresarial, professional o artístic. Aquestes activitats són les que suposen l’ordenació per compte propi de mitjans de producció o de recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de serveis. No inclou els actes o operacions aïllades, ni alguns altres supòsits específics que preveu la mateixa Llei.

La major part de les entitats no lucratives no tributen per aquest impost, però això no vol dir que no hagin de comunicar a Hisenda quan inicien una activitat, quan s’hi produeixen variacions en aquesta activitat o quan hi ha un cessament. En tots aquests casos, s’haurà de fer la presentació d’una declaració censal, el model 036, a Hisenda.

Les entitats religioses resten exemptes de pagar l’IAE en aquests supòsits:

 • En base a la Llei 39/1988 d’Hisendes locals, no pagaran res l’any en què comuniquin l’alta i en els dos següents i, posteriorment, tampoc si no arriben a facturar més d’un milió d’euros. Aquesta exempció s’aplica de forma automàtica. A més, si l’entitat es dedica a activitats d’ensenyament de qualsevol grau en règim de concert o a l’assistència i acció social en favor de persones discapacitades, també pot continuar exempta encara que passi d’aquest volum d’ingressos. Però en aquest cas, sí caldrà fer la sol·licitud a l’Ajuntament on l’entitat tingui el seu domicili.
 • En base a la Llei 49/2002, l’Església Catòlica (amb les seves diferents institucions territorials i ordes i congregacions religioses) i les esglésies, confessions o comunitats religioses amb conveni amb l’Estat espanyol, resten exemptes del pagament de l’IAE respecte de qualsevol de les activitats indicades a l’article 7 d’aquesta llei, totes elles consistents en acció social en favor de col·lectius vulnerables i cooperació al desenvolupament. Per poder gaudir d’aquesta exempció, s’ha de comunicar a l’Ajuntament on tingui el domicili de l’entitat.
 • En base a la mateixa Llei 49/2002, resten també exemptes les entitats creades o erigides per les abans esmentades esglésies, confessions i comunitats religioses amb conveni a l’Estat espanyol, sempre que compleixin els mateixos requisits que aquesta llei demana per a la resta d’entitats sense fins lucratius per gaudir d’aquest benefici fiscal. Per poder gaudir d’aquesta exempció s’ha de comunicar a l’Ajuntament on l’entitat tingui el seu domicili.

L’IVA és un impost que recau sobre el consum i grava les vendes de béns i les prestacions de serveis en activitats empresarials i professionals, en els termes que preveu la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost del valor afegit.

L‘article 20 d’aquesta llei defineix les activitats exemptes de l’impost.

Entre d’altres, resten exemptes:

 • Els serveis d’assistència social efectuats per entitats de caràcter social, com ara la protecció a la infància i la joventut, els serveis de lleure infantil i juvenil, l’assistència a la tercera edat, l’educació especial per discapacitats, l’assistència a minories ètniques, persones refugiades, persones ex-recluses o toxicòmanes, la prevenció de la delinqüència o la cooperació al desenvolupament, entre d’altres. Inclou la prestació de serveis d’alimentació, allotjament o transport accessoris.
 • L’educació de la infància i la joventut, la guarda i custòdia d'infants, l’ensenyament escolar, universitari, postgraduat, d’idiomes i de formació professional d’entitats autoritzades.
 • Els serveis prestats i béns lliurats per les entitats directament als seus/seves membres per entitats amb finalitat religiosa, realitzades per a la consecució de les seves finalitats, sempre que no es demani una contraprestació a canvi (a part de les quotes dels/les membres).
 • Les cessions de personal realitzades en compliment de les finalitats socials per al desenvolupament de les següents activitats:
  • Hospitalització, assistència sanitària i altres activitats directament relacionades.
  • Activitats d'assistència social de les relacionades a l'article 20.1.8 de la Llei de l'IVA (abans esmentades).
  • Activitats d'educació, ensenyament, formació i reciclatge professional.
 • Els serveis de caràcter cultural fets per entitats de caràcter social, com ara els propis de biblioteques, arxius, centres de documentació, museus, galeries d’art, monuments, jardins botànics, representacions teatrals, musicals, audiovisuals, exposicions...

Això vol dir que, en aquestes activitats, l’entitat religiosa no haurà de carregar l’IVA a les factures i rebuts que cobri a les persones per participar o beneficiar-se d’aquestes activitats.

No es requereix cap autorització prèvia per aplicar l’exempció, indicant l’article i punt exacte de l’article esmentat.

Ara bé, en la major part d’aquests casos comentats en l'apartat anterior, cal que les entitats siguin qualificades com de caràcter social, per a la qual cosa s’han de complir els requisits esmentats a l’article 20.tres de la Llei de l’IVA:

 • No tenir finalitat lucrativa.
 • Les persones amb càrrecs als òrgans de govern de les entitats no poden cobrar per l’exercici del seu càrrec.
 • Només per als serveis culturals, les persones sòcies, cònjuges i parents fins a segon grau no poden ser les principals destinatàries de les activitats.

Aquests requisits, en general, són acomplerts per les entitats religioses.

Si les entitats religioses facturen per serveis diferents dels esmentats, en general, hauran de carregar l’IVA (segons el percentatge que correspongui al tipus d’operació), i liquidar posteriorment a l’Agència Tributària les quantitats que hagi ingressat en cada període, normalment de forma trimestral.

Quan l’entitat religiosa ingressi IVA per les seves factures, llavors, podrà recuperar de forma parcial l’IVA que l’entitat hagi pagat a tercers (IVA suportat) en les seves pròpies compres o serveis contractats. Per calcular en quina mesura ho podrà fer, caldrà aplicar el que es coneix com la Regla de la Prorrata de l’IVA. L’import resultant d’aquest càlcul el podrà descomptar (compensar) de la liquidació trimestral que l’entitat religiosa hagi de pagar a l’Agència Tributària per l’IVA ingressat en les seves factures.

Respecte de les compres o serveis rebuts per una entitat religiosa, en general portaran IVA en la factura, segons el percentatge que correspongui. Únicament no serà així si la persona o empresa proveïdora de l’entitat religiosa pot aplicar alguna de les exempcions previstes a l’article 20.ú de la Llei de l’IVA. En aquest cas, l’entitat proveïdora haurà d’indicar en quin punt exacte de l’article 20 de la llei s’empara per considerar exempta aquella venda o servei.

Cal tenir present que l’art. III de l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979, sobre Assumptes Econòmics, declara no subjectes a l’impost sobre el consum les adquisicions d’objectes destinats al culte per part de l’Església. Ara bé, atesa la contradicció que suposava amb la normativa europea, l’any 2007 la Santa Seu, en el marc de la revisió del sistema de finançament de l’Església, va renunciar expressament a aquest benefici fiscal. Per tant, actualment, les compres d’objectes destinats al culte estan subjectes a IVA.

field_vote: 

Calendari fiscal del 2022

Imatge principal a portada: 
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

És important que les entitats tinguin en compte les dates en les quals han d’emplenar o presentar documents a l’Agència Tributària.

Cada inici d’any és pertinent que les organitzacions del tercer sector es marquin els terminis per a la presentació de les declaracions fiscals. D’aquesta manera podran fer una previsió del volum de feina per a les persones de l’àrea econòmica o de la documentació que hauran de passar a la persona encarregada, si tenen aquesta qüestió externalitzada.

Imatges secundàries: 
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.
La periodicitat per presentar la documentació varia segons el model. Font: Freepik.
Subtitols: 
Declaracions trimestrals d’IRPF
Declaracions anuals d’IRPF
Declaracions d’IVA
Continguts: 

Els models trimestrals de l’IRPF s’han de presentar entre l’1 i el 20 dels mesos de gener (en aquest cas, referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), abril, juliol i octubre:

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions fetes en l’IRPF, per exemple, en els casos de nòmines, liquidacions, propietat intel·lectual, premis...
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes d’arrendaments d’immobles urbans.
 • Model 123: declaració trimestral de retencions de l’IRPF i Impost sobre Societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats que fiscalment no resideixen a l’Estat espanyol.

La data límit per a domiciliar el pagament d’aquests models és el dia 15 del mes. Com a norma, la domiciliació es pot fer fins a cinc dies abans de la data límit de presentació.

Els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recullen totes les declaracions trimestrals que s’han fet al llarg de l’any s’han de presentar entre l’1 i el 31 de gener:

 • Model 190: resum anual de les retencions que s’han produït al llarg de l’any en els rendiments del treball o d’activitats professionals, entre d’altres. La presentació d’aquest model és necessària sempre que s’hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions dels arrendaments. En aquest cas, pertinent sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions per rendiments sobre el capital. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’Impost sobre la Renda de persones, empreses o entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

En aquests casos la domiciliació es pot fer fins al dia 26 de gener, això és perquè són els cinc dies de diferència respecte de l'últim dia per a presentar els models (el 31 de gener de 2022, perquè el 30 és diumenge).

Hi ha altres models que es presenten anualment, encara que no són resums de models ja presentats:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener.
 • Model 347: declaració informativa d’operacions amb terceres persones, entitats o empreses superiors a 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 28 de febrer.

Les entitats sense ànim de lucre també han de marcar al seu calendari fiscal les declaracions a presentar per qüestió d’IVA:

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA. S’ha de realitzar entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre. Al mes de gener es presenta entre el dia 1 i el 30.
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303. S’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda. En aquest cas, serà declaració trimestral a presentar entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre. En l’últim trimestre s’haurà de presentar entre l’1 i el 30 de gener.

Cal tenir en compte que totes aquelles declaracions que s’hagin de presentar el 30 de gener, un diumenge, passen automàticament al dia 31 de gener de 2022.

A més a més, en aquest calendari fiscal del 2022 cal afegir el 6 d’abril com a data inici de la campanya de la renda 2021, des d’aquesta data estarà disponible el tràmit a través d’internet. El termini màxim per a la seva presentació és el 30 de juny.

field_vote: