Com millorar la comunicació interna en una entitat

Imatge principal a portada: 
La comunicació interna ha de fomentar la participació i la cohesió a les entitats. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Sovint, les organitzacions donen més importància a la comunicació externa que a la interna. Tanmateix, aquesta última és necessària per al bon funcionament de les entitats.

Una de les funcions de les entitats és transmetre els seus valors la societat, funcionar com un altaveu d’aquells principis que les representen. D’aquí que la comunicació sigui tan important. No obstant això, més enllà de la difusió, les organitzacions han de tenir sempre present el seu equip, mantenint-lo informat i garantint la seva participació en la presa de decisions.

Imatges secundàries: 
La comunicació interna ha de fomentar la participació i la cohesió a les entitats. Font: Pexels
Subtitols: 
Què: el missatge
Qui: les persones implicades en la comunicació
On: els canals de comunicació
Transparència i participació
Fidelització
Mecanismes de comunicació interna
Continguts: 

Tot acte de comunicació té un objectiu i una intencionalitat. El primer que una entitat ha de tenir en compte quan planifica la seva comunicació interna és que val més un únic missatge, concís i atractiu, que convidi a participar, que no un enfilall constant de publicacions, correus i circulars. Això només farà que cansar l’equip, i es perdrà de vista el propòsit de la comunicació.

Així, abans d’iniciar la comunicació, s’ha de tenir en compte què és exactament allò que es vol comunicar i quina intenció hi ha darrere el missatge. Només així l’entitat podrà garantir que aquest és informatiu alhora que transformador.

Això no significa, tanmateix, que es deixi informació de banda. És molt recomanable que l’entitat doni a conèixer tots els processos que experimenta: projectes, plans de treball, presa de decisions... Només si totes les persones implicades estan al dia es podrà generar el treball col·laboratiu. Cal apostar per la transparència, l’escolta activa i el diàleg sense abandonar l’assertivitat i la precisió.

A més, també és important reservar un espai a la comunicació interna per als missatges en clau positiva, que recullin i valorin la participació de les persones integrants de l’entitat.

Primer, cal tenir present qui s’encarregarà de generar el missatge. Si bé, com s’assenyalarà més endavant, la participació és clau en la comunicació interna, en primera instància hi ha d’haver una font, això és una persona o una comissió que s’encarregui de gestionar el diàleg en el si de l’entitat, així com a fora. La comunicació, interna i externa, ha de seguir una estratègia que ha de recaure en un grup específic.

A banda d’això, totes les persones implicades en l’entitat han de formar part de la comunicació interna que s’hi generi. El voluntariat i les persones treballadores agrairan estar informades de la realitat de l’entitat on col·laboren o treballen. Oferir-los això i aprofundir el seu sentiment de pertinença i alineació amb els valors de l’entitat, ajudarà a enfortir i allargar la relació i les motivarà a l’hora de fer la seva tasca.

De la mateixa manera, les persones sòcies tenen dret a estar informades en tot moment de les activitats de l’organització i de com s’usen els recursos. Aquí es tracta més aviat d’una rendició de comptes i s’hi hauran de dedicar accions comunicatives que se situen al punt mitjà entre la comunicació interna i externa.

Això mateix passa amb les persones usuàries dels serveis, que cal que coneguin en tot moment les accions que desenvolupa l’entitat per poder-hi participar, així com han de tenir també la possibilitat de comunicar-se amb els equips i conèixer altres qüestions que els afecten indirectament.

Igual que cal variar els missatges sense inundar les persones receptores amb contingut, també cal diversificar, a la vegada que limitar, els canals de comunicació. És important que es contempli la transmissió d’informació per la via tan física com en línia.

Tots dos formats ofereixen un gran ventall de possibilitats que cal explotar. Els espais de l’entitat són tan crucials com les seves xarxes o la seva intranet. Això últim, per cert, és una eina molt necessària, un espai on aglutinar avisos, enquestes, crear calendaris, gestionar el personal...

Si bé és important no bombardejar les persones implicades en una entitat amb informació, cal assegurar que el diàleg que es crea és constant. I això s’ha de donar en el vessant formal i informal, garantint la creació d’espais de participació, generant un clima distès però eficient i repercutint en la cohesió del grup.

Així, tot i que la informació provindrà, en principi, d’una única font, la comunicació ha de ser un procés bidireccional, i en la majoria dels casos no acaba fins que l’organització rep la resposta. Aquesta resposta pot prendre moltes formes (enquestes, trobades, un canvi de comportament...), però sempre ha d’estar contemplada pels plans de comunicació interna.

D’aquesta manera, les persones responsables de les entitats han de contemplar la recollida d’informació mitjançant la participació activa. Cal vetllar per mantenir uns canals d’interacció eficaços, de manera que el retorn dels i les membres sempre es tindrà present.

El plantejament de la comunicació interna ha de contemplar la interacció constant entre l’organització i els seus i les seves membres. Es tracta de generar un sentiment de pertinença en totes les persones relacionades amb el funcionament de l’entitat, fomentant la seva fidelització i la satisfacció amb la seva tasca.

A banda, assegurar unes bones relacions en el si de l’entitat també motivarà a les persones implicades a parlar-ne un cop acabada la seva jornada, en un to informal, distès, que pot ajudar a expandir els missatges de l’organització.

Les accions de comunicació interna per excel·lència són les reunions. Programar assemblees generals periòdicament per discutir plans d’acció i debatre sobre les novetats ajuda a crear una relació més propera entre totes les persones membres i genera un espai de diàleg directe. El cara a cara és primordial per evitar distorsionar el missatge i personalitzar l’organització.

A banda d’això, hi ha diversos mecanismes de comunicació interna que varien segons si el missatge és vertical, de dalt a baix o a l’inrevés, o horitzontal, a tall de diàleg.

Habitualment, les accions comunicatives que surten de les persones responsables de l’entitat són informatives. Així, s’hauran de plantejar mecanismes que assegurin una transmissió clara i concisa. Alguns d’aquests mecanismes hauran de ser periòdics, com és el cas del butlletí electrònic, que anuncia les novetats de les entitats a les persones membres.

Amb el mateix esperit que el butlletí, però amb més flexibilitat hi ha recursos com el taulell d’anuncis, on es poden penjar ofertes de feina o nous voluntariats, i els calendaris, que permeten recordar visualment els esdeveniments. També existeixen els correus personalitzats, que comparteixen esdeveniments de la vida de l’entitat: premis, comiats, reflexions...

D’altra banda, també es poden crear continguts atemporals als quals les persones implicades en l’entitat poden recórrer per ajudar-les a desenvolupar la seva tasca. Per exemple, hi ha el manual de l’organització, que defineix la filosofia d’aquesta i els drets i deures de les persones membres.

Els mecanismes assenyalats permetran garantir la transparència a l’organització. A banda, cal generar espais on les persones membres puguin expressar-se. A banda de les reunions, és recomanable crear una bústia de suggeriments i fer enquestes de satisfacció de manera periòdica. Ambdues són eines que permeten escoltar les opinions sobre l’entitat i treballar-hi.

Amb aquest mateix objectiu de crear un lloc d’expressió, és necessari utilitzar eines que ofereixin l’oportunitat de dialogar. Per exemple, hi ha les videoconferències, on es poden encabir un nombre més gran de persones que a les trobades físiques. També, és recomanable organitzar, de tant en tant, esdeveniments informals com un dinar o una sortida, accions que fomenten la cohesió.

Finalment, és important que les persones que conformen l’entitat coneguin tots aquests canals. Així, el protocol de comunicació interna, que detalla tots els mecanismes comunicatius, ha d’estar a disposició de tot el personal.

field_vote: 

Com fer un tríptic informatiu

Imatge principal a portada: 
Continua sent una eina comunicativa molt utilitzada. Font: Pexels
Autor/a: 
Mireia Juan i Badia i Maria Bombardó Soro
Resum: 

Moltes vegades les organitzacions sense afany de lucre volen fer difusió de l'entitat o d'una activitat o servei determinat i no disposen de massa recursos per portar-ho a terme. El tríptic és una opció senzilla i econòmica.

La comunicació és un component molt important de les entitats, especialment avui en dia. Actualment, totes les formes de difusió estan impregnades de l’àmbit digital, i és molt difícil trobar dinàmiques informatives que no hagin pujat al tren de les xarxes socials. És comprensible, és una manera de fer econòmica, ràpida i flexible.

Imatges secundàries: 
Continua sent una eina comunicativa molt utilitzada. Font: Pexels
Subtitols: 
La importància del tríptic
Grup destinatari
El contingut
En la redacció
Estructura
Disseny i format
Continguts: 

El tríptic informatiu és la targeta de presentació de tota associació. Tot i la seva (suposada) vinculació al món físic en un context cada cop més digital, avui en dia continua sent un element imprescindible per tal de donar-se a conèixer a possibles socis, persones voluntàries o entitats finançadores.

Una de les coses que ha fet que el tríptic es mantingui com una de les eines comunicatives més utilitzades és el fet que no cal destinar molts recursos a la seva elaboració. L’important és que consti d’un missatge apropiat per a les persones destinatàries, i que l’entitat se senti identificada amb la seva forma i el seu missatge.

Una de les primeres coses que cal fer abans de ni tan sols redactar el tríptic és pensar en quines seran les persones a qui es destinarà el document. Pot tenir un to més o menys general o específic, depenent dels objectius, però, sigui com sigui, sempre és aconsellable acotar-lo mínimament.

Caldrà identificar les particularitats del públic, i on es troba (en tots els sentits). Així, algunes preguntes que s’hauran de plantejar són quina és l’activitat i a qui pot interessar, quina és l’edat del grup destinatari, on viu i treballa aquest, què llegeix, com rep la informació i quin llenguatge utilitza.

S’haurà de preparar el contingut del tríptic abans del seu disseny, tot i que ajudaria saber-ne les dimensions exactes abans, per no redactar més del compte. En el moment de definir el text caldrà tenir presents els objectius de la comunicació. Primer, tot fulletó té les mateixes finalitats generals, que solen ser generar coneixement, impulsar la participació, modificar actituds o preferències, o incrementar la incidència política.

D’altra banda, tots els tríptics tenen també uns objectius específics que s’hauran de definir a priori, perquè d’ells surt el contingut textual. Aquests són alguns exemples: difondre i donar informació sobre l’entitat o sobre una determinada activitat o servei, fer una campanya de sensibilització, denunciar algun fet o reivindicar una acció concreta, captar recursos econòmics o persones voluntàries, informar dels contactes de l’entitat...

L’entitat ha de procurar plasmar el seu esperit en el tríptic. Això bàsicament significa que tant el llenguatge com les imatges seleccionades han d’anar lligades amb la missió de l’associació, posant per davant de tot la coherència entre els valors i el que projecta el fulletó.

El text resultant ha de ser concís i breu. La qualitat ha d’anar per davant de la quantitat, perquè això facilitarà i convidarà a la lectura. En aquest sentit, s’aconsella construir frases en positiu i evitar l’ús abusiu de l’imperatiu.

Caldrà redactar el tríptic tenint en compte que consta de tres parts: una portada, la part interior i una contraportada. El contingut que s’inclogui en cada part és de lliure elecció, però es recomana que, en general, segueixi sempre un mateix ordre i estructura, perquè això, de nou, facilitarà la comprensió.

S’aconsella que a la portada es presenti l’entitat o l’activitat de forma breu però cridanera. S’haurà d’incloure el nom, una frase resum, el logotip de l’organització i alguna imatge relacionada amb la tasca de l’organització o l’activitat que es realitza.

A la part interior es pot explicar de forma més extensa allò que s’ha presentat a la part davantera del tríptic. Algunes qüestions que es poden tractar són la història de l’entitat, la seva missió o objectius, les activitats i serveis que ofereix, els àmbits d’actuació i els col·lectius destinataris, les àrees territorials on treballa... També es pot optar per indicar qüestions de transparència i participació, com mostrar l’ús del finançament i els recursos a través de gràfics, detallar les formes de col·laboració o assenyalar les formes de contribució econòmica i desgravacions.

La contraportada ha de tancar el tríptic oferint informació de contacte. S’hi hauran de recollir coses com l’adreça completa de l’entitat i les delegacions, el número de telèfon i fax, el correu electrònic, la pàgina web, els mitjans de transport més propers, l’horari d’atenció al públic, les xarxes socials i el nom o els logotips d’altres institucions col·laboradores.

Opcionalment, també es pot incloure una pestanya amb un retallable en què les persones interessades, sòcies o voluntàries puguin inscriure’s a l’activitat, sol·licitant-hi dades personals i bancàries i les quotes de periodicitat.

Per muntar el tríptic s’hauran de tenir clars els continguts i la seva prioritat. El contingut principal marcarà la posició de la resta d’elements, i caldrà saber a priori què anirà al principi del document i què al final. A banda, també és necessari dotar el tríptic de sentit estètic i fer-lo atractiu per les persones que el llegiran.

Algunes coses a tenir en compte són: col·locar el text d’esquerra a dreta i de dalt a baix, utilitzar tipografies entenedores, prioritzar l’ús de text negre sobre fons blanc (és el que millor es llegeix), escollir els colors segons les emocions que es vulguin transmetre, redactar esquemàticament sempre que es pugui i equilibrar la imatge i la lletra. És molt aconsellable seguir un estil homogeni per a tot el material gràfic de l’entitat, com els cartells i les memòries, i això inclou també aplicar aquest to al tríptic.

Per fer el disseny hi ha diverses plataformes digitals molt intuïtives per a les quals no cal tenir massa coneixements de disseny. Dues de les més recomanables són el Canva i l’Scribus.

Pel que fa al format, s’ha de tenir en compte que els fulletons no cal que siguin només físics. Poden ser editats en format digital i enviats per correu electrònic, o penjats a les xarxes socials i a la web de l’associació. En aquests últims casos, es pot optar per incloure vídeos, àudios o inclús elements interactius.

field_vote: 

Com reduir el consum de plàstic en una entitat

Imatge principal a portada: 
Evitar això demana encoratjar l’ús d’ampolles reutilitzables. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Deixar de consumir plàstic demana canviar els hàbits totalment. És una transformació integral, des de com es beu i es menja fins a com es fa la compra, passant per com se celebren els esdeveniments.

Cada any es produeixen 300 milions de tones de plàstic al món. És un material que tarda entre 100 i 1.000 anys en descompondre’s. Amb unes xifres com aquestes, deixar de beure refrescs amb palletes de plàstic és una mesura que està lluny de ser suficient. Tampoc ho és descartar l’ús de bosses fetes d’aquest material, tot i que hi hagi un dia internacional, el 3 de juliol, dedicat a això.

Imatges secundàries: 
Evitar això demana encoratjar l’ús d’ampolles reutilitzables. Font: Pexels
Subtitols: 
A la cuina i a l’oficina
Fent la compra
Dispensadors d’aigua i cafeteres
Màquines expenedores
Als esdeveniments
Plàstic reciclable
Continguts: 

Gran part dels objectes que les entitats i altres organitzacions fan servir diàriament estan fets de plàstic i no tindrien per què. Alguns dels espais on més s’usen materials de plàstic, i a sobre d’un sol ús, són la cuina i el menjador. S’haurà d’evitar la vaixella de plàstic i optar o bé per comprar-ne una de normal (que a la llarga surt més econòmic) o demanar a l’equip que porti els seus propis estris.

Pel que fa al material d’oficina, es pot optar per canviar alguns dels objectes utilitzats per d’altres amb una durada més llarga. Per exemple, es poden adquirir bolígrafs recarregables fabricats amb materials reciclables, així com repartir llibretes amb anelles amb paper intercambiable.

A l’hora de comprar subministraments per a l’entitat, hi ha dos grans canvis que es poden fer per reduir el consum de plàstic. El primer és dur sempre una bossa de tela o vímet per transportar les adquisicions. També, si l’organització compta amb els mitjans, es pot provar de motivar l’equip a agafar també aquest hàbit regalant-los bosses que, per exemple, poden ser commemoratives d’algun acte o dur publicitat.

L’altre gran canvi en aquest àmbit és començar a comprar a l’engròs, per tal d’evitar els embalatges innecessaris. Això significarà deixar de banda el supermercat i anar a establiments més petits i locals, el que també té molts altres beneficis. Això no s’aplica només als aliments, sinó també als productes d’higiene i neteja. Per exemple, ja són comuns els contenidors de sabó i els esprais recarregables.

La forma més fàcil d’evitar que l’equip d’una entitat compri ampolles de plàstic és instal·lant dispensadors d’aigua a l’edifici. Si hi ha una font, només caldrà que les persones portin els seus gots o ampolles de casa, i comprar aigua en una botiga esdevindrà l’opció menys pràctica.

Si es compta amb els mitjans, l’organització pot optar per regalar ampolles reutilitzables, de metall, per exemple, a les persones treballadores i voluntàries. Això els estalviarà haver-ne de comprar una i les motivarà a fer-les servir als altres àmbits de la seva vida.

D’altra banda, pel que fa al cafè, una entitat que vol eliminar els plàstics haurà de desestimar les màquines i les cafeteres de càpsula. El més eficaç serà utilitzar cafeteres tradicionals, que a més permetran a l’equip posar-se la quantitat de cafè desitjada.

Tenir un parell de màquines de menjar pot ser un al·licient per a les persones que treballen en una organització. És una forma ràpida d’adquirir menjar. Tanmateix, la majoria d’aquests aparells venen productes embolcallats en plàstic. Si es vol comptar amb màquines expenedores, es pot optar per adquirir-ne alguna que vengui menjar i begudes sense plastificar i, a poder ser, de proximitat.

Fins ara s’han donat consells per reduir l’ús de plàstic en el dia a dia de les entitats, però és una dinàmica que no es pot perdre durant les celebracions i esdeveniments de l’organització, tot i que augmenti el nombre de les persones involucrades. Això significa emprar una vaixella real o alternatives de coberts, plats i gots d’un sol ús sense plàstic (per exemple, de fusta).

També s’ha d’anar amb compte amb les decoracions, ja que la gran majoria de garlandes i confetis estan fets de plàstic. Caldrà també oblidar-se dels globus. El més aconsellable és fer una decoració casolana, utilitzant materials sostenibles. Això no només deixarà el plàstic fora de l’esdeveniment, sinó que també permetrà crear guarniments personalitzats.

field_vote: 

Com posar en marxa un projecte cultural

Imatge principal a portada: 
Es pot centrar en les tradicions d’un territori. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Els projectes culturals responen a qüestions distintives d’una comunitat. Per això cal posar cura en la seva planificació.

La cultura la conformen totes les pràctiques en el si d’una comunitat, grup ètnic o societat específica. Es tracta d’un terme molt ampli que engloba hàbits, rituals, creences, tradicions, celebracions i imaginaris. Un projecte cultural s’emmarca en aquest context, enfocant-se en assolir objectius relacionats amb aquests trets.

Imatges secundàries: 
Es pot centrar en les tradicions d’un territori. Font: Pexels
Subtitols: 
Punt de partida i planificació
Elements contextuals
Objectius
Tasques a realitzar
Recursos necessaris
Justificació i descripció del projecte
Continguts: 

El primer pas en l’elaboració d’un projecte cultural és assenyalar el punt de partida. Això es pot identificar a partir d’observar els processos creatius d’un artista o col·lectiu, les pràctiques culturals d’una comunitat, les problemàtiques dins l’àmbit d’actuació d’una entitat... En tots aquests casos, l’origen de l’hipotètic projecte sorgeix com a resposta a situacions que es donen en un context concret. Aquesta connexió serà la raó de ser del projecte.

Un cop això estigui clar, caldrà començar amb la planificació del programa. Aquesta no només facilitarà la realització del projecte sinó que també podrà funcionar com a eina de comunicació. El plantejament s’haurà de fer en dues etapes: el disseny, que serà un procés de diagnòstic de la realitat, i la formulació, que correspondria a l’estructuració del projecte.

La primera part de l’etapa de disseny és analitzar i descriure el context en què es durà a terme el projecte. Aquesta anàlisi ha de contemplar les persones a qui es destinarà la iniciativa i les dinàmiques territorials i sectorials que es generen a la comunitat en qüestió.

Tot projecte compta amb un grup destinatari. Aquest està format per persones que comparteixen certes característiques. S’haurà de fer aleshores una exposició detallada de quins són aquests trets, segmentant la societat per determinar quina és exactament la comunitat en la qual s’inserirà el programa cultural. Es faran servir criteris com l’edat, el gènere, les àrees de residència, el nivell de formació, les pràctiques artístiques...

Una anàlisi de la dinàmica territorial implica recollir els trets característics de l’espai geogràfic (natural o administratiu) en què es durà a terme el projecte. Pot ser des d’una plaça fins a un continent, passant per un barri, una ciutat o un país. Sigui com sigui, el que cal és determinar quin serà exactament aquest territori i assenyalar-ne els factors econòmics i culturals, entenent això últim com la infraestructura, oferta i nivells de consum d’aquest àmbit, així com l’impacte dels mitjans de comunicació.

L’últim element contextual que caldrà examinar és la dinàmica sectorial. Aquesta qüestió és específica del món dels projectes culturals, i ve a indicar quina és la branca o disciplina en què s’emmarca la intervenció. L’objectiu seria analitzar el comportament que té aquest espai en concret. Alguns exemples de sectors als quals es pot dirigir un projecte són les arts escèniques, les festes populars, el patrimoni cultural, el turisme, els mitjans de comunicació o la moda.

A la fase de disseny també es pot aprofitar per identificar els problemes que sorgeixen al context descrit, per tal de facilitar la definició d’objectius a l’etapa posterior.

Determinar quins objectius es perseguiran amb el projecte és el primer pas en la formulació d’aquest. Aquesta fase consistirà en l’esquematització de les accions, d’aquí que definir detalladament les finalitats de la iniciativa sigui tan important, perquè permetrà a l’entitat simplificar i concretar les tasques i els recursos necessaris. S’hauran d’assenyalar dos tipus d’objectius: un de general i alguns d’específics.

El primer té un to més ampli, i es desprèn directament de la qüestió que ha estat el punt de partida del projecte. És la finalitat última de la iniciativa, i hauria de poder-se expressar en una única oració i amb verbs en infinitiu.

Els objectius específics sorgeixen directament de l’objectiu general. En forma de llista, s’hauran de recollir les grans línies d’acció del projecte, que haurien de respondre a com dur a terme l’objectiu general. Es tracta de fins més concrets que han de ser avaluables, perquè un cop finalitzat el projecte faran de rúbrica per a la seva valoració.

A partir dels objectius definits s’hauran de decidir les accions a dur a terme per a assolir-los. Cal que estiguin ben detallades en un cronograma on s’inclogui la data exacta en què s’hauran de fer i la seva duració. Aquest apartat és molt important, perquè garantirà que les activitats arribin a desenvolupar-se, i facilitarà el repartiment de tasques entre les persones participants.

Partint de les tasques i també dels objectius, cal que l’entitat determini exactament quins són els mitjans necessaris per al projecte. És crucial poder visualitzar bé els recursos que calen abans d’iniciar les tasques, estimar-los prèviament i fer-ho de manera realista i concreta. Aquí s’inclouen l’equip humà i els mitjans materials i tècnics.

D’aquesta definició s’haurà de desprendre el pressupost del projecte. D’aquí que també sigui molt recomanable decidir com s’aconseguiran i s’ingressaran els recursos econòmics, per tal d’assegurar que en el moment d’iniciar una tasca es comptarà amb els diners per fer-la. Seran subvencions, ingressos propis, beneficis extrets del mateix projecte (usual en un projecte cultural), mecenatge o micromecenatge...?

Caldrà fonamentar la iniciativa en les necessitats detectades a la fase de diagnòstic, explicant la urgència de la problemàtica que s’està intentant solucionar i l’adequació del programa a aquesta resolució. També és aconsellable explicar de quina manera concreta es beneficiaran del projecte les persones a les quals s’adreça.

En aquest apartat de la fase de formulació també es podran detallar les característiques del pla. Es poden exposar qüestions com on es durà a terme, qui se’n beneficiarà, quines són les seves etapes i activitats, la data i lloc d’aquestes, algun antecedent de l’entitat o de la comunitat on actuarà...

És molt recomanable recollir aquesta part en un document independent, formalitzar-la, de manera que pugui servir per fer comunicacions sobre la iniciativa, per difondre-la i aconseguir finançament o persones participants.

field_vote: 

Consells per comunicar sobre malalties mentals

Imatge principal a portada: 
Les comunicacions han d’incloure narracions en primera persona. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Cal ser un altaveu per a les realitats diverses que conformen el col·lectiu de persones amb malalties mentals. Sense estereotips ni paternalismes, mitjans i entitats han de vetllar per oferir reivindicacions i missatges d’esperança.

És important que la societat rebi informació completa i objectiva sobre les malalties mentals i les persones que les pateixen. Es tracta d’un col·lectiu que continua carregant grans prejudicis, el que dificulta la defensa dels seus drets.

Imatges secundàries: 
Les comunicacions han d’incloure narracions en primera persona. Font: Pixabay
Subtitols: 
Són persones
Parlar de l’experiència
Veus i enfocaments
Sense estereotipar
Un altaveu
Mostrar l’estabilitat
Les imatges
Continguts: 

Un canvi molt bàsic però molt necessari en les comunicacions sobre malalties mentals és referir-se a les persones que ho pateixen com a això, persones amb una condició, i no condicions en sí. Algú que conviu amb un problema de salut mental és molt més que el seu diagnòstic, i el vocabulari utilitzat ho ha de reflectir.

A vegades és tan fàcil com col·locar el mot ‘persona’ a davant de la malaltia, si és que parlar-ne és necessari. D’altres, cal fer un treball per recollir a la comunicació d’altres aspectes de la identitat de la persona, que són tant o més importants que la condició que té.

Més enllà dels símptomes i del diagnòstic que tinguin les persones amb patologies mentals, cal que les comunicacions se centrin en les experiències dels individus. Les condicions de cada persona poden canviar, inclús si tenen la mateixa patologia.

Cal doncs descartar, sempre que es pugui, els termes psiquiàtrics i centrar-se en allò que les persones estan experimentant. Això permetrà que el públic entengui la salut mental i les condicions lligades a les seves complicacions com un espectre ampli de realitats.

Lligat amb les accions exposades als dos apartats anteriors, cal que les comunicacions sobre malalties mentals destaquin les capacitats de les persones que les pateixen, subratllant que tenen relacions familiars, socials i laborals, així com projectes de vida independents a les seves condicions. També caldrà aplicar la perspectiva de gènere i atendre a la diversitat de tota mena (sexualitat, raça...). La malaltia mental és només un fragment de la identitat de les persones.

A banda, és important que les comunicacions incloguin les narracions en primera persona. Per parlar de malalties mentals, el que més hauria d’interessar és escoltar a les persones que viuen cada dia amb elles. Les comunicacions, més que informar sobre elles, s’haurien d’interessar per ser l’altaveu de les seves reivindicacions.

La informació sobre fets que involucren persones amb problemes de salut mental s’ha d’oferir de forma cautelosa, sense perpetuar estereotips negatius sobre aquest col·lectiu. Cal evitar termes sensacionalistes i morbosos, demostrant sensibilitat per la diversitat de realitats existent. Per exemple, en les notícies i altres informacions sobre successos violents, els mitjans i altres entitats hauran de limitar-se als fets observables sense destacar la malaltia mental.

A més, a la societat, constantment s’utilitzen diagnòstics psiquiàtrics de forma incorrecta. Les persones professionals de la comunicació poden tenir una influència important en un canvi de tendència cap a una població més informada i sensible amb la salut mental.

Tot això s’haurà de fer evitant el paternalisme, sense dramatitzar. El propòsit de les comunicacions no pot ser despertar llàstima, ja que aleshores només faran que repetir estereotips. S’haurà d’adoptar un to esperançador, que traslladi el sentiment que les persones que conviuen amb problemes de salut mental també ho fan amb un amplíssim ecosistema d’interessos, experiències, gustos i objectius vitals.

Si es vol situar la malaltia mental al centre de les comunicacions, haurà de ser a tall de reivindicació. Com ja s’ha assenyalat breument més amunt, els mitjans i les entitats haurien de desenvolupar el seu paper d’altaveu, assenyalant la manca de recursos i el dret de les persones a rebre una atenció adequada.

Una altra forma de lluitar contra el paternalisme és oferir informació sobre les persones amb patologies mentals que estan estables i viuen el seu dia a dia amb regularitat. Serà una prioritat donar-los visibilitat, escoltar els seus testimonis. Poden ser els i les agents de l’eliminació dels prejudicis, demostrant que la seva malaltia és només una diferència més que ha de tenir lloc en una societat inclusiva.

A més, mostrar individus que es troben en aquest estadi de la seva condició mental implica oferir no només informació molt útil sobre els tractaments, sinó també un missatge esperançador per a les persones que acaben de rebre un diagnòstic i les seves famílies.

Les fotografies utilitzades a les comunicacions hauran de reflectir tot el que s’ha exposat fins ara. Cal que el material gràfic destaqui allò que el col·lectiu o una persona amb una patologia mental ha aconseguit més enllà de la seva condició: inserció laboral, projectes personals, vida independent i familiar... S’han de reflectir els aspectes positius, i abandonar les imatges que transmetin obscuritat i aïllament.

field_vote: 

7 publicacions sobre el col·lectiu LGBTIQ+

Imatge principal a portada: 
Són eines per sensibilitzar la societat. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Són textos que il·lustren sobre la realitat social del col·lectiu i fan recomanacions sobre el seu tractament des d’alguns ens.

Hi ha moltes maneres de conèixer i reivindicar la comunitat LGBTI. Revistes, vídeos, publicacions a les xarxes socials, peces artístiques, pel·lícules, podcasts... Aquest és un petit recull de publicacions escrites, sobretot de Catalunya, que busquen posar llum a certes tendències socials en relació amb aquest col·lectiu, i també recomanacions sobre el seu tractament en diversos àmbits.

Imatges secundàries: 
Són eines per sensibilitzar la societat. Font: Pixabay
Subtitols: 
Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals
Indicant el camí
Atención a menores con diversidad de género
Colors del territori
Interalia
Estudios LGBTIQ+ Comunicación y Cultura
La LGBTI-fòbia a Catalunya
Continguts: 

Aquesta guia es va publicar el juny de 2017. Va ser redactada per persones expertes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Periodistes i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. És el resultat de la implementació de la llei 11/2014 a Catalunya, segons la qual s’han de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, també des dels mitjans de comunicació (article 15).

Aquest document vol contribuir a adaptar la visió social al nou marc jurídic europeu, vetllant per la sensibilització continuada de la societat i la divulgació dels drets de totes les persones. La redacció d’aquestes recomanacions es va fer amb l’esperit d’avançar en la construcció de noves referències que parteixin de relacions basades en la igualtat. És una transformació en la qual els mitjans de comunicació tenen un paper primordial, fent un retrat fidel de les diferents realitats i rebutjant i denunciant la discriminació.

El llibre ‘Indicant el camí: guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBT als ens locals’ va ser redactat el 2019 també arrel de la llei 11/2014, per part de persones provinents d’entitats del col·lectiu a través de l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació de persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un text que vol ser d’ajuda a tot el territori, conscient del nombre de localitats existent, així com de la diversitat de realitats i de professionals. Pretén ser un sistema d’indicadors compartit que permeti diagnosticar i implementar polítiques públiques LGBTI a tota Catalunya, amb els mateixos paràmetres. D’aquesta manera, la guia serà útil no només pels ens locals, sinó també pels moviments associatius i la societat civil en el seu conjunt.

Es tracta d’una guia redactada en el marc del ‘Programa LGTB’ de la Comunitat de Madrid el 2015, des de la Consejería de Asuntos Sociales. És un text molt recomanable per a les escoles, entitats de lleure educatiu i altres ens que treballen amb nenes i nens, però també necessari en aquesta feina de sensibilització dels individus, les famílies i la societat en general.

Aquest text és el resultat de l’acumulació d’anys de peticions d’assessorament que les famílies feien al Programa LGTB de Madrid sobre el gènere i l’expressió d’identitat dels infants. És una situació que va fer palesa de la necessitat de conscienciar la societat per tal de facilitar l’accés d’aquestes nenes i nens a l’etapa adulta amb normalitat.

Es tracta d’una realitat molt desconeguda, per la qual cosa aquesta guia vol ajudar a fer entendre a les persones, menors o no, que la diversitat de gènere no és quelcom a corregir, i que el desenvolupament de la infància que forma part del col·lectiu estarà condicionat en gran part per l’acceptació que rebin.

Colors del territori’ és una publicació anual iniciativa de l’entitat H2O: Col·lectiu Gai, Lesbià Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona, i editada conjuntament per aquesta mateixa organització, l’associació de la Catalunya Central TalComSom, el col·lectiu LGTBIQ de Lleida Colors de Ponent, i LGTeBre, una agrupació de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals de les Terres de l’Ebre.

Les entitats esmentades treballen en xarxa per l’elaboració d’aquest projecte, que vol ser la prova que “el territori ha sortit definitivament de l’armari”, expliquen a la publicació del 2021. La revista fa una feina de coordinació al marge d’aquelles impulsades per Barcelona, així com un esforç per fer difusió de la realitat LGBTIQ+ als pobles de Catalunya.

Aquest ‘Journal of Queer Studies’, o revista d’estudis queer, és una publicació acadèmica cooperativa de teoria LGBTI de diversos àmbits. L’edició és anual, i inclou continguts en castellà, anglès i polonès. Permet publicar articles a qualsevol persona, però totes les peces són revisades per persones expertes del món acadèmic. Algunes de les temàtiques que s’adrecen són la traducció de conceptes queer cap a diferents marcs lingüístics i culturals, la relació entre teoria i activisme o temes de gènere, raça, classe, edat i sexualitat.

A més, en aquesta revista també es publiquen, sense l’edició de l’equip, peces literàries i artístiques, crítiques de llibres, manifestos, comentari, i altres materials fora del mer marc dels principis acadèmics.

Aquesta publicació de la Universidad Complutense de Madrid va néixer el 2021. Se centra en els estudis LGBTI i la seva relació amb la cultura i la comunicació, i es configura com la primera, i, de moment, única, revista científica de l’espai iberoamericà dedicada a aquest àmbit de coneixement.

La revista es publica anualment, i actualment compta amb articles publicats tant en castellà com en portuguès i anglès, amb autories d’universitats d’Espanya, Regne Unit, Alemanya, Brasil o els Estats Units. Es tracta d’una publicació que, tot i ser acadèmica, vol mantenir-se connectada i compromesa amb la realitat social.

L’estudi ‘Primera radiografia de la LGBTI-fòbia a Catalunya. 5 anys de llei: denúncies i accions’ de la Generalitat de Catalunya es va publicar el 2020, i va ser editat per CEPS Projectes Socials. Es tracta d’un estudi que recull com s’han respost les denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere a Catalunya des del 2015 fins el 2019.

Busca ser un full de ruta per suggerir millores en l’acció administrativa en aquest camp, prenent com a base la implementació de la llei 11/2014. Així, l’estudi no només quantifica i analitza les denúncies i els procediments en aquest àmbit, sinó que també, entre d’altres, compara les accions administratives, penals i laborals i descriu les actuacions del govern en matèries de polítiques públiques.

En aquesta línia, per a les persones que vulguin aprofundir i actualitzar-se en aquest tema, el 2021 el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya va publicar un ‘Informe sobre les denúncies i incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya'. Es tracta d’un document que vol donar resposta a la necessitat apuntada també per la llei 11/2014 de comptar amb estadístiques oficials per idear polítiques públiques contra la discriminació del col·lectiu LGTBI.

field_vote: 

Com dissenyar una campanya de crowdfunding

Imatge principal a portada: 
És un tipus de finançament que prové de moltes donacions. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

A les entitats a vegades els és difícil obtenir finançament per als seus projectes, especialment si són petites. El micromecenatge és una alternativa a la subvenció institucional.

El micromecenatge o crowdfunding és una de les formes que tenen les entitats d’aconseguir finançament per als seus projectes al marge de les institucions. Es caracteritza perquè els fons provenen de petites donacions d’un nombre gran de persones a través de plataformes en línia. Es tracta de webs que permeten una interacció entre les dues parts implicades de forma segura a canvi d’una tarifa.

Imatges secundàries: 
És un tipus de finançament que prové de moltes donacions. Font: Pexels
Subtitols: 
Fer comunitat
Punts clau
Escollir la plataforma
Fer difusió
Després de la campanya
Continguts: 

Una vegada l’entitat ha decidit fer un projecte i finançar-lo amb micromecenatge, el primer que ha de fer és cridar l’atenció de les persones que podrien estar interessades. Ja inclús abans de saber la quantitat exacta que necessitarà, l’equip haurà de fer servir les xarxes socials per crear una comunitat al voltant de projecte, creant continguts de qualitat sobre la temàtica de la iniciativa.

En aquesta comunicació prèvia cal donar tants detalls com sigui possible, i assenyalar ja que en un futur necessitarà persones que financin el projecte. El més aconsellable és fer això en estructura de storytelling, és a dir explicant la història des de l’inici, exposant com va néixer la idea, quines persones en són les protagonistes, quin serà el desenvolupament...

A la vegada, i aprofitant el retorn que oferirà l’audiència d’aquesta primera presa de contacte amb el projecte, s’hauran d’anar definint els punts clau de la campanya de crowdfunding. Aquí no només caldrà decidir l’objectiu econòmic exacte, sinó també quin és el públic objectiu, quines plataformes s’utilitzaran per a la difusió de la campanya, el pla de promoció d’aquesta i el pressupost que hi ha disponible per a les accions, incorporant aquí també la comissió que s’endurà la plataforma de crowdfunding utilitzada.

Hi ha entitats que tenen una plataforma de micromecenatge pròpia, però això és poc habitual, especialment pel cost que té. Així, el més aconsellable és escollir l’espai que millor s’adeqüi al projecte i les seves necessitats.

Per fer això s’han de seguir també alguns criteris, com el públic al qual està dirigit, la natura del projecte, si el sistema de recaptació és automàtic o no es transfereixen els diners fins que s’ha arribat a l’objectiu, quina comissió s’endú la plataforma, quins mitjans de pagament ofereix, si la persona donant obté un reconeixement per l’aportació, si s’obtenen les seves dades de contacte i si hi ha límits temporals a les campanyes.

En general, hi ha quatre tipus de plataformes de crowdfunding: d’inversió, la qual ofereix ofertes o accions a les persones en retorn per la seva donació; de préstec, en la qual hi ha una comissió per al donant; de recompensa, on les persones que han fet el finançament reben una gratificació no econòmica; i de donació, en la qual les donacions no impliquen cap benefici. Aquesta última és la més utilitzada per les ONGs i d’altres entitats de treball social.

Un cop ja s’ha activat el crowdfunding a la plataforma escollida, cal començar amb la promoció de la campanya. Les millors plataformes per fer això són les xarxes socials, on s’haurà de publicar informació del projecte de forma concisa i fresca, que hauria d’anar acompanyada d’un vídeo. També és important comptar amb l’e-mail màrqueting i els butlletins que s’enviaran a les persones subscriptores. Al marge d’això, és aconsellable incorporar d’altres accions, com l’enviament d’una nota de premsa o l’organització d’un esdeveniment de presentació.

Els tres primers dies de la difusió són claus. En aquest període entraran les primeres contribucions, que vindran d’aquelles persones que han seguit el projecte des de l’inici, i sobretot, les que ja coneixen l’entitat. Tanmateix, la durada de la promoció hauria de durar entre 30 i 45 dies, amb un màxim de 90.

Per evitar el cansament de l’audiència i mantenir la campanya activa és necessari crear un pla de comunicació, que reculli amb tot detall els missatges i el públic de cada plataforma. A més, habitualment aquests plans contemplen anar publicant un seguiment que informi les persones donants de l’avenç del finançament.

Un cop l’entitat ha aconseguit el finançament necessari per al seu projecte i l’ha posat en marxa, cal mantenir informades les persones que l’han fet possible amb les seves donacions. Això s’haurà de fer a través de les xarxes socials, on també es podrà aprofitar per exposar a la resta de persones interessades l’avenç de la iniciativa. També es pot optar per recompensar les donacions convertint la gent que ha participat en el crowdfunding en ambaixadors del projecte o organitzant un esdeveniment.

A més, si s’ha contactat prèviament amb els mitjans, caldrà enviar-los una altra nota de premsa exposant els resultats de la campanya de micromecenatge i la seva incidència en la realització del projecte.

field_vote: 

Com comunicar correctament sobre infància i adolescència

Imatge principal a portada: 
Cal evitar marginar les seves narratives. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

En les comunicacions d'una entitat, caldrà parar una atenció especial a les narratives que incloguin informació sobre nens, nenes i adolescents. Es tracta d'un grup vulnerable que cal abordar amb tota la seva diversitat.

En les tasques de comunicació cal tenir en compte les particularitats de cada grup social, per tal d'oferir la informació de la forma més inclusiva possible. La infància i l'adolescència és un tipus de grup que demana molta cura, no només per la natura de les seves vulnerabilitats, sinó també perquè poden formar part d'altres comunitats sensibles.

Imatges secundàries: 
Cal evitar marginar les seves narratives. Font: Pexels
Subtitols: 
Els drets dels infants
Una representació no estigmatitzant
Incorporar l'infant com a font
Representar la diversitat
El llenguatge
Les imatges
Infància i violència
Continguts: 

El primer que s'ha de tenir en compte és que les comunicacions, el seu contingut i el seu format siguin compatibles amb la Declaració Universal dels Drets de l'Infant. Això possiblement estarà cobert en una entitat que treballa amb infància i joventut, però és important tenir-ho present en tot moment, i fer una redacció i una relectura posterior conscients amb aquest filtre.

S'haurà d'evitar la ridiculització i la repetició de prejudicis i estereotips, així com qualsevol altra forma de discriminació. Una bona comunicació sobre la infància ha de centrar-se a contribuir a transmetre una comprensió adequada de nens, nenes i adolescents com a subjectes de ple dret. L'objectiu ha de ser qüestionar els estigmes, subratllant la pluralitat de realitats i contextualitzant els fets.

Les comunicacions han d'evitar marginar la narrativa dels infants, així com desvincular als adolescents de representacions nocives i falses com aquelles limitades al consum de substàncies i la vagància. Fer això portarà a una subjectivació del grup, introduint-lo al diàleg i la discussió pública sense caure en el dramatisme i el paternalisme.

En la línia de l'apartat anterior, les comunicacions sobre els infants no poden inhabilitar o desacreditar el grup protagonista. Per molt que siguin nens, nenes o adolescents, són persones amb veu pròpia, i cal oferir la informació incloent-los com a agents actius, incorporant les seves opinions en els temes que els afectin. Fer això també ajudarà a fer que les comunicacions siguin tan completes com sigui possible i exposin la diversitat de punts de vista existents.

Tot això, però, no pot ser invasiu ni morbós: per molt impactant que pugui ser el relat, el més ètic no exposar l'afecció emotiva que l'infant o adolescent sent davant els fets succeïts.

L'apartat anterior ajudarà a cobrir aquest requisit d'una bona comunicació de la infància i l'adolescència. I és que és important tenir en compte que aquests grups tenen en el seu sí una polifonia: els nens i nenes tenen els seus propis orígens i vivències, i cal retratar aquesta diversitat.

És necessari que es contemplin les diferents cultures, formes d'entendre el món, contextos socials, capacitats, realitats socioeconòmiques, religions i llengües. Aquesta diferència, però, no pot ser mai la justificació de la comunicació, sinó més aviat un accessori que permeti fer una representació fidel que evitarà la generalització del grup entre l'audiència.

I això també haurà d'incloure la perspectiva de gènere. Moltes vegades, les narratives invisibilitzen les nenes i adolescents, deixant de banda la meitat integral d'un grup ja de per si divers.

L'ús del llenguatge en aquestes comunicacions ha d'emmirallar tot el que s'ha discutit fins ara. S'han d'utilitzar construccions inclusives i respectuoses, que no generalitzin, condemnin o discriminin. Per exemple: normalment, als mitjans de comunicació es fa servir el mot "menor" quan l'infant és una víctima d'algun tipus de delicte, mentre quan en les qüestions positives es troben els termes "nen", "nena" o "adolescent". Això suposa una categorització que cal evitar, per la qual cosa sempre s'haurà d'optar per la segona opció i "infància" i "adolescència".

A banda d'això, a l'àmbit de la infància també es poden extrapolar les regles d'altres grups vulnerables per a una comunicació amb un llenguatge adequat: "nenes i nens" millor que "nens"; "nen o nena amb discapacitat", i no "nen discapacitat"; "nen o nena sense llar", i no només "sense sostre"; "nens migrants" abans que "indocumentats o immigrants il·legals"; i "nens, nenes o adolescents en conflicte amb la llei" en lloc de "menors delinqüents".

A tall d'apunt, cal ser especialment curós en les situacions d'explotació sexual. Mai es parlarà aquí de prostitució, o de "menor prostitut o prostituta", i s'hauran de buscar alternatives que exposin la situació de forma adequada.

Si una entitat vol incloure fotografies d'infants a les seves comunicacions, caldrà que mostri a aquests fent accions positives, i mai en situacions dramàtiques, que només fan que explotar la morbositat i el dramatisme.

També caldrà preservar el seu dret a la privacitat, d'aquí que estigui prohibida la difusió d'imatges que permeti identificar als nens, nenes o adolescents en contra de la voluntat de les persones que en són responsables. Per fer això és recomanable evitar recursos tècnics com el pixelat del seu rostre, perquè no solen ser suficients.

Una de les qüestions amb què les entitats hauran de tenir especial cura és en la comunicació sobre infància que ha estat en contacte amb la violència. S'haurà d'evitar magnificar o dramatitzar la situació. Cal que es respecti la privacitat de totes les persones implicades, no caure en la seva victimització ni demonització, fugir del sensacionalisme i l'especulació, no discriminar... També convé reflexionar com les entrevistes al nen, nena o adolescent afectaran la seva vida, protegint els seus drets i interessos.

I aquí també és important contextualitzar, oferint informació detallada de les condicions socials, familiars i econòmiques que envolten a l'infant, i sempre amb l'objectiu de sensibilitzar la població.

field_vote: 

8 bancs d’il·lustracions gratuïtes

Imatge principal a portada: 
Il·lustració vectorial. Font: Storytale
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Com ressaltar les comunicacions de l’entitat? I si no hi ha fotografies? Com emfatitzar certes parts d'un text? La resposta a aquestes preguntes són les il·lustracions, que es poden descarregar gratuïtament en alguns bancs.

A vegades, quan una entitat vol fer una comunicació o publicar un article, és complicat per les entitats trobar imatges que hi encaixin. Aleshores, sovint, queden espais buits que no fan cap favor a la lectura, perquè lluny de deixar-la respirar, la fan més feixuga. Una alternativa molt flexible a les imatges són les il·lustracions.

Imatges secundàries: 
Il·lustració vectorial. Font: Storytale
Subtitols: 
3DIcons
Iconos8.es
Storytale
Vecteezy
Drawkit
Undraw i Themeisle
Manypixels
Continguts: 

Aquesta pàgina té més de 1440 imatges renderitzades d’icones 3D. La persona usuària haurà de descarregar-se en paquet totes les peces, i podrà escollir el tipus d’arxiu: FIGMA o Blender comprimit, per poder editar les imatges; en FBX; o en PNG en tres angles, dinàmic, isomètric i de front.

És un recurs molt útil per incloure petits dibuixos en forma d’icones a les comunicacions d’una entitat.

A banda de fotos, eines de disseny i música, Iconos8 ofereix també 33 estils d’icones i il·lustracions vectorials i en 3D. A banda, per a aquelles persones amb una mà pel disseny per ordinador, en aquesta plataforma també es poden descarregar textures PBR (Physically Based Renders).

Es tracta d’una web molt completa que es recomana investigar a fons, ja que per a tots els tipus de recurs compta amb opcions de pagament i gratuïtes.

Aquest banc té gran varietat de peces il·lustratives de pagament i gratuïtes. S’hi poden trobar imatges planes i 3D de forma gratuïta, d’objectes, persones realitzant activitats, motius naturals i icones; i la subscripció de pagament permet també la descàrrega addicional de dibuixos en estil granulat, lineal o a mà.

En aquesta pàgina es poden trobar fotografies, vídeos i vectors gratuïts. D’aquests últims n’hi ha més de 650.000 classificats en diverses categories com fons, bàners, flors, menjar, paisatges, infografies, música o targetes de visita.

Es tracta d’un lloc on les artistes poden penjar les seves creacions i escollir si cal atribució per fer servir les peces o no, per la qual cosa no totes les imatges es podran fer servir de manera gratuïta.

A Drawkit hi ha il·lustracions de vectors i icones en color, plans, de línies i gravats, que es descarreguen en paquet. Per exemple, per a les entitats pot ser útil aquest grup d’il·lustracions sobre treball social, que és gratuït. A més, drawkit també permet fer peticions d’il·lustracions, un servei també freemium. A banda, aquesta plataforma també porta a una altra pàgina, Designstripe, on es poden trobar il·lustracions individuals i inclús modificar-les al seu editor.

Aquesta plataforma puja nou contingut setmanalment, i una forma de mantenir-se al dia és a través de la seva pàgina d'Instagram. En aquest post, per exemple, Drawkit anuncia la publicació d'un paquet d'il·lustracions gratuïtes.

A Undraw les entitats podran descarregar moltes il·lustracions i dibuixos a mà alçada. Tots ells tenen un mateix estil, però permet canviar lliurement de color. Illu-stations és l’apartat d’il·lustracions de ThemeIsle i funciona igual, però en aquesta segona web també s’ofereixen temes de Wordpress gratuïts, molt útils per a les pàgines web de les entitats.

A banda del buscador per conceptes, la galeria d’il·lustracions gratuïtes de Manypixels compta amb un filtre per categories, on es poden trobar temàtiques des de finances fins a menjar passant per ciutats i monuments; i també permet escollir els tipus d’imatges, de línies, monocromàtic, isomètric, pla o a dos colors. A més, de totes les peces disponibles, la plataforma ofereix canviar el color d’algunes parts.

field_vote: 

Com fer un pla d’ambientalització de l'entitat?

Imatge principal a portada: 
El reciclatge és un dels apartats que ha d’estructurar el pla. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Es tracta d'un document que detalla les mesures per transformar de forma transversal l’entitat cap a un funcionament més sostenible.

Un pla d’ambientalització servirà a una entitat per planificar mesures que millorin la seva sostenibilitat. Es tracta d’un document que ha de recollir propostes detallades de les actuacions que cal dur a terme, sempre d’acord amb uns objectius estratègics establerts prèviament. El pla ha de contemplar tots els àmbits d’actuació de l’entitat.

Imatges secundàries: 
El reciclatge és un dels apartats que ha d’estructurar el pla. Font: Pexels
Subtitols: 
Diagnosi i establiment d’objectius
Mobilitat
Energia i consum
Subministraments sostenibles
Gestió de residus
Esdeveniments
Aspectes del funcionament
Flexibilitat
Continguts: 

El primer pas abans de començar la redacció d’un pla d’ambientalització és saber quines són les mètriques de consum, eficiència energètica, reciclatge, mobilitat i subministraments de l’entitat, que en última instància són els factors en defineixen la sostenibilitat.

Aquesta diagnosi de l’estat actual és un càlcul que s’haurà de fer de la manera més detallada possible. Fer això permetrà a l’organització saber d’on parteix exactament i establir els objectius a partir d’aquí. Aquests últims, a més, hauran de seguir unes línies estratègiques realistes, que tinguin en compte les particularitats de l’entitat.

Aquesta qüestió és especialment important per les entitats que treballen més enllà de la seva seu i el seu barri i necessiten fer desplaçaments de persones o material. El pla haurà de contemplar una reducció de la petjada de carboni en la mobilitat de l’entitat. Caldrà fer servir el transport públic sempre que sigui possible, quelcom que es pot aconseguir facilitant bitllets de transport a les persones voluntàries i professionals des de l’entitat.

En cas que aquesta opció no sigui possible, pel que sigui, s’haurà de contemplar la contractació o compra d’un vehicle que pugui transportar de forma comuna tot l’equip necessari per a la tasca.

Uns apartats que tots els plans d’ambientalització han de contemplar són aquells referents a l’estalvi d’energia i a diversos aspectes del consum. Pel que fa a l’eficiència energètica, hi ha molts petits gestos que les entitats poden incloure al pla per estalviar el consum. Per exemple, instal·lar persianes o substituir les llums per LEDS. Alguns canvis més grans que poden dur a terme en aquest sentit són la instal·lació de calefaccions més sostenibles o inclús contractar energies renovables.

Un altre aspecte a contemplar és l’estalvi d’aigua. El pla haurà de contemplar l’eficiència en l'ús d'aquest recurs recollint mesures com la instal·lació de cisternes amb descàrrega d’aigua amb interrupció i aixetes amb airejador.

També és important analitzar quin és l’ús del paper a l’entitat i quines mesures dur a terme per estalviar-ne. Aquí té un rol rellevant la reutilització de paper i la instal·lació de preferències d’impressió a dues cares i en blanc i negre.

Igual que s’ha de tenir en compte el consum que es fa de les eines de què ja disposa l’entitat, també cal que el pla inclogui mesures per fer una adquisició de subministraments el més sostenibles que sigui possible. Així, s’haurà de crear un protocol de compres sostenibles, tot havent revisat quins són els proveïdors i quina és la seva política ambiental.

Caldrà contemplar l’ús de gots propis i la compra de productes fabricats amb materials reciclats, articles per la neteja ecològics, bolígrafs recarregables, marcadors de text secs, adhesius i retoladors amb base aquosa... A més, sempre que es pugui, s’hauran d’adquirir els productes al comerç just i tenir en compte les etiquetes ecològiques.

Així, com s’indica a l’apartat anterior, el pla ha de garantir una minimització en la generació de residus. Tanmateix, també haurà de contemplar la reutilització i el reciclatge d’aquells que sí es produeixin. Caldrà plantejar doncs l’adquisició de cubells de reciclatge per a la separació dels residus, entre ells un on dipositar només paper. Una altra mesura interessant és instal·lar fonts per evitar el consum d’aigua envasada en plàstic.

Tot això que s’ha anat indicant haurà de tenir-se en compte també en l’organització dels actes de l’entitat. Caldrà que el pla inclogui l’elaboració d’un protocol per ambientalitzar els esdeveniments, que haurà d’indicar coses com la ventilació i la situació de l’espai, el desplaçament fins allà, la procedència del menjar i la seva adequació al nombre d’assistents, que aquest no vingui envasat en plàstic, l’ús de paper reciclat... Tot dependrà del tipus d’esdeveniments que cada entitat organitzi.

Per a cadascuna de les propostes, el pla haurà de detallar els aspectes conjunturals del seu funcionament. S’haurà de definir quins són els agents implicats, el cost econòmic, les fonts de finançament i el nivell de prioritat de cada mesura contemplada. Aquest detall és el que marcarà la diferència entre un mer pla de recomanacions i un autèntic pla d’acció.

Finalment, tot i que el pla ha d’oferir mesures concretes que donin resposta als objectius establerts prèviament, l’ambientalització ha d’estar preparada amb una certa flexibilitat. S’ha de tenir en compte que a poc a poc aniran sorgint noves possibilitats i necessitats. A més, el document resultant ha de provenir sempre de la participació i la discussió entre les persones membres de l’entitat. L’ambientalització suposa un canvi d’hàbits total i tothom s'hi ha de sentir inclòs.

field_vote: