El procés de captació i selecció de voluntariat

Imatge principal a portada: 
No serveix limitar-se a fer una crida i posar a treballar a tothom que es presenti. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Totes les entitats que treballen o volen treballar amb persones voluntàries han de fer una preparació prèvia de la cerca i la selecció per a evitar dificultats.

Les entitats que treballen amb personal voluntari s’enfronten constantment a un procés feixuc, complex, i que moltes vegades és difícil de coordinar amb tots els agents i sense oblidar les necessitats tant de les persones que podrien ser voluntàries com de l’equip de captació. Això pot dur a aquesta tasca a perdre possibles persones voluntàries i inclús a fracassar del tot.

Imatges secundàries: 
No serveix limitar-se a fer una crida i posar a treballar a tothom que es presenti. Font: Pexels
Subtitols: 
Qui és l’entitat i quines persones necessita
Projecte de voluntariat
Planificació de la recerca
Estratègies i espais de recerca
Selecció de persones
Objectius de la selecció
Activitats de selecció
Continguts: 

Abans d’iniciar la planificació de la captació en si, cal fer-se algunes preguntes. Per què necessita l’entitat a les persones voluntàries? Quin és el futur de l’organització? Són necessàries per a una tasca concreta o es pot plantejar una continuïtat? Quina relació s’establirà amb l’equip d’estructura?

Es tracta de fer-se preguntes d’introducció. L’objectiu és assegurar-se que cal un equip de voluntaris o, de ja existir-ne un, si cal augmentar-lo o renovar-lo, per després facilitar la programació de la captació.

El primer pas abans de començar la tasca de cerca i selecció de nou voluntariat és precisament tenir un projecte o pla que indiqui quin serà el seu paper, la seva estructura organitzativa, els càrrecs que existiran, quins drets i deures tindran... Són punts clau que cal tenir en compte i per escrit abans de procedir ni tan sols a pensar en buscar més equip.

Al recurs ‘Com fer un pla de voluntariat’ es donen més detalls sobre l’elaboració d’aquest document.

A banda dels punts que s’especificaran al projecte de voluntariat, l’entitat haurà de planificar la recerca concreta en cada moment de captació, ja que el context canvia. Així, el primer que cal fer és definir els objectius de la captació, que resultaran de l’anàlisi de les necessitats de la realitat social de la població a qui va destinat el servei i dels valors de l’entitat.

Per fer això és útil enumerar les tasques que caldrà fer, desdoblar-les, si cal, i fer una estimació de quantes persones serien necessàries per a dur-les a terme.

També caldrà tenir en compte els recursos disponibles (econòmics, humans, materials, d’espai, legals...) i organitzar-los d’acord amb aquests fins.

D’acord amb la filosofia de l’entitat i els seus principis, i segons, també, els objectius fixats, s’haurà de fer un esquema del perfil de persona voluntària més adequat per a les tasques dissenyades (edat, sexe, habilitats, coneixements...).

Això últim també demana decidir si s’optarà per escollir a tothom sense filtrar per la seva experiència i preparar un pla de formació posterior, o se seleccionaran únicament persones amb unes característiques concretes per a estalviar-se’n la formació o una part d’aquesta.

Caldrà definir si les crides de voluntariat es fan de manera puntual cada principi o final de curs, o si la recerca és continuada, pel que caldrà encarregar a algú que faci convocatòries regularment.

També s’hauran de definir els espais en què l’entitat farà públiques les crides. És recomanable fer una diversificació, i establir una estratègia física i una altra en línia. Per a la primera s’haurà de parar atenció a les fires de voluntariat que organitzen algunes institucions com les universitats, i preparar materials com cartells o fulletons per a presentar-los. Si es tenen els recursos, també es pot preparar una festa oberta al públic.

També es pot aprofitar el treball en xarxa, i entrar en contacte o intercanvi amb altres entitats, associacions de veïns, ONG...

Pel que fa a l’estratègia en línia, hi ha dues opcions clau. La primera són les xarxes socials. Cal aprofitar l’audiència que l’entitat ja té creada publicar les convocatòries a les plataformes de què es disposen. També és recomanable demanar a les persones que ja estan implicades en l’organització que facin difusió d’aquests missatges a les seves pròpies xarxes.

La segona opció de les captacions en línia són els serveis d’algunes institucions que disposen d’espais a les seves plataformes per a compartir convocatòries. Aquestes en són algunes de catalanes: Connecta’t al voluntariat, Borsa de Voluntariat de la FCVS, Torre Jussana i Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona.

En tots els casos, caldrà que l’entitat transmeti clarament quines són les seves característiques, com treballa, quin perfil de persona busca i quines tasques es realitzaran. També és recomanable utilitzar mètodes directes i evitar missatges impersonals, així com tenir cura de la imatge externa de l’organització, fent un bon manteniment de les seves plataformes.

Un cop ja s’ha acabat el període de crida, toca escollir els i les candidates més adients per a la feina a desenvolupar. En aquest punt s’haurà de tenir molt en compte quina és aquesta tasca i quin perfil es necessita per a fer-la. Aquí compten aspectes com la personalitat, les aptituds, la formació, l’experiència, la motivació... Així, el procés de selecció té com a factor principal la informació. S’ha d’informar a les persones candidates sobre la informació de la mateixa manera que l’entitat ha d’obtenir informació d’elles.

Una cosa que s’ha de tenir present durant la selecció és el temps que passa entre que es realitza l’entrevista fins que s’incorpora la persona al voluntariat. L’ideal és que sigui mínim, ja que això permetrà que la visió global no es perdi i que es faciliti la decisió final, així com evitar que la disponibilitat dels i les candidates canviï.

Un altre aspecte a contemplar és què passarà amb les persones que no siguin seleccionades. Pot ser que encaixin però no tinguin el perfil per a la tasca. En aquest cas, es poden desar aquests perfils en un arxiu i recórrer-hi en noves convocatòries. Si, en canvi, es dona que directament aquesta persona no encaixi, per la qual cosa caldria comunicar-ho i acabar així la relació.

Podria semblar que la finalitat de la selecció és incorporar una persona voluntària a l’organització. Això és cert, en part, però cal anar una mica més enllà, perquè aquest procés pot aportar coses a l’entitat, inclús si no s’arriba a escollir a la persona voluntària.

Els objectius principals de la selecció són els següents: trobar voluntariat amb el perfil adient per a cobrir les necessitats de l’associació, facilitar informació al o la potencial voluntària sobre l’entitat, obtenir informació de la persona, orientar-la perquè aprofiti al màxim les seves potencialitats, aconseguir la incorporació del o la voluntària i descobrir punts febles del procés de captació o de l’entitat en general.

A partir de les finalitats generals de la selecció i dels objectius específics que tindrà el voluntariat a la tasca, es podran elaborar unes activitats o unes altres.

Una de les accions de selecció més usuals és organitzar una xerrada. Aquesta és útil especialment com a primera fase de filtratge, ja que pot ser que els candidats i candidates no coneguin ben bé l’entitat o la tasca que hauran de desenvolupar, de manera que un cop tinguin aquest coneixement ells i elles mateixes faran de procés de selecció.

En aquesta activitat també es pot aprofitar per demanar el currículum a les persones interessades o inclús fer-los un qüestionari. La xerrada, però, només tindrà sentit si es pot convocar a totes les persones un mateix dia en un mateix lloc.

Aquesta mena de conferència haurà de constar de tres moments: la presentació de l’organització, l’explicació de la tasca, si s’escau, i el torn de preguntes. Finalment, és important que un cop acabada s’ofereixi als i les participants un resum de la informació que s’ha donat.

L’altra activitat de selecció que val la pena considerar és l’entrevista. Es tracta d’una activitat més personalitzada, que permetrà a l’entitat informar-se sobre les aptituds, motivacions i interessos del o la futura voluntària. És recomanable que aquesta acció sigui posterior a altres dinàmiques de selecció com la xerrada, de manera que l’equip s’estalviï fer entrevistes a persones que realment no tenen interès per la tasca a desenvolupar. També s’aconsella que el procés d’entrevistes sigui continuat.

Es poden realitzar dos tipus d’entrevista: una d’inicial per a que la persona es presenti i aclareixi els aspectes clau del seu currículum i del qüestionari, si s’escau; i una altra de profunditat en què el o la candidata podrà descobrir les possibilitats d’actuació a l’entitat a la vegada que les persones encarregades podran comprovar la seva idoneïtat per a dur-les a terme.

Pel que fa al format, es pot optar per fer la reunió en línia o presencial. La primera opció és més còmoda, però la segona, molt més propera. Sigui com sigui, caldria que la trobada fomenti un ambient informal que motivi l’espontaneïtat, però sempre amb cert grau d’estructuració.

field_vote: 

Eines per a treballar un projecte en equip

Imatge principal a portada: 
 Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

La coordinació de totes les persones que treballen en un projecte es facilita molt amb plataformes que permeten la coordinació i l’actualització simultània de continguts.

Coordinar un grup de persones no és una tasca fàcil, i encara menys quan es tracta de dur a terme un projecte. Les entitats que treballen amb aquesta classe d’iniciatives es poden trobar amb dificultats per a gestionar els seus equips i aconseguir que els i les seves integrants no es trepitgin mentre duen a terme les seves tasques particulars.

Imatges secundàries: 
FigJam Font: Captura de pantalla.
Miro Font: Captura de pantalla.
Airtable Font: Captura de pantalla.
Subtitols: 
Google Jamboard
FigJam
Miro
Airtable
Més eines
Continguts: 

Aquesta plataforma és gratuïta, i és una extensió que ve donada amb qualsevol compte bàsic de Google. Com passa amb el drive, es pot compartir amb un munt d’usuaris.

Es tracta d’una pissarra digital on les persones amb accés poden enganxar idees en forma de notes de paper, així com inserir fotografies, dibuixos i més. Es pot crear més d’una pissarra i fer-ne una presentació, i també es pot descarregar com a PDF.

És una eina molt útil en les diverses fases d’un projecte. En el seu inici, o inclús en la fase de plantejament, pot servir per fer pluges d’idees en equip sense necessitat d’estar present físicament. En un nivell més avançat, també pot utilitzar-se per a dividir tasques, programar accions i esquematitzar tasques.

FigJam és molt semblant a Jamboard, però a més de pissarra també és una plataforma de disseny i compta amb dues versions, la de pagament i la gratuïta. Ambdues ofereixen les mateixes eines, però la segona té límits en els documents de disseny (tres), les pissarres (tres) i els projectes (un).

És útil per planejar accions, fer recerca, estructurar reunions, fer pluja d’idees... L’eina ofereix diversos models o plantilles des de les quals començar, o, si es vol, també es pot partir de zero. Inclou instruments específics per a fer treball en equip com un cronòmetre, un espai per votar i una àrea per a deixar comentaris.

Aquesta eina també té dos vessants, el gratuït i el de pagament. Ambdues versions compten amb gran quantitat de prestacions que van més enllà de la pissarra.

Ofereix treball en àrees molt diferents, des de la creació d’idees fins a l’estratègia i la planificació, passant per la realització de diagrames, la investigació i l’organització de tallers i reunions.

A banda de les eines d’edició, extremadament variades però molt intuïtives, Miro compta amb diversos instruments pensats per a dinamitzar el treball: un temporitzador, un sistema de votacions, un espai on deixar comentaris en forma de notes i de gravacions de veu, una aplicació de xat i, fins i tot, una per fer una videotrucada i reunir-se virtualment a la mateixa plataforma.

Miro també posa a disposició dels i les usuàries una sèrie de recursos, pensats per a facilitar-los el treball. Així, hi ha guies, webinars, documentació, un blog i una comunitat online on compartir experiències i projectes.

I aquesta eina disposa a més d’un pla especial per a ONG, on la versió pagada té un descompte del 30% i s’adapta al pressupost de l’entitat.

Aquesta plataforma sembla, bàsicament, un gestor de dades. Tanmateix, és molt més que això, i tot i que parteix de fer bases de dades, permet personalitzar la forma en què la informació s’estructura i crear aplicacions a raó d’aquestes dades.

És especialment útil a les fases dels projectes que demanen reunir o analitzar informació quantitativa, ja que la plataforma permet sincronitzar dades de diferents plataformes. Així, no cal que una persona de l’equip es dediqui exclusivament a actualitzar dades, ja que s’actualitzen soles.

A més, la plataforma dona l’opció de fer visualitzacions de dades, amb infografies i models personalitzables, dels quals es pot crear una presentació a la mateixa plataforma.

A banda, AirTable té moltes altres prestacions relacionades amb la gestió de projectes, com els calendaris, les línies de temps...

Aquestes són només algunes plataformes que poden servir per a coordinar les persones d’un equip i la feina que fan en un projecte. A continuació es llisten algunes publicacions de Xarxanet on es llisten altres instruments semblants:

5 eines de programari lliure per gestionar projectes

5 eines per gestionar projectes

Eines digitals de gestió interna per organitzar el 2022

field_vote: 

Les metacompetències del voluntariat

Imatge principal a portada: 
És un dels grups de capacitats que el voluntariat desenvolupa en la seva acció, junt amb les competències cognitives i les emocionals. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

El voluntariat obliga les persones a fer un treball d’introspecció, de qüestionar el jo i la manera en què aquest es troba al món i en relació amb les altres persones.

Més enllà de l’experiència, les persones que fan voluntariat adquireixen una gran varietat de competències. Davant d’aquest fet, i amb l’objectiu de plasmar-ho i oficialitzar-ho, el Departament de Drets Socials ha elaborat el ‘Catàleg preliminar i diccionari de competències i metacompetències de l’acció voluntària’.

Imatges secundàries: 
És un dels grups de capacitats que el voluntariat desenvolupa en la seva acció, junt amb les competències cognitives i les emocionals. Font: Pixabay
Subtitols: 
Cap a dins: sobre el jo
Actituds transversals del jo
Cap a fora: el jo i l’entorn
El jo en comunitat
Del jo cap a les altres persones
Continguts: 

Algunes de les capacitats de què parla el catàleg fan referència a l’actitud que té el jo amb si mateix, i la forma en què es gestiona. És potser el grup d’aptituds més abstractes que desenvolupen les persones voluntàries per la natura de la seva tasca.

Per exemple, l’espiritualitat és la capacitat de transcendir el jo egoic i connectar-se amb la pròpia essència més enllà de la superficialitat. Aquesta competència és el fonament per a la resta de metacompetències de l’ésser. A partir d’aquí s’obren, es podria dir, les altres habilitats d’aquesta mena.

L’autenticitat és la integració d’aquest ésser, la connexió del jo amb l’ésser essencial. Això es reflecteix en una actitud genuïna, oberta i no reactiva.

En relació també amb la consideració que el jo té de si mateix hi ha la capacitat de ninguneïtat que, com indica la paraula, és la qualitat de ser ningú. Això significa que hi ha un desaferrament del jo, transcendint la falsa identitat de l’ego.

Es tracta, doncs, de les competències més internes que una persona pot arribar a desenvolupar, d’aquí també la seva complexitat i la de les habilitats que se’n desprenen.

També s’entén com a metacompetència tot estat que el jo adopta en el seu dia a dia. Per exemple, hi ha la serenitat, és a dir, el sentiment de tranquil·litat i centrament interior que impregna totes les formes d’existir de la persona.

Un punt més concretes són les habilitats de l’amor i l’hamor. Ambdues competències defineixen una presència energètica de l’individu, la primera des de la mera estimació que facilita la plenitud i la felicitat, i la segona, en un estat que conjuga aquesta primera presència amb l’humor, caracteritzant la persona per un estat de desdramatització, autenticitat i acceptació de si mateixa i de la vida.

Totes les metacompetències tenen a veure amb el jo i l’espai i el temps en què es mou, perquè el jo és jo en tot moment. Tanmateix, hi ha habilitats que fan referència explícita a la relació que la persona estableix amb el seu entorn o context, en el sentit més general de la paraula.

La primera relació amb l’entorn per a la qual es capaciten les persones, i en concret les persones voluntàries, es desprèn de l’aptitud de la presència. Es tracta de la capacitat de connexió amb l’aquí i l’ara, defineix una obertura en silenci al moment actual, afavorint la sorpresa.

Aquesta obertura també implica la metacompetència de la ignorància sàvia, entesa com la connexió amb la intuïció però també amb la racionalitat, desenvolupant la capacitat de llegir adequadament l’entorn i actuar-hi en conseqüència. Es pot extrapolar al medi ambient, treballant una saviesa ecològica versada en ser part de la natura i l’impacte que les accions d’un o una tenen.

Seguin en la línia de la connexió amb l’entorn hi ha l’habilitat de la plasticitat, això és, la capacitat de ser flexible i proactiu/va i actuar des d’una visió coherent amb la realitat. Una flexibilitat que també s’ha de mostrar amb un/a mateix/a, a partir de la competència de la resiliència, aprenent i creixent mitjançant els dolors i les adversitats.

Hi ha capacitats que tot i ser metacompetències, i, per tant, referir-se a les actituds i estats del jo, a la vegada reflecteixen la forma amb què l’individu interactua amb la comunitat. Per això són habilitats que van molt lligades a la justícia social i, per tant, a la feina del voluntariat.

Sota aquest paraigua es troba la capacitat de la compassió, aquella habilitat de disminuir el patiment de les altres persones i estar en contacte amb la vulnerabilitat, però específicament des de l’empatia, i no des de la pena.

També hi ha la competència ètica, aquella capacitat d’actuar sempre amb la intenció de no causar d’any i d’acord amb els factors d’equitat. Es tracta d’una habilitat que, ben desenvolupada, ajuda la persona a calcular les conseqüències de les seves accions per actuar d’acord amb aquests principis.

La humilitat és una altra de les metacompetències d’aquest grup, donat que s’entén com la consciència de trobar-se en un pla d’igualtat amb tots els éssers. Un pla d’igualtat que no ha d’evitar que es desplegui la capacitat del neolideratge, justament per la natura d’aquest, ja que no té tant a veure amb un pla de dirigent, sinó més aviat amb la capacitat d’influir en la transformació social i el bé comú per a tots els éssers.

L’últim tipus de metacompetències plasmen les habilitats que una persona posa en pràctica durant les seves accions, ja sigui concretament en el voluntariat o en la vida en general, essencialment en relació amb les altres persones. Són les capacitats que té l’individu d’actuar segons una sèrie de caràcters.

Aquí hi ha l’altruisme, en tant que la persona és capaç de centrar-se en les necessitats de la resta de persones i, en desenvolupament, respondre-hi proactivament i promovent aquesta actitud.

Aquesta aptitud és semblant a la generositat, però aquesta última s’entén com la disposició que una persona té a oferir els seus propis recursos, de tota mena, a altres persones sense tenir per això sentiment de pèrdua.

Finalment, l’última metacompetència plasmada al catàleg és la parresia, i es tracta d’una qüestió que en certa forma està impregnada per totes les altres. És l’habilitat de parlar amb franquesa, des de l’autenticitat, l’ètica i l’amor, dient allò que s’ha de dir i no el que es vol sentir.

field_vote: 

Competències emocionals del voluntariat

Imatge principal a portada: 
És un dels grups de capacitats que el voluntariat desenvolupa en la seva acció, junt amb les competències cognitives i les metacompetències. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

El voluntariat és el cor de les organitzacions, i està format per persones. Aquestes hauran de conèixer-se, entendre’s a si mateixes i a la resta de l’equip. Unes bones competències emocionals són necessàries per al desenvolupament de la seva tasca.

Realitzar una estada de voluntariat ofereix a les persones quelcom més que l’experiència. Està comprovat que aquestes tenen també l’oportunitat de desenvolupar gran quantitat de competències.

Imatges secundàries: 
És un dels grups de capacitats que el voluntariat desenvolupa en la seva acció, junt amb les competències cognitives i les metacompetències. Font: Pixabay
Subtitols: 
Coneixement de si mateix
Gestió de si mateix
Coneixement d’altres persones
Gestió de les relacions amb altres persones
Continguts: 

La capacitat de conèixer-se a un mateix és bàsica en el desenvolupament de les competències emocionals. És la categoria més interna i primerenca, i cal treballar-la bé. La conformen els quatre ‘autos’: autoafirmació, autoconeixement, autoconfiança i autoestima.

La competència més bàsica és l’autoconeixement. Primer cal saber les capacitats, limitacions i característiques d’un/a mateix/a, quins són els patrons emocionals i d’acció, la identitat... És quelcom molt difícil de fer, però primordial per a una capacitació emocional plena.

L’autoafirmació és la consciència del poder propi, necessària per a apoderar-se sense haver-ho de demostrar. L’autoconfiança hi està relacionada, i s’entén com la capacitat de tenir fe de la suficiència dels recursos propis en l’enfrontament de certes situacions vitals. Finalment, l’autoestima és l’habilitat d’estimar-se coneixent i acceptant incondicionalment totes aquestes característiques.

Un cop una persona es coneix a si mateixa, la tasca de gestionar les seves emocions i els fenòmens pels quals passa és més fàcil. Les capacitats que cauen sota aquest paraigua tenen a veure amb les actituds que una persona té cap a les seves sensacions i sentiments, i com els encara cap a l’exterior.

Seguint amb els ‘autos’, les dues primeres capacitats que una persona ha de desenvolupar per a fer una bona gestió de si mateix són l’autoregulació i l’automotivació. Ambdues tenen a veure amb la canalització de factors. La primera habilitat té a veure amb la gestió dels impulsos, emocions i pensaments i el seu filtratge adequat. La segona es relaciona amb l’expressió moderada de conviccions.

Molt relacionada amb aquesta última, hi ha l’habilitat de l’assertivitat, això és, expressar les necessitats pròpies amb respecte però amb seguretat.

També són part de la gestió de si mateix les competències que tenen a veure amb la forma en què la persona encara els resultats de les seves accions. I sota aquest paraigua cauen dues actituds aparentment contràries però molt similars: la tolerància a la frustració i l’orientació a l’assoliment.

Un altre tipus de capacitats que es troben en aquest àmbit són aquelles orientades a l’adaptació de la persona al seu entorn. Així, és important que estigui oberta al canvi, disposada a fluir amb els fenòmens, així com a aprendre d’aquests per a futures ocasions. En aquest sentit, cal que la persona voluntària també demostri polivalència i flexibilitat, modificant el propi comportament i adequant-lo al canvi, sempre mantenint l’efectivitat de les seves accions.

També formen part de la gestió de si mateix algunes competències relacionades amb la relació amb altres persones. Una bona administració del jo també implica el desenvolupament del compromís, fins i tot en condicions adverses; la solidaritat, en tant que sentiment d’unió davant una causa comuna; i la responsabilitat, com la capacitat d’assolir els deutes i compromisos propis fent-se càrrec dels actes realitzats.

D’altra banda, per tal de gestionar-se a un mateix, també cal tenir una relació amb l’entorn activa. S’ha de desenvolupar la concentració, amb l’objectiu de fer una acció amb determinació, reflexionant-hi, amb atenció. També és important l’habilitat de l’escolta, entesa com la capacitat de centrar absolutament l’atenció en les paraules d’una persona o en els sons del context i entendre’n el significat.

En aquest sentit, és també rellevant la proactivitat. Un cop s’ha entès el significat del context, actuar-hi en relació i amb anticipació és el següent pas, aprofitant el coneixement adquirit per a agafar el control.

Finalment, una competència que pot estar vigent en totes les altres i en tots els àmbits de la vida en general, i que és una capacitat interessant amb la qual gestionar-se a un mateix és l’actitud lúdica. Es tracta de la disposició a experimentar i aprendre jugant, obrint-se al gaudi i a la sorpresa.

Un bon treball intern facilitarà molt les relacions amb l’exterior. Tothom hauria de desenvolupar un tracte sa amb les altres persones, però pel voluntariat és encara més important aprendre a treballar amb els altres. El primer pas per fer això és desenvolupar les competències de coneixement de les altres persones.

Però això no va mai només de persones. Abans de llegir l’individu, és necessari comprendre les circumstàncies del context en què es troba, en l’àmbit social, econòmic, històric i mediambiental, i sempre tenint en compte aspectes com la volatilitat, la incertesa o la conflictivitat.

I és que les persones formen part d’aquest context. D’aquí que calgui fer un treball per comprendre la diversitat, les diferents visions i perspectives existents, la multiculturalitat... Al mateix nivell, el voluntariat i el tracte amb persones desenvolupa l’empatia, la capacitat d’entendre els interessos i les preocupacions dels altres, però sense projectar-s’hi.

Conèixer les persones també suposa entendre les relacions interpersonals de tota mena. Les competències de comprensió organitzacional són importants, perquè impliquen la capacitat d’entendre les relacions de poder i els codis de conducta. Comprendre això ajudarà també a desenvolupar les competències de planificació i organització, aprenent a definir prioritats i establir plans d’acció en conseqüència.

L’últim grup de competències necessàries i desenvolupades pel voluntariat provenen justament del coneixement de si mateix i dels altres, i són aquelles que estan relacionades amb la gestió que es fa de la interacció amb altres persones i amb la societat en general.

A nivell més global, destaquen les competències com el civisme i el respecte. La capacitat de conviure complint els deures d’un/a mateix/a, i considerar la resta de persones com a éssers dignes poden semblar qüestions molt bàsiques, i ho són, però cal construir des de la base. Només així es podrà capacitar la persona per a col·laborar i treballar en equip, participant en l’assoliment d’un objectiu comú.

En aquest equip, hipotètic o no, és on es desenvolupa també la comunicació interpersonal, aquella capacitat de comprendre els missatges i cercar l’entesa mútua. També té a veure amb l’habilitat de la confiabilitat, això és, la disposició a actuar amb honestedat i coherència.

Seguint en la línia de les aptituds relacionades amb el comportament d’una persona en un equip, hi ha cinc capacitats interessants que el voluntariat desenvolupa. Primer, la iniciativa, entesa com l’habilitat de reaccionar a les oportunitats i de perseguir els objectius. En segon lloc, hi ha la capacitat d’innovació, és a dir, fer això últim de forma original. També hi ha l’orientació al servei, una actitud que ve a demostrar el compromís amb la tasca desenvolupada.

En quart i cinquè llocs es troben les capacitats de negociació i d’influència i lideratge, relacionades amb la capacitat d’arribar a acords satisfactoris per a totes les parts i de catalitzar el canvi moderant un equip a través del compromís i la il·lusió.

I és que el voluntariat també suposa aprendre a gestionar un grup des del lideratge. Per exemple, es pot treballar la inclusió, fent una gestió orientada a la diversitat com una oportunitat. També és útil la capacitat de gestionar els recursos, tant humans, com materials o econòmics, de forma efectiva. Igualment, és primordial saber fer una gestió sana del conflicte, a través del tacte i orientant-se a les solucions igualitàries.

field_vote: 

La captació de fons públics

Imatge principal a portada: 
És una de les fonts de finançament a les quals les entitats poden optar. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Cal fer una gestió planificada de les captacions de finançament de les administracions per tal d’assegurar l’estabilitat dels projectes.

Perquè una entitat funcioni o arrenqui un projecte o acció, necessita recursos, fons per a finançar-lo. Existeixen moltes vies de finançament, i el més recomanable per a assegurar un funcionament estable i independent és aprofitar aquesta diversitat.

Imatges secundàries: 
És una de les fonts de finançament a les quals les entitats poden optar. Font: Pixabay
Subtitols: 
Finançaments públics segons l’acord
Finançaments públics segons l’àmbit territorial
Planificació: inventari i identificació de convocatòries
Estandardització de documents i precisió
Elements de valoració
Professionalització de la recerca
Construir relacions
Continguts: 

En funció de l’objecte i del marc o l’acord existeixen els finançaments per subvencions i els contractes i convenis. Els primers es caracteritzen perquè l’administració ofereix una quantitat sense cap contraprestació, tot i que sí que exigeix una justificació de l’ús.

Hi ha subvencions en capital, en què es finança la millora d’infraestructures; generalistes, que tenen per objecte les despeses de gestió o funcionament; finalistes, destinades a un projecte o activitat en concret; segons persones usuàries, en què el finançament depèn del nombre de beneficiàries; i altres versions, com són els plans d’ocupació o la cessió directa de tècnics i tècniques contractats per l’administració.

En els finançaments per contractes i convenis l’entitat rep una quantitat a canvi d’oferir un servei. Es pot entendre com la compra d’aquest servei per part de l’administració. Hi ha diferents classes: cessió d’espais, en què l’entitat rep la possibilitat d’explotar o gestionar un espai; prestació de serveis, per la qual cosa l’administració finança totalment un servei que fa l’entitat; i els convenis de col·laboració, que són com aquests últims, però només es finança una part de la tasca.

També es poden diferenciar diversos mètodes de finançament segons l’àmbit o l’impacte territorial que té l’entitat o el projecte que aquesta vol dur a terme.

Així, de menys a més extensió, hi ha convocatòries locals, comarcals, provincials, autonòmiques, estatals o europees. En aquestes últimes l’actuació pot ser supranacional o fruit del treball en xarxa d’entitats de diferents països europeus, i aquí les accions poden ser locals, però amb objectius globals que facin del projecte un exemple de bones pràctiques dels països de la Unió Europea.

Davant d’un ecosistema tan ampli i tan canviant com és el del finançament públic, és important fer un seguiment de les idees i els projectes que van sorgint en el dia a dia de l’entitat per tal de tenir identificades les qüestions susceptibles a ser finançades i agilitzar el procés.

Els projectes sorgeixen de les necessitats o les ocurrències que tenen lloc en la quotidianitat, durant l’execució de tasques per part dels equips. Recollir aquestes problemàtiques i iniciatives i guardar-les en forma d’esquemes o esborranys de projectes permetrà a l’entitat estar preparada quan aparegui una convocatòria que els pot finançar.

A la vegada, cal que l’organització faci un recull constant de les subvencions i els concursos públics que publiquen les administracions. L’aconsellable és generar una base de dades amb les convocatòries d’interès, classificades segons el seu àmbit, finalitat i període temporal. Això facilitarà i agilitzarà la feina, i pot marcar la diferència entre guanyar un concurs o perdre’l.

També per facilitar el procés és recomanable establir un protocol de redacció i organització dels documents que tenen a veure amb qüestions del finançament. Per exemple la carta de presentació de l’entitat, els pressupostos anuals i del projecte, memòries descriptives de les iniciatives...

En aquest mateix arxiu seria bo incloure també algunes fotocòpies compulsades dels estatuts, certificats de la junta actual o d’estar al dia amb els impostos... La majoria de convocatòries demanen el mateix enfilall de gestions.

Això no significa, però, que tots els documents serveixin per a qualsevol finançament, i caldrà adaptar-los específicament per a cada cas segons els criteris i finalitats que tingui.

L’estandardització comentada també ajudarà a fer una redacció més àgil del projecte. Caldrà que el document resultant sigui precís i concís, indicant només què es vol fer, perquè, per a qui, quan i com. La brevetat en aquests casos és sinònim de coherència, perquè denota que no és necessari justificar la iniciativa amb moltes línies buides.

Més enllà de la mera redacció, cal que el projecte en si estigui ben pensat, i seguint uns criteris o bases que solen repetir-se en totes les convocatòries. Caldrà generar el calaix de projectes tenint en compte aquestes qüestions, ja que permetrà filtrar i valorar millor les iniciatives que l’entitat pot dur a terme i no perdre temps.

Primer, les convocatòries valoren aquells aspectes que tenen a veure exclusivament amb el funcionament intern del mateix projecte. El factor més important és la coherència, que tingui lògica interna, i que les necessitats detectades responguin a l’anàlisi prèvia i els objectius així ho indiquin. També són primordials la viabilitat i la sostenibilitat, en tant que el projecte és factible i continuable.

Aquests dos últims criteris tenen molt a veure amb la valoració de l’estructura i la capacitat de l’entitat, un altre factor important perquè ve a exposar quins són els recursos, siguin materials o econòmics i humans, de què disposa l’entitat i l’experiència que té en l’àmbit d’actuació.

Els altres aspectes que valoren les convocatòries tenen a veure amb l’àmbit més exterior dels projectes. S’analitza per exemple la visibilitat, és a dir, les accions contemplades per a difondre’l a la població. També la promoció que fa del treball en xarxa, perquè hi ha una voluntat de motivar la cooperació entre entitats per assolir un impacte més gran.

Aquí també tenen un paper les persones implicades. L’administració valora el grau de participació i voluntariat que podria generar el projecte, ja que hi ha un interès per implicar la comunitat i plantejar accions sorgides de processos participatius. Finalment, com és evident, es té en compte l’impacte i el benefici per a les persones que tindrà el projecte al seu àmbit d’actuació.

Fer les gestions que s’assenyalen a l’apartat anterior pot ser una feina feixuga, difícil de compaginar amb les altres tasques que l’equip tècnic o voluntari d’una entitat ha de dur a terme. Per això és recomanable que, en la mesura que es pugui, es concentrin aquestes accions en una mateixa persona o equip. Això permetrà optimitzar el temps i maximitzar les relacions amb l’administració pública.

Aquesta persona seria la responsable d’organitzar la base de dades amb les subvencions i els seus seguiments, les convocatòries presentades i aquelles pendents de publicar-se.

Aquesta persona també pot encarregar-se d’establir diàlegs i relacions amb les persones tècniques de les administracions, els i les caps de serveis, els i les directores generals i els càrrecs polítics.

És important fer aquesta construcció perquè és el que permetrà passar d’una donació puntual a una col·laboració més efectiva basada en la comunicació estable. Així, un cop establerta la relació, s’hauran de dur a terme reunions de seguiment, convidar als cossos tècnics i als càrrecs als actes... La idea és generar una confiança mútua i progressar cap a col·laboracions futures.

field_vote: 

La captació de fons a particulars

Imatge principal a portada: 
El finançament per particulars demana d’un esforç a llarg termini, així com una diversificació de mètodes. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

És la forma més autònoma que té una entitat per finançar els seus projectes.

Les entitats necessiten fons per a dur a terme la seva tasca i per assegurar la seva sostenibilitat i estabilitat. Hi ha diferents maneres d’aconseguir finançament des d’una organització, i el més recomanable és precisament diversificar els mitjans de captació entre algunes o totes les formes existents.

Imatges secundàries: 
El finançament per particulars demana d’un esforç a llarg termini, així com una diversificació de mètodes. Font: Pixabay
Subtitols: 
Sobre la captació de fons a particulars
Les motivacions de les donacions
Anàlisi de l’entitat
La segmentació de mercats
Captació: canals massius
Captació: canals personalitzats
Fidelització
Continguts: 

Una de les raons principals per escollir la captació de fons al segment de particulars és la independència que això ofereix, especialment en comparació a la subvenció sorgida d’institucions públiques o privades. I és que la subvenció particular no té contraprestació directa ni preu polític.

A més, aquesta mena de captació de fons és totalment controlada per l’entitat, escollint aquesta el com i el quan del procés. Així, la dimensió és tant activa com reactiva, de manera que la iniciativa és presa per l’entitat tenint presents les respostes, motivacions i expectatives de la població a qui es dirigeix.

Això, però, implica que cal parar atenció a la segmentació i la diversitat dels i les particulars als quals es vol arribar, a més de necessitar una causa social àmpliament reconeguda. D’aquí que les accions de comunicació abans, durant i després del procés de captació siguin tan importants, perquè l’abast dels resultats està relacionat amb el reconeixement social de l’entitat.

Així, si bé és un treball a llarg termini que necessita temps i recursos, aquest tipus de finançament ofereix uns ingressos lliures, que asseguren la continuïtat sense necessitat d’estar vinculats a un projecte o tasca, i que poden destinar-se a costos més diaris o d’estructura, si es vol.

Les donacions de particulars provenen de persones individuals, amb noms i cognoms, amb una història, un context i unes motivacions. La primera raó per la qual ofereixen el seu finançament és, evidentment la identificació amb la causa per la qual lluita l’entitat. Tanmateix, existeixen altres factors que mobilitzen els i les possibles donants, que cal tenir en compte per apel·lar als segments de persones interessades.

Un dels factors diferencials és l’econòmic: si la persona no disposa d’un excedent de recursos o renda per donar, no ho farà. També haurà de tenir certs sentiments o emocions, com la compassió, la pietat o inclús la culpabilitat, que motivin aquesta persona a fer el finançament.

Igualment, s’ha de tenir en compte allò que els i les donants treuen de la subvenció. Algunes persones ho faran per aconseguir un reconeixement social o sentir-se part d’algun grup. Fruit d’un raonament semblant, però de diferent natura, són les donacions que provenen d’algú que ho fa per factors culturals o religiosos, perquè forma part d’una creença que fomenta l’ajuda a l’altre.

Finalment, pot ser que la motivació provingui d’una simple presa de consciència. El factor racional de les donacions implica que s’ha conegut i entès una problemàtica a partir d’informació rebuda i es vol contribuir.

Abans d’iniciar una campanya de captació de fons particulars cal que l’entitat miri cap endins, i faci una anàlisi per conèixer les seves necessitats i la seva posició al context social i en l’ecosistema associatiu.

Per tant, haurà de fer una anàlisi interna, calculant de quins recursos disposen i quin abast té la seva missió i la seva tasca. També seria convenient fer una anàlisi externa, per tal de descobrir en quina mesura l’entitat i les seves activitats, projectes i accions de comunicació incideixen en la societat en general i en els factors motivadors de les donacions en concret.

Aquests càlculs oferiran a l’organització una noció sobre la conveniència de realitzar una captació de fons a particulars i quin serà el seu cost temporal. Quan la captació sigui coherent amb la dimensió del projecte o entitat i la situació econòmica en la qual es troba, els resultats seran favorables.

De la mateixa manera que abans d’iniciar una campanya de captació cal saber quin és exactament l’estat de l’entitat i l’objectiu que cerca, també s’ha d’analitzar amb deteniment el públic al qual s’apel·larà per a les donacions. Una campanya pot fracassar estrepitosament si no s’ha afinat primerament la punteria.

S’hauran d’identificar tots els grups o col·lectius que, per la raó que sigui, puguin tenir interès en les activitats i els projectes de l’organització. Això és fer una segmentació de mercats. Aquest estudi s’haurà de fer segons unes variables sensibles a la donació: gènere, ubicació geogràfica, nivell d’estudis, professió, hàbits o comportaments de lleure o consum, composició del nucli familiar, història de vida...

Una bona forma de començar és centrar-se en aquelles persones que ja estan implicades en l’entitat, ja siguin voluntàries, col·laboradores o sòcies, i preguntar-se: què els ha dut fins aquí? La resposta tindrà a veure amb els factors motivadors comentats més a dalt, i, de la mateixa manera, caldrà també segmentar el públic objectiu segons aquestes qüestions.

Un cop es tingui present a qui anirà dirigida la captació i amb quines finalitats, ja es pot dissenyar la campanya. Existeixen molts mètodes per arribar al públic, i és recomanable fer una diversificació de canals, fent servir aquells que millor s’adaptin als objectius. Per començar, els canals massius generen coneixement vers la causa, i obren la persona a plantejar-se una possible donació.

Hi ha tres canals clàssics de gran abast. Les xarxes socials no són opcionals: avui en dia tot projecte, entitat o individu que vulgui provocar qualsevol mena d’efecte ha de comptar amb una estratègia de xarxes socials, perquè en la majoria de les ocasions el seu públic ja es troba en aquest espai. Aquest recurs ofereix algunes estratègies digitals que les entitats interessades a captar fons poden seguir.

Un altre mètode de captació és la publicitat. Aquesta pot ser digital o física, i pot formar part de l’estratègia de xarxes o no. L’organització pot plantejar-se la creació de revistes, butlletins o tríptics, així com enviar persones a actes públics i contactar amb mitjans de comunicació. Si es tenen els recursos, es pot optar per la propaganda audivisual.

Seguint en la línia de la presencialitat, un espai on l’organització pot aprofitar per captar fons privats són els actes que realitza o on participa. Són una oportunitat per a donar-se a conèixer, iniciar relacions o, encara més, establir xarxa. Poden ser festes, fires, campionats d’esports...

La selecció dels canals de captació haurà de ser adient a la finalitat i els valors de l’entitat, i serà interessant buscar estratègies de gratuïtat i aprofitar els mitjans locals.

Els canals massius són molt útils quant a quantitat, i serveixen per donar-se a conèixer, però és possible que part del públic objectiu es perdi pel camí. Una opció molt útil per equilibrar això són els canals personalitzats, dissenyats per arribar a destinacions individuals, amb una certa especialització basada en els factors que caracteritzen una persona i les seves motivacions per donar. Aquests mètodes faciliten la donació, i converteixen el pensament en acte.

El primer canal s’anomena màrqueting directe, i pot prendre forma física, amb els enviaments postals, o digital, amb el mailing. El repte d’aquests canals és apel·lar prou a la persona perquè obri el sobre o el correu i el llegeixi. D’aquí que sigui un mètode que requereix creativitat i esforços en el disseny i la redacció.

Deixant de banda l’escriptura, existeix encara una versió més clàssica, el màrqueting telefònic. Aquest canal deixa de banda la fredor d’una carta i opta per la comunicació directa que proporciona la veu. Tanmateix, és un mètode arriscat, i cal tenir un argumentari clar i precís però flexible per a no fer sensació d’agressivitat.

Després del primer contacte amb una entitat, sovint motivat per una campanya intensa o una crisi humanitària, el repte següent és convertir l’excepcionalitat en compromís, mantenint la donació de forma periòdica.

Una forma de fer això és oferir informació sobre l’ús que s’ha donat a les donacions sobre les tasques diàries i desenvolupaments que duu a terme una organització. L’objectiu és establir un diàleg racional que, a través de la transparència, mantingui el vincle de la col·laboració. Això es pot fer mitjançant diferents productes: revistes, actes, trucades, butlletins, portes obertes, correus electrònics, xarxes socials...

La fidelització segueix sempre un cicle: primer, es dona la benvinguda a la persona donant i s’agraeix la seva contribució. La idea és generar confiança i reconèixer la donació. Després caldrà continuar la comunicació, donant a conèixer les causes, necessitats, procediments i activitats dels projectes, educant en les motivacions de l’entitat. Finalment, és interessant ser directe, i expressar la necessitat de més donacions, explicant sempre les activitats a què anirà destinada.

field_vote: 

Les claus del Pla de Voluntariat Europeu 2030

Imatge principal a portada: 
El voluntariat té un paper fonamental en la cohesió social. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

El voluntariat és clau en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i en la protecció i el desenvolupament dels valors europeus. Cal que el context i les polítiques ho reflecteixin i ho facilitin.

El Centre pel Voluntariat Europeu va presentar el setembre de 2021 el Pla de Voluntariat Europeu 2030, amb l’objectiu de ser un document de referència en el camí d’entendre oficialment el voluntariat com un pilar clau en la construcció dels valors europeus. El text s’ha elaborat seguint la línia del pla d’acció que ja es va realitzar fa deu anys amb el mateix esperit.

Imatges secundàries: 
El voluntariat té un paper fonamental en la cohesió social. Font: Pexels
Subtitols: 
Compromís independent i inclusiu
Nous voluntaris i mètodes
Empoderament
Apreciació de la contribució
Recursos i coordinació
Cos Europeu de Solidaritat
Continguts: 

El Pla destaca la importància d’entendre el voluntariat com un component essencial de la democràcia, essent important la seva participació activa. D’aquí que sigui necessari el diàleg entre administració i ciutadania i la identificació de persones expertes en voluntariat que participin de les decisions preses en aquest àmbit.

Precisament per això, el document assenyala que cal acceptar la contribució del voluntariat com a element clau de la cohesió social, la justícia social i la inclusió i l’accessibilitat, garantint la protecció dels principis bàsics d’aquest grup i incorporant-lo en les iniciatives oficials de convinença ciutadana.

Per motivar aquesta cohesió, cal que el finançament públic reflecteixi la diversitat de la xarxa voluntària, distribuint els recursos de manera inclusiva. Només així s’evitarà l’explotació de vulnerabilitats i la promoció indiscriminada de programes polítics.

A més, la inclusió també ha de ser intersectorial, de forma que les mateixes estructures democràtiques promoguin la col·laboració entre comunitats voluntàries. I això, també, demana una distribució justa i igualitària del finançament, a més d’una comunicació constant i de qualitat entre agents de diferents àmbits i sectors.

En aquest sentit, és primordial també que aquesta comunicació s’estructuri en àrees, començant per un desenvolupament de la comunitat local, promovent la col·laboració entre els sectors públic i privat, lucratiu i no lucratiu, d’una mateixa regió.

Igual d’important és una segona àrea de col·laboració, travessant fronteres i encoratjant la cooperació i la solidaritat transnacionals a mesura que els reptes esdevenen més globals. És necessari que les administracions reconeguin el paper que el voluntariat té en l’abordatge d’aquestes problemàtiques, proporcionant suport a l’educació i les organitzacions, facilitant programes d’intercanvi de voluntaris i explicitant la vinculació d’aquests amb l’Agenda 2030.

Igual que s’ha de protegir la feina del voluntariat, cal assegurar que comoditat de les noves incorporacions i una bona interacció d’aquestes amb les institucions existents i els mètodes utilitzats.

Molta part de la xarxa voluntària està formada per un voluntariat informal, espontani. Aquest, a la vegada que ofereix noves idees i posicions, també pot allunyar-se de les veritables necessitats de la societat. Així, és important que les institucions polítiques tinguin en compte això, i s’involucrin per a capitalitzar adequadament el potencial d’aquest grup i reconeguin la necessitat d’enfortir les xarxes d’autoajuda en cas de crisi.

Igualment, cal garantir que les noves experiències de voluntariat són de qualitat, oferint formació a les noves incorporacions i traslladant-los a elles i a la totalitat de la ciutadania la importància de la tasca voluntària i la solidaritat.

D’igual manera cal explorar les noves formes de participació. Per exemple, la digitalització ha obert tantes possibilitats com problemàtiques, i una de les qüestions que cal tenir en compte és l’apoderament digital responsable i la pal·liació de la bretxa digital en el voluntariat. Així, per explotar aquestes possibilitats a fons cal una bona distribució de recursos i una escolta activa per part de les administracions.

Actualment, també hi ha un creixement de les oportunitats de voluntariat derivades d’un viatge. Cal que les administracions regulin aquestes experiències perquè resultin en beneficis comuns i ofereixin opcions informades a les persones que hi participen, conscienciant sobre les problemàtiques poden sorgir al país de destinació.

A més, la protecció del voluntariat no pot deixar de banda el reconeixement de l’aparició de noves situacions d’ocupació laboral derivades dels canvis en les regulacions i amb una major flexibilitat i impredictibilitat. Així, els i les responsables polítics han de permetre a les organitzacions adaptar-se a les condicions de treball de les persones voluntàries, garantint els drets d’aquestes.

Això forma part d’una estructuració inclusiva del voluntariat, com també el fet que el voluntariat ha de ser iniciativa lliure de la persona. Cap persona pot ser exclosa del voluntariat perquè sigui beneficiària de suport estatal, ni pot ser el voluntariat una eina de les autoritats per a condicionar els suports o l’accés a la feina d’una persona.

Com ja s’ha assenyalat breument al punt anterior, quan el coneixement i l’accés al voluntariat augmenten, tant en quantitat com en qualitat, també ho fa la comprensió de la ciutadania general de la importància d’aquesta pràctica, així com la seva adequació als reptes europeus.

Així, és important que les institucions polítiques ofereixin espais on descobrir la realitat voluntària, tant en l’educació formal als sistemes educatius com a la societat en general. És primordial posar el focus en la diversitat i la llibertat del voluntariat, i no imposar-ho com una obligació a la joventut, per tal de connectar-la amb l’esperit veritable de les seves tasques.

Aquesta connexió s’ha de fer a tots als nivells, sempre assegurant la inclusió i l’accessibilitat. Així, els responsables polítics hauran de recopilar informació sobre les possibles disparitats existents al voluntariat i invertir en mitigar-les, col·laborant en aquesta tasca amb persones voluntàries que puguin contribuir a exemplificar la conscienciació i la visibilitat.

Això, però, caldrà fer-ho tenint en compte que la pràctica voluntària és una carrera de fons. Cal que les organitzacions siguin estables i sostenibles, per tal de proporcionar un impacte de qualitat i a llarg termini. La tasca dels agents polítics aquí és la d’oferir suport en la transversalitat i la creació de xarxes de treball.

Tot i aquesta estabilització, cal entendre el voluntariat com un ecosistema canviant, i així ho han d’entendre els marcs jurídics i polítics. L’administració haurà de garantir, doncs, espais per a participació voluntària de tota mena, així com la protecció legal de la seguretat física, mental i social de les persones voluntàries, de manera que les tasques siguin realistes i proporcionals.

La política del voluntariat ha de tenir present la tasca que aquests equips han fet, fan i faran. Només així hi haurà una adequació de l’oferta i la demanda.

Socialment, cal comunicar que les persones voluntàries són una força que encara reptes creixents i universals, com les desigualtats, la reducció de l’espai per a la democràcia, el canvi climàtic, la protecció de la cultura... És necessari que les institucions administratives reconeguin públicament aquestes tasques amb el valor que tenen.

En aquest sentit, i a causa de la implicació de la força voluntària en aquests objectius, les organitzacions han de ser vistes com a agents més enllà dels serveis que presten. Les institucions polítiques han d’entendre també el seu paper en la cohesió social i en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), reflectint aquesta importància mitjançant discursos positius i als Exàmens Nacionals Voluntaris (VNR).

A la vegada, s’han de possibilitar mecanismes de validació de l’aprenentatge i les competències que adquireixen les persones voluntàries. Els ens polítics han de comprendre que aquests coneixements són un complement molt vàlid de l’educació i l’experiència formals, i han de trobar la forma de reflectir-ho per al món laboral.

Per poder fer totes aquestes apreciacions i fer mesures adequades, però, els agents polítics hauran de crear formes de recopilar dades que mesurin de forma realista l’efecte transformador del voluntariat a Europa. Aquestes valoracions han d’anar més enllà del valor econòmic, i centrar-se en la contribució al benestar, la salut, el compromís cívic o la seguretat.

Les organitzacions s’han de trobar en un context, interior i exterior a elles, que contribueixi i faciliti la feina de les persones voluntàries i els efectes positius que aquesta té sobre la societat.

A nivell exterior, el finançament públic ha d’adequar-se al veritable cost del voluntariat i la seva contribució, ajudant a adaptar l’oferta i la demanda, a l’intercanvi entre organitzacions i a l’eliminació de barreres. Els fons han de ser accessibles i no discriminatoris, i respondre al pagament en funció de l’impacte positiu d’una associació.

Cal que els recursos formin part d’una programació més àmplia, introduint el voluntariat fins a la planificació comunitària per a la prevenció i la resposta en situacions de crisi, sempre en relació amb als riscos potencials de la tasca, i sense oblidar l’excepcionalitat de la situació.

Aquest context també ha de garantir la seguretat física, psíquica i social del voluntariat. Això s’ha de fer tant a nivell interior, amb el finançament i les assegurances d’accidents i responsabilitats civils, com exterior, invertint els agents polítics en el desenvolupament de cursos de gestió de la coordinació versada en la seguretat de l’equip.

Per tal de contribuir a la creació d’aquest context òptim de la tasca voluntària, el Pla de Voluntariat proposa partir del Cos Europeu de Solidaritat per a la creació d’una política europea de voluntariat més àmplia.

Per a fer això, cal que les administracions se centrin a garantir una coordinació de totes les polítiques de voluntariat, establint el diàleg i la col·laboració intersectorials. L’actuació ha de ser a tots els nivells: del local al marc europeu.

field_vote: 

Com desenvolupar les finances ètiques a les associacions

Imatge principal a portada: 
La banca ètica treballa a través d’una mirada col•lectiva. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Els principis de la banca ètica rebutgen el funcionament de les finances tradicionals i aposten per una gestió dels diners amb un impacte social positiu.

La majoria d’associacions, siguin o no sense ànim de lucre, generen moviments econòmics. D’ells surten, al cap i a la fi, els seus recursos. D’aquí que calgui fer-ne una gestió segura però adequada tenint en compte els principis ètics de l’organització. Per això cal conèixer de primera mà les opcions més ètiques a l’hora de gestionar els dines d’una entitat.

Imatges secundàries: 
La banca ètica treballa a través d’una mirada col•lectiva. Font: Pixabay
Subtitols: 
Què són les finances ètiques?
Quines entitats en formen part?
Qui pot accedir a les finances ètiques?
Per què optar per la banca ètica?
Dues opcions de banca ètica
Continguts: 

El concepte ‘finances ètiques’ es refereix no tant a un tipus de bancs, sinó a un ecosistema d’entitats o cooperatives que ofereixen gran part dels serveis financers que té el sistema bancari tradicional: custodien estalvis, concedeixen préstecs, financen altres projectes...

La diferència amb els bancs, però, és que l’impacte mediambiental i social es troba al mateix nivell de prioritats que el benefici econòmic. Això es reflecteix, entre altres coses, amb els projectes que financen.

Per fer això, la banca ètica treballa a través d’una mirada col·lectiva, analitzant detalladament l’impacte dels projectes que cauen sota el seu paraigua. De fet, moltes de les entitats que conformen aquest ecosistema tenen una gestió cooperativa en la qual totes les persones que en són clients són també sòcies participatives dels processos de decisions.

Existeixen set característiques que identifiquen les entitats que es consideren membres de l’anomenat ecosistema de les finances ètiques. Totes aquestes qualitats tenen a veure precisament amb els valors ètics i morals de les entitats i amb si aquestes són conseqüents amb ells tant en l’àmbit exterior com estructural.

Així, justament, la primera qüestió que caracteritza les entitats de les finances ètiques és precisament això: que siguin ètiques per dins i per fora, de manera que els seus principis impregnin tant el seu funcionament com la política d’inversions. En aquest sentit, una altra qualitat definitòria és l’exclusió de tota inversió que vulneri els drets humans o la justícia social i ambiental.

Una altra qüestió de les finances ètiques és que treballen amb “economia real”. Això significa que deixen de costat els projectes especulatius, així com aquells que no repercuteixen activament i positivament en la qualitat de vida de les persones.

Però la banca ètica no és pas exclusiva. Dues més de les seves característiques principals són la inclusió i la participació. Amb el coneixement que la meitat de la població adulta mundial no té garantit l’accés a serveis financers, un dels seus objectius és facilitar l’accés al crèdit a col·lectius que en solen ser exclosos. També permet, com ja s’ha assenyalat, la participació democràtica de les persones sòcies.

Finalment, aquesta mena de finances es basen en la sostenibilitat, en tant que usen criteris que avaluen la responsabilitat social, mediambiental i ètica dels projectes que demanen finançament; i en la transparència, de forma que tots els moviments que fan són transmesos a la ciutadania i a la clientela.

Per tal de fer valdre aquests principis característics i mantenir el funcionament ètic, les entitats que conformen aquest ecosistema són molt curoses amb quines persones, projectes i organitzacions s’incorporen a la seva xarxa.

El criteri bàsic és que els projectes que volen ser finançats han de buscar, a més de la seva viabilitat econòmica, l’assoliment de criteris ètics i l’impacte social, cultural o ambiental. La idea és que els beneficis de la iniciativa o l’entitat no vagin només per a les persones que la conformen sinó també cap a l’exterior, de manera que funcionin com una eina d’acció transformadora i comunitària.

Això es deu al fet que les finances ètiques aposten sempre per contribuir a l’economia social, solidària i cooperativa, i això mateix han de fer tots els projectes i organitzacions que cauen sota el seu paraigua.

Així, la banca ètica utilitza dos mètodes per analitzar els projectes. L’anàlisi tècnica és un estudi que també es fa a la banca tradicional, i implica calcular la rendibilitat econòmica de la iniciativa, per tal d’assegurar que aquesta prosperarà i podrà tornar els diners i els interessos. En canvi, l’anàlisi eticosocial és exclusiu de les finances ètiques, i és bàsicament un estudi de l’impacte social, cultural o ambiental del projecte.

Les entitats que volen ser conseqüents amb els seus valors i principis cal que es plantegin de quina forma i a través de quina institució gestionen els seus diners. La confiança dipositada en un banc no és només en relació amb l’administració que fa de les finances, sinó també als seus actes externs. Això, tanmateix, és difícil de descobrir en la banca tradicional per la poca transparència que la caracteritza.

De fet, aquesta és una de les raons per les quals les entitats haurien de plantejar-se passar-se a la banca ètica. Mentre les finances tradicionals tenen influència en els mitjans de comunicació i fins i tot en els governs, les caracteritza una grandíssima opacitat. Contràriament, la banca ètica té la transparència com un pilar fonamental, actualitzant constantment la seva informació.

Tot i el seu hermetisme, és un secret de domini públic que la majoria de bancs financen la guerra. S’especula que tres de cada quatre armes surten de la banca tradicional. L’aplicació #PetjadaEnArmes permet cercar l’impacte armamentístic que tenen una gran quantitat de bancs d’arreu del món. Això no succeeix a les finances ètiques, que tenen el principi de garantir els drets humans.

De manera semblant, els bancs tradicionals solen ser impulsors de desnonaments, a la vegada que acumulen gran quantitat d’immobles buits. A diferència d’això, les banques ètiques promouen un habitatge digne i accessible, especialment a través de cooperatives.

En aquesta línia, les finances ètiques destinen les seves inversions a cooperatives de comerç just del sud global i projectes que impulsen la sobirania alimentària i una reducció de la petjada ecològica. En canvi, els bancs tradicionals solen especular a la borsa amb recursos bàsics i financen empreses que exploten l’entorn i les persones del sud global.

Una altra qüestió a tenir en compte a l’hora de valorar si passar-se a la banca ètica és el seu model de gestió horitzontal i participatiu. Això no succeeix a la banca tradicional, que és liderada sempre pel mateix segment de la societat, en un format inaccessible en el qual molt poques persones acumulen molt de poder.

Actualment a Catalunya operen dues banques ètiques. Fiare Bancaetica és una cooperativa que nasqué de la unió de Banca Popolare Etica, d’Itàlia, i Fiare, d’Espanya, el 2005. Seguint els principis d’aquestes dues entitats, Fiare Bancaetica vol ser una eina per la transformació social basada en la intermediació financera transparent i democràtica i l’economia social i solidària.

Triodos Bank és una altra banca ètica que va néixer el 1980 amb l’objectiu de promoure un ús conscient dels diners que generi beneficis pel conjunt de la societat i el medi ambient. Actualment treballa en cinc països europeus i ha finançat més de 21.000 vivendes sostenibles o en transició cap a la sostenibilitat a Europa el 2021.

field_vote: 

Competències cognitives del voluntariat

Imatge principal a portada: 
És un dels grups de capacitats que el voluntariat desenvolupa en la seva acció. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Qualsevol gest o acció demana una valoració. La persona voluntària haurà de ser capaç de processar informacions i actuar-hi a conseqüència, posant en marxa les seves competències cognitives.

Les persones que decideixen entrar a formar part d’un equip de voluntaris no només s’enduen l’experiència, sinó que també tenen l’oportunitat de desenvolupar gran diversitat de competències. Amb aquesta dada en ment, el Departament de Drets Socials ha elaborat el ‘Catàleg preliminar i diccionari de competències i metacompetències de l’acció voluntària’.

Imatges secundàries: 
És un dels grups de capacitats que el voluntariat desenvolupa en la seva acció. Font: Pixabay
Subtitols: 
Pensament crític
Pensament lateral i sistèmic
Raonament abstracte i conceptual
Raonament analític i sintètic
Raonament espacial
Raonament esquemàtic
Raonament numèric
Raonament verbal
Continguts: 

La capacitat de construir arguments, qüestionar idees i distingir incoherències, errors lògics o fal·làcies és la base del pensament crític. En la seva versió primerenca, aquesta aptitud implica dubtar i qüestionar afirmacions, així com allò que socialment es considera inqüestionable. En el segon nivell es desenvolupa per avaluar amb detall aquestes afirmacions, detectant incoherències.

Un cop totalment desplegat, el pensament crític implica la capacitat d’argumentar de forma lògica idees originals, apartades de la norma, no estàndards, quelcom molt necessari a la tasca diària del voluntariat.

El pensament lateral és la capacitat de plantejar i resoldre problemes de forma divergent, establint relacions de coneixement diferents i fent preguntes i donant respostes creatives. El pensament disruptiu i l’associació de conceptes de forma no convencional són signes d’un pensament lateral de primer nivell. Si es practica, el pensament lateral pot dur a la persona a oferir perspectives àmplies i diferents i generar solucions disruptives.

Està una mica relacionat amb el pensament sistèmic, en tant que aquest segon implica l’habilitat de veure relacions entre diversos esdeveniments. Es tracta, al principi, de la capacitat d’assenyalar les causes, els efectes i les conseqüències, però en el seu desplegament permet a la persona trobar més d’una solució als problemes plantejats, identificar i explicar els processos de desenvolupament d’una tasca i prendre decisions a partir dels efectes que els diferents elements d’un fenomen poden tenir.

Ambdues competències despleguen la possibilitat d’acostar-se als problemes des d’una multiplicitat de direccions i punts de vista, quelcom molt útil en l’acció voluntària.

El raonament abstracte és l’habilitat d’una persona de resoldre qüestions lògiques amb agilitat. En les seves fases més desenvolupades, aquest raonament permet establir relacions i seqüències entre conceptes i dades no verbals, així com fer deduccions i identificar patrons de seqüències.

El raonament conceptual suposa identificar models o patrons així com assenyalar qüestions clau en assumptes complexos. D’aquesta manera, el que en un inici comença com l’habilitat de captar vincles entre situacions passades i actuals evidents i recollir-ne les dades més importants, pot evolucionar cap a la percepció de similituds i claus entre situacions molt complexes que no són obvis per a la resta de persones ni han estat apresos prèviament.

L’habilitat de comprendre i resoldre problemàtiques a partir de separar-ne les parts és el raonament analític. El que comença com la capacitat de fragmentar tasques per tal de solucionar problemes específics i habituals, pot evolucionar cap a una versió més complexa i completa on la persona voluntària descompon amb facilitat qualsevol situació, essent capaç d’assumir tasques complexes.

D’una manera semblant, però en la direcció contrària, es produeix el raonament sintètic. Aquesta habilitat permet a les persones comprendre situacions i fenòmens i resoldre problemes a partir d’unir les parts individuals que els constitueixen. Això els permetrà crear i recopilar idees més o menys abstractes i utilitzar-les per a dissenyar plans d’acció nous i solucions efectives.

És interessant que les persones voluntàries desenvolupin la capacitat de raonar sobre l’espai, visualitzant mentalment les perspectives de les sales i els objectes. En un estadi avançat, aquesta habilitat és molt útil en tasques com el plantejament i la gestió d’activitats i altres accions, ja que implica la possibilitat d’interpretar i dissenyar patrons, esquemes i circuits així com qüestions més específiques com llegir documents cartogràfics a escala.

El raonament esquemàtic és la capacitat de representar de forma gràfica un fenomen o procediment a través d’un esquema. És una habilitat molt necessària en les fases de gestió de projectes i accions de voluntariat. Una persona que l’hagi desenvolupat, serà capaç d’estructurar fàcilment grans quantitats d’informació i dissenyar diagrames per a resoldre problemes complexos.

Aquesta capacitat s’atribueix típicament a les persones que tenen bones habilitats matemàtiques. Tanmateix, el raonament numèric té molt a veure amb la resta de capacitats, i més que ser una competència per fer càlculs mentals, serveix especialment en la gestió d’equips i projectes.

Així, les persones que desenvolupen aquesta capacitat no són només capaces de comprendre, resoldre i inclús crear fórmules, sinó també d’utilitzar els mètodes inductiu i deductiu en la quotidianitat i utilitzar-los per a resoldre els problemes que puguin sorgir.

Aquesta capacitat, com passa amb l’anterior, també sol estar limitada en l’imaginari social, que l’entén únicament com la capacitat d’escriure i parlar bé. Així i tot, el cert és que un raonament verbal ben desenvolupat permetrà a la persona voluntària expressar idees complexes i abstractes adaptant-les al seu públic, tan divers com sigui, i mitjançant gran diversitat de punts de vista, i sempre de la manera més efectiva.

field_vote: 

Claus per a elaborar una estratègia d’incidència política

Imatge principal a portada: 
Primer cal tenir clara la problemàtica, després, generar el missatge. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Una de les raons de ser de moltes organitzacions és provocar algun canvi social o polític. Per fer això cal una preparació prèvia, un plantejament que permeti donar sentit a les accions i assentar les demandes.

Un dels objectius de la majoria d’entitats i organitzacions és tenir un cert grau d’incidència política o social. La finalitat de les accions que duen a terme és sempre, com a mínim, posar problemàtiques sobre la taula, assenyalar qüestions que s’han menystingut o reformar algun aspecte del sistema institucional o administratiu.

Imatges secundàries: 
Primer cal tenir clara la problemàtica, després, generar el missatge. Font: Pixabay
Subtitols: 
Identificació de la problemàtica i l’objectiu
Documentar-se
Com funciona la gestió?
Identificar els públics
Definir les estratègies
Seguiment
Mantenir el diàleg
Continguts: 

El primer pas en tota estratègia és tenir clara la problemàtica sobre la qual es vol incidir. Sovint, aquesta qüestió és difícil de determinar. Cal reduir, si cal, les expectatives i ser capaç de resumir la problemàtica a un únic assumpte (política, pràctica o actitud), identificable amb una frase. Això permetrà estructurar l’estratègia de forma realista i concreta.

Caldrà que també es defineixi l’abast de la problemàtica, pel que fa a la geografia i als àmbits de la societat que implica.

A partir d’aquí, s’establirà l’objectiu base de tota la campanya. Aquest ha de ser mesurable i intel·ligible per a totes les persones que es veuran involucrades en el procés. És recomanable també generar alguns missatges clau despresos de l’objectiu que es podran utilitzar durant la campanya, així com imaginari o simbologia, si escau, que ajudi en la transmissió.

Per tal que l’entitat que vol fer l’estratègia s’asseguri un establiment d’objectius ben fundat i un disseny realista de la campanya, cal que es reculli tanta informació com sigui possible. Caldrà recopilar estudis i dades fiables que assenyalin clarament la problemàtica per tal de poder identificar solucions viables i realistes.

A més, comptar amb aquesta base és primordial per a compondre arguments sòlids amb què construir les accions d’incidència. En resum, la fase de documentació oferirà a l’estratègia les bases per a poder aixecar-se fins a la realització dels objectius.

Les investigacions poden provenir de l’interior de la mateixa entitat o d’agents externs, sempre que aquestes fonts siguin fiables i contrastades.

Una altra de les qüestions sobre la qual una entitat que vulgui fer incidència haurà d’informar-se és com es gestionen les polítiques en l’àmbit d’actuació i quines són les fases del procés legislatiu que du a terme: quina és l’agenda de govern, quin recorregut farà la proposta de llei fins a la seva aprovació, el temps que tardarà a ser aplicada...

És primordial conèixer i entendre com es prenen les decisions. Contràriament, les propostes que es facin no seran solucions polítiques realistes i concretes, per la qual cosa la incidència perdrà efectivitat.

En el disseny d’una estratègia d’incidència política s’han de tenir en compte tots els agents i públics objectius afectats o implicats en la problemàtica i en la solució proposada. Això inclou tant a les persones simplement interessades pel tema o afectades directament pels esforços realitzats.

Això segurament donarà com a resultat una llista bastant llarga. Tanmateix, aquesta identificació és necessària per a establir possibles aliances i fer partícips a les persones del procés, ampliant la base social de les accions i possibilitant fer una predicció dels possibles riscos inherents a l’hora de fer canvis.

Per a facilitar l’acte de determinar el públic, aquest es pot classificar de diverses maneres. Primer, dins els grups afectats es troben persones amb un interès directe en les solucions proposades perquè estan afectades directament; o persones que senzillament s’interessen per la problemàtica i, per tant, són susceptibles a implicar-se a les accions.

A la vegada, aquests agents poden ser aliats o adversaris. Els primers donaran suport a la campanya, mentre que els segons no estaran d’acord amb les accions i consideren que els canvis proposats tindran un impacte negatiu en ells. En tots dos casos cal identificar les motivacions dels grups per intentar entendre les seves posicions i actuar-hi de forma adient.

Per últim, els públics també es poden separar segons si són primaris, el que significa que caldrà reptar les polítiques, conductes o actituds d’aquestes persones o institucions; o secundaris, grups amb una certa influència sobre l’objectiu primari que, a vegades, poden ser primordials per a generar l’efecte desitjat.

Un cop s’hagi identificat el context i es tingui present tota la informació en relació amb el públic i a les polítiques públiques on fer la incidència, caldrà començar a planificar les accions que es duran a terme.

Hi ha diverses tècniques que es poden fer servir. Pel que fa al to de l’acció, existeixen les tècniques de confrontació i les col·laboratives. Alguns exemples de la primera tipologia són manifestacions, campanyes de cartells i publicitat, assegudes, encadenament, vagues de fam, aturades laborals... D’accions de col·laboració hi ha actuacions com consultes populars, difusió d’informació amb responsables polítics, formacions, xerrades...

També existeixen diferents tècniques segons el seu abast. Les tècniques d’acció privada apel·len o fan pressió de forma més directa. Poden ser reunions, intercanvis d’informació, assessoraments... Les tècniques d’acció pública, en canvi, tenen un enfocament més general, dirigit a la ciutadania. Poden ser campanyes de comunicació als mitjans, manifestacions pacífiques...

Aquesta definició d’accions caldrà fer-la tenint en compte també els mitjans amb què es compta d’inici, quins recursos manquen i caldrà reunir i quines eines s’utilitzaran en la realització de la campanya. Seria interessant fer, doncs, un inventari d’allò de què es disposa i, si escau, un pressupost.

Un cop les accions ja s’han dut a terme, és molt recomanable registrar-ne el nivell d’èxit per a conèixer el seu impacte i millorar els resultats de les estratègies futures. Això significa que quan es desenvolupa una actuació cal tenir al cap els objectius establerts prèviament i calcular el nivell d’assoliment, d’aquí que aquests hagin de ser mesurables.

Algunes preguntes que poden ajudar a fer aquest càlcul són: quantes persones han assistit a l’esdeveniment? S’ha produït un cert canvi d’actitud en la ciutadania o en les persones assistents? Què en pensen els agents implicats? I les persones que conformen l’organització? Ha augmentat el suport a la posició que es reivindica a les accions?

Aquesta avaluació no s’hauria de fer només immediatament finalitzada l’estratègia. És interessant fer un seguiment de la problemàtica de manera dilatada en el temps i tant si la campanya ha tingut èxit com si no.

En la línia de l’apart atanterior, és important no abandonar la comunicació amb el públic objectiu un cop l’estratègia ha finalitzat. L’estratègia d’incidència política, es podria dir, no acaba mai. No es tracta només d’aconseguir uns objectius a curt i mitjà termini, sinó que també implica crear un ambient de confiança, inclús quan els interessos deixen d’estar en joc.

Aquest esforç posicionarà l’entitat com un soci fiable, implicat. Cal doncs continuar informant la ciutadania i altres agents implicats dels avenços del canvi que s’ha provocat i de les noves propostes, així com permetre a les institucions polítiques conèixer el desenvolupament d’altres accions.

Es tracta de crear una gran xarxa de suport que ajudarà a encarar els nous reptes de futur, particulars i conjunts.

field_vote: