Principals temes de formació del voluntariat que tracta amb persones

F Pere Tarrés
Autor/a: 
F Pere Tarrés
S’hauran de treballar els interessos, les habilitats interpersonals, el col·lectiu i l’activitat, i recursos de relació.  Font: Pixabay
S’hauran de treballar els interessos, les habilitats interpersonals, el col·lectiu i l’activitat, i recursos de relació. Font: Pixabay

Principals temes de formació del voluntariat que tracta amb persones

F Pere Tarrés
Resum: 

Gran part dels cossos de voluntariat de Catalunya es dediquen a l’atenció i la cura, i és important que les entitats on desenvolupen la seva tasca ofereixin un itinerari formatiu adequat.

Hi ha molts tipus de voluntariat, però una gran part d’aquestes tipologies fa referència a l’atenció, la cura i el tracte amb persones. Sigui per a fer una tasca d’acompanyament, de formació, d’integració o de mera companyia, la força principal de les entitats que treballen amb persones és el voluntariat.

Aquesta atenció es pot fer a persones de tots els contextos i edats, i amb dificultats o sense, però en tots els casos, sempre es tracta de treballar amb persones. És per això que la seva tasca té un punt de complexitat o profunditat que no tenen altres voluntariats com podria ser el mediambiental. És per això que cal que abans de la seva tasca voluntària i durant el desenvolupament d’aquesta passin per un itinerari formatiu que ensenyi a les persones voluntàries les bases del tracte amb persones, més enllà de la formació específica que té en funció del col·lectiu al qual atenen.

A continuació es detallen les claus i les temàtiques que s’han d’incorporar en la formació del voluntariat que tracta amb persones.

L’atenció a persones

El voluntariat que atén a persones és aquell que desenvolupa la seva tasca directament amb les persones que formen part del col·lectiu objecte de l’activitat de l’entitat. Les persones voluntàries d’aquest han de treballar alguns aspectes bàsics que complementaran altres qüestions específiques de la seva tasca, i que hauran de tenir presents durant totes les fases del voluntariat.

Per tant, si bé és cert que la formació per a l’atenció a persones depèn una mica del moment en el qual es trobi la persona voluntària, i pot canviar l’ordre de prioritats segons quin és el col·lectiu concret que atén, totes les classes de voluntariat d’atenció i cura a les persones han de comptar amb uns coneixements i formes de comportament bàsics.

El tema primer a treballar en aquest àmbit de voluntariat són els interessos que han dut a les persones a iniciar la seva activitat. Després, caldrà incorporar tres àrees temàtiques de formació: habilitats interpersonals, claus del col·lectiu que atenen i recursos que poden necessitar i on trobar-los.

Formació sobre interessos

Un dels passos bàsics de tot voluntariat és la pregunta: per què fer voluntariat? Això ve a ser el mateix que qüestionar-se pels motius que empenyen a una persona a realitzar un voluntariat atenent persones. Però no es tracta només de valorar individualment això, sinó d’aprendre de quina manera dur a terme una anàlisi personal i de l’entitat per a garantir que la seva pròpia realitat no afectarà negativament a la seva tasca i que, més aviat, pot ser un benefici.

Aquí es tractarà, per tant, de formar-se sobre els seus propis sentiments i treballar la capacitat de gestió de les emocions, avançant sempre amb l’objectiu de separar la seva vida diària de la de voluntariat. Així, caldrà que les entitats ofereixin eines formatives als seus equips per a garantir la seva estabilitat emocional.

Des d’un inici, les entitats han de tenir clar el perfil d’entrada de les persones voluntàries, que al seu torn han de tenir clara la seva tasca. Així i tot, serà només a partir d’un seguiment constant a partir de trobades i entrevistes per a conèixer les dificultats de l’equip que es podrà establir un itinerari formatiu que ajudi a la persona a potenciar els seus aspectes positius i a adquirir noves habilitats.

Formació sobre habilitats interpersonals

En el tracte amb persones cal treballar una sèrie d’habilitats, sobretot si es tracta de fer activitats d’atenció. A banda de les habilitats concretes necessàries per a l’atenció del col·lectiu concret amb el qual es treballa, i abans inclús d’adquirir aquestes capacitats, hi ha les habilitats relacionals o interpersonals. Per això, les entitats han d’oferir formacions en relació amb la receptivitat i el saber observar, perquè només coneixent en detall la situació que es vol abordar es podrà atendre la persona de manera eficaç.

També en relació amb les habilitats relacionals, el voluntariat d’atenció a persones haurà de treballar capacitats com l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat, de manera que els equips siguin capaços de posar-se al lloc de les persones que atenen sense, alhora, implicar-se massa. L’objectiu és saber i dominar els límits, perquè, contràriament, no es podrà dur a terme la tasca correctament.

Formació sobre el col·lectiu

A més de la formació més general sobre el treball personal, totes les entitats que treballen amb persones hauran d’oferir al seu voluntariat una formació més específica sobre el col·lectiu que atenen i l’activitat que desenvolupen. Aquest serà, realment, el gruix de l’itinerari formatiu del voluntariat. Es tractarà d’oferir-los eines transversals i multidisciplinars, i sempre serà necessari comptar amb la col·laboració de persones professionals en l’àmbit d’acció (de l’àrea de la psicologia, del treball social, de la inclusió, de la sociologia, de la pedagogia, de l’educació...).

Per preparar aquesta àrea de la formació caldrà tenir en compte no només el sector de la població atesa (gent gran, infància, adolescència, persones adultes...), sinó també el context en el qual es troba, les especificitats dins el mateix col·lectiu. No és el mateix treballar amb infants en una entitat d’educació en el lleure que amb infància hospitalitzada.

Alhora, també és necessari oferir formació al voluntariat sobre les activitats que durà a terme. Per exemple, les persones que treballen amb persones grans que es troben soles hauran de conèixer com ajudar-les en cas que tinguin dificultats per a moure’s; i si, en canvi, el voluntariat es dedica a fer classes de llengua per a persones nouvingudes, no només haurà de tenir eines pedagògiques, sinó també recursos per a atendre emocionalment a persones en situació d’immigració.

Així, aquest eix de la formació és molt ampli, i caldrà que les persones encarregades de la coordinació del voluntariat de l’entitat elaborin un pla de formació que incorpori aquestes especificitats. Es recomana seguir el recurs ‘Guia per elaborar un pla de formació del voluntariat' de Xarxanet.

Formació de recursos

Quan es treballa atenent a persones, a banda d’utilitzar les capacitats i sabers esmentats anteriorment, el voluntariat necessita comptar amb recursos que van més enllà del coneixement en si, que són més aviat eines per a facilitar-los la seva tasca d’atenció a persones. Es tracta d’introduir recursos com jocs, tècniques de relaxació, dinàmiques d’equip o expressió corporal al seu repertori que siguin flexibles i de fàcil adaptació depenent de la qüestió que es vol treballar amb el col·lectiu en concret.

Aquests recursos permetran al voluntariat a millorar la seva relació amb les persones ateses, i facilitarà molt l’intercanvi necessari per a dur a terme la seva tasca de la manera més òptima possible.