Com organitzar processos de participació ciutadana

Imatge principal a portada: 
La normativa recull els processos de participació ciutadana d’iniciativa ciutadana i d’iniciativa institucional. Font: Canva.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

La normativa estableix diferents mecanismes perquè la població, persones físiques i jurídiques, pugui expressar la seva opinió sobre qüestions de la política pública.

La Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana estableix diversos mecanismes que poden fer servir la ciutadania i les entitats per conèixer i expressar la seva opinió en referència a un assumpte de la vida pública.

Imatges secundàries: 
La normativa recull els processos de participació ciutadana d’iniciativa ciutadana i d’iniciativa institucional. Font: Canva.
El procés de participació ciutadana és un tipus d’actuació institucionalitzada destina.da a promoure la intervenció de la ciutadania en les polítiques públiques Font: Canva.
Subtitols: 
Què són els processos de participació ciutadana?
Nombre de signatures necessàries
Estructura del procés de participació ciutadana
Modalitats participatives
Continguts: 

Es tracta d’“actuacions institucionalitzades destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en l’orientació o definició de les polítiques públiques”, segons la definició de la Llei 10/2014. Per tant, l’objectiu pot ser de caràcter general, per tal “d’informar, debatre o conèixer l’opinió ciutadana” o bé de caràcter avaluador sobre polítiques públiques.

Aquests processos poden ser oberts a tota la població o adreçar-se a persones d’un territori o interès determinat. En tot cas, poden prendre part els i les ciutadanes majors de setze anys (o menors, segons l’objecte o naturalesa del procés).

A més a més, les organitzacions, entitats i persones jurídiques també poden participar en aquests processos (excepte si la naturalesa es reserva a les persones físiques).

Perquè la convocatòria sigui d’obligat compliment, s’ha d’assolir un mínim de suport segons l’àmbit a què es refereix:

Àmbit de Catalunya.

20.000 persones majors de setze anys.

Àmbit local.

En els municipis de fins a 1.000 habitants, un 5% de les persones cridades a participar.

En els municipis d’entre 1.001 i 20.000 habitants, un 3% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 50 signatures.

En els municipis d’entre 20.001 i 100.000 habitants, un 2% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 600 signatures.

En els municipis de més de 100.000 habitants, un 1% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 2.000 signatures.

Àmbit territorial superior o inferior al municipi (barris o districtes).

Cal seguir els percentatges anteriors, tenint com a base la població concreta de l’àrea afectada.

Tot i això, els percentatges establerts anteriorment “poden ésser inferiors si així ho determina la normativa pròpia de l’ens local”.

Com a mínim han de seguir les següents fases:

 • Informació a les persones que hi poden participar: sobre els col·lectius convidats, els objectius del procés (especificant l’actuació pública que se sotmet), les alternatives que es plantegen i la documentació i informació per poder-se formar una opinió. Aquesta informació s’ha de publicar de manera clara i intel·ligible i ha de ser accessible també a través del web institucional corresponent.
 • Aportació de propostes: ha d’haver-hi un termini, no inferior a trenta dies, per poder lliurar aportacions i propostes. S’ha de poder fer "per qualsevol mitjà legalment establert i també per via electrònica, amb l’únic requisit d’identificació de la persona i sens perjudici de la verificació per part de l’administració del compte per mitjà del qual es participa”.
 • Deliberació i valoració de les propostes per part de l’administració convocant: “S’ha de determinar quines aportacions i propostes es prenen en consideració i com això es concreta en l’actuació de l’administració”.
 • Avaluació i retiment de comptes del procés: els resultats s’han de plasmar en una memòria final que cal presentar en un termini de dos mesos a partir de la seva finalització i en la qual s’ha d’incloure els efectes que suposarà en l’administració convocant. Aquesta s’ha de fer pública al lloc web institucional de l’administració convocant i s’ha de comunicar a les persones participants. També ha de retre comptes sobre el procés de participació ciutadana donant a conèixer els criteris emprats en l’avaluació de les aportacions i propostes, i acreditant “el compliment dels compromisos assumits com a conseqüència del procés de participació ciutadana”.

Existeixen diferents modalitats a través de les quals es poden dur a terme els processos de participació ciutadana:

 • Enquestes: “S’han d’articular a partir d’una mostra de l’univers a consultar que sigui representativa i plural, d’acord amb llur objecte”.
 • Panels ciutadans: és una manera d’enquesta en la qual s’agafa un grup de ciutadans/es i representants d’entitats com a mostra representativa de la societat o d’un sector concret.
 • Audiències públiques ciutadanes: les persones i entitats participants poden presentar i debatre propostes.
 • Fòrums de participació: són “espais (temporals o permanents) de deliberació, anàlisi, proposta i avaluació de les iniciatives i de les polítiques públiques”. En aquests hi participen només ciutadans/es i representants d’entitats seleccionats/des com a representants de l’àmbit corresponent.

A més, es recull la possibilitat de processos de participació específics, que “s’entenen sens perjudici dels instruments i mecanismes de participació que les lleis estableixen específicament per a determinats sectors o matèries”. Aquest punt és suplementari als instruments i mecanismes que es poden recollir en altres lleis.

field_vote: 

Com elaborar un protocol contra les violències LGTBIfòbiques a l’àmbit laboral?

Imatge principal a portada: 
Desenvolupar un protocol d'aquest tipus implica temps, formació, diners i el compromís de tot el personal. Font: Pixabay
Resum: 

Aquest document serveix com a full de ruta per donar resposta a les situacions de LGTBIfòbia que poden tenir lloc a la feina.

Les entitats sense ànim de lucre, així com les empreses, estan obligades a tenir protocols específics per prevenir i abordar violències masclistes, com ara l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Imatges secundàries: 
Desenvolupar un protocol d'aquest tipus implica temps, formació, diners i el compromís de tot el personal. Font: Pixabay
Al document han de definir-se els procediments i els circuits d'actuació que es duran a terme per combatre aquestes violències. Font: Pixabay
Subtitols: 
Què cal tenir en compte abans de començar?
Què ha de contenir el protocol?
Mecanismes de seguiment i avaluació
Recomanacions específiques
Continguts: 

Abans de res s’ha de considerar si l’entitat està o no preparada per elaborar sola aquest protocol. En cas que no, aquesta pot tenir l’acompanyament d’un servei extern especialitzat. Si es decideix el contrari, caldrà seguir una sèrie de passos:

 • Crear un grup motor o equip de treball.
 • Realitzar una diagnosi per identificar els punts forts i els punts febles, així com les necessitats concretes, les possibles respostes i les eines que podrien servir.
 • Dur a terme sessions per treballar el contingut i la definició del protocol (a la guia es donen exemples del que es podria treballar a cadascuna d’elles).
 • Negociar la seva aprovació amb la representació legal de les persones treballadores.
 • Crear una comissió permanent que vetlli per la continuïtat del protocol.
 • Donar-lo a conèixer.

Cooperatives de Treball recorda que l’elaboració d’aquest protocol no pot considerar-se un punt com qualsevol altre a l’ordre del dia. El seu desenvolupament ha de ser permanent i s’ha de sistematitzar. Per això caldrà temps, formació, recursos econòmics i el compromís de totes les persones que formen part de l’entitat.

En primer lloc, el protocol haurà d’establir els seus objectius. Normalment, la principal finalitat d’aquest document és definir un marc d’actuació “en relació amb els casos d’assetjament sexual, per raó de gènere, identitat de gènere o preferència sexual”, segons Cooperatives de Treball. Els propòsits específics els haurà de decidir cada entitat en funció de la seva realitat.

Quant a l’àmbit d’aplicació, aquest ha de ser tant intern (persones que treballen a l’espai) com extern (persones relacionades amb l’entitat directa o indirectament). Des de Cooperatives de Treball es recomana, a més a més, “establir clàusules específiques en els contractes amb les persones proveïdores o usuàries, en les quals s’especifiqui clarament que queden incloses en el protocol”.

Un altre punt important a incloure en el protocol és aquell en el qual s’explicita el marc normatiu vigent en la matèria, així com el marc conceptual (és a dir, les definicions dels tipus de violència que es recullin a la normativa legal). D’una altra banda, caldrà establir i definir els òrgans implicats:

 • Comissió del protocol, encarregada del seguiment i l’aplicació.
 • Comissió o grup d’acompanyament del cas durant el procés d’investigació i resolució.
 • Persona referent designada pel grup d’acompanyament.

En relació amb les mesures de prevenció i detecció, la guia dona un seguit d’exemples com ara crear entorns de treball curosos i respectuosos; promoure la informació, la formació i la sensibilització de les treballadores, i elaborar una taula on es defineixin les accions concretes, les persones responsables d'aquestes, a qui van dirigides, els terminis i els indicadors de seguiment, entre altres.

Finalment, hauran d’aparèixer recollits els procediments i circuits d’actuació. Tal com diu la guia, existeixen dues vies per les quals es pot denunciar una situació de violència masclista o LGTBIfòbica: externa (per via administrativa o judicial) i interna (directament a l’organització, sigui verbalment o per escrit). De la mateixa manera, al protocol s’hauran d’explicar les diferents fases del procediment (atenció i assessorament, investigació i resolució).

Com es comentava anteriorment, el protocol haurà de tenir un seguiment periòdic i una avaluació continuada dels seus impactes i resultats. Per aquest motiu, caldrà recollir les accions que es realitzin i les opinions de les persones implicades. Aquest seguiment pot ser trimestral, semestral o anual, i es pot dur a terme per part de la comissió del protocol.

Pel que fa als mecanismes d’avaluació, a la guia s’apunta que la comissió del protocol serà l’encarregada de valorar les mesures de prevenció i detecció i que s’haurà de coordinar amb la resta dels agents implicats; mentre que el grup d’acompanyament s’encarregarà d’avaluar les mesures de recuperació i reparació (incloses a la fase III dels procediments i circuits d’actuació, on s’especifica que la persona que ha agredit també hauria de passar per un procés de responsabilització, transformació i reparació).

A banda de totes les indicacions que fa la guia respecte dels procediments formals per prevenir i abordar les violències masclistes i LGTBIfòbiques, també hi apareixen algunes recomanacions molt útils per a l’acompanyament de les persones afectades, com ara:

 • Preguntar i escoltar activament, sense revictimitzar.
 • Donar total credibilitat.
 • No minimitzar ni relativitzar el que s’expliqui.
 • Condemnar l’assetjament.
 • Transmetre calma i reforçar la persona.
 • Respectar els ritmes sense afegir pressió.
 • Respectar la privacitat, la confidencialitat i les decisions de la persona.
 • Tenir presents les seves necessitats.
 • Comunicar i informar de tot durant el procediment.

A més, al document es reconeix que les persones responsables d’acompanyar els casos també poden necessitar cures i suport psicològic, a causa del grau de pressió al qual poden estar sotmeses durant el temps que s’allargui el procés.

field_vote: 

Principals obligacions per a la incorporació de persones voluntàries

Imatge principal a portada: 
La normativa exigeix la necessitat de signar un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i la persona voluntària. Font: Pexels
Resum: 

Les entitats, quan decideixen comptar amb voluntariat per dur a terme la seva missió, han de complir una sèrie de requisits que estableix la normativa.

La llei 25/2015, del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme, regula tots els aspectes relatius a l’acció voluntària, fent especial esment als drets i deures de les entitats i de les persones voluntàries en relació al desenvolupament de l’activitat de voluntariat.

Per tant, les entitats, a l’hora d’incorporar voluntariat en els seus projectes, han de tenir en compte les obligacions derivades d’aquesta normativa.

Imatges secundàries: 
La normativa exigeix la necessitat de signar un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i la persona voluntària. Font: Pexels
La Llei del Voluntariat estableix el dret de la persona voluntària a disposar d’una assegurança. Font: Freepik
Subtitols: 
Compromís del Voluntariat
Llibre o Registre de persones voluntàries
Assegurança del Voluntariat
Pla del Voluntariat
Pla de formació o itinerari formatiu
Altres drets i deures
Continguts: 

La normativa exigeix la necessitat de signar un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i la persona voluntària.

Aquest document és el que acredita la relació voluntària. Per tant, la llei exigeix un contingut mínim, que és el següent:

 • Identificació d’ambdues de les dues parts signants del Compromís.
 • Definició de l’activitat voluntària i funcions que la persona haurà de dur a terme.
 • Drets i deures de la persona voluntària i l’entitat, recollits a la llei 25/2015.
 • Formació requerida per al desenvolupament de la tasca.
 • Possibilitat de rescabalament de despeses, si s’escau.

A més, es pot incorporar tot allò que es consideri convenient i rellevant per establir la relació amb les persones voluntàries, com per exemple, els compromisos que han d’adquirir d’acord a la tasca concreta.

Aquesta obligació es recull a la Llei 4/2008, del 24 d’abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la qual estableix que totes les entitats que comptin amb persones voluntàries han de dur un llibre o registre amb una relació actualitzada de totes elles.

Aquesta relació ha de contenir la identificació de les persones voluntàries, la data d’alta i baixa de la seva col·laboració i un mitjà de contacte amb elles amb l’objectiu de poder informar-les de totes aquelles qüestions relatives a la tasca que duen a terme a l’entitat.

A més, la normativa requereix que s’inclogui una descripció mínima de la tasca voluntària que desenvolupen a l’entitat i si disposen d’alguna capacitació específica per fer-ho.

La Llei del Voluntariat estableix el dret de la persona voluntària a disposar d’una assegurança que cobreixi:

 • Els riscos derivats de l’activitat en la qual participa.
 • Els danys que pugui causar a conseqüència del desenvolupament de la tasca voluntària.

Per tant, les entitats tenen el deure de contractar una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per cobrir, d’una banda, els accidents que pugui patir la persona voluntària i, d’altra banda, la responsabilitat civil que pugui generar.

La llei no preveu les cobertures mínimes a contractar, sinó que deixa aquesta regulació a les normatives específiques que regulen l’àmbit d’actuació de cada entitat.

Un altre dret i deure que recull la normativa és la necessitat de disposar d’un Pla del Voluntariat on es reculli el cicle de la persona voluntària dins de l’entitat.

Aquest Pla del Voluntariat ha de disposar d’un contingut mínim, que és el següent:

 • Els mitjans i instruments de captació de persones voluntàries.
 • El procés de selecció i acollida del voluntariat.
 • El procediment d’incorporació dels voluntaris i voluntàries a l’entitat.
 • El desenvolupament de l’acció voluntària.
 • El procés de desvinculació de l’associació.

El Pla del Voluntariat és un document molt útil per poder seguir tot el cicle del voluntariat. Per aquest motiu, també és important que es revisi de forma periòdica i s’actualitzi d’acord a la realitat de l’entitat i dels seus processos interns.

El Pla de formació, habitualment, forma part del Pla del Voluntariat i és el document on es recull la informació necessària i convenient que cal que tinguin les persones voluntàries de l’associació a l’hora de desenvolupar la seva tasca, a fi de reforçar els seus coneixements i competències i ajudar-les a dur a terme les seves funcions dins de l’entitat.

El Pla de formació té una importància cabdal, ja que es tracta d’una eina que dona qualitat a l’acció voluntària i, per tant, reverteix en benefici de tota l’entitat, generant confiança en la tasca realitzada.

En tot cas, el Pla de formació variarà molt entre les diferents entitats, ja que el més important és que s’adapti a les necessitats pròpies de cadascuna d’elles.

A més de les obligacions referenciades, la llei recull altres deures envers les persones voluntàries que les entitats també han de tenir en compte, com poden ser els següents:

 • Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat a fi de garantir un correcte encaix entre les aspiracions de l’entitat i les de la persona voluntària.
 • Nomenar una persona com a responsable de la coordinació de les persones voluntàries.
 • Certificar, a petició de la persona voluntària, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat.
 • Complir amb els deures que s’estableixin a la normativa de l’àmbit sectorial corresponent.
 • Adaptar les actuacions que ha de fer el voluntariat, atenent a la situació personal o a la dels altres actors del programa al qual està vinculat.
 • Facilitar la participació del voluntariat en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.

field_vote: 

Com poden les entitats promoure consultes populars no referendàries?

Imatge principal a portada: 
La ciutadania pot promoure la convocatòria d’aquestes consultes que després duran a terme la Generalitat o els ajuntaments. Font: Canva.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Aquest mecanisme, tot i no ser de caràcter vinculant, permet expressar l’opinió sobre alguna qüestió de la vida pública.

Tal com estableix l’Estatut de Catalunya, la Generalitat té la capacitat de promoure i convocar consultes populars no referendàries dins del seu territori. La ciutadania, per la seva banda, també pot promoure la convocatòria d’aquestes consultes que després duran a terme la Generalitat o els ajuntaments.

Imatges secundàries: 
La ciutadania pot promoure la convocatòria d’aquestes consultes que després duran a terme la Generalitat o els ajuntaments. Font: Canva.
El Govern ha publicat el Decret llei 2/2022 que suposa un canvi en l’àmbit d’aplicació de les consultes populars institucionals. Font: Canva.
Subtitols: 
Consultes populars en l’àmbit supramunicipal
Promoció ciutadana de consultes no referendàries. Qui les pot fer?
Sobre què es pot consultar i a qui?
Com pot la ciutadania promoure una consulta?
Nombre de signatures necessàries
El resultat de la consulta popular no referendària
Continguts: 

La convocatòria de la consulta dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern va posar sobre la taula la necessitat de poder fer consultes no referendàries en diferents municipis, tots ells afectats per la raó de la consulta.

Fins al moment, però, la normativa establia que “en el cas de les consultes d'àmbit nacional, requereix que es projectin necessàriament sobre tot el territori de Catalunya”. Pel que fa a l’àmbit local, la consulta havia d’emmarcar-se en tot l’entorn municipal, comarcal o de vegueries. Això suposava una dificultat per establir consultes d’abast “supramunicipal superior al municipi, la comarca o la vegueria”.

El que comporta la modificació és, precisament, la capacitat del president de la Generalitat o el Govern de poder promoure aquestes consultes que afecten més d’un municipi, comarca o vegueria.

L’article 4 de la Llei 10/2014 diferencia que la promoció de la consulta popular no referendària pot ser promoguda per iniciativa institucional (nacional o local) o per iniciativa ciutadana.

Pel que fa al segon cas, la consulta pot ser promoguda per una comissió formada “per una o més entitats amb personalitat jurídica pròpia sense afany de lucre o per un mínim de tres persones físiques”.

En aquest punt, la llei prohibeix principalment que promoguin la consulta diputats o diputades del Parlament de Catalunya o Europeu, membres electes de corporacions locals, diputats/des i senadors/es de les Corts Generals, i membres del Govern.

Qualsevol tema que sigui competència de l’ens públic que fa la convocatòria pot ser objecte de consulta. Malgrat això, hi ha drets i deures fonamentals recollits a la Constitució i a l’Estatut que queden fora, igual que les matèries tributàries i les referides als pressupostos ja aprovats. En tot cas, s’ha de formular la pregunta/es o proposta/es de forma “neutra, clara i inequívoca”.

A la convocatòria de la consulta s’ha de determinar les persones que hi poden participar, en funció de l’àmbit geogràfic o dels interessos afectats.

A partir d’aquí, podran participar-hi les persones majors de setze anys catalanes, amb nacionalitat d’algun estat membre de la Unió Europea inscrites en el Registre de població de Catalunya (que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria) i amb nacionalitat de tercers estats inscrits en el Registre de població de Catalunya (amb residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria –dispensat en consultes locals).

La sol·licitud de la iniciativa s’ha de presentar a la presidència de la Generalitat o de l’ens local pertinent juntament amb la documentació següent:

 • El text que es proposa consultar.
 • Les persones cridades a participar (segons l’àmbit territorial o sectorial afectat).
 • Un exemple del model del full per fer la recollida de signatures (incloent-hi “el text íntegre de la consulta”, a banda de l’espai per a les dades personals).
 • Una memòria explicativa amb les raons que aconsellen, segons les persones promotores, la iniciativa per promoure la consulta.
 • La relació de persones que formen la comissió promotora i, en cas que les promotores siguin persones jurídiques, cal el certificat de l’acord de l’òrgan competent en el qual s’ha acordat presentar-la.

L’òrgan competent disposarà de tres mesos per comunicar l’admissió i validar el full de signatures o la inadmissió.

Un cop admesa la sol·licitud, per continuar amb la consulta popular no referendària s’han de tenir en compte els nombres de signatures següents:

Àmbit de Catalunya.

75.000 signatures vàlides.

Àmbit local (el nombre de signatures vàlides l’estableix la normativa pròpia de l’ens local sense ésser superior al que estableix la llei).

En els municipis de fins a 1.000 habitants, un 15% de les persones cridades a participar.

En els municipis d’entre 1.001 i 20.000 habitants, un 10% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 150 signatures.

En els municipis d’entre 20.001 i 100.000 habitants, un 5% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 2.000 signatures.

En els municipis de més de 100.000 habitants, un 2% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 5.000 signatures.

Àmbit territorial superior o inferior al municipi (barris o districtes).

Cal seguir els percentatges anteriors, tenint com a base la població concreta de l’àrea afectada.

El termini per recollir signatures és de noranta dies, a partir de la data de notificació de l’admissió a tràmit, i de seixanta dies en el cas de les consultes mitjançant votació d’àmbit local.

A partir de la recollida de les signatures, els fulls s’han de lliurar al Govern o a l’ens local pertinent “per a la comprovació de la inscripció en el registre corresponent”.

Per últim, un cop hagi finalitzat el període de recollida de signatures, l’ens competent ha d’acceptar o denegar la sol·licitud de convocatòria.

En aquest sentit, si les signatures validades arriben al nombre mínim, l’òrgan competent ha de convocar la consulta en el termini de noranta dies a partir de la validació de les signatures. Després, la consulta s’ha realitzar entre trenta i seixanta dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del decret de convocatòria.

En cas que no s’assoleixi el nombre mínim legalment exigible de signatures validades, la convocatòria de la consulta podrà ser denegada per l’òrgan competent.

field_vote: 

Com afecten les mesures d’estalvi energètic a les entitats?

Imatge principal a portada: 
El govern de l’Estat espanyol ha posat en marxa un seguit de mesures urgents per a l’estalvi i eficiència energètica. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

El Reial decret llei 14/2022 preveu accions per reduir el consum de gas i electricitat aplicables al sector terciari, per tant, pot afectar les organitzacions no lucratives.

Enmig de la crisi de preus energètics, que principalment afecta el gas, el govern de l’Estat espanyol ha posat en marxa un seguit de mesures urgents per a l’estalvi i eficiència energètica a través del Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost. D’aquesta manera, es vol reduir el consum energètic i la dependència del gas natural.

Imatges secundàries: 
El govern de l’Estat espanyol ha posat en marxa un seguit de mesures urgents per a l’estalvi i eficiència energètica. Font: Freepik.
Les mesures s'han d'aplicar als edificis de les administracions públiques i els destinats al sector terciari. Font: Freepik.
Subtitols: 
A qui afecten aquestes mesures?
Durant quant de temps afectaran?
Limitació de la temperatura
Altres mesures plantejades
Inspeccions i sancions
Continguts: 

D’una banda, les mesures s’han d’aplicar als edificis i locals de les administracions públiques. Per tant, això pot repercutir en aquelles entitats no lucratives que desenvolupin la seva activitat -de forma esporàdica o habitual- en algun edifici públic.

De l’altra, també n’hauran de prendre aquestes mesures els edificis destinats al sector terciari. En aquest sentit, sí que afecta més directament les organitzacions que treballin en oficines o que disposin d’altres espais com ara botigues.

No obstant això, queden exclosos els recintes que, per les seves necessitats especials, puguin justificar unes condicions ambientals diferents o si disposen d’una normativa específica en aquesta qüestió.

Tal com estableix la normativa, es tracta d’unes mesures de reforç puntual que tenen l’objectiu de fer “disposar d’un sector productiu més competitiu i millor preparat per al pròxim hivern”.

D’aquesta manera, les mesures recollides al Reial decret llei començaran a aplicar-se a partir de dimarts 9 d’agost (una setmana després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat –BOE). Pel que fa a la seva vigència, de moment, es preveu que sigui fins a l’1 de novembre de 2023. En qualsevol cas, cal destacar que ja existia una legislació prèvia que regulava en bona part aquestes qüestions. Per tant, caldrà veure com es manté la normativa en els pròxims mesos.

Una de les mesures de major impacte per a una part important d’espais de treball del tercer sector és la limitació de la temperatura de l’aire condicionat i la calefacció:

 • L’aire condicionat no serà inferior a 27˚ a l’estiu.
 • L’aire o calefacció no serà superior a 19˚ a l’hivern.

Això tenint en compte que la humitat de l’espai haurà de ser entre el 30% i el 70%. En cap cas, aquestes mesures no han de suposar una font d’incomoditat o molèstia per a les persones treballadores (per exemple, amb corrents d’aire molestes, canvis bruscos de temperatura o olors desagradables, entre d’altres), tal com marca el Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. La normativa també inclou mesures per informar de les accions aplicades per a l’estalvi energètic.

A més a més, tot i que no ho contempla el text publicat, des del govern espanyol s’està parlant del foment del teletreball, en la mesura del possible, per tal d’estalviar el consum energètic que suposen els desplaçaments.

D’altra banda, tots aquells locals que hagin de complir amb aquestes mesures i que tinguin accés directament des del carrer hauran de disposar de portes que no estiguin obertes permanentment, quan els sistemes de climatització estiguin en marxa, per tal de reduir la despesa energètica. També es proposa la indicació d'apagar els llums dels aparadors, a partir de les 22 h, i dels edificis públics, quan estiguin desocupats. Es tracta de dues mesures que afecten sobretot els comerços, però que, en tot cas, cal tenir en compte si les característiques de l’espai de l’entitat ho requereixen.

Més enllà de les mesures establertes per les administracions, les entitats haurien de treballar en la reducció del consum d’energia, en la mesura de les seves possibilitats. Això passa, per exemple, per fer un ús responsable dels llums amb instal·lacions que permetin encendre’ls de forma individualitzada o apagar els dispositius que no estiguin en ús, com ara les pantalles d’ordinador.

Tots els espais que hagin de complir amb la normativa i que hagin realitzat una inspecció d’eficiència energètica abans de l’1 de gener de 2021 hauran de passar una altra inspecció abans de l’1 de desembre de 2022.

El nou paquet de mesures no concreta les sancions a aplicar. No obstant això, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria (vigent a través del RITE), sí que contempla el règim sancionador. Les infraccions lleus poden comportar multes de fins a 60.000 euros.

En tot cas, es tracta d’un punt que encara cal veure de quina manera s’aplicarà –també tenint en compte les mesures de cada comunitat autònoma– i com afectarà les entitats infractores.

field_vote: 

Novetats en la normativa de les instal·lacions juvenils

Imatge principal a portada: 
Des de principis del 2022 les instal·lacions juvenils catalanes disposen d’una nova normativa. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

El Decret 16/2022 suposa una actualització de la regulació referent a aquests equipaments per al desenvolupament d’activitats amb infants i joves.

Des de principis del 2022 les instal·lacions juvenils catalanes disposen d’una nova normativa que modifica i actualitza el Reglament de campaments juvenils, actiu des del 2013. El Govern ha aprovat el Decret 16/2022 amb l’objectiu de simplificar i adaptar la normativa a l’actualitat i reforçar el caràcter social d’aquestes instal·lacions.

Imatges secundàries: 
Des de principis del 2022 les instal·lacions juvenils catalanes disposen d’una nova normativa. Font: Freepik.
El Decret 16/2022 té l’objectiu de simplificar i adaptar la normativa a l’actualitat i reforçar el caràcter social d’aquestes instal·lacions. Font: Freepik.
Subtitols: 
A qui afecta aquesta normativa?
Més facilitats en la tramitació
Unificació de les exigències
Més concreció amb els albergs de joventut
La funció social de les instal·lacions juvenils
Altres actualitzacions
Continguts: 

En primer terme, cal tenir en compte de quins tipus d’instal·lacions parla la normativa. Es tracta d’edificis que “es destinen principalment a la pernoctació i a la realització d'activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure adreçades a infants, joves i grups d'infants i de joves”, segons l’article 2 del Decret 16/2022.

També cal tenir en compte la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. En el segon article del text, es recullen les següents instal·lacions juvenils:

 • Cases de colònies
 • Albergs de joventut
 • Granges escola o aules de natura

Malgrat que la Llei 38/1991 també inclou els campaments juvenils, en el Decret 16/2022 aquest tipus d’instal·lacions queden fora de la norma.

Les instal·lacions juvenils situades en immobles considerats de bé cultural d’interès nacional o de bé catalogat, o les que es troben en immobles sotmesos en el planejament urbanístic a regulacions específiques queden “excloses del compliment de determinats preceptes tècnics”.

Un dels principals objectius del nou Decret és agilitzar i facilitar els tràmits que poden tenir les persones encarregades de la gestió d’instal·lacions juvenils amb l’administració, per exemple, amb l’estandardització i digitalització de procediments.

Com a novetat, s’estableix un nou règim de comunicació per iniciar l’exercici de l’activitat econòmica d’aquests equipaments. Per exemple, s’estableix un model normalitzat per a aquesta comunicació que s’ha de tramitar electrònicament al portal de Canal Empresa. A més a més, l’article 8 estableix que “la comunicació permet iniciar l'activitat a partir del dia de la presentació del model normalitzat”.

Un cop feta aquesta comunicació i verificades les dades, les instal·lacions juvenils s’inscriuen d’ofici al Registre des de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), un altre canvi aplicat amb el nou Decret.

Pel que fa a altres tràmits, com ara els canvis de titularitat o modificacions de dades registrals, també s’han de dur a terme obligatòriament per via electrònica.

La nova normativa ha optat per adaptar “els criteris de funcionament a la realitat actual i a les demandes del sector i les persones usuàries, en la mesura del que sigui possible”. A la vegada, “s'ha optat per suprimir algunes exigències i se n'han simplificat d'altres en la regulació dels requisits tècnics de les instal·lacions”, tal com indica el Decret.

Fins ara, les exigències aplicables a cada instal·lació pel que fa als requisits tècnics variaven en funció de la data en la qual s’havia posat en funcionament l'espai. La nova normativa, però, vol unificar els criteris i configurar aquest Decret “com a normativa sectorial aplicable a totes les instal·lacions juvenils amb sostre”. Amb aquesta estandardització de requisits tècnics també es vol facilitar la tasca inspectora.

Malgrat això, la normativa preveu la possibilitat d’eximir certs equipaments de determinats preceptes, en cas que suposi la reducció de la seva capacitat o que sigui inviable assumir els canvis necessaris. També es planteja atorgar uns terminis raonables per fer les adaptacions necessàries a les instal·lacions que ho requereixin.

En aquest sentit, i com a norma general, es recull: “Les persones i entitats titulars d'instal·lacions juvenils que ja estiguin inscrites al Registre abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret disposen d'un termini de sis anys a comptar d'aquesta data per adequar-les a les condicions tècniques que determina aquest Decret”.

Amb el Decret s’actualitzen i se simplifiquen els requisits aplicables als albergs de joventut, un tipus d’instal·lació amb creixement en entorns urbans. A més, es defineix que “la unitat d'allotjament comercialitzable als albergs de joventut és la plaça individual de llit o llitera. D’aquesta manera, es vol preservar la funció dels albergs com a espai de socialització”. En aquesta línia, la capacitat mínima es fixa en vint-i-una places.

Finalment, “es prohibeix establir serveis o consums obligatoris” i als espais comuns s’hi poden fer exposicions, actes culturals o socials, amb la intenció de potenciar la vessant educativa i social d’aquests equipaments.

Entre els diferents usos de les instal·lacions juvenils hi ha el de poder acollir famílies i grups de persones adultes “sempre que quedi garantida la funció social i educativa d'aquestes instal·lacions i que el tipus d'activitat que hi desenvolupin, per les seves característiques o pel seu interès social, ho justifiqui”.

En cas que sigui necessari, també s’hi poden allotjar persones en situació de vulnerabilitat "que es trobin sota l'empara dels serveis de protecció social", sempre que sigui una estada temporal i que permeti continuar amb l'activitat ordinària. En aquest sentit, també es planteja la possibilitat de donar allotjament, també de forma temporal, a menors no acompanyats/des o a persones refugiades.

Es facilita la inscripció de les granges escola i/o aules de natura i es detallen aspectes de seguretat relatius a les llars de foc, lliteres o instal·lacions per a activitats d'aventura.

A més, es crea el Consell Assessor de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils, “l'òrgan de participació de les entitats titulars, gestores i d'usuaris de les instal·lacions juvenils, i l'òrgan d'interlocució amb les administracions públiques competents en la matèria”. També es modernitza la regulació relativa a la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils, constituïda pel conjunt d'instal·lacions juvenils de Catalunya.

Amb tot, es vol crear un marc regulador unificador i actualitzat que faciliti el desenvolupament de l’activitat de les instal·lacions juvenils.

field_vote: 

Com registrar un Pla d’igualtat

Imatge principal a portada: 
El Pla d'igualtat s'ha de presentar al Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sara Jiménez
Resum: 

Per tal de validar un Pla d’igualtat cal que s’inscrigui en el Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat (REGCON).

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, estableix el registre del Pla d’igualtat com un tràmit necessari perquè sigui considerat com a vàlid. Per aquest motiu, el Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat (REGCON) incorpora entre els seus tràmits l’opció per registrar-los.

Imatges secundàries: 
El Pla d'igualtat s'ha de presentar al Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat. Font: Freepik.
La normativa estableix el registre del Pla d’igualtat com un tràmit necessari perquè sigui vàlid. Font: Freepik.
Subtitols: 
On adreçar-se per fer el registre
Informació bàsica que cal comunicar al registre
Quines preguntes s’han de poder respondre
Continguts: 

En primer terme, cal esmenar que el registre del pla es fa de forma telemàtica, mitjançant la pàgina web del REGCON, del Ministeri de Treball i Economia Social. No obstant això, a Catalunya també es pot accedir directament al registre a través de l’accés del Departament d’Empresa i Treball. Tanmateix, és el mateix portal.

A la pàgina principal del REGCON cal adreçar-se a l’apartat ‘Accedir a tramitació’ i seleccionar el certificat digital amb el qual es vol realitzar el registre. A partir d’aquí, s’iniciarà el procés clicant a l’apartat de ‘Conveni col·lectiu/ Acord col·lectiu/ Pla d’igualtat’ que hi ha al marge esquerre.

A la primera pàgina del registre s’ha d’incloure certa informació sobre l’entitat, com ara la següent:

 • Denominació de l’entitat.
 • Adreça electrònica on es comunicaran les notificacions relacionades amb el registre del pla.
 • Titularitat de l’entitat (privada o pública).
 • Si el pla s'aplica a una sola entitat o a un grup d’empreses.
 • CIF (codi d’identificació fiscal) de l’entitat (en cas d'un grup empresarial cal un CIF per a cada empresa).
 • Adreça física de l’entitat.
 • Telèfon de contacte.
 • CNAE (classificació nacional d’activitats econòmiques).
 • Nombre d’homes i dones de la plantilla per tipus de contracte i lloc de treball. A més d’indicar la data a la qual corresponen aquestes dades (usualment s’indica la xifra del 31 de desembre de l’any natural anterior).
 • Codi de conveni col·lectiu d’aplicació a l’entitat.

I una vegada comunicada aquesta informació, cal adjuntar la següent documentació:

 • Acta de constitució de la Comissió negociadora: Acta signada per les persones integrants.
 • Acta de firma: Acta on s’aproven els resultats del Pla d’igualtat i les mesures pactades d’acord amb els resultats.
 • Delegació de la Comissió negociadora a la persona que fa la inscripció: Acta d’autorització on les persones membres de la Comissió negociadora deleguen a una persona la inscripció del Pla d’igualtat al REGCON (pot ser una persona assessora externa).
 • Pla d’igualtat signat: Document que recull el Pla d’igualtat i tots els documents indicats als annexos que en aquest s’indiquin, el qual haurà d’estar signat per les persones integrants de la Comissió negociadora.
 • Pla d’igualtat sense signar: Document que recull el Pla d’igualtat i els documents annexats, sense que consti la signatura de les persones membres de la Comissió negociadora.
 • Altres: S’hauran d’adjuntar obligatòriament el Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe de l’entitat i l’Auditoria salarial. També cal registrar la delegació del Comitè d’empresa amb els seus/les seves representants a la Comissió negociadora, així com tots els documents que es considerin oportuns per complementar el Pla d’igualtat de l’entitat, com per exemple, el Registre salarial, Codi ètic de l’organització, etc.

Durant el registre també s’ha de donar resposta a una sèrie de preguntes, agrupades en cinc blocs:

 • Pla d’igualtat.
 • Comissió negociadora.
 • Diagnosi de la situació de l’entitat durant el període d’estudi.
 • Contingut del pla.
 • Mètodes de seguiment i avaluació d’aquest.

A tall d’exemple s’indiquen algunes de les qüestions que es plantegen en cada un dels blocs:

 • Pla d’igualtat: El pla es realitza per obligació o de manera voluntària? Ha estat pactat per la totalitat de la Comissió negociadora? Quin període de vigència té? Ha estat acordat amb representants legals de les persones treballadores?...
 • Comissió negociadora: Data de constitució de la comissió i la seva composició (nombre de dones i homes que formen part de la representació dels treballadors i treballadores, i la representació de l’entitat). Formulació de la representació del personal treballador (mitjançant persones delegades sindicals, comitè d’empresa o sindicat, en cas de no existència de representació sindical a l’entitat).
 • Diagnosi de la situació: Es pregunta sobre les diferents àrees que es tracten a la diagnosi del Pla d’igualtat, com ara si s’han tingut en compte les dades de l’Auditoria retributiva i/o el Registre salarial, si la diagnosi inclosa al pla és completa o només es tracta d’un informe amb conclusions sobre la diagnosi, etc.
 • Contingut del Pla d’igualtat: Qüestions relatives a les mesures incloses al pla per a cada una de les àrees que s’han d’avaluar de manera obligatòria, segons l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març sobre la igualtat efectiva de dones i homes. Per exemple, sobre els mètodes de selecció i contractació de personal abans de la implantació del pla. També en referència a la classificació professional, les retribucions i polítiques retributives, la implantació de mesures preventives sobre l’assetjament sexual i/ o per raó de sexe, la realització de formació específica en matèria d’igualtat o planificació de la formació des de la perspectiva de gènere, si se segueix un pla d’acció en cas de promoció professional, si a l’entitat es porten a terme accions per fomentar la corresponsabilitat de les persones treballadores homes o preguntes amb relació als drets de la vida personal, familiar i laboral, etc.

Una vegada el pla queda registrat, l’Autoritat laboral revisarà la documentació i informació abans d’aprovar-lo.

Però què passa si el pla no compleix amb els requisits reglamentaris? En aquest cas, l’Autoritat laboral efectuarà i comunicarà, mitjançant l’adreça electrònica indicada al formulari de registre, els requeriments necessaris per esmenar aquelles situacions irregulars detectades durant la revisió del pla registrat, així com el termini per poder fer-ho.

field_vote: 

Com crear el reglament de règim intern a una organització

Imatge principal a portada: 
El reglament de règim intern (RRI) és un document convenient per a les entitats socials. Font: Unsplash.
Resum: 

Aquest document és optatiu, però és molt útil per a complementar el que estableixen la llei i els estatuts de l'entitat.

El reglament de règim intern (RRI) és un document que, tot i no ser obligatori, és convenient que les entitats socials creïn. Aquest complementa i especifica l’establert als estatuts i la regulació de les entitats.

És un document útil perquè, entre altres aspectes, es pot modificar de manera més senzilla que els estatuts de l'organització.

Imatges secundàries: 
El reglament de règim intern (RRI) és un document convenient per a les entitats socials. Font: Unsplash.
És un document personalitzat que respon a les característiques i necessitats de l’entitat. Font: Pixabay.
Subtitols: 
Què és el reglament de règim intern?
Com redactar el reglament de règim intern?
Què ha d’incloure?
Com modificar el contingut?
Continguts: 

Es tracta d’un document que desenvolupa amb més precisió qüestions que ja es plantegen de forma sintetitzada als estatuts de l’entitat i al que estableix la normativa vigent. Per tant, s’encarrega de regular el funcionament intern en el dia a dia de l’associació.

El reglament de règim intern complementa altres documents o normes, per tant, en cap cas, aquest podrà ser contrari als estatuts o a la llei reguladora, sinó que s’haurà d’adaptar i haurà d’evitar portar a interpretacions subjectives.

És, a més, un document personalitzat que respon a les característiques i necessitats de l’entitat, amb la qual cosa, variarà entre unes organitzacions i altres.

La redacció d’aquest document ha de ser posterior a la definició de l’entitat i a la creació dels estatuts. A més a més, la redacció pot ser el resultat d’un debat intern on es decideixen qüestions rellevants per al funcionament de l’entitat.

En aquest sentit, la manca d’un model estandarditzat de reglament dificulta l’inici d’aquest procediment. Per tant, en aquest primer moment del procés de configuració del RRI cal dedicar el temps que sigui necessari.

La idea és que el document pugui reflectir totes aquelles possibles situacions conflictives que puguin sorgir en el si de l’organització, indicant de la forma més clara i objectiva possible l'actuació que cal dur a terme. Amb la qual cosa, el reglament estarà redactat amb un llenguatge clar i ben descriptiu, per tal d'evitar interpretacions diferents.

La junta directiva pot designar un grup de treball encarregat de redactar l’esborrany del reglament i pot tenir en compte les idees obtingudes al debat, si s'ha fet prèviament. En tot cas, serà la mateixa entitat la qual definirà el grau de participació de la resta de membres.

Un cop s’ha redactat el primer esborrany, aquest es presenta a la junta directiva i a la resta de persones que es consideri oportú (per exemple, persones sòcies molt actives o amb un llarg recorregut dins de l’entitat). En aquest moment s’incorporen les propostes i aportacions i es fan les modificacions que es considerin adients.

Un cop es considera que es té el text final, aquest s’ha d’aprovar en assemblea general. En tot cas, el reglament de règim intern haurà d’estar disponible pels socis i sòcies. A més, el reglament de règim intern no s'ha d'inscriure a cap registre.

Què ha d’incloure o què no un reglament de règim intern és decisió de la mateixa entitat. En tot cas, en aquest apartat es plategen possibles temes que es poden tenir en compte.

Segons la Guia de gestió bàsica per a associacions, es poden considerar els següents apartats:

 • Reforç de compromís amb la societat: a partir de “l’assumpció de codis ètics o de conducta” o amb la reflexió sobre diferents sectors o col·lectius de la població i la seva relació amb l’entitat.
 • Reforç associatiu: per determinar la dinàmica política de l’associació i com a complement al ja establert als estatuts. Per exemple, la limitació de mandats de la junta, la incompatibilitat de càrrecs, el procediment per convocar una assemblea extraordinària per part dels socis o sòcies...
 • De caràcter administratiu i dinàmica estructural: definir les funcions dels i les membres de l’òrgan de govern, organigrama de l’entitat, tasques del voluntariat i del personal remunerat, criteris de contractació de serveis externs, ús dels espais...
 • De relacions externes: qui ha d’assistir a les reunions externes i en quines s’ha de participar, entre altres.
 • De caràcter sancionar (com a complement al règim sancionador establert als estatuts): establir què s’entén per faltes lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents. És a dir, que es pot incloure el règim disciplinari, que determina la manera d’actuar en funció de les infraccions.

També es poden reflectir les categories de socis i sòcies dins de l’entitat i els seus drets i deure, o les condicions i funcionament de les delegacions.

Com ja s’ha comentat anteriorment, el canvi del reglament és més senzill que el dels estatuts. Es poden fer tants canvis com siguin necessaris, però s’ha de comptar amb l’aprovació de l’assemblea general de socis i sòcies, després de la proposta per part de la junta i el debat i consens d’aquesta.

Encara que es puguin fer modificacions, el sentit d’un reglament de règim intern és marcar la ruta d’acció de l’organització i resoldre possibles conflictes per agilitzar el dia a dia de l’entitat. Per tant, les modificacions s’haurien de deixar només per als casos estrictament necessaris, per això, cal un procés de debat previ a la redacció que permeti plantejar el màxim de situacions possibles.

field_vote: 

Mesures contra la violència de gènere a les entitats

Imatge principal a portada: 
És important informar a tot el personal de l'entitat sobre les mesures establertes contra la violència de gènere. Font: Freepik
Resum: 

El número de dones que han patit aquesta xacra durant el 2021 a Espanya es va veure incrementat en un 3,2%.

Segons l’article 1 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de setembre, sobre mesures de protecció integral contra la violència de gènere, aquesta ha estat i continua essent una de les manifestacions més evidents de desigualtat, subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones, independentment del seu estrat social, nivell educatiu, cultural o econòmic.

Imatges secundàries: 
És important informar a tot el personal de l'entitat sobre les mesures establertes contra la violència de gènere. Font: Freepik
Caldrà realitzar jornades formatives i de sensibilització específiques sobre igualtat de tracte i oportunitats. Font: Pexels.
Subtitols: 
Com pot la meva entitat lluitar contra la violència de gènere?
Proposta de mesures a incloure en el Pla d’igualtat
És obligatori treballar contra la violència de gènere?
Continguts: 

Les entitats són agents de canvi i poden tenir un rol rellevant i decisiu en la eradicació de la violència de gènere, donant suport en la inserció i protecció de les treballadores, així com treballant sobre la prevenció i actuació eficaç contra la violència de gènere.

A banda d’aquelles mesures establertes per llei i que són d’obligat compliment si hagués alguna situació de violència de gènere —les quals es troben a l’article 21 de la Llei Orgànica 1/2004—, les entitats poden incloure en el seu Pla d’Igualtat mesures de sensibilització i formació especifica sobre aquesta matèria per a tot el seu personal i sobretot per a aquell que gestiona els recursos humans de l’entitat (reducció de jornada, reordenació del temps de treball, aplicació d’un horari flexible, proporcionar assessorament o suport professional psicològic i/o mèdic, etc.).

L’entitat pot incloure al seu Pla d’Igualtat mesures que es relacionin directament amb el personal per arribar a aconseguir un espai segur i una sensibilització total:

 • Realització de jornades formatives i de sensibilització específiques sobre igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, i sobre violència de gènere (cursos, xerrades, tallers...).
 • Difusió al centre de treball d’informació sobre la violència de gènere i dels recursos d’atenció i telèfons on demanar ajuda mitjançant l’entrega de fulletons, cartells a la recepció del centre, vestuari, zones de descans, etc. i també realitzant campanyes informatives a les xarxes socials i al web de l’entitat.
 • Facilitació per a les persones que han estat agredides de l’adaptació de la seva jornada, del canvi de torn i/o el trasllat de centre de treball, així com de la flexibilitat horària.
 • Commemoració de dies com el 25 de novembre (Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra las dones) i el dia 8 de març (Dia Internacional de les Dones) per sensibilitzar sobre aquest aspecte.
 • Informació per a la totalitat de la plantilla de l’entitat dels drets reconeguts a les dones víctimes de violència de gènere i de les millores que hagi establert el Conveni Col·lectiu d’aplicació a l’entitat i aquelles que hagi pactat la Comissió d’igualtat de l’entitat.
 • Inclusió a les publicacions o butlletins informatius de logos o anuncis contra la violència de gènere.
 • Difusió del Protocol d’actuació per a la prevenció i intervenció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Establiment d'un protocol de detecció de situacions de violència de gènere per tal d’actuar de manera eficaç i difondre’l a tota la plantilla de l’entitat.
 • Elaboració d'un procediment d’actuació intern que es posarà en marxa quan hagi sospita o coneixement que una treballadora està patint violència de gènere.
 • Nomenament d'una persona o un equip responsable, amb formació adequada, que s’encarregui d’impulsar totes les mesures abans indicades.

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe també pot implementar mesures concretes de protecció per a les dones víctimes de violència de gènere.

La resposta a la pregunta plantejada és un sí rotund. Auestes conductes no es poden acceptar i s’ha de treballar en la seva erradicació, no només pel fet de ser entitats del Tercer Sector, sinó pel fet de ser persones. És cert, però, que no existeix cap normativa concreta que parli de violència de gènere dins del Pla d’Igualtat. A la Llei Orgànica 03/2007 es parla en moltes ocasions d’assetjament sexual i per raó de sexe, però en canvi la violència de gènere es tracta de manera tangencial quan es parla de poders públics o de formació en igualtat.

Tot i això, per registrar un Pla d’igualtat al Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat (REGCON) s’exigeix que aquest tingui mesures per fer front a la violència de gènere i que aquestes estiguin perfectament identificades al mateix.

La resposta a la pregunta plantejada és un sí rotund. No només pel fet de ser entitats del Tercer Sector, sinó pel fet de ser persones, aquestes conductes no es poden acceptar i s’ha de treballar en la seva erradicació. És cert que no existeix cap normativa concreta que parli de violència de gènere dins del Pla d’Igualtat. A la Llei Orgànica 03/2007 es parla en moltes ocasions d’assetjament sexual i per raó de sexe però la violència de gènere es tracta de manera tangencial a la seva exposició de motius o al parlar de poders públics o de formació en igualtat.

Tot dir això, per registrar un Pla d’igualtat al REGCON (Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat) s’exigeix que qualsevol pla tingui mesures per fer front a la violència de gènere i que aquestes estiguin perfectament identificades al mateix.

field_vote: 

Com crear una entitat en cinc passos

Imatge principal a portada: 
Sigui quina sigui la seva forma jurídica, l'entitat s'ha de preguntar què vol fer, com, amb qui, per a qui i amb quins mitjans. Font: Unsplash
Resum: 

Constituir una organització no lucrativa passa per pensar el projecte, escriure i signar l’acta fundacional, redactar els estatuts, definir qui són els socis i sòcies, i fer la inscripció al cens municipal.

Imatges secundàries: 
Sigui quina sigui la seva forma jurídica, l'entitat s'ha de preguntar què vol fer, com, amb qui, per a qui i amb quins mitjans. Font: Unsplash
L'últim pas per constituir una organització sense ànim de lucre és inscriure-la al Registre d'Entitats Jurídiques. Font: Unsplash
Subtitols: 
Pensar el projecte
Acta fundacional
Redactar els estatuts
Persones sòcies
Inscripció als censos
Continguts: 

El primer que s’ha de fer quan es vol constituir una entitat sense ànim de lucre és valorar la viabilitat del projecte i decidir la forma jurídica.

 • Si s’opta per crear una associació, s’ha de tenir en compte que la part important són les persones i que no cal un patrimoni inicial.
 • Si es decideix constituir una fundació, caldrà una aportació inicial de 30.000 euros i s’haurà de tenir clar que estarà governada per un patronat i, concretament, estarà subjecte a la voluntat del fundador o la fundadora, o d'una cooperativa d’iniciativa social.
 • Si es tria la via de la cooperativa, caldrà una aportació mínima de 3.000 euros i les persones sòcies hauran de posar en comú el seu treball.

En qualsevol cas, l'entitat s'ha de preguntar què vol fer, com, amb qui, per a qui i amb quins mitjans.

Un cop decidit el tipus d’entitat que es vol engegar, caldrà redactar l’acta fundacional o acord de constitució.

L’acta fundacional és el document que dona entrada a una associació al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat.

L’escrit ha de comptar amb el lloc i data de l’acta, denominació, domicili, nacionalitat i, si són menors d’edat, l’edat de les persones fundadores. També cal que hi consti la voluntat de constituir l’entitat, els estatuts, les aportacions fetes al patrimoni inicial i la designació de les persones que han d’integrar l’òrgan de govern.

En el cas de les fundacions, l’acta fundacional s’ha de tramitar per via notarial.

Els estatuts són l’eina bàsica de cada entitat. Especifiquen el tipus d’entitat, les persones que en poden ser membres i l’organització interna dels principals òrgans de govern: l’assemblea general i la junta directiva en el cas de les associacions; el patronat en les fundacions, i el consell rector i l’assemblea de persones sòcies en les cooperatives.

Es pot consultar aquest model genèric d’estatuts de la Generalitat per tenir present el contingut mínim que ha de contenir l’escrit.

Un pas imprescindible per crear una entitat sense ànim de lucre es relaciona amb la denominació de les persones sòcies.

Cal diferenciar entre els socis i sòcies fundadors, els honorífics i els genèrics. Cada entitat pot establir la seva pròpia tipologia en funció de les seves finalitats.

A més, s’han de definir les competències de cada òrgan de govern, convocar l’assemblea amb una periodicitat establerta i celebrar una primera assemblea per aprovar la constitució de l’associació.

Pel que fa a la junta directiva, que s’encarrega de la representació i gestió diària de l’entitat, s’ha de tenir en ment que ha d’estar formada per tres membres, com a mínim.

En el cas de les fundacions, l’assignació de les persones que han de constituir el patronat inicial s’aprova en el moment en què es fa l’escriptura pública, que s’ha de signar davant de notari.

L’últim pas per constituir una associació, fundació o cooperativa no lucrativa és inscriure-la al Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat. Per fer-ho, caldrà tenir l’acta fundacional, els estatuts, la sol·licitud d’inscripció i el justificant de pagament de les taxes del tràmit de constitució.

D'altra banda banda, les entitats poden donar-se d’alta a altres censos en funció de la seva activitat. Per exemple, existeix el Cens del Voluntariat de Catalunya, el Registre d’ONGD, el Cens d’Entitats Juvenils, el Registre d’Entitats Esportives i el Registre d'Entitats de Medi Ambient, entre d’altres.

field_vote: